Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2000 z dne 19. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2000 z dne 19. 8. 2000

Kazalo

3458. Akt o ustanovitvi Zavoda za pospeševanje turizma Blegoš, stran 9150.

V skladu z določili 3. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98 in 12/99) in v skladu z določili zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in 16. člena statuta Občine Gorenja vas-Poljane (UVG, št. 22/99) ter 10. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) in 17. člena statuta Občine Železniki (UVG, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98, 21/99) in statutom Občine Žiri (UVG, št. 18/99) so Občinski svet občine Gorenja vas-Poljane na 13. seji dne 9. 6. 2000 in Občinski svet občine Škofja Loka na 12. redni seji dne 20. 6. 2000 Občinski svet občine Železniki na 15. redni seji dne 7. 6. 2000 in Občinski svet občine Žiri na 10. seji dne 11. 7. 2000 sprejeli
A K T
o ustanovitvi Zavoda za pospeševanje turizma Blegoš
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem aktom Občina Gorenja vas-Poljane, Občina Škofja Loka, Občina Železniki, Občina Žiri in skupaj z Območno obrtno zbornico Škofja Loka in Gospodarsko zbornico Slovenije – Območno zbornico za Gorenjsko Kranj, ustanovijo Zavod za pospeševanje turizma BLEGOŠ – Lokalno turistično organizacijo za območje občin Škofja Loka, Železniki, Žiri in Gorenja vas-Poljane (škofjeloške regije).
Območna obrtna zbornica Škofja Loka in Gospodarska zbornica Slovenije – Območna zbornica za Gorenjsko Kranj pristopata k ustanoviteljstvu zavoda s podpisom tega akta in sprejemom tega akta na svojih pristojnih organih.
Ustanovitelji zavoda so:
a) Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka,
b) Občina Železniki, Češnjica 48, 4228, Železniki,
c) Občina Žiri, Trg Svobode 2, 4226 Žiri,
d) Občina Gorenja vas-Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas,
e) Območna obrtna zbornica Škofja Loka, Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka,
f) Gospodarska zbornica Slovenije – Območna obrtna zbornica za Gorenjsko Kranj, Bleiweisova cesta 16, 4000 Kranj.
Zavod se ustanavlja z namenom spodbujanja razvoja in promocije turizma ter oblikovanja celovite turistične ponudbe na območju občin Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri (škofjeloške regije).
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
Ime zavoda se glasi: ZAVOD ZA POSPEŠEVANJE TURIZMA BLEGOŠ.
Skrajšano ime zavoda je: Zavod za pospeševanje turizma Blegoš.
Sedež zavoda je v času sprejema tega akta v Škofji Loki, Mestni trg 15. Sedež zavoda se lahko spremeni s sklepom sveta zavoda.
Zavod ima status pravne osebe s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v pravnem prometu, ki jih določa ta akt.
Zavod zastopa in predstavlja direktor zavoda.
Zavod ima pečat, njegovo obliko in vsebino določa statut zavoda. Zavod lahko spremeni ime in sedež le s soglasjem ustanoviteljic. Ustanoviteljice dajejo soglasje k spremembam v organizaciji zavoda.
III. DEJAVNOST ZAVODA
3. člen
Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
DE/22.11 Izdajanje knjig
DE/22.12 Izdajanje časopisov
DE/22.15 Drugo založništvo
DE/22.22 Drugo tiskarstvo
G/52.62 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
I/63.30 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.
K/74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja
K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje
K/74. 40 Oglaševanje
K/74.50 Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile
K/74.81 Fotografska dejavnost
K/74.831 Prevajanje
K/74.833 Druga splošna tajniška opravila
K/74.842 Oblikovanje, aranžerstvo in dekoracija
K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K/74.843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
O/91.11 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
O/92.12 Distribucija filmov in videofilmov
O/92.31 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
O/92.32 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O/92.33 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
O/92.34 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
O/92.40 Dejavnosti tiskovnih agencij
O/92.521 Dejavnost muzejev
O/92.53 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov
O/92.623 Druge športne dejavnosti
O/92.72 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
O/93.05 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
V okviru registriranih dejavnosti iz prejšnjega odstavka zavod zagotavlja:
– oblikovanje celovite turistične ponudbe na območju občin Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri (škofjeloške regije),
– informiranje obiskovalcev v okviru turistično informacijskega centra,
– promocijo turistične ponudbe,
– so-oblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene promocije,
– vključevanje aktivnosti turističnih društev s statusom društev, ki delujejo v javnem interesu,
– spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture na območju občine.
4. člen
Zavod bo zagotavljal delovanje turistično informacijskih centrov sam ali praviloma po pogodbi z drugimi fizičnimi ali pravnimi osebami.
IV. ORGANI ZAVODA
5. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– programski svet,
– občni zbor vseh članov.
6. člen
Svet zavoda
Svet zavoda ima enajst članov, ki jih imenujejo ustanovitelji, delavci zavoda, turistična društva in občni zbor (ki glede na obvezno članstvo po zakonu o pospeševanju turizma predstavljajo zainteresirano javnost celotnega območja občin Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri (škofjeloške regije) naslednji:
– Občina Gorenja vas-Poljane enega člana,
– Občina Škofja Loka enega člana,
– Občina Železniki enega člana,
– Občina Žiri enega člana,
– Območna obrtna zbornica Škofja Loka enega člana,
– Gospodarska zbornica Slovenije – območna zbornica za Gorenjsko enega člana,
– Turistična društva z območja občin ustanoviteljic enega člana,
– občni zbor tri člane.
– delavci zavoda enega člana.
Člane v svet zavoda imenujejo pristojni organi predlagateljev.
7. člen
Delo sveta zavoda vodi predsednik sveta, ki ga določijo ustanovitelji zavoda in izmed članov, ki so jih imenovali oziroma delegirali v svet zavoda. Predsednik ima namestnika, ki ga določi svet izmed članov sveta, ki jih niso delegirali ustanovitelji.
Mandat članov sveta zavoda je pet let in prične teči z dnem prve seje sveta zavoda. Člani sveta so po preteku te dobe lahko večkrat ponovno imenovani.
Članu sveta preneha mandat:
– če umre,
– če odstopi,
– če predstavniku delavcev preneha delovno razmerje,
– če postane trajno nezmožen za delo,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od 6 mesecev
– če ga tisti, ki ga je imenoval, odpokliče.
Novega člana sveta zavoda za preostanek mandatne dobe imenuje tisti, ki je imenoval člana sveta zavoda, kateremu je mandat prenehal.
8. člen
Svet zavoda:
– sprejema statut zavoda in njegove spremembe in druge splošne akte, če tako določa statut, s soglasjem pristojnega organa občin Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri
– sprejema letni finančni načrt zavoda,
– sprejema letne in dolgoročne programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
– sprejema letni obračun in poročilo direktorja o poslovanju zavoda,
– odloča o uporabi presežka prihodkov nad odhodki in kritju izgube,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– imenuje revizorja, kolikor se svet zavoda odloči za revizijo računovodskih izkazov ali je takšna revizija predpisana,
– obravnava mnenja programskega sveta zavoda,
– daje direktorju soglasje k nakupu ali odtujitvi nepremičnin in o temeljnih usmeritvah zaposlovanja,
– opravlja druge z zakonom, tem aktom ali statutom določene pristojnosti in naloge.
Svet zavoda je dolžan imenovati revizorja, če zahteva revizijo računovodskih izkazov katera izmed občin Škofja Loka, Železniki, Žiri in Gorenja vas-Poljane.
9. člen
Svet zavoda je sklepčen, če je na seji navzočih vsaj devet članov. Odloča z večino glasov prisotnih članov.
10. člen
Direktor
Direktor vodi delo in poslovanje zavoda in ga zastopa z omejitvijo, ker potrebuje za:
– pridobivanje, odtujitev in obremenitev nepremičnin ali drugih sredstev, če to ni izrecno opredeljeno v letnem programu dela ali v poslovnem načrtu zavoda,
– izvajanje investicij, javnih del in najemanje kreditov, katerih vrednost presega 10% realiziranih prihodkov pred letom zadolževanja, kakor tudi dajanje posojil in poroštev, ki presegajo 5% realiziranih prihodkov pred letom dajanja posojil in poroštev v enaki vrednosti,
soglasje sveta zavoda.
Direktorja imenuje svet zavoda za mandatno obdobje petih let.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, če izpolnjuje najmanj naslednje pogoje:
– ustrezno izobrazbo sedme stopnje,
– izkušnje na področju turizma oziroma s turizmom povezanih dejavnosti,
– aktivno znanje dveh svetovnih jezikov,
– poznavanje specifičnosti turistične ponudbe in potreb razvoja turizma na območju občin Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri (škofjeloške regije),
– druge zahteve, ki jih lahko določi svet zavoda s sklepom, ki ima naravo splošnega akta.
11. člen
Direktor se lahko imenuje brez javnega razpisa, če svet zavoda ne odloči drugače.
Pravice in obveznosti direktorja se podrobneje določijo v statutu.
Svet zavoda lahko predčasno razreši direktorja v primerih, določenih v zakonu in statutu.
12. člen
Zavod ima programski svet, ki določa, spremlja in usmerja strokovne zadeve s področja dejavnosti zavoda. V programskem svetu je osem članov, ki so s svojo dejavnostjo neposredno vezani na turizem, kulturo, šport, rekreacijo, obrt, podeželje. Sodelujejo pri oblikovanju turistične ponudbe in programov.
Sestavo, pristojnosti in način dela programskega sveta določa statut.
13. člen
Občni zbor zavoda za pospeševanje turizma območja občin Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri (škofjeloške regije) sestavljajo vsi člani in ustanovitelji zavoda.
Pristojnosti in način dela občnega zbora določa statut.
V. ČLANSTVO V ZAVODU
14. člen
Člani zavoda so obvezno vse pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki opravljajo s turizmom neposredno povezano dejavnost (12. člen zakona o pospeševanju turizma), odredba o opredelitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti in njihovi razvrstitvi v skupine, (Uradni list RS, št. 65/98) in sobodajalci ter tisti kmetje, ki opravljajo gostinsko – turistično dejavnost, če imajo v Občini Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka, Železniki, Žiri in svoj sedež, poslovno enoto ali drugo obliko registrirane dejavnosti.
Turistična in druga društva ter druge pravne ali fizične osebe so lahko člani zavoda. Članstvo pridobijo na podlagi pristopne izjave, ki jo izročijo direktorju zavoda.
15. člen
Člani plačujejo zavodu članarino, določeno z odlokom občin ustanoviteljic zavoda in v skladu z zakonom o pospeševanju turizma.
VI. SREDSTVA ZAVODA
16. člen
Vsak ustanovitelj prispeva sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda. Višina vloženih sredstev je določena v strateškem načrtu razvoja in trženja celovite turistične ponudbe na zaokroženem območju občin Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka, Železniki, in Žiri z izvedbenim projektom za utemeljitev pridobitve statusa turističnega območja in ustanovitev LTO. Deleži posamezne občine so določeni po ključu delitvene bilance, zmanjšane za prispevke drugih ustanoviteljev.
Za ustanovitev in začetek dela zavoda zagotavljajo ustanovitelji sredstva v višini 2,000.000 SIT naslednji:
– Občina Gorenja vas-Poljane 250.000 SIT,
– Občina Škofja Loka 913.000 SIT,
– Občina Železniki 254.000 SIT,
– Občina Žiri 183.000 SIT,
– Območna obrtna zbornica Škofja Loka 300.000 SIT,
– Gospodarska zbornica Slovenije – območna zbornica za Gorenjsko 100.000 SIT.
Ustanovitelji oziroma drugi zainteresirani pravni subjekti bodo sredstva v navedeni višini nakazali na račun zavoda v 15 dneh po odprtju začasnega žiro računa zavoda.
17. člen
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo:
– s sredstvi turistične takse, ki jo namenijo Zavodu za pospeševanje turizma Blegoš Občine Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri,
– z lastnimi prihodki Zavoda za pospeševanje turizma Blegoš (plačilo za blago in storitve),
– s članarino, ki jo v skladu z zakonom predpišejo Občine Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka, Železniki, Žiri,
– s prostovoljnimi finančnimi prispevki članov,
– s sredstvi nacionalne turistične organizacije za pospeševanje turizma,
– s sredstvi proračuna Republike Slovenije iz naslova koncesijskih dajatev za prirejanje posebnih iger na srečo,
– s proračunskimi sredstvi občine,
– z darili, donacijami, dotacijami ter drugimi viri.
Kriteriji za določanje članarine bodo usklajeni med občinami. Višina članarine bo določena v sprejemljivi višini ob upoštevanju koristi posameznih zavezancev od delovanja LTO.
Posamezne vrste sredstev se lahko določijo v letnem finančnem načrtu Zavoda za pospeševanje turizma Blegoš.
18. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavoda se uporabi za opravljanje dejavnosti zavoda in vlaganja v nadaljnji razvoj turizma.
Če zavod zaključi poslovno leto z dobičkom, lahko svet zavoda nameni enkratno nagrado direktorju in zaposlenim za uspešno delo.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča svet zavoda na predlog direktorja zavoda.
V primeru poslovanja z izgubo direktor predloži svetu zavoda sanacijski program s predlogi za izboljšanje poslovanja in kritja nastale izgube.
VII. POOBLASTILA V PRAVNEM PROMETU IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI
19. člen
Zavod je pravna oseba, ki sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle v skladu z zakonom o zavodih.
20. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelji za obveznosti zavoda ne odgovarjajo.
21. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu samostojno v okviru dejavnosti, ki jo opravlja z vsemi pravicami in obveznostmi v svojem imenu in na svoj račun.
Premoženje, s katerim zavod upravlja in ga uporablja za dejavnosti zavoda in ga je pridobil s poslovanjem, je last zavoda, razen če s posebnimi pogodbami o vlaganju sredstev ni določeno drugače.
Zavod je odgovoren ustanoviteljicam za upravljanje s premoženjem. Zavod je dolžan uporabljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
VIII. STATUSNE SPREMEMBE IN PRENEHANJE ZAVODA
22. člen
Zavod je ustanovljen za nedoločen čas in preneha iz razlogov, določenih v zakonu ali po sklepu ustanoviteljev.
Sklep o statusni spremembi ali prenehanju zavoda je veljavno sprejet, če ga sprejmejo občine ustanoviteljice.
IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJEV IN ZAVODA
23. člen
Pristojni organ ustanoviteljev zavoda daje soglasje k:
a) sprejemu statuta zavoda,
b) tri letnemu poslovnemu načrtu,
c) imenovanju direktorja,
d) letnemu finančnemu načrtu zavoda,
e) spremembi imena, sedeža in dejavnosti zavoda,
f) vlaganju sredstev zavoda zaradi pridobitve deleža oziroma delnic v družbi ali ustanovitvi drugega zavoda,
g) povezovanju zavoda v skupnost zavodov.
V smislu zakona o zavodih je soglasje ustanovitelja k odločitvam iz vseh točk omenjenega člena podano, če z odločitvijo soglašajo ustanovitelji.
24. člen
Zavod najmanj enkrat letno poroča ustanoviteljem o:
– uresničevanju planov, programov in posameznih projektov,
– finančnem stanju zavoda.
Ustanovitelji zavoda lahko zahtevajo tudi druga poročila v zvezi s poslovanjem zavoda, ki jih mora zavod predložiti najkasneje v 30 dneh od prejema zahtevka.
Drugim članom zavoda poroča zavod o aktivnostih iz prvega odstavka navedenega člena enkrat letno na rednem občnem zboru.
X. JAVNOST DELA
25. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja z uradnimi sporočili, ter dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, z novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja, oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom zavoda.
Uradna sporočila za javnost, obvestila, pojasnila v smislu prejšnjega odstavka, daje predstavnikom sredstev javnega obveščanja direktor zavoda, po njegovem pooblastilu pa tudi drugi člani programskega sveta zavoda.
XI. VAROVANJE POSLOVNE TAJNOSTI
26. člen
Direktor in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih imajo dostop, oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju dejavnosti in so določeni kot poslovna tajnost.
Osebe iz prvega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Kot poslovna tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki jih kot poslovno tajnost opredeljuje zakon ali podzakonski akt,
– podatki in dokumenti, ki jih kot poslovno tajnost določi svet zavoda,
– podatki in dokumenti, ki jih kot poslovno tajnost določi direktor zavoda v okviru svojih pristojnosti,
– podatki in dokumenti, ki so kot poslovna tajnost opredeljeni v aktih drugega organa oziroma organizacije ali je na njihovo naravo ali vsebino očitno, da predstavljajo poslovno tajnost.
XII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
27. člen
Zavod ima statut, ki ga sprejme svet zavoda s soglasjem pristojnega organa ustanoviteljev zavoda.
Druge splošne akte sprejema direktor zavoda samostojno, če statut za posamične splošne akte ne določa soglasja drugega pristojnega organa.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Svet zavoda sprejme statut najkasneje v treh mesecih po svoji prvi seji, ki jo skliče vršilec dolžnosti direktorja takoj po vpisu zavoda v sodni register in prejemu obvestila o imenovanju vsaj šestih članov sveta.
29. člen
Ustanovitelji s potrditvijo akta o ustanovitvi soglasno imenujejo za čas do imenovanja direktorja v skladu z 11. členom tega akta, najdalj pa za obdobje enega leta, vršilca dolžnosti direktorja Zavoda za pospeševanje turizma Blegoš.
Prve člane sveta zavoda, katerih imenovanje je sicer v pristojnosti občnega zbora članov in delavcev, imenujejo ustanovitelji zavoda izmed članov, ki opravljajo dejavnost iz 1. skupine dejavnosti po odredbi o opredelitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti in njihovi razvrstitvi v skupine (Uradni list RS, št. 65/98), pa niso hkrati ustanovitelji zavoda. Mandat tako imenovanih članov traja do prvega občnega zbora članov, najdalj pa eno leto od prve seje sveta zavoda.
30. člen
Ta akt začne veljati s sprejemom na seji občinskih svetov občin Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka, Železniki, Žiri in na pristojnih organih vsaj še enega ustanovitelja.
Sprememba tega akta je možna po enakem postopku, kot je bil sprejet.
31. člen
Ta akt ureja tudi medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljev. Pravice, obveznosti in odgovornosti, ki niso urejene s tem aktom, se lahko uredijo v posebni pogodbi med ustanovitelji.
32. člen
Ta akt začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-165/00
Gorenja vas-Poljane, dne 9. junija 2000.
Župan
Občine Gorenja vas-Poljane
Jože Bogataj l. r.
Št. 026-1/00
Škofja Loka, dne 20. junija 2000.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.
Št. 032-01-4052
Železniki, dne 7. junija 2000.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.
Št. 026-1/00
Žiri, dne 11. julija 2000.
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l. r.
Št. 262/00
Škofja Loka, dne 5. julija 2000.
Predsednik
Območne obrtne zbornice
Škofja Loka
Franc Šifrar l. r.
Št. 007
Kranj, dne 31. julija 2000.
Predsednik
Gospodarske zbornice Slovenije -
Območna zbornica za Gorenjsko Kranj
Andrej Prislan l. r.