Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2000 z dne 5. 5. 2000

Kazalo

1834. Odlok o priznanjih Občine Prebold, stran 4422.

Na podlagi 6. in 15. člena statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Prebold na 13. seji dne 30. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o priznanjih Občine Prebold
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrsto priznanj Občine Prebold ter ureja postopek za njihovo podeljevanje.
2. člen
Oblike in stopnje priznanj Občine Prebold so:
1. Naziv častni občan Občine Prebold,
2. Zlati grb Občine Prebold,
3. Srebrni grb Občine Prebold,
4. Bronasti grb Občine Prebold,
5. Priznanje Občine Prebold.
II. NAZIV ČASTNI OBČAN
3. člen
Naziv častni občan Občine Prebold se podeljuje posameznikom za posebno pomembna dejanja, delo in zasluge, ki pomenijo izjemen prispevek k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Prebold v Republiki Sloveniji ali na mednarodnem področju.
4. člen
Ob podelitvi naziva častni občan se izdela umetniško izdelana listina z besedilom sklepa, s katerim je priznanje podeljeno. Listino podpiše župan.
III. ZLATI GRB OBČINE PREBOLD
5. člen
Zlati grb Občine Prebold se podeljuje posameznikom, družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam za izredno življenjsko delo ali vrhunske uspehe in dosežke, ki so pomembni za ugled in razvoj Občine Prebold.
V koledarskem letu se lahko podeli največ en zlati grb Občine Prebold.
IV. SREBRNI GRB OBČINE PREBOLD
6. člen
Srebrni grb Občine Prebold se podeljuje posameznikom, družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam za pomembne dosežke v daljšem obdobju (praviloma več kot eno leto) in kot spodbuda za nadaljnje delo.
V koledarskem letu se podelita praviloma največ dva srebrna grba Občine Prebold.
V. BRONASTI GRB OBČINE PREBOLD
7. člen
Bronasti grb Občine Prebold se podeljuje posameznikom, družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam za pomembne dosežke v krajšem obdobju (praviloma v obdobju enega leta) in kot spodbuda za nadaljnje delo.
V koledarskem letu se podeli praviloma največ tri bronaste grbe Občine Prebold.
8. člen
Priznanja iz 5., 6. in 7. člena so oblikovana s podobo grba v sredini, iz kovine, ki simbolizira zlato, srebro in bron. Priznanje se podeli z listino. Listino podpiše župan.
VI. PRIZNANJE OBČINE PREBOLD
9. člen
Priznanje Občine Prebold je umetniško oblikovana listina. Podeljuje se posameznikom, družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam za izkazano prizadevnost na različnih področjih delovanja. Listino podpiše župan.
VII. SPREJETJE POKROVITELJSTVA
10. člen
Pokroviteljstvo prireditve sprejme občinski svet, kolikor posamezne organizacije zaprosijo za prevzem pokroviteljstva.
Občinski svet lahko sprejme pokroviteljstvo prireditve ob visokih jubilejih družb, zavodov, skupnosti, društev in drugih pravnih oseb ter ob pomembnih prireditvah, ki predstavljajo promocijo občine.
VIII. POSTOPEK ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ
11. člen
Priznanja se podelijo na svečan način ob posebnih slovesnostih, ob svečanem sprejemu, ob dogodkih ali datumih, pomembnih za občino ali dobitnike priznanj.
Priznanja se podelijo praviloma na podlagi razpisa, izvedenega na krajevno običajen način.
12. člen
Če se podelitev priznanja predlaga za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost ali človekoljubnost, se priznanje podeli brez razpisa takoj, ko je to mogoče.
Brez razpisa se lahko priznanje podeli tudi posamezniku, družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam ob določeni svečani priložnosti, jubileju ali prazniku.
IX. RAZPIS O PODELITVI PRIZNANJ
13. člen
Razpis o podelitvi priznanj mora vsebovati:
– organ, ki podeljuje priznanje,
– število podeljenih priznanj,
– kdo je lahko predlagatelj,
– katere podatke mora vsebovati predlog,
– rok za predložitev predlogov.
Predlagatelji za podelitev priznanj so lahko fizične ali pravne osebe. Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za podelitev priznanja.
Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen v pisni obliki z obrazložitvijo in mora vsebovati podatke o kandidatu.
14. člen
Predlog za podelitev priznanja iz 3., 5., 6. in 7. člena poda komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Odločitev o podelitvi priznanj sprejme občinski svet s sklepom. Sklep mora biti obrazložen.
Odločitev o podelitvi priznanja iz 9. člena lahko izjemoma sprejme tudi župan ob naknadni potrditvi komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja.
15. člen
Priznanja praviloma izroča župan.
16. člen
Sredstva za priznanja se zagotovijo v proračunu občine. Evidenco o podeljenih priznanjih Občine Prebold vodi občinska uprava.
X. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o podeljevanju priznanj Občine Žalec (Uradni list RS, št. 15/90).
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-08/02/2000-02
Prebold, dne 30. marca 2000.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. gradb. l. r.