Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000

Kazalo

2339. Pravilnik o strokovnem izpitu in o preizkusu strokovne usposobljenosti inšpektorjev za šolstvo in inšpektorjev za šport, stran 6710.

Na podlagi 6. člena zakona o šolski inšpekciji (Uradni list RS, št. 29/96) - petega odstavka 57. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o strokovnem izpitu in o preizkusu strokovne usposobljenosti inšpektorjev za šolstvo in inšpektorjev za šport
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa vsebino in postopek opravljanja strokovnega izpita in preizkusa strokovne usposobljenosti inšpektorjev za šolstvo in inšpektorjev za šport (v nadaljevanju: izpit oziroma preizkus).
Strokovni izpit opravlja kandidat, ki je imenovan za inšpektorja in ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. Strokovni izpit mora opraviti v roku 1 leta od dneva imenovanja, preizkus strokovne usposobljenosti pa mora inšpektor opraviti vsako četrto leto.
II. IZPIT IN PREIZKUS
2. člen
(1. IZPIT)
Izpit obsega splošni in posebni del.
Splošni del strokovnega izpita je enak za vse kandidate in obsega poznavanje predpisov, ki urejajo:
– ustavno ureditev Republike Slovenije,
– človekove in otrokove pravice in temeljne svoboščine,
– organizacijo in pristojnosti državne uprave,
– organizacijo in pristojnosti delovnih in socialnih sodišč.
3. člen
(Obseg posebnega dela izpita)
Posebni del izpita obsega poznavanje predpisov, ki urejajo
– področje vrtcev in šol ter področje avto šol (za inšpektorje za šolstvo) oziroma
– področje športa in področje temeljne šolske zakonodaje (za inšpektorje za šport).
4. člen
(Vsebina posebnega dela izpita)
Pri kandidatih za inšpektorje za šolstvo se z izpitom iz predpisov, ki urejajo področje vrtcev in šol preverja poznavanje predpisov, ki urejajo organizacijo, financiranje in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, ki jo opravljajo vrtci, osnovne šole, glasbene šole, nižje in srednje poklicne šole, srednje tehniške in strokovne šole, gimnazije in višje strokovne šole, zavodi za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, organizacije za izobraževanje odraslih in druge organizacije in zasebniki, ki izobražujejo po javnoveljavnih programih, domovi za učence, dijaški in študentski domovi ter postopke in roke za prijavo na razpis in izvedbo vpisa v visokem šolstvu.
Pri kandidatih za inšpektorje za šolstvo se z izpitom preverja tudi poznavanje predpisov, ki urejajo delovanje avto šol in program usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil.
Pri kandidatih za inšpektorje za šport se z izpitom iz športne zakonodaje preverja poznavanje predpisov, ki urejajo organizacijo, financiranje in opravljanje športne dejavnosti ter temeljnih predpisov iz področja šolske zakonodaje.
Podrobnejšo vsebino strokovnega izpita določi minister, pristojen za šolstvo in šport (v nadaljevanju: minister).
5. člen
(Preverjanje znanja posebnega dela izpita)
Posebni del izpita ima dva dela.
Znanje na izpitu se preverja:
– pisno iz predpisov, ki urejajo področje vrtcev in šol oziroma športa,
– ustno iz predpisov, ki urejajo področje vrtcev in šol oziroma športa ter predpisov s področja avto šol.
6. člen
(Komisija)
Izpit oziroma preizkus se opravlja pred komisijo za strokovne izpite inšpektorjev za šolstvo in šport, ki jo imenuje minister (v nadaljevanju: komisija). Komisijo sestavljajo predsednik, člani in tajnik.
Administrativno tehnična dela za komisijo opravlja Ministrstvo za šolstvo in šport.
7. člen
(Povračilo stroškov za delo komisije)
Predsedniku in članom komisije pripada plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v komisiji.
Stroške izpita krije Ministrstvo za šolstvo in šport.
8. člen
(Prijava k izpitu)
Kandidat se prijavi k izpitu s prijavo na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika.
Prijava se vloži pri Ministrstvu za šolstvo in šport.
Kandidat, ki k opravljanju izpita ni prišel iz opravičenih razlogov, ali je opravljanje izpita pravočasno odjavil, ali je opravljanje izpita prekinil, se mora k opravljanju izpita ponovno prijaviti.
Od dneva prijave do dneva opravljanja izpita ne sme preteči več kot 60 dni, pri čemer se ne upošteva mesec avgust. Za kandidate iz drugega odstavka tega člena, je lahko rok tudi daljši.
Prijavi za opravljanje izpita je potrebno priložiti dokazila o stopnji in vrsti izobrazbe in akt o imenovanju za inšpektorja.
Komisija pisno obvesti kandidata v roku najmanj 15 dni pred pričetkom opravljanja izpita o času in kraju opravljanja izpita ter članih komisije, pred katero bo izpit opravljal.
Kandidatovo odjavo mora komisija prejeti najmanj 3 dni pred izpitnim rokom.
9. člen
(Opravljanje izpita)
Kandidat opravlja najprej splošni del izpita. Ta del izpita opravlja ustno in traja največ 30 minut.
Po uspešno opravljenem splošnem delu izpita, kandidat lahko nadaljuje z opravljanjem posebnega dela izpita.
Posebni del izpita se opravlja najprej pisno, potem pa ustno.
10. člen
(Pisno opravljanje posebnega dela izpita)
Temo za pisni del posebnega dela izpita pripravi izpraševalec.
Pisni del posebnega dela izpita lahko traja največ šest ur.
Kandidat lahko pri pisnem delu izpita uporablja predpise in drugo strokovno literaturo.
Pisni del izpita vodi in nadzoruje tajnik izpitne komisije.
11. člen
(Ustno opravljanje posebnega dela izpita)
Ustni del posebnega dela izpita traja največ 60 minut in sicer največ 30 minut za preverjanje poznavanja predpisov z delovnega področja šolske inšpekcije oziroma inšpekcije športa in največ 30 minut za preverjanje poznavanja predpisov s področja avto šol.
12. člen
(Ponovno opravljanje izpita)
Kandidat, ki ni opravil splošnega dela izpita ali ponovnega opravljanja posebnega dela izpita, izpita ni opravil. Tak kandidat se lahko ponovno prijavi za opravljanje izpita, vendar šele po preteku najmanj dveh mesecev od zadnjega opravljanja izpita.
Pri ponovnem opravljanju posebnega dela izpita komisija preverja le tiste dele posebnega dela izpita iz 5. člena tega pravilnika, katerih kandidat pri predhodnem preverjanju ni opravil.
Kandidatu, ki posebnega dela izpita ni opravil, komisija določi rok, v katerem lahko ponovno opravlja ta del izpita. Rok za ponovno opravljanje izpita ne sme biti krajši od 30 in ne daljši od 90 dni.
13. člen
(Ocena)
Uspeh kandidata na izpitu komisija oceni z “opravil” ali “ni opravil”.
14. člen
(Potrdilo)
Kandidatu, ki je opravil izpit, se izda potrdilo na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika.
15. člen
(Zapisnik o poteku izpita)
O poteku izpita in vprašanjih na splošnem in posebnem delu izpita ter o uspehu splošnega in posebnega dela izpita, se vodi zapisnik na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2. PREIZKUS)
16. člen
Inšpektor se mora k preizkusu strokovne usposobljenosti prijaviti najkasneje tri mesece pred iztekom štirih let od imenovanja oziroma zadnjega preizkusa strokovne usposobljenosti, komisija pa mora prijavljenega kandidata povabiti k preizkusu najkasneje 1 mesec pred potekom roka.
Prijava k preizkusu se vloži na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika.
Preizkus se opravlja pisno z ustnim zagovorom. Pisni del poteka po postopku, ki je predpisan za pisni del izpita v 10. členu tega pravilnika. Pisnemu izpitu sledi ustni zagovor naloge pred komisijo.
17. člen
Preizkus se opravlja pred komisijo iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika.
Tema pisne naloge, ki jo določi komisija, mora zajemati kompleksno problematiko z delovnega področja inšpektorja, ki opravlja preizkus. S pisno nalogo inšpektor na praktičnem primeru pokaže poznavanje šolske zakonodaje, zakonodaje s področja avto šol, s področja športne zakonodaje in predpisov s področja vodenja upravnega postopka.
Pisnemu delu preizkusa sledi ustni zagovor pisne naloge, ki lahko traja največ 30 minut.
Pisno nalogo z zagovorom komisija oceni z »opravil« ali »ni opravil«.
18. člen
(Potrdilo o opravljenem preizkusu)
Inšpektorju, ki je uspešno opravil preizkus, izda komisija potrdilo o opravljenem preizkusu.
Potrdilo o opravljenem preizkusu se izda na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika.
19. člen
(Ponovitev preizkusa)
Inšpektorju, ki preizkusa ni opravil, mora komisija določiti rok, v katerem lahko preizkus ponovi.
Rok za ponovitev preizkusa ne sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od 90 dni. V ta rok se ne šteje mesec avgust.
III. EVIDENCA O IZPITIH IN O OPRAVLJENEM PREIZKUSU
20. člen
(Evidenca o izpitih oziroma preizkusih)
O izpitih se vodi evidenca, ki vsebuje:
– ime in priimek kandidata ter datum in kraj rojstva,
– številko in datum ter izdajatelja listine o stopnji in vrsti strokovne izobrazbe,
– datum in številko potrdila o izpitu oziroma preizkusu.
Evidenca se vodi na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika.
21. člen
Evidenca, prijavnice, odjavnice, zapisniki s prilogami in druga dokazila ter dvojnik izvirnega potrdila, se trajno hranijo na Ministrstvu za šolstvo in šport.
22. člen
Kandidat, ki je strokovni izpit opravil v skladu z drugimi predpisi, ne opravlja strokovnega izpita iz področij, iz katerih je strokovni izpit že opravil.
O tem odloči komisija na podlagi kandidatove vloge in ustreznih dokazil.
IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
23. člen
S tem pravilnikom neha veljati pravilnik o strokovnem izpitu inšpektorjev za šolstvo in šport (Uradni list RS, št. 69/95).
24. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0129/2000
Ljubljana, dne 25. maja 2000.
Minister
za šolstvo in šport
dr. Pavel Zgaga l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti