Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2000 z dne 7. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2000 z dne 7. 1. 2000

Kazalo

79. Odlok o turistični taksi v Občini Ribnica na Pohorju, stran 108.

Na podlagi zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98), 7. člena statuta Občine Ribnica na Pohorju (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Ribnica na Pohorju na 10. redni seji dne 25. novembra 1999 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Ribnica na Pohorju
1. člen
S tem odlokom se določa višina in poraba turistične takse v Občini Ribnica na Pohorju, oprostitve, način poročanja in nadzor nad njenim evidentiranjem in odvajanjem.
2. člen
Turistična taksa je denarni znesek, ki ga plačuje turist za vsako nočitev na območju Občine Ribnica na Pohorju, če nima prijavljenega stalnega prebivališča v Občini Ribnica na Pohorju. Turistično takso plačuje turist skupaj s plačilom storitev za prenočevanje. Turist je dolžan plačevati turistično takso tudi v primeru, ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.
3. člen
Turistična taksa je prihodek občine, ki ga občina nameni za poravnanje stroškov v zvezi s storitvami in ugodnostmi, ki so jih turisti deležni brezplačno. Predlog porabe turistične takse pripravi občinska uprava skladno z določbami zakona o pospeševanju turizma.
4. člen
Višina turistične takse je določena v točkah. Višina turistične takse je določena na osnovi stopnje infrastrukturne opremljenosti in na osnovi potreb turističnega razvoja Občine Ribnica na Pohorju.
5. člen
Višina turistične takse na območju Občine Ribnica na Pohorju znaša 7 točk.
Znesek turistične takse se zaračuna tako, da se pomnoži število točk iz prvega odstavka tega člena z vrednostjo točke. Vrednost točke določa Vlada Republike Slovenije na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin.
6. člen
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje in imajo za to registrirano dejavnost, morajo pobirati turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja, ter voditi evidenco o plačani turistični taksi, iz katere mora biti razvidno število prenočitev posameznega turista in znesek plačane takse.
Če je turist oproščen plačila celotne ali delna turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog za oprostitev.
7. člen
Znesek turistične takse se nakazuje do 25. v mesecu za pretekli mesec na račun občine. V istem roku so osebe iz prvega odstavka 6. člena tega odloka dolžne predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem in pobiranjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ. Nadzor opravlja tudi pristojni občinski organ uprave v okviru svojih pooblastil. Osebe iz 25. člena zakona o pospeševanju turizma so dolžne omogočiti nadzor in vpogled v evidence, iz katerih je razvidno število nočitev in obračun turistične takse.
9. člen
Glede oprostitve in znižanja turistične takse in mesečnega poročanja se uporabljajo določila zakona o pospeševanju turizma.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42305-1/99-01
Ribnica na Pohorju, dne 25. novembra 1999.
Županja
Občine Ribnica na Pohorju
Marija Sgerm, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina