Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2000 z dne 24. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2000 z dne 24. 10. 2000

Kazalo

4134. Sporazum o razdelitvi skupnega premoženja občin Kočevje in Kostel, stran 10610.

Na podlagi 100. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99 – odl. US RS in 70/00) sta Občinski svet občine Kostel na 16. seji dne 3. 10. 2000 in Občinski svet občine Kočevje na 16. seji dne 25. 9. 2000 sprejela
S P O R A Z U M
o razdelitvi skupnega premoženja občin Kočevje in Kostel
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Podpisnici sporazuma ugotavljata, da je bila na podlagi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 56/98) ustanovljena Občina Kostel, ki obsega območje nekdanje Krajevne skupnosti Kostel.
Občina Kostel se je konstituirala in začela z delovanjem 1. 1. 1999.
2. člen
Predmet tega sporazuma je v skladu z zakonom o lokalni samoupravi dogovor med strankama o razdelitvi skupnega premoženja in o prevzemu pravic in obveznosti v zvezi s tem premoženjem, ki se sestoji iz celotnega premoženja, ki je bilo na dan 31. 12. 1998 v lasti Občine Kočevje.
3. člen
Podpisnici se pri razdelitvi skupnega premoženja dogovorita za uporabo naslednjih načel oziroma kriterijev:
– lega,
– število prebivalcev,
– drugo.
4. člen
Če je s tem sporazumom določeno, da se stvari razdelijo po legi, to pomeni, da določeno stvar (oziroma solastninski delež na stvari) prevzame v izključno last in posest tista občina, na območju katere se ta stvar nahaja.
Na območju Občine Kočevje ležijo nepremičnine v naslednjih katastrskih občinah: Polom, Stari Log, Smuka, Rog, Mala Gora, Koblarji, Stara Cerkev, Mahovnik, Kočevje, Željne, Rajhenav, Onek, Livold, Koče, Gotenica, Borovec, Kočevska Reka, Novi Lazi, Štalcerji, Črni Potok, Mozelj, Brezje, Koprivnik, Nemška Loka, Knežja Lipa, Čeplje, Predgrad, Dol, Spodnji Log, Rajndol (del), Škrilj, Briga.
Na območju Občine Kostel ležijo nepremičnine v naslednjih katastrskih občinah: Bosljiva Loka (del), Rajndol (del), Suhor, Banja Loka, Vrh, Fara, Pirče in Kuželj.
Nepremičnine, ki ležijo delno v Občini Kočevje delno pa v Občini Kostel, prevzameta občini v last in posest glede na mejo med občinama. Če je za določitev meje potrebna parcelacija, krijeta občini vsaka polovico nastalih stroškov.
5. člen
Če je s tem sporazumom določeno, da se premoženje razdeli po kriteriju števila prebivalstva na dan 31. 12. 1998, to pomeni, da se delitev izvede v naslednjem razmerju:
– Občina Kočevje 96,13%
– Občina Kostel 3,87%.
II. DENARNA SREDSTVA
6. člen
Občini Kočevje in Kostel ugotavljata, da:
– so denarna sredstva na žiro računih, kratkoročne terjatve in kratkoročne obveznosti po stanju na dan 31. 12. 1998, ugotovljenem z zaključnim računom za leto 1998, že razdeljena na podlagi zaključnih računov bivše Občine Kočevje in dogovora županov z dne 22. 7. 1999,
– dolgoročne terjatve in obveznosti pripadajo Občini Kočevje,
– ustanovni deleži v znesku 465.937 SIT (Recinko, Tilia, Morc) pripadajo Občini Kočevje.
III. NEPREMIČNINE
7. člen
Vsa stavbna zemljišča, kmetijska zemljišča, gozdovi in druga zemljišča preidejo v izključno last in posest tiste občine, na območju katere ležijo.
Občina prevzame zemljišča iz prejšnjega odstavka z vsemi vknjiženimi in neknjiženimi bremeni.
8.člen
Objekti, ki predstavljajo šole, vrtce, zdravstveni dom, glasbeno šolo, knjižnico, športne objekte, kulturne spomenike in podobne objekte, preidejo skupaj s pripadajočimi funkcionalnimi zemljišči v izključno last in posest tiste občine, na območju katere ležijo.
9. člen
Poslovni prostori, stanovanja in zaklonišča (bodisi kot samostojne enote bodisi kot deli stavb) preidejo skupaj s pripadajočimi funkcionalnimi zemljišči v izključno last in posest tiste občine, na območju katere ležijo.
10. člen
Vsi infrastrukturni objekti s področja komunalne, cestne, prometne in druge dejavnosti (vodovod, kanalizacija, javna razsvetljava, ceste, itd.) preidejo, če ni v tem sporazumu drugače določeno, v last in posest tiste občine, na območju katere ležijo.
IV. PREMIČNINE
11. člen
Občini soglašata, da se vse premičnine delijo po kriteriju lege, to je glede na kraj nahajališča teh stvari ob sklenitvi tega sporazuma oziroma glede na kraj lege glavne stvari.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI
12. člen
Ustanoviteljske pravice in obveznosti v javnih zavodih s področja dejavnosti vzgoje in izobraževanja oziroma otroškega varstva prevzame tista občina, na območju katere ima javni zavod svoj sedež.
13. člen
Ustanoviteljske pravice in obveznosti v Glasbeni šoli Kočevje prevzameta obe občini po kriteriju števila prebivalstva.
14. člen
Ustanoviteljske pravice in obveznosti v Knjižnici Kočevje prevzameta obe občini po kriteriju števila prebivalcev.
15. člen
Ustanoviteljske pravice in obveznosti v Pokrajinskem muzeju Kočevje prevzameta obe občini po kriteriju števila prebivalcev.
16. člen
Ustanoviteljske pravice in obveznosti v javnih zavodih s področja dejavnosti zdravstva oziroma lekarniške dejavnosti prevzameta obe občini po kriteriju števila prebivalstva.
17. člen
Ustanoviteljske pravice in obveznosti ter kapitalski delež Občine Kočevje, ki ga ima ta v javnem podjetju Hydrovod Kočevje–Ribnica, d.o.o., Kočevje, prevzameta občini Kočevje in Kostel po kriteriju števila prebivalstva, upoštevajoč pri tem ustanovitveni akt javnega podjetja.
18. člen
Ustanoviteljske pravice in obveznosti ter kapitalski delež v Javnem komunalnem podjetju Komunala Kočevje, d.o.o., Kočevje, se med občini razdelijo po kriteriju števila prebivalcev.
19. člen
Delež sofinanciranja oziroma uresničevanje soustanoviteljskih pravic in obveznosti občini kot soustanoviteljici podrobneje uredita v ustanovitvenem aktu zavoda oziroma podjetja, lahko pa tudi v aktu o ustanovitvi skupnega organa, ki ga v skladu z zakonom sestavljata župana obeh občin.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Podpisnici sporazuma ugotavljata, da nimata nikakršnih medsebojnih denarnih obveznosti iz naslova ureditve medsebojnih pravnopremoženjskih razmerij.
21. člen
Pravice in obveznosti, ki v tem sporazumu niso posebej navedene, prevzame po načelu lege posamezna občina, kjer leži stvar oziroma premoženje, s katerim so te pravice in obveznosti povezane.
22. člen
V upravnih, sodnih in drugih postopkih, ki so v teku, in ki zadevajo stvari z območja Občine Kostel, na mesto Občine Kočevje kot upravičenca ali zavezanca vstopi Občina Kostel in prevzame zadevo v tistem stanju, v katerem je ob vstopu vanjo.
Pravice in obveznosti iz že pravnomočnih zadev prevzame tista občina, kamor po tem sporazumu spada stvar oziroma premoženje, ki je predmet te zadeve.
23. člen
Ne glede na določbe prejšnjih členov občini Kočevje in Kostel s tem sporazumom ne urejata razdelitve morebitnih pravic in obveznosti, do katerih lahko privede pravnomočna odločitev v gospodarskem sporu med nekdanjo Občino Kočevje in Slovensko razvojno družbo, d.d., Ljubljana.
Morebitne pravice in obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena se bodo urejale posebej, skupaj z občinami Osilnica, Dobrepolje in Loški potok, kakor to izhaja iz sporazuma o ureditvi medsebojnih premoženjskopravnih razmerij (Uradni list RS, št. 69/98).
24. člen
V primeru, da se po sprejetju tega sporazuma naknadno ugotovi kakršnokoli dodatno premoženje, terjatve in obveznosti (razen tistih, navedenih v prejšnjem členu tega sporazuma), ki so bile pridobljene v obdobju od 31. 12. 1994 do 31. 12. 1998, in so pripadale bivši Občini Kočevje, se zanje uporabi kriterij skupine, v katero po tem sporazumu sodi to premoženje, terjatev ali obveznost.
25. člen
Občini Kočevje in Kostel druga drugi dovoljujeta izvedbo zemljiškoknjižnih vpisov lastninske pravice in drugih pravic v svojo korist na tistih nepremičninah, ki ležijo v katastrskih občinah na njenem območju, navedenih v 4. členu tega sporazuma, in pri katerih je vknjižena lastninska pravica ali pravica uporabe oziroma razpolaganja v korist Občine Kočevje, ali pa so opredeljene kot splošno ljudsko premoženje.
Vse stroške v zvezi z zemljiškoknjižno in drugo izvedbo delitve nepremičnin po tem sporazumu ali iz njega izhajajočih pogodb krije predlagateljica te izvedbe.
26. člen
Razdelitev premoženja po tem sporazumu ni predmet odmere davka in se zanjo ne plačujejo sodne takse, zato tudi ocenitev vrednosti posameznih nepremičnin ni potrebna.
27. člen
Ta sporazum je sklenjen in veljaven z dnem, ko ga v enakem besedilu sprejmeta občinska sveta obeh občin, o čemer druga drugo pisno obvestita.
Sporazum se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
28. člen
Ta sporazum je napisan v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka občina po dva izvoda.
Št. 401-7/99-103
Kočevje, dne 26. septembra 2000.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.
Št. 032-04-03/99
Kostel, dne 4. oktobra 2000.
Župan
Občine Kostel
Valentin Južnič l. r.

AAA Zlata odličnost