Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2000 z dne 25. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2000 z dne 25. 2. 2000

Kazalo

785. Odlok o odmeri in plačilu komunalnega prispevka za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Lendava, stran 2489.

Na podlagi 42., 43. in 44. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) ter na podlagi 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99) je Občinski svet občine Lendava na 13. seji dne 14. 2. 2000 sprejel
O D L O K
o odmeri in plačilu komunalnega prispevka za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Lendava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa podrobnejši izračun in plačilo stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti sekundarnega omrežja na območju Občine Lendava.
2. člen
Opremljeno stavbno zemljišče je zemljišče, za katerega so zagotovljeni priključki na naslednjo javno infrastrukturo:
– javno vodovodno omrežje,
– javno kanalizacijsko omrežje,
– javno elektroenergetsko omrežje in
– javno cesto.
3. člen
Osnovo za izračun komunalnega prispevka predstavljajo stroški prve izgradnje komunalne opreme, ki ima status javne infrastrukture in njeno priključevanje na omrežja oskrbovalnih sistemov.
4. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor, ki namerava:
– zgraditi nov objekt,
– prizidati ali nadzidati obstoječi objekt, ali spremeniti namembnost obstoječega objekta oziroma rekonstruirati obstoječi objekt, če je zato potrebno povečati priključke na javno infrastrukturo oziroma njene zmogljivosti.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tudi lastnik zgrajenega objekta na neopremljenem ali delno opremljenem stavbnem zemljišču, če se to zemljišče komunalno opremlja.
5. člen
Pri izračunu komunalnega prispevka je prispevek zavezanca za plačilo komunalnega prispevka lahko največ enak dejanskim stroškom, ki jih povzroči zgraditev komunalne opreme na določenem območju naselja in ki v sorazmernem delu odpadejo na njegov objekt, namenjen za prebivanje oziroma opravljanje dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: stavba) oziroma na zemljiško parcelo, na kateri namerava graditi stavbo oziroma je njegova stavba že zgrajena (v nadaljevanju: stavbna parcela).
Zgraditev komunalne opreme iz prejšnjega odstavka pomeni gradnja nove komunalne opreme ali rekonstrukcija in povečanje zmogljivosti obstoječe komunalne opreme.
Plačilo komunalnega prispevka iz prvega odstavka tega člena pomeni tudi pravico do priključitve na obstoječe komunalno infrastrukturo.
Sorazmerni del plačila komunalnega prispevka ne zajema stroškov izvedbe priključkov in priključnih taks ter soglasij za priključitev objektov na komunalne objekte in naprave.
II. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
a) Komunalni prispevek za izgradnjo in rekonstrukcijo komunalne opreme
6. člen
Komunalni prispevek za izgradnjo in rekonstrukcijo vse vrste komunalne opreme se izračuna na podlagi sprejetega programa opremljanja ter po izračunu, ki ga določajo navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99).
b) Komunalni prispevek za priključitev na obstoječo komunalno infrastrukturo
7. člen
Vsaka priključitev na obstoječo komunalno infrastrukturo pomeni obremenitev le te. Zavezanec za plačilo (v nadaljevanju: zavezanec) je vsaka oseba, ki s svojimi dejanji obremenjuje že zgrajeno infrastrukturo.
Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek v skladu z odločbo o odmeri, ki mu jo izda pristojni občinski organ.
8. člen
Komunalni prispevek se preračunava na neto koristno površino objekta.
Za stanovanjske hiše, vikende in poslovne prostore znaša komunalni prispevek 1500 točk/m2, deli pa se po naslednjem ključu:
----------------------------------------------------------------
                             Točk/m2
----------------------------------------------------------------
– javno vodovodno omrežje                  240
– javno kanalizacijsko omrežje                390
– javno elektroenergetsko omrežje              165
– javno cesto s protiprašno zaščito             705
----------------------------------------------------------------
Za dograditev stanovanjskih objektov iz predhodnega odstavka ter izgradnjo garaž, vinskih kleti oziroma ostalih pomožnih prostorov, kjer zavezanec potrebuje gradbeno dovoljenje, se zavezancu izračunani komunalni prispevek množi s faktorjem 0,50.
Za gostinske, turistične in trgovske lokale, kjer je obremenjenost komunalne infrastrukture povečana, se izračunani komunalni prispevek iz drugega odstavka tega člena množi s faktorjem 1,50.
9. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je dolžan plačati izračunani komunalni prispevek. Brez ustreznega potrdila, izdanega s strani Občine Lendava, o plačilu komunalnega prispevka, Upravna enota Lendava zavezancu ne sme izdati gradbenega dovoljenja.
10. člen
Vrednost točke za izračun komunalnega prispevka je 0,70 SIT. Vrednost točke se vsakokratno valorizira z rastjo življenjskih stroškov.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Komunalni prispevek se ne plača v primeru gradnje nadomestnega stanovanjskega ali poslovnega objekta enake površine, če je obstoječi objekt že ustrezno komunalno opremljen.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je dolžan plačati le komunalni prispevek za komunalno infrastrukturo, ki jo še ni plačal oziroma za razliko do povečane površine objekta.
12. člen
V primeru, da pride do spremembe namembnosti obstoječega objekta, mora zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plačati pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja razliko po 8. členu tega odloka.
13. člen
Sredstva zbrana po tem odloku so namenska sredstva občinskega proračuna.
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-01-16/00
Lendava, dne 14. februarja 2000.
Župan – Polgármester
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.