Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2000 z dne 24. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2000 z dne 24. 10. 2000

Kazalo

4138. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Kozje, stran 10618.

Na podlagi 36. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obvezna razlaga, 9/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 - odl. US, 74/98, 59/99 - odl. US, 70/00), na podlagi 118. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99) ter na podlagi 104. člena poslovnika Občinskega sveta občine Kozje (Uradni list RS, št. 93/99) je Občinski svet občine Kozje na 16. redni seji dne 5. 10. 2000 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Kozje
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99) se v prvem stavku 7. člena črta besedilo »s statutarnim sklepom občine« ter nadomesti z besedilom »z odlokom«.
2. člen
44. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino. Predlagana odločitev je sprejeta, če se je večina opredeljenih članov izrekla »ZA« njen sprejem.
3. člen
V tretjem odstavku 57. člena se za tretjo alineo doda nova alinea, ki se glasi:
»– ugotavlja nezdružljivost opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo v skladu z zakonom«.
Četrta alinea postane peta alinea.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0007/2000
Kozje, dne 5. oktobra 2000.
Župan
Občine Kozje
Jožef Planinc l. r.