Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2000 z dne 12. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2000 z dne 12. 5. 2000

Kazalo

1904. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vsebini in poteku sekundarijata, stran 4645.

Na podlagi zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/99) ter 9. in 27. člena statuta Zdravniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 64/96 in 22/98) je Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije na 33. redni seji dne 4. 4. 2000 sprejela
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vsebini in poteku sekundarijata
1. člen
V pravilniku o vsebini in poteku sekundarijata (Uradni list RS, št. 83/97) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
“Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) skladno s tretjim odstavkom 14. člena zakona o zdravniški službi na podlagi javnega pooblastila načrtuje, organizira, vodi, usklajuje in nadzira izvajanje sekundarijata.”
2. člen
V 26. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Če kandidat neopravičeno ne pride na preizkus usposobljenosti ali odstopi od že pričetega preizkusa, se šteje, da preizkusa ni opravil.”
3. člen
V prilogi št. 1 se pri 1. poglavju (Vsebina, trajanje in organizacija sekundarijata) v drugi alinei drugega odstavka številka »2« nadomesti s številko »4«. Trajanje sekundarijata na kirurgiji (obvezni del) se tako podaljša za 2 meseca, torej traja skupno 4 mesece.
4. člen
V prilogi št. 1 se pri 1. poglavju Vsebina, trajanje in organizacija sekundarijata, tretja, četrta in peta alinea drugega odstavka: »– pediatrija ali – psihiatrija ali – ginekologija s porodništvom«, prenesejo v tretji odstavek za alineo »– otorinolaringologija«.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začnejo dne 1. 6. 2000.
Št. 175/2000
Ljubljana, dne 4. aprila 2000.
Predsednik
Skupščine
Zdravniške zbornice Slovenije
prim. Anton Židanik, dr. med. l. r.
Soglašam!
dr. Marjan Jereb, dr. med. l. r.
Minister
za zdravstvo