Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2000 z dne 19. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2000 z dne 19. 8. 2000

Kazalo

3438. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva, stran 9114.

Na podlagi 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Glasilo, št. 7/99) je Občinski svet občine Ajdovščina na seji dne 14. 7. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva
I. SPLOŠNO
1. člen
S tem pravilnikom se določijo upravičenci, pogoji, merila in postopek za dodeljevanje sredstev, ki so v odloku o vsakoletnem proračunu Občine Ajdovščina namenjena za ohranjanje in razvoj kmetijstva, in sicer za naslednje namene:
– za subvencioniranje agromelioracij kmetijskih zemljišč, obnove nasadov, investicij v vrtnarstvu, sadjarstvu in živinoreji, nakupa kmetijskih zemljišč in pospeševanja ekološkega kmetovanja, skladno s 3. členom tega pravilnika,
– za subvencioniranje obrestne mere pri kreditiranju investicij v objekte za kmetijsko proizvodnjo, investicij v nakup mehanizacije, investicij v dopolnilne dejavnosti in investicij v nakup kmetijskih zemljišč, skladno s 5. členom tega pravilnika,
– za sofinanciranje namenov s področja pospeševanja celostnega razvoja podeželja, povezanih z razvojem kmetijstva, skladno s 7. členom tega pravilnika.
2. člen
Do sredstev, ki se dodeljujejo po tem pravilniku, so upravičene:
a) fizične in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, pod pogojem, da ležijo zemljišča, ki se obdelujejo in investicije, ki se izvajajo in s katerimi kandidirajo za dodeljevanje sredstev po 3. in 5. členu tega pravilnika, na območju Občine Ajdovščina.
Upravičenci iz prejšnjega odstavka morajo izpolnjevati vsaj dva od naslednjih splošnih pogojev:
· nosilec kmetijske dejavnosti je pokojninsko in invalidsko zavarovan iz kmetijstva,
· nosilec kmetijske dejavnosti je lastnik kmetije oziroma kmetijskega gospodarstva,
· kmetija je aktivna: za aktivno se šteje tista kmetija, ki ima najmanj 0,5 ha kmetijskih obdelovalnih zemljišč in ima mladega gospodarja ali nosilca kmetije (starost do 35 let),
· kmetijsko gospodarstvo je aktivno, kar pomeni, da posluje pozitivno v predhodnem letu,
· vlaganja v investicijo so perspektivna,
· kmetijsko gospodarstvo usposablja opuščena in zaraščena kmetijska zemljišča.
Kot prvi prednostni kriterij se šteje izpolnjevanje prve in tretje alinee splošnih pogojev iz prejšnjega odstavka.
Kot drugi (podrejeni) prednostni kriterij se šteje izpolnjevanje tretje alinee splošnih pogojev iz prejšnjega odstavka.
Mnenje o tem, ali so ti pogoji izpolnjeni, predloži kmetijsko svetovalna služba (v nadaljevanju: KSS), v obliki ugotovitve o izpolnjevanju pogojev, v okviru strokovnega mnenja, ki ga priloži k vsaki na razpis prispeli vlogi.
Pogoji in kriteriji za posamezne namene, ki veljajo po tem pravilniku za kmetijo, veljajo enako tudi za kmetijsko gospodarstvo.
V primeru, da je višina razpoložljivih sredstev nižja od višine zaprošenih sredstev po posameznem namenu, zadostuje pa najmanj za dodelitev v celoti tistim prosilcem, ki izpolnjujejo prednostne kriterije, se višina morebitnih preostalih sredstev odobri ostalim prosilcem, ki niso bili uvrščeni po prednostnih kriterijih, v sorazmerno nižjem znesku.
Če je višina preostalih sredstev tako nizka, da delitev med prosilce, ki niso bili uvrščeni po prednostnem kriteriju, ne bi bila smiselna, se sredstev ne dodeli;
b) fizične in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost iz Občine Ajdovščina, društva oziroma združenja s področja kmetijstva, s sedežem in območjem delovanja v Občini Ajdovščina ter morebitni drugi prosilci, za dodeljevanje sredstev po 7. členu tega pravilnika.
II. DODELJEVANJE SREDSTEV V NEPOVRATNI OBLIKI
3. člen
Pogoji in kriteriji sredstev za subvencioniranje agromelioracij kmetijskih zemljišč, obnove nasadov, investicij v vrtnarstvu, sadjarstvu in živinoreji, nakupa kmetijskih zemljišč in pospeševanja ekološkega kmetovanja, so po posameznih namenih naslednji:
a) za obnovo vinogradov in matičnjakov:
· najmanjša površina obstoječih vinogradov in matičnjakov na kmetijo je 0,5 ha,
· najmanjša letna površina obnove vinograda je 0,1 ha, matičnjaka pa 0,3 ha,
· najmanjša gostota sajenja vinograda je 3000 kom/ha bruto površine,
· sadijo se lahko le priporočene in dovoljene sorte za območje Vipavske doline,
· obnova je izvedena v sadilni sezoni, ki jo natančneje določa javni razpis.
Višina sredstev znaša 374.500 SIT/ha.
b) za obnovo sadovnjakov:
· pri obnovi sadovnjakov za breskve, jablane in hruške je najmanjša površina obstoječih sadovnjakov na kmetijo 0,6 ha, za ostale sadne vrste 0,2 ha,
· najmanjša letna površina obnove je 0,1 ha za vse sadne vrste,
· nasad je urejen po sodobnih tehnoloških standardih,
· zastopane so sorte, ki so priporočene za pridelavo v Sloveniji in so uvrščene v sadni izbor za Slovenijo,
· obnova je izvedena v sadilni sezoni, ki jo natančneje določa javni razpis.
Višina sredstev znaša 321.000 SIT/ha.
c) za agromelioracijo travnikov in urejanje pašnikov:
· najmanjša površina obstoječih travnikov in pašnikov na kmetiji je 2 ha,
· najmanjša letna površina agromelioracije travnikov oziroma ureditve pašnikov je 1 ha,
· živinoreja je dejavnost kmetije,
· agromelioracija je v skladu s sodobnimi tehnološkimi navodili,
· za urejene površine je zagotovljeno koriščenje po normativu najmanj 0,5 GVŽ/ha in največ 2 GVŽ/ha,
· izdelan je popis potrebnih del.
· dela so izvedena v obdobju, ki ga natančneje določa javni razpis.
Višina sredstev za travnik znaša 125.000 SIT/ha, za pašnik pa 150.000 SIT/ha.
d) za investicije v vrtnarstvu, in sicer:
– nakup novega rastlinjaka:
· najmanjša površina novega rastlinjaka je 200 m2, oziroma v primeru dogradnje 100 m2,
· izdelan je program trženja pridelkov,
· nakup je opravljen po zadnjem datumu (roku) za oddajo vlog predhodnega razpisa.
– nakup mreže proti toči in slani:
· najmanjša površina mreže je 3.000 m2,
· izdelan je program trženja pridelkov,
· nakup je opravljen po zadnjem datumu (roku) za oddajo vlog predhodnega razpisa.
– nakup specialne mehanizacije in opreme za vrtnarstvo:
· kriterij koriščenja za kupljeno mehanizacijo in opremo: za površine rastlinjaka najmanj 200 m2, za zunanje površine najmanj 3.000 m2,
· izdelan je program trženja pridelkov,
· nakup je opravljen po zadnjem datumu (roku) za oddajo vlog predhodnega razpisa.
Višina sredstev znaša 30% vrednosti predloženih računov.
e) za urejanje nasadov jagodičevja:
· najmanjše število posajenih sadik je 5000 kosov,
· sadi se le priporočene in dovoljene sorte za Slovenijo,
· nasad je urejen po sodobnih tehnoloških priporočilih,
· izdelan je program trženja pridelkov,
· nakup sadik je opravljen po zadnjem datumu (roku) za oddajo vlog predhodnega razpisa.
Višina sredstev znaša 30% vrednosti sadik.
f) za nakup kmetijskih zemljišč:
· kmetija ima obdelana vsa svoja obdelovalna kmetijska zemljišča,
· kupljeno kmetijsko zemljišče je večje od 0,5 ha ali predstavlja zaokrožitev oziroma povečanje obdelovalnega kosa zemljišča istega lastnika nad skupno površino 0,5 ha,
· kupljeno zemljišče se uporablja za intenzivno kmetijsko pridelavo, oziroma se na njem že izvajajo agromelioracijska dela.
· pogodba je sklenjena po zadnjem datumu (roku) za oddajo vlog po predhodnem razpisu.
Višina sredstev znaša 30% vrednosti kupnine, oziroma maksimalno do 535.000 SIT/ha.
g) za investicije v živinoreji, povezane z novogradnjo ali adaptacijo objektov:
· vselitev dodatnih živali na dodatno zgrajenih stojiščih,
· potrebno dovoljenje za gradnjo je pridobljeno v obdobju, ki ga natančneje določa javni razpis.
Sredstva se pri novogradnjah dodeli za dodatno vseljene živali:
– za najmanj 10 krav v dolini oziroma za najmanj 5 krav na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, v višini 74.900 SIT/žival,
– za najmanj 40 govejih pitancev in krav dojilj v dolini, oziroma za najmanj 15 govejih pitancev in krav dojilj na območjih z omejenimi dejavniki, v višini 42.800 SIT/žival,
– za najmanj 20 živali drobnice mlečnih pasem, v višini 10.700 SIT/žival,
– za najmanj 50 živali drobnice mesnih pasem, v višini 10.700 SIT/žival,
– za najmanj 10 plemenskih svinj, v višini 32.100 SIT/žival,
– za najmanj 40 prašičev pitancev, v višini 18.300 SIT/žival,
– za najmanj 2 konja v okviru kmetije, v višini 74.900 SIT/žival.
Sredstva se pri adaptacijah dodeli za dodatno vseljene živali:
– za najmanj 3 krave, v višini 42.800 SIT/žival,
– za najmanj 8 govejih pitancev in krav dojilj, v višini 26.750 SIT/žival,
– za najmanj 10 živali drobnice mlečnih pasem, v višini 5.350 SIT/žival,
– za najmanj 10 živali drobnice mesnih pasem, v višini 5.350 SIT/žival,
– za najmanj 2 plemenski svinji, v višini 16.050 SIT/žival,
– za najmanj 20 prašičev pitancev, v višini 10.000 SIT/žival,
– za najmanj 1 konja v okviru kmetije, v višini 37.450 SIT/žival.
h) za nakup opreme namakalnih sistemov:
· najmanjša površina namakalnega sistema je 3.000 m2,
· prosilec izkaže dovoljenje za izkoriščanje vodnega vira v primeru, da izvedba namakalnega sistema ne predstavlja posega v prostor,
· prosilec izkaže potrebno dovoljenje za izvedbo namakalnega sistema, če njegova izvedba predstavlja poseg v prostor,
· nakup je opravljen po zadnjem datumu (roku) za oddajo vlog po predhodnem razpisu.
Višina sredstev znaša 30% vrednosti kupljene opreme.
i) za nakup plemenske živine, kupljene na sejmih in v vzrejnih centrih:
Za plemenske krave, breje telice in bike:
· plemenske krave so vključene v A kontrolo prireje mleka ali mesa in so potomke krav iz A kontrole ali matične mesne črede,
· plemenski biki so licencirani s strani selekcijske službe,
· vse živali so oštevilčene skladno s pravilnikom o vodenju rodovništva, ugotavljanju proizvodnosti živali, ocenjevanju plemenske vrednosti in priznavanju plemenjakov (Uradni list SRS, št. 21/81) ali skladni z odredbo o označevanju domačih živali v prometu (Uradni list RS, št. 38/94, 47/94 in 86/99),
· nakup je opravljen po zadnjem datumu (roku) za oddajo vlog po predhodnem razpisu.
Višina sredstev znaša 15.000 SIT/žival.
Za plemenske ovce in koze oziroma ovne in kozle:
· plemenske ovce in koze oziroma ovni in kozli izhajajo iz kontroliranih tropov; ovni in kozli morajo biti licencirani,
· vse živali so oštevilčene skladno s pravilnikom o vodenju rodovništva, ugotavljanju proizvodnosti živali, ocenjevanju plemenske vrednosti in priznavanju plemenjakov (Uradni list SRS, št. 21/81) ali skladni z odredbo o označevanju domačih živali v prometu (Uradni list RS, št. 38/94, 47/94 in 86/99),
· nakup je opravljen po zadnjem datumu (roku) za oddajo vlog po predhodnem razpisu.
Višina sredstev znaša 2.000 SIT/žival.
j) za spodbujanje ekološkega kmetovanja:
· prosilec je vključen v združenje ali društvo, ki združuje ekološke kmetovalce,
· kmetijsko gospodarstvo mora biti vključeno v kontrolo vsaj še 3 leta od prejema zadnje podpore.
Višina sredstev znaša 100% plačilo stroška nadzora kmetijskega gospodarstva.
4. člen
Višina subvencij po posameznih namenih se vsako leto poviša skladno s stopnjo inflacije v preteklem letu. Višina subvencij po tem pravilniku je izračunana za leto 2000.
Vse subvencije po namenih iz 3. člena tega pravilnika se izplača po izvedenih delih oziroma opravljenih nakupih, na podlagi ogleda opravljene investicije oziroma predmeta nakupa in zapisnika o ogledu. Izjemoma se pri novogradnjah objektov iz točke g) 3. člena tega pravilnika sredstva izplača v višini 50% po zaključeni III. gradbeni fazi ter 50% po zaključeni investiciji in napolnitvi hleva. Sredstva se pri adaptacijah objektov izplača v višini 100% po izvedeni investiciji in po napolnitvi hleva.
Ogled opravi strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Ogled se opravi v sestavi najmanj dveh članov strokovne komisije. Ta komisija je lahko sestavljena iz istih članov kot strokovna komisija, ki vodi postopek odpiranja vlog in izbora prejemnikov sredstev in iz istih članov kot strokovna komisija, ki nadzira namensko rabo dodeljenih sredstev.
III. SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE PRI NAJEMANJU KREDITOV
5. člen
Splošni pogoji in kriteriji za subvencioniranje obrestne mere pri kreditiranju investicij v objekte za kmetijsko proizvodnjo, investicij v nakup mehanizacije, investicij v dopolnilne dejavnosti in investicij v nakup kmetijskih zemljišč, pod katerimi se sredstva delijo prejemnikom, so:
– Doba odplačevanja kredita je odvisna od višine kredita, pri čemer je do višine kredita 1,5 MIO SIT doba odplačevanja 3 leta, od višine kredita 1,5 MIO SIT do 5 MIO SIT je doba odplačevanja 5 let ter nad 5 MIO SIT je doba odplačevanja 10 let.
– Prosilci lahko pridobijo kredit z bonificirano obrestno mero do tiste višine vrednosti investicije, kot jo za posamezno proračunsko obdobje določi občinski svet.
– Najvišja vrednost kredita z bonificirano obrestno mero, ki ga investitor lahko pridobi je 10 MIO SIT.
– Jamstvo za vračilo kredita je zavarovanje oziroma hipoteka, z izjemo kredita do višine 1 MIO SIT, kjer je skladno s pogoji banke, možnost zavarovanja kredita s poroki.
– Enoletni moratorij odplačevanja kredita pripada prejemnikom sredstev, ki pridobijo kredit, višji od 3 MIO SIT z dobo odplačevanja, daljšo od 5 let. V tem obdobju se kreditojemalcem subvencionira celotna obrestna mera.
– Doba za odplačevanje kreditov za nakup premičnin (kmetijska oprema, mehanizacija) je največ 5 let, za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin (stavbe, zemljišča) pa 10 let.
– Potrebno dovoljenje za gradnjo je pridobljeno v obdobju, ki ga natančneje določa javni razpis.
Poleg splošnih pogojev in kriterijev, se glede na posamezne namene investicij upošteva še naslednje pogoje in kriterije:
a) za investicije za povečevanje prireje mleka in mesa na kmetijah se obrestna mera subvencionira pri bančnih kreditih:
· za novogradnje in adaptacije hlevov za govedo, drobnico in konje, kjer je vrednost investicije najmanj 2 MIO SIT,
· za hlevsko in dvoriščno opremo (linija molže, linija spravila krme, namakalni sistemi in drugo),
· za novogradnje prašičjih objektov, kombinirano z najmanj 10 plemenskimi svinjami in vzrejo mladičev,
· za novogradnje drugih živinorejskih objektov minimalnega obsega, najmanj za število živali, ki je opredeljeno za dodelitev podpor pri novogradnjah točke g) 3. člena tega pravilnika,
· za nakup osnovne črede v živinoreji.
Prosilci morajo:
– imeti zagotovljenih toliko kmetijskih zemljišč v lasti oziroma v najemu, da zagotavljajo funkcioniranje dokončane investicije, kar strokovna komisija oceni iz priložene dokumentacije,
– pridobljena potrebna dovoljenja za izvedbo investicije, skupaj s predračuni,
– za kredit, ki je višji od zneska, določenega v javnem razpisu, mora biti izdelan poslovni načrt investicije z viri financiranja ter strokovnim mnenjem pristojne KSS,
– za kredit, ki je nižji od tega zneska, se zahteva opis investicije s strokovnim mnenjem pristojne KSS.
b) za investicije v posodabljanje strojnega parka na kmetijah se obrestna mera subvencionira pri bančnih kreditih:
· za nakup sodobnih kmetijskih traktorjev s štirikolesnim pogonom in varnostno kabino,
· za nakup sodobnih strojev v poljedelstvu, travništvu, trajnih nasadih in vrtnarstvu,
· za nakup sodobne dvoriščne mehanizacije,
· za nakup opreme in strojnih linij za predelavo in dodelavo kmetijskih pridelkov na domu.
Prosilci morajo:
– dokazati upravičenost investicije,
– izdelati finančno konstrukcijo investicije,
– priložiti predračune oziroma račune o nakupu ter potrebno dovoljenje za gradnjo v primerih, ko je ta za izvedbo posamezne investicije potrebna.
c) za investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah se obrestna mera subvencionira pri bančnih kreditih:
· za investicije v posodabljanje in povečevanje zmogljivosti stacionarnega in izletniškega turizma na kmetijah,
· za investicije v posodabljanje in novogradnje kleti in objektov, povezanih s prodajo in promocijo vin,
· za investicije v skladiščne in hladilne kapacitete za skladiščenje sadja in zelenjave,
· za investicije v objekte za predelavo mleka, mesa in sadja na kmetijah,
· za investicije v sušilnice za mesne izdelke in sadje.
Prosilci morajo:
– imeti zagotovljeno lastno surovino za izvajanje dopolnilne dejavnosti,
– pridobljena potrebna dovoljenja za izvedbo investicije, skupaj s predračuni,
– izdelan poslovni načrt, iz katerega je razvidna možnost zaposlitve najmanj enega družinskega člana,
– izdelan program trženja.
d) za nakup kmetijskih zemljišč se obrestna mera subvencionira pri bančnih kreditih pod naslednjimi pogoji:
– kmetija ima obdelana vsa svoja kmetijska zemljišča,
– kupljeno kmetijsko zemljišče predstavlja povečanje površine obdelovalnih kmetijskih zemljišč kmetije,
– kupljeno kmetijsko zemljišče se bo uporabljalo za intenzivno kmetijsko pridelavo oziroma agromelioracijo, obnovo ali ureditev,
– nakup je opravljen po zadnjem datumu (roku) za oddajo vlog po predhodnem razpisu.
Prosilci za ta namen predložijo predpogodbo oziroma overjeno kupno pogodbo. Kreditna pogodba z banko se sklene ob predložitvi overjene pogodbe o nakupu zemljišča.
6. člen
Višino subvencionirane obrestne mere za najem bančnih kreditov in morebitne ostale ugodnosti, povezane z najemom kredita, določi občinski svet za vsako leto oziroma za vsak razpis posebej. Če tega ne določi posebej, veljajo pogoji prejšnjega razpisa tudi za naslednji razpis.
IV. SOFINANCIRANJE NAMENOV S PODROČJA POSPEŠEVANJA CELOSTNEGA RAZVOJA PODEŽELJA
7. člen
Sredstva za sofinanciranje namenov s področja pospeševanja celostnega razvoja podeželja, povezanih z razvojem kmetijstva, ki se dodeljujejo v nepovratni obliki za razne namene s področja ohranjanja in razvoja kmetijstva, se dodeljuje na osnovi javnega razpisa, v katerem se določi, da rok oddaje vlog ni predpisan. Komisija za pripravo predloga investicij v kmetijstvo prispele vloge obravnava na svoji prvi naslednji seji in oceni njihovo upravičenost. Na predlog te komisije odloči o dodelitvi sredstev po vloženih zahtevkih pooblaščeni delavec občinske uprave s sklepom.
V. POSTOPEK ZA DODELITEV SREDSTEV
8. člen
Za postopek javnega razpisa in postopek dodeljevanja sredstev II. in III. poglavja tega pravilnika, se smiselno uporabljajo določbe postopka oddaje subvencij, posojil in državnih pomoči, določene v pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/2000) kolikor ni v tem pravilniku določeno drugače.
Prosilci morajo vlogi, s katero se prijavijo na javni razpis, priložiti vso dokumentacijo, ki verodostojno dokazuje izpolnjevanje pogojev, določenih v tem pravilniku, po namenu, za katerega se prijavljajo. Obvezno je potrebno priložiti tudi strokovno mnenje KSS o ogledu in upravičenosti investicije. Natančneje se zahtevana dokazila za vsak posamezen namen določijo v vsakokratnem javnem razpisu.
9. člen
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, opravi pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril iz tega pravilnika.
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev. Ta predlog podpišejo predsednik in člani komisije ter ga predložijo pooblaščeni osebi občinske uprave v potrditev.
Prosilec, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva niso bila dodeljena neopravičeno, lahko pri občini vloži zahtevek za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev oziroma pritožbo, ki jo obravnava komisija za pripravo predloga investicij v kmetijstvo, na njen predlog pa o ugovoru odloči župan.
10. člen
V primeru, da višina sredstev, ki bi morala biti dodeljena tistim prosilcem, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, presega proračunski znesek, določen za ta namen, se višina odobrenih sredstev sorazmerno zniža vsem prejemnikom sredstev.
11. člen
S prejemnikom sredstev se sklene pogodba o dodelitvi sredstev, ki med drugim določa tudi pogoje koriščenja sredstev. S pogodbo se, glede na posamezne namene dodeljenih sredstev določi, da mora prejemnik sredstev:
– ohranjati in obdelovati vinograde in matičnjake, za agromelioracijo katerih so prejeli sredstva še najmanj 15 let, sadovnjake pa še najmanj 10 let po pridobitvi sredstev,
– vzdrževati površine in ohranjati s tem pravilnikom predpisano obremenitev živali za koriščenje pašnikov in travnikov še najmanj 5 let po pridobitvi sredstev,
– ohranjati število stojišč v živinoreji še najmanj 5 let po pridobitvi sredstev,
– kupljeno kmetijsko zemljišče obdržati v svoji lasti vsaj še 10 let po prejemu sredstev,
– imeti v lasti osnovno sredstvo, ki ga nabavi ali objekt, ki ga zgradi s kreditnimi sredstvi III. poglavja tega pravilnika, še najmanj 5 let po pridobitvi kredita in do njegovega popolnega plačila ter skladno s pogoji banke, če gre za premičnino in najmanj 10 let, če gre za nepremičnino.
VI. NADZOR NAD NAMENSKO RABO SREDSTEV
12. člen
Namensko rabo dodeljenih sredstev nadzira strokovna komisija občine, ki jo imenuje župan. Ta komisija je lahko sestavljena iz istih članov kot strokovna komisija, ki vodi postopek odpiranja vlog in izbor prejemnikov sredstev in iz istih članov kot strokovna komisija, ki opravlja oglede izvedenih del.
Prejemnik sredstev, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli namen pridobitve sredstev po tem pravilniku navajal neresnične podatke, oziroma dela ni opravil v skladu s svojo vlogo na razpis in izdanim sklepom o odobritvi sredstev ter pogodbo, je dolžan vrniti vsa neupravičeno pridobljena sredstva, skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
V primeru, da investitorji novogradenj, ki so prejeli 50% sredstev po zaključeni III. gradbeni fazi, do roka oziroma po zaključeni investiciji, ne vselijo vsaj 50% predvidenih živali, so dolžni sorazmeren delež prejetih sredstev za nevseljene živali, vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če število vseljenih živali ne dosega niti limita živali, ki ga določa točka g) 3. člena tega pravilnika, morajo vrniti vsa prejeta sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku, o čemer odloči župan s sklepom.
VII. KONČNE DOLOČBE
13. člen
Prosilci ne morejo hkrati kandidirati za isto investicijo na razpisu za pridobitev sredstev po namenih iz II. poglavja tega pravilnika in po namenih iz III. poglavja tega pravilnika.
Prejemniki sredstev iz predhodnih razpisov za namene po tem pravilniku ne morejo ponovno kandidirati za isti namen, razen kadar gre za nadaljevanje investicije, in sicer za del, ki se nadaljuje.
14. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika se prenehajo uporabljati določila programa porabe sredstev odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč od hitre ceste št. 403/01-101/98, ki ga je sprejel Občinski svet občine Ajdovščina dne 9. 7. 1998.
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 321-48/2000
Ajdovščina, dne 17. julija 2000.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti