Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2000 z dne 1. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2000 z dne 1. 6. 2000

Kazalo

2306. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šentjernej za leto 1999, stran 6579.

Na podlagi 3. točke 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 17. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Šentjernej na 14. redni seji dne 6. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Šentjernej za leto 1999
1. člen
Občinski svet sprejme zaključni račun proračuna Občine Šentjernej za leto 1999, ki zajema vse prihodke in odhodke žiro računa proračuna Občine Šentjernej.
2. člen
Zaključni račun Občine Šentjernej za leto 1999 obsega:
SIT
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
I.  Skupaj prihodki                  582,807.097
II. Skupaj odhodki                  582,228.077
III. Proračunski presežek (I.–II.)             579.020
B)  Račun finančnih terjatev in naložb 
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev                  714.978
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev       0
VI. Prejeta minus dana posojila in sprem.
   kap. deležev                     714.978
C)  Račun financiranja
VII. Zadolževanje                        0
VIII.Odplačila dolga                       0
IX. Povečanje sredstev na računih
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)             1,293.973
X.  Neto financiranje (VI.+VII.-VII-IX) = III.      –579.020
XI. Stanje sredstev na računih na dan
31. 12. 1999                      24,646.683
3. člen
Stanja sredstev na računih Občine Šentjernej ob koncu leta 1999 so v višini 24,646.683 SIT, od tega znašajo sredstva rezerv v višini 8,379.514 SIT.
4. člen
Presežek prihodkov nad odhodki v višini 579.020 SIT predstavlja splošni sklad in ni predmet prihodkov naslednjega proračunskega leta.
5. člen
Neporabljena namenska sredstva Stanovanjskega sklada v višini 13,103.750 SIT.
6. člen
Sredstva v višini 2,846.916 SIT so namenska sredstva bančnih depozitov.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-137/2000
Šentjernej, dne 6. aprila 2000.
Župan
Občine Šentjernej
Franc Hudoklin l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti