Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2000 z dne 21. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2000 z dne 21. 4. 2000

Kazalo

1653. Tarifna priloga h kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja z nepremičninami, stran 4163.

Pogodbeni stranki Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za poslovanje z nepremičninami, Dimičeva 13, Ljubljana in Združenje delodajalcev Slovenije – Stanovanjska sekcija, Dimičeva 9, Ljubljana, kot predstavnika delodajalcev in Zveza svobodnih sindikatov Slovenije – Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana, kot predstavnik delojemalcev sklepata
T A R I F N O P R I L O G O
h kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja z nepremičninami
Pogodbeni stranki kolektivne pogodbe dejavnosti poslovanja z nepremičninami (Uradni list RS, št. 9/98) sta se sporazumno dogovorili o vsebini tarifne priloge za obdobje po 1. 1. 2000.
1. Izhodiščne plače za januar 2000 po posameznih tarifnih razredih
--------------------------------------------------------------------------------------
    Tarifni razred      Razmerje       Izhodiščna bruto plača v SIT
                             za polni delovni čas
                      ------------------------------------------
                        1. skupina  2. skupina  3. skupina
--------------------------------------------------------------------------------------
  I. enostavna dela        1,00      55.846    60.034    64.222
 II. manj zahtevna dela      1,10      61.630    66.037    70.644
 III. srednje zahtevna dela    1,23      68.690    73.842    78.993
 IV. zahtevna dela        1,46      81.535    87.650    93.764
  V. bolj zahtevna dela      1,60      89.353    96.054    102.756
 VI. zelo zahtevna dela      2,16      120.627    129.674    138.720
 VII. visoko zahtevna dela     2,70      150.784    162.092    173.400
VIII. najbolj zahtevna dela    3,50      195.461    210.119    224.778
 IX. izjemno zahtevna dela    4,20      234.553    252.143    269.733
--------------------------------------------------------------------------------------
V primeru, da bi izplačilo plač ogrozilo obstoj delodajalca in povzročilo večje število presežnih delavcev, se lahko zaradi ohranitve delovnih mest delodajalec in sindikat pisno dogovorita o drugačni plačni politiki, vendar le začasno do 6 mesecev.
V kolektivni pogodbi pri delodajalcu se lahko ob upoštevanju specifičnih pogojev gospodarjenja določijo tudi višje izhodiščne plače.
Podpisniki tarifne priloge soglašajo, da podpis tarifne priloge ni razlog za znižanje obstoječih izhodiščnih plač pri delodajalcih.
2. Razvrstitev delodajalcev v skupine
Delodajalci v dejavnosti poslovanja z nepremičninami so glede obveznosti določanja in izplačevanja izhodiščnih plač razporejeni v naslednje skupine:
I. skupina:
K 70/32     upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi je edini vir
         dohodka organizacije in zajema naslednje storitve pri upravljanju
         večstanovanjske hiše: vzdrževanje, obratovanje stanovanjske hiše,
         vzdrževanje funkcionalnega zemljišča in skupnega funkcionalnega
         zemljišča, skrb za varstvo bivalnega okolja ter storitve s tem v zvezi
         (24. člen stanovanjskega zakona, Uradni list RS, št. 18/92).
II. skupina:
K 70/32     upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi zagotavlja
         organizaciji pretežni del dohodka.
III. skupina:
K 70/1      poslovanje z lastnimi nepremičninami,
K 70/2      dajanje lastnih nepremičnin v najem,
K 70/31     dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami,
K 70/32     upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi, ki po dohodku ne
         presega ostalih dejavnosti organizacije,
K 74/2      projektiranje in tehnično svetovanje,
K 74/7      čiščenje stavb,
E 40/3      oskrba s paro in toplo vodo, ki jo dobavljajo upravniki večstanovanjskih
         hiš.
Odločitev o razvrstitvi delodajalca (gospodarske družbe, podjetja, zadruge, samostojni podjetniki) in prehodu iz ene v drugo skupino sprejme poslovodni organ na podlagi rezultatov poslovanja in o tem seznani sindikat.
3. Usklajevanje izhodiščnih plač
Usklajevanje izhodiščnih plač bo skladno z dogovorom in določili zakona o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999–2001 (Uradni list RS, št. 39/99).
4. Regres za letni dopust
Delavcu pripada regres za letni dopust v višini najmanj 107.000 tolarjev in največ 70% povprečne plače v RS.
5. Povračila stroškov v zvezi z delom
Povračila stroškov v zvezi z delom (prevoz na delo in z dela, službena potovanja, terenski dodatek) se izplačujejo in usklajujejo v višini zgornjega zneska, določenega z uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek (Uradni list RS, št. 72/93, 7/95, 5/98).
Znesek povračila stroškov prehrane med delom znaša:
– najmanj 572 SIT na dan prisotnosti na delu in se usklajuje z rastjo cen življenjskih stroškov (usklajevanje se opravi januarja in julija v tekočem letu)
ali
– do 10% povprečne mesečne plače zaposlenega v RS za pretekle tri mesece za 176 delovnih ur.
6. Veljavnost
Tarifna priloga začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2000 dalje.
Ljubljana, dne 16. marca 2000.
Podpisnika za delodajalce:
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za poslovanje
z nepremičninami
mag. Janez Frelih l. r.
Združenje delodajalcev Slovenije
Stanovanjska sekcija
Stojan Horvat l. r.
Podpisnika za delojemalce:
ZSSS
Sindikat komunale,
varovanja in poslovanja
z nepremičninami (SKVNS)
Alojz Terbuc l. r.
ROS
Dejavnosti poslovanja
z nepremičninami
Vladimir Stopar l. r.
Ta tarifna priloga h kolektivni pogodbi je bila s sklepom o registraciji tarifne priloge h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisana v register kolektivnih pogodb z datumom 23. 3. 2000 pod zap. št. 46/5 in št. spisa 121-03-038/94-011.

AAA Zlata odličnost