Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2000 z dne 19. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2000 z dne 19. 8. 2000

Kazalo

3453. Odlok o prispevku za investicijska vlaganja na področju ravnanja s komunalnimi odpadki, stran 9145.

Na podlagi 3. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82), 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 15. člena statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Prebold na 16. seji dne 20. julija 2000 sprejel
O D L O K
o prispevku za investicijska vlaganja na področju ravnanja s komunalnimi odpadki
1. člen
Za zagotavljanje in razvoj gospodarnega, sodobnega in varnega ravnanja z odpadki v Občini Prebold, se uvede prispevek za investicijska vlaganja na področju ravnanja s komunalnimi odpadki. Prispevek plačujejo vsi lastniki, najemniki oziroma drugi uporabniki objektov bivanja, proizvodnih in storitvenih dejavnosti na območju Občine Prebold, ki so kot povzročitelji odpadkov, po odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Prebold (Uradni list RS, št. 19/97), vključeni v sistem ravnanja z odpadki.
Prispevek znaša mesečno 7,05 SIT na m2 uporabnih površin ali 1.412,10 SIT na m3 odpadkov, odvisno od načina obračuna odvoza odpadkov.
Plačila prispevka so začasno oproščeni upravičenci, ki prejemajo denarno pomoč, kot ednini vir preživljanja in denarni dodatek po zakonu o socialnem varstvu. Začasna oprostitev plačevanja se uveljavlja z odločbo Centra za socialno delo, ki se vloži pri Občinski upravi občine Prebold, ki izda odločbo o oprostitvi plačevanja prispevka.
2. člen
Prispevek zaračunava in zbira izvajalec odvoza in deponiranja odpadkov, Javne naprave Javno podjetje Celje, vsak mesec ob ceni odvoza odpadkov. Višina prispevka se trimesečno revalorizira v skladu z dvigom maloprodajnih cen v RS v preteklem trimesečnem obdobju. Izvajalec zbrana sredstva izloča vsak mesec na račun proračuna Občine Prebold, razen stroškov za opravljanje storitve, kar se določi s posebno pogodbo.
3. člen
Namen porabe sredstev je poravnava obveznosti po pogodbi o skupnem ravnanju s komunalnimi odpadki z Mestno občino Celje, akcija čiščenja okolja, uvajanja ločenega zbiranja odpadkov in sanacije divjih odlagališč, po programu, ki ga potrdi občinski svet.
4. člen
Prispevek se uvede do sprejetja novega tarifnega sistema za obračun cene odvoza in deponiranja odpadkov, velja pa od 1. julija 2000 dalje.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-01/01/2000-01
Prebold, dne 20. julija 2000.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.