Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2000 z dne 30. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2000 z dne 30. 6. 2000

Kazalo

2729. Poslovnik o delu komisije za poimenovanje ulic, trgov in naselij v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 7635.

Na podlagi 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na 19. seji dne 1. 6. 2000 sprejel
P O S L O V N I K
o delu komisije za poimenovanje ulic, trgov in naselij v Mestni občini Slovenj Gradec
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela Komisije za poimenovanje ulic, trgov in naselij (v nadaljnjem besedilu: komisija) ter postopke in kriterije za njihovo poimenovanje.
2. člen
Komisija je ustanovljena kot delovno telo Občinskega sveta mestne občine Slovenj Gradec in je pristojna za:
– obravnavo pobud in predlogov,
– vodenje in izvajanje postopkov,
– priprava predlogov odlokov za poimenovanje in preimenovanje ulic, trgov in naselij v Mestni občini Slovenj Gradec.
II. DELO KOMISIJE
3. člen
Sejo komisije sklicuje in vodi predsednica/predsednik (v nadaljnjem besedilu: predsednik) komisije, ki ga v času njegove odsotnosti nadomešča podpredsednica/podpredsednik (v nadaljnjem besedilu: podpredsednik) komisije.
Komisija ima tajnico/tajnika (v nadaljnjem besedilu: tajnik), ki pomaga predsedniku sklicevati seje, zbira pobude in pripravlja gradiva za seje, skrbi za ažurnost zapisnikov in opravlja druge naloge za potrebe komisije.
4. člen
Vabilo za sklic seje s predlogom dnevnega reda in gradivom morajo dobiti člani komisije najmanj sedem dni pred dnem, določenim za sejo.
5. člen
Predlog dnevnega reda seje določi predsednik.
Komisija razpravlja in odloča o zadevah, ki so na dnevnem redu seje.
Dnevni red se na seji lahko tudi spremeni.
6. člen
Komisija dela na sejah in veljavno odloča, če je na seji navzoča večina njenih članov.
Komisija odloča z večino glasov navzočih članov.
7. člen
O seji komisije se piše zapisnik.
Zapisnik dobijo člani komisije praviloma z vabilom in gradivom za naslednjo sejo.
Izvirnemu arhivskemu zapisniku morajo biti priložena vsa gradiva, ki so bila obravnavana na seji. Za hrambo teh dokumentov skrbi tajnik oziroma tajnica komisije.
III. POSTOPKI ZA IMENOVANJE IN PREIMENOVANJE ULIC, TRGOV IN NASELIJ
8. člen
Pobude za poimenovanje in preimenovanje ulic, trgov in naselij dajejo fizične ali pravne osebe (posamezniki, občani na zborih, razna združenja, sveti primestnih in četrtnih skupnosti, društva, podjetja, zavodi).
9. člen
Pobuda mora biti predložena v pisni obliki.
Vsebovati mora naslednje podatke:
– podatke o pobudniku (ime, priimek in točen naslov);
– podatke o vrsti postopka (poimenovanje, preimenovanje);
– podatke o ulici, trgu, naselju, ki jo zadeva predlog za poimenovanje (njena zemljepisna določitev oziroma območje); v primeru, da gre za preimenovanje mora pobuda vsebovati tudi podatke o prejšnjih imenih in primerjalno utemeljitev razlogov za preimenovanje;
– izjave prič ter soglasje najožjih sorodnikov v primeru poimenovanja oziroma preimenovanja po osebi;
– datum, kraj in podpis pobudnika.
10. člen
Komisija bo obravnavala le pobude in predloge s popolno dokumentacijo. V primeru, da pobuda ne ustreza zahtevkom iz prejšnjega člena, lahko komisija pisno opozori predlagatelja, naj dopolni manjkajoče podatke.
Če le-ta pobude v treh mesecih ne dopolni, komisija vloge ne obravnava.
11. člen
Komisija upošteva pri odločanju vloženih pobud in predlogov poleg določil zakona in pravilnika tudi načela in merila za poimenovanje ulic, trgov in naselij.
Za poimenovanje ulic, trgov in naselij je mogoče izbrati:
a) osebna imena:
– imena oziroma priimke znamenitih (že umrlih in v zgodovini uveljavljenih) Slovencev, in to pisateljev, pesnikov, likovnih in drugih ustvarjalcev, pomembnih znanstvenih delavcev itd.,
– zaslužnih Slovenjgradčanov in drugih osebnosti, ki so pomembno vplivale na splošni in kulturni razvoj Slovenj Gradca in občine (recimo: častni občani),
– imena narodov in narodnostnih skupin itd.;
b) zemljepisna imena oziroma pojme:
– obstoječe ledinsko ali drugo že uveljavljeno ime (lahko dopolnjeno tudi z imenom sosednjega kraja),
– ime, ki je v specifični povezavi s Slovenj Gradcem,
– ime pokrajine, reke, potoka, drugega zemljepisnega pojava ali krajevne značilnosti, ki bi bila ali je skladna z načeli poimenovanja;
c) stvarna imena:
– ime zgodovinskega dogodka ali pojava,
– civilizacijske, družbene ali kulturne vrednote,
– arhitekturne ali druge (umetniške) stvaritve,
– ime podjetja, ustanove, zavoda, organizacije, prireditve, festivala, stanovskih združenj, poklicev itd.
Komisija pri poimenovanjih in preimenovanjih ulic, trgov in naselij ob navedenih kriterijih upošteva še naslednja načela:
1. ulice ni mogoče poimenovati po živi osebi;
2. zdajšnjega poimenovanja ulic, trgov in naselij načelno ne kaže spreminjati;
3. dosedanje ime ulice, trga ali naselja pa je mogoče v skladu s kulturnimi vrednotami spremeniti le v posebnih primerih in z jasno izraženo večinsko voljo stanovalcev v pisni obliki; če je potrebno, se lahko o spremembi izrečejo tudi drugi občani;
4. kulturno vrednoto in naravnanost je treba razumeti kot vodilo, da ni mogoče podrejati poimenovanja ali preimenovanja posameznim političnim, ideološkim in podobnim izhodiščem in opcijam;
5. izbira naj bo enakomerna tako glede slovenskih (in tudi neslovenskih) kakor domačih osebnih lastnih imen (častni občani sodijo v to skupino), in to bo upoštevanju različnih obdobij kulturne zgodovine;
6. ulice, ki so nesistemsko poimenovane glede na razčlenjenost, kaže smiselno razdeliti na več enot (ulic) in jih na novo poimenovati;
7. zavrnitev pobude ali predloga mora biti ustrezno utemeljena, strokovna služba o tem obvesti predlagatelja;
8. sklep občinskega sveta o zavrnitvi je dokončen.
12. člen
Pobudo za imenovanje ali preimenovanje ulic, trgov in naselij posreduje strokovna služba Mestne občine Slovenj Gradec Območni geodetski upravi Slovenj Gradec, da jo le-ta dopolni s kartografskim prikazom. Kadar gre za spremembo območja, uprava tudi preveri, če je ta jasno in nedvoumno definirana in če so v predlogu navedene enote vpisane v registru prostorskih enot.
V primeru izbire novega imena ulice, trga ali naselja (preimenovanje, delitev naselja ali odcepitev njenega dela, poimenovanje nove ulice) mora strokovna služba pridobiti zagotovilo območne geodetske uprave, da v občini ni naselja z enakim oziroma da v naselju še ni ulice s predlaganim imenom.
Strokovna služba posreduje predlog ali pobudo skupaj z navedenimi s strokovnimi mnenji in dokumenti komisiji v nadaljnjo obravnavo in odločanje.
13. člen
Strokovna služba Mestne občine Slovenj Gradec pridobi v prejšnjem členu navedene dokumente in mnenja o pobudi oziroma predlogu v roku 30 dni.
14. člen
Predlog sklepa za spremembo imena ali poimenovanja ulic, trgov in naselij mora vsebovati:
– vrsto spremembe in utemeljitev odločitve,
– določitev mej novopoimenovanega oziroma preimenovanega naselja, delov naselij, ki so se združili v novo enoto, in območij, ki sodijo k poimenovani ali preimenovani ulici, trgu ali naselju,
– imena in območja novih ulic, če gre za uvedbo uličnega sistema,
– določilo, da je sestavni del odloka tudi kartografski prikaz, izdelan na temelju kartografskega registra prostorskih enot, vpisanih v register na Območni geodetski upravi Slovenj Gradec,
– obveznosti območne geodetske uprave in drugih upravnih organov, da uveljavijo spremembe v evidencah, osebnih identifikacijskih listinah in na terenu, in to v roku, ki ne bo daljši od dveh let,
– podatke o pobudniku in razlogih za pobudo.
15. člen
Komisija si lahko pridobi v postopku obravnave stališča in mnenja strokovnjakov, urbanistične komisije, institucij, izjave prič oziroma soglasje prebivalcev okoliša, naselja ali stanovalcev ulice.
16. člen
Komisija lahko za izvedbo nekaterih nalog, ki jih želi poglobljeno obravnavati, imenuje delovno skupino.
Njeno sestavo in naloge določi s sklepom o imenovanju.
17. člen
Komisija posreduje dokončno oblikovan predlog odloka z utemeljitvijo v obravnavo in odločanje Občinskemu svetu mestne občine Slovenj Gradec.
Sklep o poimenovanju oziroma preimenovanju ulic, trgov in naselij v mestni občini Slovenj Gradec sprejme Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec in začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
IV. KONČNA DOLOČBA
18. člen
Ta poslovnik o delu komisije za poimenovanje ulic, trgov in naselij sprejme Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec z večino glasov navzočih članov in začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-02/99
Slovenj Gradec, dne 23. maja 2000.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.

AAA Zlata odličnost