Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2000 z dne 11. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2000 z dne 11. 2. 2000

Kazalo

579. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Grad, stran 1602.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 16. člena statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99) je Občinski svet občine Grad na 10. redni seji dne 27. 1. 2000 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Grad
1. člen
V statutu Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99) se v 15. členu spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Občinski svet se voli po večinskem sistemu.«
2. člen
V 59. členu se črtajo zadnje tri alinee.
3. člen
60. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi zagotovitve sodelovanja vaških skupnosti pri opravljanju javnih zadev v občini, ustanovi Občinski svet z odlokom, vaške odbore kot svoja posvetovalna telesa. Z odlokom se določi organizacija in način dela vaških odborov.
Člane vaških odborov imenujejo in razrešujejo na predlog komisije Občinskega sveta za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, občani na zborih občanov, ki jih skliče župan za območje skupnosti, za katero je odbor ustanovljen«.
4. člen
Določbe 61., 62., 63. in 64. člena se črtajo.
5. člen
V drugem odstavku 67. člena se besedilo »sveta vaške skupnosti« nadomesti z besedilom »odbora vaške skupnosti«.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 49/00
Grad, dne 27. januarja 2000.
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar, univ. dipl. ek. l. r.