Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2000 z dne 19. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2000 z dne 19. 8. 2000

Kazalo

3460. Poslovnik Nadzornega odbora občine Tabor, stran 9155.

Na podlagi 46. člena statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99) je Nadzorni odbor občine Tabor na 2. seji dne 3. 5. 2000 sprejel
P O S L O V N I K
Nadzornega odbora občine Tabor
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta poslovnik določa pripravo in vodenje sej Nadzornega odbora občine Tabor (v nadaljevanju: NO), odločanje na sejah, pristojnosti NO in njegovih članov, organizacijo dela NO, postopek pri izvajanju nalog nadzora, angažiranje zunanjega strokovnega sodelavca, financiranje NO, razpolaganje s finančnimi sredstvi NO, postopek za spremembe poslovnika ter prehodne in končne določbe.
2. člen
NO je organ Občine Tabor, ki nadzira razpolaganje s premoženjem Občine Tabor namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev, kot to določa statut Občine Tabor.
3. člen
Sedež NO je: Tabor, Tabor 25.
4. člen
NO je pri svojem delu neodvisen. Svoje delo opravlja v skladu z določbami zakona o lokalni samoupravi, statuta Občine Tabor in tega poslovnika.
5. člen
NO ima svojo štampiljko.
Štampiljka je okrogle oblike, v premeru 3,5 cm z napisom “Občina Tabor - Nadzorni odbor” in grbom Občine Tabor v sredini.
Pravica uporabe štampiljke ima predsednik, pooblaščen član NO in delavec pristojne strokovne službe s soglasjem predsednika NO.
6. člen
Funkcija člana NO je nepreklicna.
Člani NO imajo za svoje delo pravico do nadomestila in do povrnitve stroškov, kot to določa pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 58/99).
II. PRIPRAVA IN VODENJE SEJ
7. člen
Seje NO so lahko redne ali izredne.
Redne seje NO se sklicujejo po potrebi.
Seje NO sklicuje in vodi predsednik NO. V njegovi odsotnosti vodi seje član NO, ki ga za to pooblasti predsednik.
8. člen
Pri sestavi dnevnega reda je potrebno upoštevati, da so na dnevni red praviloma uvrščene naslednje točke:
– ugotavljanje sklepčnosti NO,
– sprejem dnevnega reda,
– potrditev zapisnika prejšnje seje,
– pregled realizacije sklepov s predhodnih sej in
– pobude članov NO.
Na dnevni red se po potrebi uvrsti tudi poročanje nosilcev nalog nadzora o bistvenih ugotovitvah.
Praviloma je potrebno za vsako točko dnevnega reda pripraviti celovito pisno gradivo.
9. člen
Pisno gradivo in vabilo na redno sejo NO dostavi sklicatelj seje 5 dni pred sejo članom NO, županu Občine Tabor in po potrebi strokovnim sodelavcem.
Gradivo za seje pripravijo strokovne službe Občine Tabor, člani NO, ki vsebino določene točke dnevnega reda najbolj poznajo in zunanji strokovni sodelavci.
Vabljenim k posamezni točki dnevnega reda seje se z vabilom pošlje gradivo k točki.
10. člen
Predsednik NO ali član, ki poda ustrezno pisno obrazložitev, lahko predlaga sklic izredne seje NO.
Izredno sejo se skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah.
Izredna seja se lahko skliče tudi v krajšem roku kot je to določeno za redno sejo, če to terjajo okoliščine.
11. člen
Na začetku seje predsedujoči ugotovi sklepčnost NO. NO je sklepčen, če je na seji navzoča večina njegovih članov.
12. člen
Po sprejemu dnevnega reda poteka seja po posameznih točkah dnevnega reda. Uvodno obrazložitev posamezne točke poda poročevalec. Čas poročanja je omejen na največ 5 minut. Člani NO in vabljeni na sejo imajo pravico do dveminute razprave, ki se odvija po prijavljenem vrstnem redu. Člani NO imajo pravico do enominutne replike.
Razpravljalec razpravlja le o predmetu obravnavane točke dnevnega reda.
Če se od predmeta oddalji, ga predsedujoči opozori in mu odvzame besedo, če ne upošteva njegovega opozorila.
V primeru, da razprava ne vodi k uspešnemu zaključku, lahko NO odloči, da se razprava prekine, neuspešno obravnavano točko dnevnega reda pa po ponovni preučitvi uvrsti na naslednjo sejo.
13. člen
Razpravljalci so dolžni v primeru zaupnih podatkov opozoriti prisotne na seji na zlorabo takšnih podatkov in ustrezne posledice.
14. člen
Razpravo o posamezni točki dnevnega reda sklene predsedujoči NO.
III. ODLOČANJE NA SEJAH NADZORNEGA ODBORA
15. člen
Po vsaki točki dnevnega reda NO oblikuje po potrebi ustrezen predlog sklepa. Sklep dokončno oblikuje predsedujoči. Člani NO glasujejo o predlaganem sklepu. Rezultat glasovanja se navede v zapisniku, pri čemer se navede število glasov “ZA” in število glasov “PROTI”. Imen glasovalcev zapisnik ne navaja, razen če kateri od članov tega izrecno ne zahteva.
16. člen
NO sprejema odločitve z večino glasov.
17. člen
Glasuje se javno, razen če se NO z večino navzočih članov odloči za tajno glasovanje.
Tajno se glasuje z glasovnicami.
Če član NO poteku glasovanja ugovarja, se glasovanje brez razprave izvede ponovno.
IV. PRISTOJNOSTI NADZORNEGA ODBORA IN NJEGOVIH ČLANOV
18. člen
NO ima naslednje pristojnosti:
– nadzira razpolaganje s premoženjem Občine Tabor,
– nadzira namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,
– nadzira finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev,
– ima pravico do vpogleda v finančno stanje in poslovanje uporabnikov proračuna ter upravljavcev premoženja Občine Tabor,
– podaja poročilo občinskemu svetu o poslovanju Občine Tabor v preteklem letu,
– obvešča občinski svet, župana in kršitelja o svojih ugotovitvah ter občinskem svetu predlaga v sprejem potrebne sklepe, ko ugotovi nepravilnosti pri proračunskih sredstvih ali nepravilnosti pri finančnem poslovanju uporabnikov proračunskih sredstev,
– vabi k sodelovanju zunanje sodelavce.
19. člen
Predsednik NO ima naslednje pristojnosti:
– predstavlja NO, sklicuje in vodi njegove seje,
– skrbi za udeležbo na sejah občinskega sveta,
– na zahtevo predsedujočega daje pojasnila na sejah občinskega sveta in njegovih delovnih teles,
– daje pooblastila za njegovo nadomeščanje v času odsotnosti,
– predlaga dodelitev nalog nadzora članom NO,
– pripravlja in predlaga dnevni red za seje NO,
– izvaja naloge nadzora v skladu s sklepi NO.
20. člen
Član NO ima naslednje pristojnosti:
– udeležuje se sej NO,
– udeležuje se sej občinskega sveta in njegovih delovnih teles v skladu s pooblastilom predsednika NO,
– izvaja naloge nadzora v skladu s sklepi NO,
– izvaja naloge, ki mu jih naloži predsednik NO oziroma NO.
21. člen
Občina Tabor je dolžna zagotoviti NO administrativno in strokovno pomoč ter potrebna finančna sredstva za delovanje NO.
V. ORGANIZACIJA DELA NADZORNEGA ODBORA
22. člen
V organizacijskem smislu poteka delo NO:
– na sejah NO in
– pri uporabnikih proračunih sredstev oziroma pri strokovnih službah Občine Tabor.
23. člen
Na sejah člani NO planirajo in koordinirajo svoje delo, določajo prioritete nalog nadzora in njihove nosilce.
24. člen
Nosilec naloge je odgovoren za racionalno organizacijo izvedbe naloge nadzora po fazah in mora upoštevati postavljene roke za izvedbo naloge kot celote in njenih posameznih faz.
Nosilec naloge odgovarja za pravočasno pripravo ustnih oziroma pisnih poročil in za pravočasno ter ažurno poročanje na sejah NO.
Nosilec naloge je odgovoren za pravočasno izdelavo končnega pisnega poročila, ki mora vsebovati pomembnejše ugotovitve in potrebne sklepe v skladu s šesto alineo 18. člena tega poslovnika.
25. člen
Na predlog nosilca naloge lahko v primeru specifičnih in strokovno zahtevnejših nalog nadzora, NO predlaga občinskemu svetu imenovanje zunanjega strokovnega sodelavca (izvedenca) za svetovanje oziroma izvedbo posameznih strokovnih nalog nadzora ter z njim sklene pogodbo o delu.
V pogodbi o delu morajo biti določeni: predmet pogodbe, rok izvedbe in cena.
Nosilec naloge izdela za kompleksne in dolgotrajnejše naloge nadzora terminski plan, iz katerega mora biti razvidno:
– naziv naloge in njen nosilec,
– število izvajalcev,
– predvideno trajanje izvedbe naloge po fazah in naloge kot celote,
– rok izdelave,
– predvideni stroški in
– potrebni pripomočki za izvedbo naloge.
26. člen
V predvidenih stroških za izdelavo naloge nadzora se morajo upoštevati:
– stroški analize že razpoložljivih podatkov oziroma dokumentacije,
– stroški zbiranja in analize podatkov oziroma dokumentacije posnetka v strokovnih službah Občine Tabor pri uporabniku proračuna Občine Tabor,
– eventualni stroški zunanjega strokovnega sodelavca,
– stroški izdelave delnih poročil ter končnega pisnega poročila.
27. člen
Nosilec naloge poroča o poteku naloge in ugotovitvah na sejah NO.
Po opravljeni nalogi izdela nosilec naloge končno pisno poročilo s predlogi potrebnih ukrepov v skladu z 18. členom tega poslovnika.
VI. POSTOPEK PRI IZVAJANJU NALOG NADZORA
28. člen
Aktivnosti pri izvajanju nalog nadzora so:
– celovito zbiranje podatkov in razpoložljive dokumentacije obravnavanega primera,
– študij in analiza obravnavanega primera, z namenom odkrivanja morebitne finančne nediscipline oziroma nezakonitih finančnih transakcij,
– celovit posnetek stanja obravnavanja primera v strokovnih službah Občine Tabor in pri uporabniku proračunskih sredstev v primeru, da razpoložljivi podatki iz prve alinee tega člena ne zadostuje,
– izdelava poročil in poročanje na sejah NO o poteku naloge, problemih pri izvedbi in o eventualnih ugotovitvah glede nezakonitega finančnega poslovanja,
– izdelava končnega poročila in poročanje o ugotovitvah ter predlogih potrebnih ukrepov.
VII. FINANCIRANJE NADZORNEGA ODBORA
29. člen
Vir financiranja NO je proračun Občine Tabor.
V proračunu Občine Tabor se predvidijo sredstva za morebitno vključitev zunanjega strokovnega sodelavca v delo NO.
VIII. RAZPOLAGANJE S FINANČNIMI SREDSTVI NADZORNEGA ODBORA
30. člen
Odredbodajalec za porabo finančnih sredstev NO je predsednik NO oziroma od NO pooblaščeni člani NO.
IX. JAVNOST DELA NADZORNEGA ODBORA
31. člen
Sejam NO lahko prisostvujejo samo vabljeni.
32. člen
Za sodelovanje s sredstvi javnega obveščanja skrbi predsednik NO.
NO praviloma obvešča sredstva javnega obveščanja o svojih zaključkih šele po končani obravnavi posameznega vprašanja.
Zaradi obveščanja javnosti lahko NO sklicuje tudi tiskovne konference.
X. POSTOPEK ZA SPREMEMBO IN DOPOLNITEV POSLOVNIKA
33. člen
Obrazloženo pobudo za spremembo oziroma dopolnitev tega poslovnika lahko da vsak član NO.
NO sprejme spremembe in dopolnitve poslovnika na enak način kot sam poslovnik.
XI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
34. člen
Ta poslovnik je usklajen z določbami zakona o lokalni samoupravi in statutom Občine Tabor.
35. člen
Ta poslovnik začne veljati z dnem sprejema, na redni seji NO.
Predsednik
Nadzornega odbora
občine Tabor
Zdenka Bergant l. r.