Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2000 z dne 23. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2000 z dne 23. 2. 2000

Kazalo

706. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški obliki, stran 2017.

Na podlagi 9. člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94 in 58/95) in v skladu z izdanim soglasjem Banke Slovenije, št. 29.00-171/00, z dne 27. 1. 2000, generalna direktorica Agencije Republike Slovenije za plačilni promet izdaja
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah navodila za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški obliki
1
V navodilu za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški obliki – prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 72/98) se v drugi alinei tretjega odstavka 6. točke, številka 11 nadomesti s številko 13.
2
V 8. točki se v opisu podatka “Številka specifikacije” črta besedilo “ali 21”.
V isti točki se v opisu podatka “Vir informacije” črta besedilo v drugi vrstici “(21 = gotovinska vplačila, opravljena na poštah)”.
3
V 9. točki se v opisu podatka “Številka računa prejemnika plačila/plačnika” doda nov drugi odstavek, ki glasi:
“Številka poravnalnega oziroma transakcijskega računa ima 15 številčnih znakov in se izpolni z levo poravnavo. Preostala prazna mesta v tem polju se izpolnijo v skladu s četrto alineo tretjega odstavka 6. točke tega navodila”.
V isti točki se v opisu podatka “Zakonska prioriteta” dosedanje besedilo spremeni tako, da glasi:
“je številka vrstnega reda plačila obveznosti, določena z zakonom”.
4
V 11. točki se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
“Številka poravnalnega oziroma transakcijskega računa ima 15 številčnih znakov in se izpolni z levo poravnavo. Preostala prazna mesta v tem polju se izpolnijo v skladu s četrto alineo tretjega odstavka 6. točke tega navodila”.
5
V 13. točki se pod zaporedno št. 1 doda nova šesta alineja, ki glasi:
“kontrola kontrolnih številk poravnalnih oziroma transakcijskih računov se opravi v skladu z Izračunom kontrolne številke po poenostavljenem postopku za ISO 7064, MOD 97 – 10.(2)”
Pod zaporedno št. 2, se pri naštevanju številk Uradnih listov namesto besede “in” vpiše vejica ter doda besedilo “in 54/98”.
6
V 13. točki se opomba pod (2) spremeni tako, da glasi:
“(2) Pregled oznak za organizacijske enote agencije, plan računov za opravljanje plačilnega prometa prek agencije, pregled oznak za namen sredstev, pregled oznak za občine in izračun kontrolne številke po poenostavljenem postopku za ISO 7064, MOD 97 – 10, dobijo pravne osebe pri organizacijski enoti agencije, ki vodi njihov račun.”
7
Črta se besedilo 14. točke navodila.
8
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 660-2/00
Ljubljana, dne 10. februarja 2000.
Darinka Pozvek l. r.
generalna direktorica