Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2000 z dne 7. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2000 z dne 7. 1. 2000

Kazalo

58. Odlok o statusnem preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Kranj, p.o. v Komunalo Kranj, javno podjetje, d.o.o., stran 84.

Na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98 in 84/98), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98) in odlokov o gospodarskih javnih službah v Občini Kranj, (Uradni list RS, št. 70/94), Medvode (Uradni list RS, št. 55/96), Preddvor (Uradno glasilo občine Preddvor, št. 4/98) in Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/99), je Svet mestne občine Kranj na 4. seji dne 21. 4. 1999 sprejel sklepe o soglasju pa so sprejeli občinski sveti: Občine Cerklje na 1. korespondenčni seji dne 19. 11. 1999, Občine Jezersko na 8. seji dne 30. 9. 1999, Občine Medvode na 8. seji dne 12. 10. 1999, Občine Naklo na 5. seji dne 5. 5. 1999, Občine Preddvor na 6. seji dne 26. 5. 1999 in Občine Šenčur na 5. seji dne 12. 5. 1999
O D L O K
o statusnem preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Kranj, p.o. v Komunalo Kranj, javno podjetje, d.o.o.
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se Javno podjetje Komunala Kranj, p.o. preoblikuje v Komunalo Kranj, javno podjetje, d.o.o. (v nadaljevanju: javno podjetje).
Javno podjetje Komunala Kranj v družbeni lastnini, ki je vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju pod vl. št. 1/00082/00, matična številka 5067731, se preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo.
S tem odlokom se statusna organiziranost Javnega podjetja Komunala Kranj uskladi z zakonom o gospodarskih javnih službah in zakonom o gospodarskih družbah.
II. USTANOVITELJI JAVNEGA PODJETJA
2. člen
Ustanoviteljice javnega podjetja so Mestna občina Kranj, Občina Cerklje, Občina Jezersko, Občina Naklo, Občina Preddvor, Občina Šenčur in Občina Medvode.
Pravice ustanoviteljic izvršujejo občinski sveti občin in Svet mestne občine Kranj.
III. FIRMA IN SEDEŽ JAVNEGA PODJETJA
3. člen
Firma javnega podjetja se glasi: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: Komunala Kranj, d.o.o.
Sedež javnega podjetja: Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj.
Javno podjetje mora pri svojem poslovanju uporabljati firmo v obliki, kot je vpisana v sodni register.
IV. DEJAVNOST JAVNEGA PODJETJA
4. člen
Javno podjetje v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti opravlja naslednje dejavnosti:
01.411   Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
      športnih površin
15.98   Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač
24.15   Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin
37.10   Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov
37.20   Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov
40.101   Proizvodnja elektrike v HE
40.103   Druga proizvodnja elektrike
41.00   Zbiranje, čiščenje in distribucija vode
45.11   Rušenje objektov in zemeljska dela
45.12   Raziskovalno vrtanje in sondiranje
45.21   Splošna gradbena dela
45.23   Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih 
      objektov
45.25   Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok
45.33   Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije
45.34   Druge inštalacije pri gradnjah
45.45   Druga zaključna gradbena dela
45.50   Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v 
      najem, skupaj z upravljavci strojev
51.53   Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in 
      sanitarno opremo
51.57   Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
51.70   Druga trgovina na debelo
52.12   Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih 
      prodajalnah
52.463   Trgovina na drobno z gradbenim materialom
52.482   Dejavnost cvetličarn
52.62   Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
55.239   Druge nastanitve za krajši čas, d.n.
60.24   Cestni tovorni promet
63.21   Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu
70.20   Dajanje lastnih nepremičnin v najem
70.32   Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
71.33   Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
71.34   Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.
73.101   Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju 
      naravoslovja
73.102   Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju 
      tehnologije
74.201   Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo 
      opazovanje, meritve in kartiranje
74.203   Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim 
      povezano tehnično svetovanje
74.204   Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
74.30   Tehnično preizkušanje in analiziranje
74.40   Oglaševanje
90.001   Zbiranje in odvoz odpadkov
90.002   Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini 
      odstranjevanja trdnih odpadkov
90.003   Ravnanje s posebnimi odpadki
90.004   Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav
90.005   Druge dejavnosti javne higiene
93.03   Pogrebna dejavnost
93.05   Druge storitvene dejavnosti, d. n.
Izmed navedenih dejavnosti javno podjetje prednostno opravlja tiste dejavnosti, ki so z odloki ustanoviteljic opredeljene kot javne službe:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– vzdrževanje komunalnih naprav,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
– urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost,
– vzdrževanje lokalnih cest,
– upravljanje tržnic,
– plakatiranje,
– krasitev mesta in naselij,
– vzdrževanje in upravljanje javnih parkirišč,
– javna razsvetljava.
Javno podjetje opravlja tudi druge javne službe, če tako določijo zakoni, odloki ustanoviteljic ali drugi predpisi.
Javno podjetje lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki ne pomenijo opravljanja javnih služb, vendar pa so pomembne za njegov obstoj in opravljanje javnih služb ter zagotavljajo boljšo izkoriščenost osnovnih sredstev in večjo produktivnost zaposlenih delavcev.
5. člen
Javno podjetje navedene dejavnosti opravlja predvsem na območju občin ustanoviteljic, zaradi boljše izkoriščenosti osnovnih sredstev in produktivnost zaposlenih delavcev pa lahko svoje dejavnosti opravlja tudi na območju drugih občin. Ta del dejavnosti ne sme poslabšati izvajanja nalog v občinah ustanoviteljicah.
Javno podjetje pri opravljanju svoje dejavnosti posebno pozornost namenja varovanju in izboljševanju človekovega okolja.
V. OSNOVNI KAPITAL JAVNEGA PODJETJA
6. člen
Osnovni kapital dosedanjega Javnega podjetja Komunala Kranj p.o. postane na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah, s sklepom delavskega sveta Javnega podjetja Komunala Kranj, p.o., z dne 17. 10. 1995 in s sprejemom tega odloka, lastnina občin ustanoviteljic. Osnovni kapital, ugotovljen na osnovi bilance za dosedanje Javno podjetje Komunala Kranj, p.o., se registrira kot osnovni vložek v lasti ustanoviteljic. Infrastrukturne objekte in naprave, ki so po 76. členu zakona o gospodarskih javnih službah postali last občin, dajejo ustanoviteljice s pogodbo v upravljanje javnemu podjetju.
Za Občino Medvode je delež v osnovnem kapitalu javnega podjetja ugotovljen na podlagi bilance stanja v okviru postopka lastninskega preoblikovanja, preostali delež pa se deli med pravne naslednice Občine Kranj po ključu delitve iz ponderiranih deležev dohodnine (50%), števila prebivalcev (45%) in površine posameznih občin (5%).
Višina osnovnega kapitala po bilanci stanja na dan 31. 12. 1998 znaša 515,910.461,60 SIT. Občine ustanoviteljice javnega podjetja imajo naslednje deleže v osnovnem kapitalu javnega podjetja:
Mestna občina Kranj   64,44%          332,452.701,50 SIT
Občina Cerklje      7,30%          37,661.463,70 SIT
Občina Medvode      7,00%          36,113.732,30 SIT
Občina Naklo       5,77%          29,768.033,60 SIT
Občina Preddvor     4,21%          21,719.830,40 SIT
Občina Jezersko     1,44%           7,429.110,70 SIT
Občina Šenčur      9,84%          50,765.589,40 SIT
7. člen
Skupščina podjetja lahko sklene, da se poveča osnovni kapital javnega podjetja z dodatnim vložkom ustanoviteljic ali z vključitvijo novih družbenikov.
Na podlagi osnovnega vložka pridobi ustanovitelj svoj poslovni delež.
8. člen
Po enakih ključih kot so določeni v drugem odstavku 6. člena tega odloka, se določijo tudi deleži občin v naslednjih primerih:
– če se na območju ene občine ustanovi nova občina,
– če se na območju dveh ali več občin ustanovi nova občina,
– če se del ene občine izloči iz te občine in pripoji drugi občini.
Pri izračunu deleža novonastale oziroma preoblikovane občine se upoštevajo le deleži tistih občin, na katere se spremembe nanašajo.
VI. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI JAVNEGA PODJETJA
9. člen
Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
VII. UPRAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA
10. člen
O upravljanju javnega podjetja odločajo:
– skupščina ustanoviteljic,
– nadzorni svet,
– direktor.
Skupščina
11. člen
Ustanoviteljice uveljavljajo svoje interese na skupščini. Vsaka ustanoviteljica in morebitna nova družbenica ima na vsakih dopolnjenih 14.000 tolarjev osnovnega vložka v javnem podjetju en glas tako, da imajo sedanje družbenice naslednje število glasov:
Mestna občina Kranj                    23.746
Občina Cerklje                       2.690
Občina Medvode                       2.579
Občina Naklo                        2.126
Občina Preddvor                      1.551
Občina Jezersko                       531
Občina Šenčur                       3.626
Skupščina veljavno odloča, če je navzočih toliko družbenikov, da imajo večino vseh glasov.
Skupščina sprejema sklepe z dvetretjinsko večino navzočih glasov.
Člane skupščine imenujejo in razrešujejo občinski sveti občin ustanoviteljic. Njihov mandat traja štiri leta in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni.
Na konstitutivni seji skupščine, ki jo skliče dotedanji direktor javnega podjetja, člani izmed sebe izvolijo predsednika in najmanj enega namestnika.
12. člen
Pristojnosti skupščine javnega podjetja so naslednje:
– sprejema poslovno poročilo, obračun in zaključni račun javnega podjetja,
– odloča o delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– imenuje in razrešuje direktorja javnega podjetja,
– odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja,
– odloča o uveljavljanju zahtevkov javnega podjetja proti direktorju ali ustanoviteljicam v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju in poslovanju,
– odloča o zastopanju javnega podjetja v sodnih postopkih proti direktorju,
– sprejema družbeno pogodbo in njene spremembe,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin oziroma izvajanje javnih služb,
– odloča o drugih zadevah, za katere tako določa zakon, ta odlok ali družbena pogodba javnega podjetja.
Sklicevanje skupščine in odločanje na skupščini ureja družbena pogodba javnega podjetja.
Nadzorni svet
13. člen
Vodenje poslov javnega podjetja nadzoruje nadzorni svet, ki ga sestavlja devet članov, od katerih šest članov imenujejo ustanoviteljice, tri člane pa imenuje Svet delavcev javnega podjetja izmed zaposlenih delavcev. Izmed šestih predstavnikov ustanoviteljic pet članov imenuje Mestna občina Kranj, enega člana pa ostale ustanoviteljice.
Nadzorni svet izmed sebe izvoli predsednika in najmanj enega namestnika. Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzočih vsaj pet članov, če družbena pogodba ne določa drugače, odloča pa z večino oddanih glasov. V primeru, da je število glasov izenačeno, je odločilen glas predsednika.
Nadzorni svet opravlja nadzor nad poslovanjem javnega podjetja, pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo podjetja, nadzira redno in pravočasno sestavljanje računovodskega izkaza, rentabilnost podjetja in druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje podjetja, o čemer obvešča ustanoviteljice.
Pristojnosti nadzornega sveta in druga vprašanja, povezana z delovanjem sveta, se podrobneje določijo z družbeno pogodbo javnega podjetja.
Predstavniki vseh ustanoviteljic imajo pravico prisostvovati sejam nadzornega sveta, kar se podrobneje uredi z družbeno pogodbo.
Direktor
14. člen
Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor, ki ga imenuje in razrešuje skupščina podjetja po postopku, ki je določen z družbeno pogodbo.
Direktor vodi posle javnega podjetja in ga zastopa. Za zadeve, ki se nanašajo na nakup in prodajo nepremičnin, in vrednost posla presega vrednost, določeno s poslovnim načrtom, mora direktor pridobiti soglasje skupščine, ki je pogoj za veljavnost posla.
Z družbeno pogodbo se podrobneje določijo pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja javnega podjetja.
VIII. IZGUBA IN DOBIČEK JAVNEGA PODJETJA
15. člen
Morebitno izgubo javnega podjetja pri opravljanju javnih služb, ki presega dobiček od opravljanja drugih dejavnosti, pokrivajo ustanoviteljice v skladu z zakonom.
O razporejanju morebitnega dobička od opravljanja javnih služb javnega podjetja odločajo ustanoviteljice v skladu z zakonom.
Pokrivanje izgube ter način ugotavljanja uporabe dobička se podrobneje določi z družbeno pogodbo javnega podjetja.
IX. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA PODJETJA
16. člen
Dejavnost javnega podjetja se financira iz naslednjih virov:
– s ceno javnih dobrin, ki jih zagotavlja javno podjetje z izvajanjem javnih služb,
– iz virov, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja iz javne porabe (proračun),
– iz drugih virov, določenih z zakonom in predpisi občin,
– s prihodki od opravljanja drugih dejavnosti javnega podjetja.
X. JAVNA POOBLASTILA
17. člen
Javno podjetje opravlja kot javna pooblastila tudi naslednje naloge v zvezi z dejavnostmi, ki jih opravlja oziroma s sredstvi, s katerimi razpolaga:
– strokovno-tehnične in razvojne naloge ter investicijsko načrtovanje v zvezi z gospodarjenjem s komunalnimi infrastrukturnimi objekti in napravami, razen energetike,
– izdajanje soglasij oziroma dovoljenj za priključitev na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo ter na druge komunalne objekte in naprave,
– določanje pogojev in izdajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor, če le-ti zadevajo komunalno infrastrukturo.
XI. AKTI JAVNEGA PODJETJA
18. člen
Skupščina javnega podjetja sprejme družbeno pogodbo, v kateri se podrobneje uredijo zlasti organizacija in delovanje javnega podjetja, delovanje in odločanje organov upravljanja, pogoji in postopek za imenovanje direktorja in druga vprašanja.
Skupščina, nadzorni svet in direktor lahko v okviru svojih pristojnosti sprejemajo tudi druge akte.
XII. POSEBNA DOLOČBA
19. člen
Ustanoviteljice so dolžne svoje akte v določbah, ki se nanašajo na poslovanje javnega podjetja in izvajanje njegovih dejavnosti, ter posledično vplivajo tudi na druge ustanoviteljice, medsebojno uskladiti.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Družbena pogodba javnega podjetja mora biti sprejeta najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
21. člen
Sedanjemu direktorju se mandat podaljša do imenovanja direktorja javnega podjetja v skladu s 14. členom tega odloka.
22. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem pravnomočnosti sklepa o vpisu preoblikovanja v sodni register Okrožnega sodišča v Kranju se preneha uporabljati sklep o organiziranju Javnega podjetja Komunala Kranj, p.o. (Uradni vestnik Gorenjske št. 2, z dne 28. 2. 1990).
Št. 35301-0008/99-17
Kranj, dne 23. decembra 1999.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l. r.
Soglašajo:
Župan
Občine Cerklje
Franc Čebulj l. r.
Župan
Občine Jezersko
Milan Kocjan l. r.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.
Župan
Občine Naklo
Ivan Štular l. r.
Župan
Občine Preddvor
Miroslav Zadnikar l. r.
Župan
Občine Šenčur
Franc Kern l. r.

AAA Zlata odličnost