Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2000 z dne 6. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2000 z dne 6. 3. 2000

Kazalo

955. Odlok o preoblikovanju javnega komunalnega podjetja Komunala Ribnica p.o., v javno Komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o., stran 3069.

Na podlagi 25., 28. in 75. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), četrtega odstavka 1. člena, 580., 457. in 459. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93) ter 17. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ribnica in 17. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Loški potok (Uradni list RS, št. 47/95 in 57/95) je Občinski svet občine Ribnica dne 1. 7. 1999 in Občinski svet občine Loški potok dne 8. 4. 1999 sprejel
O D L O K
o preoblikovanju javnega komunalnega podjetja Komunala Ribnica p.o., v javno Komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o.
UVODNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se uredi statusno preoblikovanje javnega podjetja “Komunalno podjetje Komunala Ribnica p.o.“, Breže 1/B, Ribnica (v nadaljevanju: Komunala Ribnica).
2. člen
S tem odlokom se Komunalno podjetje Ribnica v družbeni lastnini, ki je vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod vl. št. 1/433/00, preoblikuje v Javno komunalno podjetje, organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo v lasti Občine Ribnica in Loški potok.
S sklepom o delitvi premoženja med Občinama Ribnica in Loški potok, ki ga je Občinski svet občine Ribnica na svoji seji sprejel 28. 5. 1998, Občinski svet občine Loški potok pa na seji dne 19. 5. 1998, je lastninski delež Občine Ribnica 87,4%, Občine Loški potok pa 12,6% premoženja Javnega komunalnega podjetja Ribnica d.o.o..
FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE
3. člen
Firma družbe je: Javno komunalno podjetje KOMUNALA Ribnica d.o.o., sedež družbe je v Ribnici, Breže 1/B.
Skrajšano ime družbe je KOMUNALA Ribnica d.o.o.
4. člen
Družba ima pečat z naslednjo vsebino: Javno komunalno podjetje KOMUNALA Ribnica d.o.o..
DEJAVNOSTI DRUŽBE
5. člen
Dejavnosti družbe so po uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95 in 89/98) lokalne javne službe:
O 90.001  Zbiranje in odvoz odpadkov
O 90.002  Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
      odstranjevanja trdnih odpadkov
O 90.003  Ravnanje s posebnimi odpadki
O 90.004  Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav
O 90.005  Druge storitve javne higiene
DN 93.040  Pogrebne dejavnosti
F 45.210  Splošna gradbena dela,
F 45.230  Gradnjo cest, železniških prog, letališč in športnih objektov
F 45.340  Druge inštalacije pri gradnjah
DN 37.200  Reciklažo kovinskih ostankov in odpadkov
DN 37.100  Reciklažo nekovinskih izdelkov in odpadkov
K 74.400  Ekonomsko propagiranje
K 74.700  Čiščenje stavb
K 74.843  Druge poslovne dejavnosti, d.n.
I 63.210  Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu
6. člen
Družba opravlja dejavnosti prejšnjega člena na način in pod pogoji, ki jih določajo zakoni, odloki ustanoviteljev in drugi predpisi.
USTANOVITELJ DRUŽBE
7. člen
Ustanovitelja družbe sta Občina Ribnica in Občina Loški potok.
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic Občinski svet občine Ribnica in Občinski svet občine Loški potok ustanovita skupni organ, ki ga sestavljata župana obeh občin.
USTANOVNI KAPITAL DRUŽBE
8. člen
Družbeni kapital, ki je hkrati osnovni vložek ustanovitelja v družbo, znaša 256,391.423 SIT in ga predstavljajo premične in nepremične stvari ter poslovna sredstva, ki so navedena v prilogi, ki je sestavni del sklepa o delitvi premoženja med Občino Ribnica in Občino Loški potok.
Osnovni kapital družbe sestavlja celotno premoženje Komunalnega podjetja Ribnica p.o., ki je z aktoma iz drugega odstavka 2. člena tega akta postalo lastnina ustanoviteljev.
Objekti in naprave, namenjeni opravljanju lokalnih gospodarskih javnih služb (infrastrukturni objekti in naprave), ki so na podlagi 76. člena zakona o gospodarskih javnih službah postali lastnina ustanoviteljev, niso vključeni v osnovni kapital družbe.
Infrastrukturne objekte in naprave, namenjene izvajanju javne službe, ki so v lasti ustanoviteljev, upravlja, uporablja in izkorišča javno podjetje v skladu s posebno pogodbo.
Vpisi nepremičnih stvari, ki predstavljajo osnovni kapital družbe v zemljiški knjigi, se opravijo v 90 dneh po vpisu družbe v sodni register.
UPRAVLJANJE DRUŽBE
9. člen
Ustanovitelja odločata o vseh vprašanjih iz 439. člena zakona o gospodarskih družbah:
– o sprejetju letne bilance stanja in izkaza uspeha in o razdelitvi dobička
– o zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov
– o vračanju naknadnih vplačil
– o delitvi in prenehanju poslovnih deležev
– o postavitvi in odpoklicu poslovodij
– o ukrepih za pregled in nadzor dela poslovodij
– o postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca
– o uveljavljanju zahtev družbe proti poslovodjem ali družbenikom v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovodenju
– o zastopanju družbe v sodnih postopkih proti poslovodjem
– o drugih zadevah, za katere tako določa ta zakon ali družbena pogodba
– vprašanjih iz 26. člena zakona o gospodarskih javnih službah:
– določi posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin
– odloča o cenah, oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin
– sprejme poslovno poročilo, obračune in zaključni račun podjetja ter o drugih vprašanjih, določenih z zakonom in statutom družbe.
Direktor
10. člen
Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor.
Direktorja imenuje in razrešuje skupni organ iz drugega odstavka 7. člena in razpisa pod pogoji, na način in po postopku, določenim s statutom.
11. člen
Direktor na lastno odgovornost vodi posle družbe in jo zastopa.
S statutom družbe se podrobneje določijo pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja.
Nadzorni svet
12. člen
Vodenje poslov družbe nadzoruje nadzorni svet, ki ga sestavlja pet članov.
Nadzorni svet sestavljajo štirje predstavniki ustanoviteljev, od tega imenuje Občina Ribnica tri, Občina Loški potok enega predstavnika, en predstavnik delavcev.
Postopek imenovanja in razrešitve članov nadzornega sveta se podrobneje uredi s statutom družbe.
Člani nadzornega sveta se imenujejo za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani.
Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in najmanj enega namestnika.
13. člen
Nadzorni svet pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe: skrbi za redno in pravočasno sestavljanje letnega računovodskega izkaza; spremlja rentabilnost družbe, njena gospodarska gibanja in druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje družbe, o čemer obvešča ustanovitelja.
S statutom družbe se podrobneje določijo pristojnosti nadzornega sveta in druga vprašanja, povezana z delovanjem nadzornega sveta.
FINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŽBE
14. člen
Viri za financiranje dejavnosti družbe iz podrazredov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16 iz 5. člena tega akta so:
– viri, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja javne porabe,
– sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev plačujejo uporabniki (cene storitev),
– drugi viri, določeni z zakonom ali predpisom občine.
Dejavnosti družbe iz podrazredov 9, 14, 15, 17 iz 5. člena tega akta se financirajo s cenami storitev po tržnih načelih.
PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI DRUŽBE V PRAVNEM PROMETU
15. člen
Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, ki je v pravnem prometu.
16. člen
Družba ne sme brez soglasja organa iz drugega odstavka 7. člena sklepati poslov ali sprejemati odločitev, ki se nanašajo na: pridobivanje, odtujitev ali obremenitev nepremičnin; izvajanje investicijskih del, najemanje posojil in kreditov, dajanje posojil ali poroštev; sklepanje zakupnih pogodb glede lastnih ali tujih sredstev; sklepanje kooperacijskih pogodb s trajanjem več kot eno leto; podeljevanje prokure in neomejenih posojil.
IZGUBA IN DOBIČEK DRUŽBE
17. člen
Morebitno izgubo družbe pokrivata ustanovitelja v skladu z zakonom.
O razporejanju morebitnega dobička družbe odločata ustanovitelja v skladu z zakonom.
S statutom družbe se podrobneje določi način ugotavljanja in pokrivanja izgube družbe ter način ugotavljanja in uporabe dobička odbora družbe.
STATUT DRUŽBE
18. člen
S statutom družbe se podrobneje uredijo vsa vprašanja, pomembna za položaj in poslovanje družbe.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Javno komunalno podjetje KOMUNALA Ribnica d.o.o. je pravni naslednik Komunalnega podjetja Komunala p.o..
20. člen
Člani nadzornega sveta družbe se imenujejo v 30 dneh po sprejetju statuta družbe.
21. člen
Pravice zaposlenih v družbi se podrobneje uredijo s statutom družbe skladno z določbami zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št.42/93) in skladno s sklenjenimi kolektivnimi pogodbami.
22. člen
Občinska sveta občin Ribnica in Loški potok sprejmeta statut družbe v 30 dneh od uveljavitve tega odloka.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Komunala Ribnica p.o. v Javno komunalno podjetje KOMUNALA Ribnica d.o.o..
24. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01-002-1/99
Ribnica, dne 1. julija 1999
Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.
Župan
Občine Loški potok
Janez Novak l. r.

AAA Zlata odličnost