Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2000 z dne 14. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2000 z dne 14. 7. 2000

Kazalo

2941. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec - za območje Občine Prebold, stran 8062.

P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine Prebold
1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine Prebold – dopolnjene in spremenjene 1999 (v nadaljevanju besedila: »spremembe in dopolnitve prostorskega plana občine«),
– vsebina in obseg strokovnih podlag, ki jih je potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskega plana občine,
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskega plana občine,
– terminski plan in postopek sprejemanja prostorskega plana občine.
2. člen
Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostorskega plana občine:
Vsebina sprememb in dopolnitev se nanaša na določitev novih stavbnih zemljišč na območju občine zaradi potreb po novih površinah za razvoj posameznih programov z ureditvijo prometnega režima na območju Prebolda.
3. člen
Vsebina in obseg strokovnih podlag, ki jih je potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskega plana občine:
– ugotovitev gospodarskih trendov in trendov razvoja posameznih strukturiranih območij,
– opredelitev strategije razvoja dejavnosti v prostoru,
– opredelitev potreb po novih površinah za razvoj posameznih programov, glede na številne individualne pobude občanov za pridobitev novih stavbnih zemljišč,
– določitev hierarhije naselij glede na novo lokalno organiziranost,
– opredelitev možnosti razvoja in širitve naselij z upoštevanjem značilne tradicionalne zasnove poselitvenega vzorca,
– pridobitev elementov varovanja naravne in kulturne dediščine ter naravnih resursov,
– pridobitev elementov razvoja prometne infrastrukture,
– uskladitev sprememb in dopolnitev prostorskega plana občine z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana RS.
Za določitev novih ureditvenih območij se izdelajo strokovne podlage za utemeljitev širjenja poselitve, in sicer:
– analiza dosedanjega razvoja, stanja in razvojnih teženj,
– analiza demografskih, funkcijskih, gospodarskih in okoljskih značilnosti, ter na podlagi le-teh usmeritve in merila za razvoj občine.
Strokovne podlage s področij varovanja naravne in kulturne dediščine podata resorna ministrstva t. j. Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za okolje in prostor.
Za določitev prometne infrastrukture se izdela prometna študija na katero poda mnenje Ministrstvo za promet in zveze.
Kolikor bo iz predhodnih mnenj resornih ministrstev razvidno, da so potrebne še druge strokovne podlage se le ta pridobijo v tem postopku.
Spremembe in dopolnitve prostorskega plana občine se uskladijo z obveznimi izhodišči na področjih energetike, vodnega gospodarstva, poselitve, ter naravne in kulturne dediščine, skladno s strokovnim priporočilom o izvrševanju odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana RS (Uradni list RS, št. 11/99).
Grafični prikazi sprememb in dopolnitev prostorskega plana občine se izdelajo v digitalni obliki.
4. člen
Subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskega plana občine:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Dunajska 56, Ljubljana – za področje kmetijstva in gozdarstva,
– Zavod za gozdove, OE Žalec – za področje gozdarstva,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Celje – za področje vodnega gospodarstva,
– Ministrstvo za okolje in prostor RS, Uprava RS za varstvo narave, Vojkova 1/b, Ljubljana – za področje varovanja okolja,
– Ministrstvo za kulturo, Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje – za področje varstva kulturne dediščine,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave – za področje varstva naravne dediščine (v vednost tudi ZVNKD Celje),
– Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje – za področje poselitve,
– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti – za področje rudarstva in energetike,
– Ministrstvo za promet in zveze, izpostava Celje – za področje prometa in zvez oziroma Občina Prebold za občinske ceste,
– Javno komunalno podjetje Žalec – za področje vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja odplak,
– Telekom Slovenije – PE Celje, za področje telekomunikacij in zvez,
– Elektro Celje – za področje distribucije električne energije,
– EGS – RI – za področje prenosa električne energije,
– Geoplin d.o.o. , za področje transporta in skladiščenja zemeljskega plina,
– Ministrstvo za obrambo, Sektor za civilno obrambo,
– druge organizacije, ki upravljajo z zemljišči in drugimi naravnimi dobrinami, zavarovanimi s posebnimi predpisi ter objekti in napravami v splošni rabi.
Resorna ministrstva za posamezna področja morajo svoje pogoje podati v tridesetih dneh od vključitve občin, oziroma od dneva podane zahteve po posredovanju morebitnih pogojev. Kolikor le-ta v tem roku ne bodo posredovala pisnih pripomb (smernic, usmeritev, pogojev in kriterijev) se bo smatralo, da jih nimajo.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskega plana občine ugotovi, da je potrebno pridobiti še druga dodatna predhodna mnenja, pogoje ali soglasja, se le-te pridobe v tem postopku.
5. člen
Terminski plan in postopek sprejemanja:
– v roku enega meseca po veljavnem programu, strokovna služba občinske uprave uvede postopek za izbiro izvajalca za izdelavo prostorskega plana,
– pripravi se javni poziv v sredstvih javnega obveščanja za vse občane, organizacije in društva, da lahko podajo pobude-vloge za posege v prostor. Rok je en mesec,
– občinska strokovna služba v sodelovanju z izbrano izvajalsko organizacijo pridobi predhodna mnenja resornih ministrstev v roku enega meseca po podpisu pogodbe,
– izbrana izvajalska organizacija izdela predlog sprememb in dopolnitev plana za prvo obravnavo v roku 60 dni po prejemu vseh strokovnih podlag in pogojev,
– občinski svet sprejme sklep o javni razgrnitvi. Sklep se objavi v Uradnem listu RS. Predlog je javno razgrnjen na sedežu občine, kjer lahko vsi zainteresirani podajo svoje pripombe,
– v roku enega meseca od zaključka javne razgrnitve izdelovalec in strokovna služba občinske uprave zavzameta do pripomb svoja stališča,
– stališča se posredujejo na odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami. Občinski svet s sklepom potrdi stališča,
– izvajalska organizacija v roku enega meseca od prejema stališč občinskega sveta pripravi predlog odloka za drugo obravnavo,
– dopolnjen predlog občinska služba v sodelovanju z izvajalsko organizacijo posreduje sektorskim upravljavcem prostora in izbere soglasja in po potrebi dopolni predlog s pogoji teh soglasodajalcev,
– občinska strokovna služba posreduje predlog odloka na MOP, Urad RS za prostorsko planiranje zaradi pridobitve sklepa Vlade RS o ugotovitvi skladnosti prostorskega plana občine z obveznimi izhodišči dolgoročnega plana RS,
– po pridobitvi sklepa Vlade RS strokovna služba občinske uprave pripravi usklajen predlog odloka za sprejem na svetu,
– po sprejemu odloka strokovna služba občinske uprave pripravi odlok za objavo v Uradnem listu RS,
– po objavi izvajalska organizacija pripravi končni elaborat prostorskega plana občine in ga dostavi občini,
– občinska strokovna služba končne elaborate dostavi na urad za prostorsko planiranje in upravni enoti v Žalcu.
6. člen
Za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega plana občine so zagotovljena sredstva v proračunu občine.
7. člen
Ta program priprave začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Prebold, dne 15. junija 2000.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak univ. dipl. inž. gradb. l. r.

AAA Zlata odličnost