Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2000 z dne 24. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2000 z dne 24. 11. 2000

Kazalo

4513. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Levec - za območje PC Lena-Lesnina-Lesnina LGM, stran 11312.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 16. in 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99 in 43/00) je Občinski svet občine Žalec dne 19. 10. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Levec - za območje PC Lena – Lesnina – Lesnina LGM
1. člen
V odloku o zazidalnem načrtu za Levec (Uradni list SRS, št. 31/84, Uradni list RS, št.76/94) se v 1. členu za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Zazidalni načrt za Levec se dopolni po projektu »Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec – za območje PC Lena, Lesnina, Lesnina LGM«, ki ga je izdelal Razvojni center – Inštitut za urejanje prostora d.o.o. Celje, št. proj. 30/2000 v avgustu 2000 in je sestavni del tega odloka. Spremembe in dopolnitve so v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec – za območje občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99 in 37/99).«
2. člen
V 3. členu odloka se začetni del prvega stavka »Zazidalni načrt Levec in spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta) določata« nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Zazidalni načrt Levec, spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta) ter spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec – za območje PC Lena – Lesnina – Lesnina LGM (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve ZN za območje PC Lena – Lesnina – Lesnina LGM) določajo«
3. člen
Za 3.a členom se doda nov 3.b člen, ki se glasi:
»3.b člen
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN za območje PC Lena – Lesnina - Lesnina LGM se nahaja v skrajnem jugovzhodnem delu naselja Levec in vključuje parcele: 6/2, 6/5, 6/6, .412, 6/1, 7/1, 7/4, 7/5, 12/1, 5, 6/3, 6/4, 7/2, 7/7, 7/8, 7/9, 12/3, 12/4, 7/6, vse k.o. Levec.
Opis meje po obodni parcelaciji:
na severu: po severnem robu parcele 6/2, 7/2,
na vzhodu: po vzhodnem robu parcele 7/2,
na jugu: po južnem robu parcele 7/2, 7/1,
na zahodu: po zahodnem robu parcele 7/1, prečka (v severnem delu) parcelo 7/1 in 6/2, po zahodnem robu parcele 6/2 in 7/8 in se priključi na izhodiščno točko opisa meje.
Opis meje po topografsko:
na severu: po severnem robu zelenice med cesto in parkingi,
na vzhodu: po občinski meji (Žalec, Celje) (ograja Lesnina LGM posega že v Občino Celje),
na jugu: po severnem robu jarka in občinski meji (Žalec, Celje),
na zahodu: po zahodnem robu kompleksa, po dovozni cesti med RSL in obravnavanim območjem do izhodiščne točke opisa meje.
Območje obravnave meri ca. 2,90 ha.«
4. člen
V prvem odstavku 4. člena se besede »iz 2. člena« nadomestijo z besedami »iz 3. člena« in besede »iz 3. člena« nadomestijo z besedilom »iz 1. in 2. člena.«
5. člen
V 4. a členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pogoji za izrabo območja in kvaliteto graditve, ki jih prikazujejo spremembe in dopolnitve ZN za območje PC Lena – Lesnina - Lesnina LGM, so naslednji:
– na severni strani objekta Lena je predvidena dozidava in preureditev vhodnega dela – glavnega vhoda in samostojnega vhoda v gostinski del s posodobitvijo,
– na zahodni strani objekta Lena je predvidena dozidava do roba dovozne ceste za potrebe širitve prodajnih površin,
– predvidena je ločitev prometa: napajanje vseh objektov bo na centralno dvorišče, parkiranje zaposlenih bo na vzhodni strani območja. Parkirne površine obiskovalcev bodo funkcionalno preoblikovane. Predviden je desni izvoz s parkirnih površin v smeri Celje.«
6. člen
V 4.b členu se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Spremembe in dopolnitve ZN za območje PC Lena – Lesnina - Lesnina LGM predvidevajo gradnjo naslednjih objektov:
– glavni vhod v trgovski center Lena: 82 x 10,50 metrov, pritličje in etaža,
– prizidek na zahodnem delu trgovskega centra Lena: 59 x 10,50 metrov, pritličje in etaža, oziroma do venca obstoječega objekta;
Lokacija posameznih objektov je razvidna iz grafične priloge v ZN.«
7. člen
V 4.c členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pogoji za urbanistično oblikovanje območja ter za arhitektonsko oblikovanje objektov in naprav, ki jih prikazujejo spremembe in dopolnitve ZN za območje PC Lena – Lesnina - Lesnina LGM, so naslednji:
a) za urbanistično zasnovo:
objekt PC Lena – dozidave bodo poravnane z gradbenimi linijami obstoječega prizidka (RSL), višina objekta bo usklajena z višino višjega obstoječega objekta. Prizidek na severni strani bo potekal od vhoda do roba objekta Lesnine. Na južni strani objekta je vhod v objekt pokrit z nadstrešnico;
b) za arhitekturno oblikovanje:
arhitektura objektov mora biti usklajena z arhitekturo obstoječih objektov v smislu gabaritov, po zasnovi, detajlih in uporabi materialov pa mora biti času in okolju primerna (materiali: pločevina in steklo, omet);
c) za zunanjo ureditev in ozelenitev:
zunanja ureditev obsega le parkirne površine in zelenico ob magistralni cesti. Poudarek ureditve bo na izboru opreme: svetilke, reklamni panoji, izveski;
d) za prometne površine in parkirišče:
– dovoz do prodajnega centra je z obstoječega priključka na magistralno cesto,
– ločeno bo napajanje vseh objektov s centralnega dvorišča – dovoz do njega je po obstoječi napajalni cesti na zahodnem delu ureditvenega območja,
– parkirišče obiskovalcev bo preurejeno tako, da bodo parkirni žepi dostopnejši za nakupovalce z vozički,
– na skrajnem severovzhodnem robu velikega parkirišča je predviden desni izvoz proti Celju (razbremenitev križišča), ki ga je potrebno načrtovati skladno s pogoji upravljavca cestne infrastrukture,
– parkiranje zaposlenih je na obstoječih asfaltnih površinah na vzhodnem robu ureditvenega območja,
– v primeru preureditve obstoječega križišča v krožišče je potrebno upoštevati tolerance v smislu ureditve zelenice, hodnika za pešce in parkirnih površin v severozahodnem delu parkirnih površin.«
8. člen
Za 4.c členom se vstavi nov 4.č člen, ki se glasi:
»4.č člen
Pogoji zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine v Celju na območju sprememb in dopolnitev ZN za območje PC Lena – Lesnina - Lesnina LGM so naslednji:
Pri posegih, ki se nanašajo na izgradnjo prizidkov in novega priključka na cesto, je nujen nadzor arheologa. V primeru odkritja arheoloških struktur, bo ZVNKD sprejel vse potrebne ukrepe.«
9. člen
V 4.d členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Kot tolerance na območju sprememb in dopolnitev ZN za območje PC Lena – Lesnina - Lesnina LGM veljajo spremembe tlorisnih gabaritov do  0.5 metra, višinskih gabaritov do + 2 metra. Kot toleranca velja smiselna zunanja ureditev površin ob križišču, če bo le-to spremenjeno v krožišče.«
10. člen
V 5.a členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pogoji za komunalno in energetsko urejanje na območju sprememb in dopolnitev ZN za območje PC Lena – Lesnina - Lesnina LGM so naslednji:
– odvajanje sanitarnih odpadnih in meteornih vod je treba načrtovati v skladu s pogoji upravljavca kanalizacije in zdravstvenega inšpektorja,
– za kanalizacijo:
Odpadne vode iz prizidkov k objektu »Lena« se speljejo preko obstoječega priključka v javno kanalizacijo. V primeru dotrajanosti kanalskega priključka se le-ta obnovi na stroške investitorja.
Meteorne vode s strehe morajo biti speljane preko peskolovov in obstoječega priključka na javno kanalizacijo.
Padavinske in odpadne vode s povoznih površin morajo biti speljane preko cestnih rešetk ter lovilca olj in bencina v javno kanalizacijo (Uradni list SRS, št. 16/83 – 7. člen).
Kanalizacijski priključki morajo biti izvedeni vodotesno.
V projektu je potrebno obdelati križanje predvidene izvozne ceste z obstoječim kanalom št. 101001 in predvideti ustrezno zaščito kanala. Obstoječi jaški se v primeru dviga nivelete terena nadvišajo do nove kote terena,
– za vodovod:
Zgraditi je potrebno ločena odjemna mesta za posamezne lastnike – uporabnike, vodomere pa namestiti v skupni vodomerni jašek.
Prestaviti je potrebno vodovodni priključek na vzhodnem delu »Lene« izven gradbene cone predvidenega prizidka št. 2.
Upoštevati je treba tudi ostale pogoje upravljalca vodovodnega omrežja.
– komunalna in energetska priključitev predvidenih dozidav PC Lena na obstoječi objekt,
– izdelava PGD in PZI projektov za priključitev novogradenj na komunalno in energetsko infrastrukturo in pridobitev soglasij na projekte s strani upravljavcev komunalne in energetske infrastrukture,
– zunanje površine so urejene; v primeru novih asfaltnih površin je z odvodnjavanjem meteornih vod potrebno upoštevati pogoje upravljavcev.«
11. člen
V 5.b členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ukrepi za varovanje okolja na območju sprememb in dopolnitev ZN za območje PC Lena – Lesnina - Lesnina LGM so naslednji:
a) upoštevanje zahtevanih vrednosti varstva okolja (predvidena dejavnost – prodajne površine ne vpliva na poslabšanje stanja kvalitete okolja); območje sodi v III. stopnjo varstva pred hrupom. Mejne vrednosti za III. območje so: nočna raven 50 dBA, dnevna raven 60 dBA.
b) upoštevanje predpisanih rešitev za odvajanje vseh sanitarnih odpadnih in meteornih vod,
c) ogrevanje objektov s plinom,
d) pri izvedbi ZN je treba upoštevati pogoje s področja varstva pred požarom (zakon o varstvu pred požarom, Uradni list RS, št. 71/93), dovoz urgentnih vozil je omogočen po obstoječi glavni cesti I. reda Arja vas – Celje in po parkirnih površinah ob objektih,
e) način zbiranja in odvoza vseh vrst odpadkov skladno z občinskim odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 19/97) in pridobitev soglasja k PGD projektom s strani upravljavca odvoza komunalnih odpadkov.«
12. člen
V 5.c členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Posege (novogradnje), ki so predvideni s temi spremembami in dopolnitvami ZN za območje PC Lena – Lesnina - Lesnina LGM, je možno izvajati v več etapah, vendar tako, da je vsaka etapa zaključen objekt.«
13. člen
Za 5.c členom se vstavi nov 5.č člen, ki se glasi:
»5.č člen
Spremembe in dopolnitve ZN za območje PC Lena – Lesnina - Lesnina LGM so stalno na vpogled pri Upravni enoti Žalec – oddelku za okolje in prostor in Občini Žalec.«
14. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003/01/2000 02/02
Žalec, dne 19. oktobra 2000.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti