Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2000 z dne 30. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2000 z dne 30. 6. 2000, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2730. Uredba o določitvi elementov odkupne cene kravjega mleka
2731. Uredba o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči
2732. Uredba o spremembah uredbe o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave
2733. Uredba o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila
2734. Uredba o vozilih, plovilih, oborožitvi in posebni opremi policije
2735. Uredba o podrobnejših pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj
2736. Uredba o dopolnitvi uredbe o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 2000
2737. Uredba o skupinskih izjemah

Odloki

2738. Odlok o dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo

Sklepi

2739. Sklep o spremembah sklepa o določitvi protokolarnih pravil
2740. Sklep o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Sveta za strukturno politiko
2741. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi in sestavi Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi

MINISTRSTVA

2688. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu na področju kulture
2689. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu na področju kulture
2690. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu na področju kulture
2691. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu na področju kulture
2692. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu na področju kulture
2742. Odredba o spremembi odredbe o označevanju in registraciji govedi

USTAVNO SODIŠČE

2693. Odločba o ugotovitvi, da zakon o parlamentarni preiskavi in poslovnik o parlamentarni preiskavi nista v neskladju z ustavo

BANKA SLOVENIJE

2694. Sklep o spremembi sklepa o tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije
2695. Sklep o spremembi sklepa o glavnih znamenjih bankovca za 5.000 tolarjev
2696. Sklep o izročitvi bankovca za 5.000 tolarjev v obtok
2697. Sklep o spremembi sklepa o glavnih znamenjih bankovca za 1.000 tolarjev
2698. Sklep o izročitvi bankovca za 1.000 tolarjev v obtok

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

2699. Ugotovitev, da je mandat poslanca Državnega zbora prešel na naslednjega kandidata

OBČINE

Benedikt

2704. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko poslovni kompleks Benedikt I
2705. Sklep o soglasju k cenam pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališču v Občini Benedikt
2706. Pravilnik o prodaji, oddaji v zakup ali najem, oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Benedikt

Bistrica ob Sotli

2707. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Bistrica ob Sotli
2708. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 1999

Brežice

2709. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice 1986-2000 za območje Občine Brežice, razen območja KS Pišece - dopolnitev 1998/2
2710. Odlok o dopolnitvi in spremembi odloka o usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do 2000
2711. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Brežice za obdobje 1986-2000 za območje Krajevne skupnosti Pišece, dopolnitev 1998/2

Celje

2712. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 - za območje Mestne občine Celje
2713. Spremembe in dopolnitve pravilnika o podaljšanju obratovalnega časa v gostinskih obratih

Kočevje

2714. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kočevje za leto 1999
2715. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Kočevje
2716. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Center za promocijo in razvoj turizma občine Kočevje
2717. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
2718. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
2719. Sklep o spremembi članstva v občinski volilni komisiji Občine Kočevje

Ljubljana

2700. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 (za območje Mestne občine Ljubljana - območje urejanja ŠP 6/5 Tkalnica)
2701. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š6 Stanežiče-Vižmarje
2702. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Bežigrad
2703. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Jožeta Mazovca

Medvode

2720. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervaciji

Slovenj Gradec

2721. Odlok o organiziranju pomoči družini na domu v Mestni občini Slovenj Gradec
2722. Pravilnik o določanju oprostitev in olajšav plačila socialno-varstvenih storitev v Mestni občini Slovenj Gradec
2723. Pravilnik o dodeljevanju socialno-varstvenih pomoči v Mestni občini Slovenj Gradec
2724. Sklep o odpisu in zamenjavi nepremičnin pri seznamu javnega dobra
2725. Sklep o prenehanju veljavnosti nepremičnine v splošni rabi
2726. Sklep o zamenjavi nepremičnin pri seznamu javnega dobra
2727. Spremembe in dopolnitve sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Slovenj Gradec
2728. Odlok o spremembah odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Slovenj Gradec
2729. Poslovnik o delu komisije za poimenovanje ulic, trgov in naselij v Mestni občini Slovenj Gradec
AAA Zlata odličnost