Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000

Kazalo

4868. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Bled, stran 11896.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 26/97, 10/98, 74/98, 59/99 in 70/00) in 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00) je Občinski svet občine Bled na 18. redni seji dne 29. 11. 2000 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Bled
1. člen
V statutu Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99 in 19/00) se 9. členu dodajo nov tretji, četrti in peti odstavek, ki glasijo:
(3) Od upravljalca Centralnega registra prebivalstva lahko občina za potrebe izvajanja svojih nalog pridobiva naslednje osebne podatke:
a) enotno matično številko občana,
b) ime in priimek,
c) kraj rojstva,
d) državljanstvo,
e) stalno in začasno bivališče,
f) zakonski stan.
(4) Osebne podatke iz prejšnjega odstavka lahko pridobi občina v pisni obliki, na magnetnih medijih, po elektronski pošti, za fizične osebe, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, pa tudi neposredno preko računalniške povezave.
(5) Za pridobivanje osebnih podatkov iz zgornjega člena neposredno preko računalniške povezave je potrebno dovoljenje pristojnega ministra. Pristojni minister dovoli neposredno povezavo preko računalnika, ko občina zagotovi tehnične in druge pogoje, s katerimi se zagotavlja zavarovanje osebnih podatkov.
2. člen
Prvi odstavek 21. člena se spremeni, tako da glasi:
(1) Občinski svet sprejema odločitve na seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta.
3. člen
Črta se drugi stavek 112. člena.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01503-2/99
Bled, dne 29. novembra 2000.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

AAA Zlata odličnost