Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000

Kazalo

3604. Odlok o občinskem javnem glasilu, stran 9505.

Na podlagi drugega odstavka 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94) 29. člena zakona o lokalni samoupravi in 16. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00) je Občinski svet občine Beltinci na 20. redni seji dne 20. 7. 2000 sprejel
O D L O K
o občinskem javnem glasilu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje javnega glasila Občine Beltinci (v nadaljevanju: glasilo).
2. člen
Ime glasila je: Občinsko informativno glasilo.
3. člen
Ustanovitelj glasila je: Občina Beltinci.
Izdajatelj glasila je: Občinski svet občine Beltinci.
Sedež izdajatelja: Mladinska 2, 9231 Beltinci.
Naslov uredništva: Mladinska 2, 9231 Beltinci.
4. člen
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku praviloma trikrat letno (lahko izide tudi dvojna ali izredna številka) in se uvršča v informativni periodični tisk.
Glasilo brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva na območju Občine Beltinci.
Izhaja na formatu A4. Naklado določi uredniški odbor.
Akte Občinskega sveta občine Beltinci je možno objavljati v uradnem glasilu, ki je lahko priloga tega glasila.
II. GLAVNI NAMEN IN CILJ GLASILA
5. člen
Namen glasila je skladno s programsko zasnovo, ki jo določa izdajatelj, obveščati občane o dogajanjih v Občini Beltinci ter o hotenjih in interesih občanov. Glasilo opravlja nalogo osrednjega informatorja o življenju in delu v Občini Beltinci.
6. člen
Glasilo je tudi informator in prostor za objave in razpise za potrebe Občine Beltinci, ter uradno glasilo Občine Beltinci.
III. PROGRAMSKA ZASNOVA
7. člen
Glasilo ima štiričlanski uredniški odbor.
Uredniški odbor sestavljajo odgovorni urednik, pomočnik odgovornega urednika in dva člana.
Uredniški odbor imenuje Občinski svet občine Beltinci, v katerem so zastopane vse politične stranke, ki so v občinskem svetu na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, za mandatno dobo 4 let.
Mandatna doba članov uredniškega odbora sovpada z mandatom članov občinskega sveta.
Osebe iz prvega odstavka tega člena so lahko razrešene pred iztekom mandata, če s svojim delom deluje proti vsebinski zasnovi in uredniški politiki glasila. O razrešitvi odloča organ, pristojen za njegovo imenovanje.
8. člen
Uredniški odbor oblikuje programsko zasnovo in uredniško politiko v soglasju z izdajateljem.
Naloge odgovornega urednika so:
– predlaga programsko zasnovo glasila,
– vodi uredniški odbor in odgovarja za uresničevanje njegove politike,
– opravlja uredniško delo ter sodeluje pri oblikovanju posamezne številke glasila,
– predlaga občinskemu svetu v sprejem cenik avtorskih honorarjev ter cenik reklamnih in drugih oglasov.
Odgovorni urednik izvaja tudi druge naloge in pooblastila na podlagi zakona ter skrbi za izvajanje kodeksa novinarske poklicne etike.
Naloge uredniškega odbora:
– oblikuje programsko zasnovo glasila, ki jo obravnava občinski svet,
– obravnava stališča, ki so vezana na uresničevanje programske zasnove,
– izvaja uredniško politiko,
– naroča, pripravlja in ureja besedila,
– opravlja uredniško delo ter sodeluje pri oblikovanju posamezne številke glasila,
– opravlja druge naloge v zvezi s pripravljanjem in izdajanjem glasila,
– oblikuje mrežo stalnih in občasnih dopisnikov,
– uredniški odbor predlaga županu višino sredstev, ki jih je potrebno zagotoviti v proračunu občine, za nemoteno delo uredniškega odbora iz izdajanje glasila. Uredniški odbor obravnava predloge in pobude občinskega sveta, sodelavcev glasila in bralcev.
9. člen
Uredniški odbor dela na sejah, ki jih po potrebi, najmanj pa pred izdajo vsake številke glasila sklicuje in vodi odgovorni urednik.
Uredniški odbor mora o svojem delu in finančnem poslovanju najmanj enkrat letno pisno poročati občinskemu svetu.
Posamezna tehnična in organizacijska opravila (priprava besedil, oblikovanje glasila, tisk), lahko uredniški odbor v soglasju z županom prenese pogodbeno na zunanje izvajalce. Pogodbo z zunanjimi izvajalci sklene župan.
IV. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA
10. člen
Ustanovitelj zagotavlja za izdajanje glasila material in druge pogoje.
Potrebna finančna sredstva se zagotavljajo predvsem v proračunu ustanovitelja, s prihodki o reklam in drugih sporočil v glasilu ter drugimi prihodki.
11. člen
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti samo za:
– stroške priprave in tiska glasila,
– avtorske honorarje,
– stroške dostave glasila,
– materialne stroške,
– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
12. člen
Odredbodajalec finančnega poslovanja v okviru planiranih proračunskih virov je župan.
V. OBJAVA PRISPEVKOV V ČASU VOLILNE KAMPANJE
13. člen
Vse stranke in druge osebe, ki kandidirajo na volitvah, imajo v času volilne kampanje, ki jo določa zakon, na voljo določen brezplačni prostor, ki ga glede na število strani glasila ter število strank, določi občinski svet na predlog uredniškega odbora.
14. člen
Če stranka oziroma kandidat v času volilne kampanje želi objaviti dodatna besedila, se ta zaračunajo po veljavnem ceniku, uvrščena pa so na straneh plačanih objav.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Na vsakem izvodu glasila morajo biti poleg imena glasila navedeni še naslednji podatki:
Ime in sedež izdajatelja, kraj in datum izdaje, ime in sedež tiskarne ter naklada, ime in priimek odgovornega urednika, pomočnika odgovornega urednika ter članov uredniškega odbora.
16. člen
Ustanovitelj oziroma izdajatelj je dolžan pred začetkom izdajanja glasila priglasiti glasilo pristojnemu organu, zaradi vpisa v evidenco javnih glasil.
17. člen
Uredniški odbor mora občinskemu svetu predložiti programsko zasnovo glasila v roku enega meseca po imenovanju.
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 122/00
Beltinci, dne 20. julija 2000.
Župan
Občine Beltinci
Jožef Kavaš l. r.