Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/1999 z dne 18. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/1999 z dne 18. 11. 1999

Kazalo

4454. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Loška dolina, stran 13776.

Na podlagi 29. in 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 1. in 4. člena zakona o upravnih taksah (Uradni list SRS, št. 7/72, 23/77, 11/82, 18/85, 24/88, 1/90, in Uradni list RS, št. 9/91, 20/91, 12/92, 19/92, 8/93, 16/94 in 19/95), 21. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98) in 20. člena statuta Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Loška dolina na 8. redni seji dne 28. 10. 1999 sprejel
O D L O K
o občinskih upravnih taksah v Občini Loška dolina
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se v Občini Loška dolina določi obveznost plačevanja občinskih upravnih taks, taksne zavezance ter višino in način plačila takse.
Višina taks je določena v tarifi občinskih upravnih taks, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
Plačilo občinske upravne takse je predpisano za vloge, potrdila, odločbe, pritožbe ter ostale spise in dejanja pri organih občinske uprave. Takse se smejo zaračunati samo za spise in dejanja, ki so opredeljena v tarifi občinskih upravnih taks.
3. člen
V odločbi ali listini, za katero je bila plačana taksa, je potrebno navesti, da je bila taksa plačana, v kakšnem znesku in po kateri taksni tarifi.
Navedeni podatki iz prejšnjega odstavka se vpisujejo v posebno za ta namen izdelano štampiljko.
II. TAKSNI ZAVEZANCI
4. člen
Zavezanci za plačilo takse so fizične in pravne osebe, ki s svojimi vlogami sprožijo postopek oziroma na katerih zahtevo se opravijo dejanja, predvidena v taksni številki. Če je za isto takso več taksnih zavezancev je njihova obveznost nerazdelna.
III. TAKSNE OPROSTITVE
5. člen
Občinske upravne takse ne plačujejo:
– država in državni organi,
– organi občine,
– javni zavodi s področja družbenih dejavnosti, katerih ustanovitelj je občina, humanitarna društva,
– učenci ter dijaki za spise in dejanja v zvezi s šolanjem in nastanitvijo v času šolanja.
6. člen
Kadar se začne postopek na zahtevo več oseb, od katerih so nekatere oproščene plačila takse, plača vse takse tisti, ki plačila takse ni oproščen.
Dolžnost plačila takse ima prvo podpisani oziroma oseba, ki je v imenu vseh vložila vlogo za sprožitev določenega postopka.
7. člen
Plačevanja občinskih upravnih taks so v določenih zadevah oproščeni tudi spisi in dejanja, ki jih določa zakon o upravnih taksah.
Na listinah oziroma vlogah mora biti navedena osnova za oprostitev plačila občinske upravne takse.
8. člen
Plačila občinske upravne takse so v vseh zadevah oproščeni prejemniki denarnega dodatka po zakonu o socialnem varstvu. Oprostitev velja samo za čas prejemanja denarnega dodatke.
Občani oprostitev uveljavljajo tako, da od oddaji posamezne vloge predložijo odločbo Centra za socialno delo, da so prejemniki denarnega dodatka.
IV. DOLOČITEV OBČINSKIH UPRAVNIH TAKS
9. člen
Taksne obveznosti so določene v točkah. Vrednost točke je enaka kot je vrednost točke po zakonu o upravnih taksah. Vrednost točke sprejema in objavlja Vlada Republike Slovenije v Uradnem listu RS.
Pri odmeri občinske upravne takse se vzame osnova za izračun vrednosti točke, ki velja na dan nastanka obveznosti.
V. NAČIN PLAČILA OBČINSKIH UPRAVNIH TAKS
10. člen
Občinske upravne takse se plačujejo v gotovini. Plačujejo se takrat ko nastane taksna obveznost.
Naravnost od stranke se ne sme sprejeti vloga ali zahteva, za katero ni bila plačana občinska upravna taksa.
Če prispe vloga po pošti, pošlje delavec v sprejemni pisarni Občine Loška dolina takšnemu zavezancu opomin, naj v osmih dneh od prejema opomina plača redno takso in takso za opomin.
Stranki se izstavi potrdilo o plačilu občinske takse.
11. člen
Če taksni zavezanec tudi po opominu ne poravna občinske upravne takse in takse za opomin v celoti, se mu odločba ne izda oziroma se ne začne z uvedbo postopka.
12. člen
Kdor je plačal takso, ki je ni dolžen plačati, ali je plačal višjo takso, kot je določena v taksni številki, ima pravico do povračila celotne takse oziroma do dela preveč plačane občinske upravne takse.
Postopek za vrnitev se začne na zahtevo stranke. Če preplačana taksa presega 20 točk pa se mora stranki vrniti preplačilo po uradni dolžnosti.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Za nadzor nad izvajanjem odloka je pristojen župan oziroma po njegovem pooblastilu tajnik občine.
14. člen
Ta odlok se po sprejemu na Občinskem svetu občine Loška dolina objavi v Uradnem listu RS, veljati pa začne petnajsti dan po objavi.
TAKSNE TARIFE
I. VLOGE
Tarifna številka 1
Za prošnje, zahteve, predloge, prijave, priglasitve, če ni v tej tarifi
predpisana kakšna druga taksa
Opomba:
Taksa se ne plača za vse poznejše vloge, s katerimi stranka zahteva
le hitrejši postopek o že vloženi zahtevi                  20 točk
Tarifna številka 2
Za vlogo s katero stranka zaprosi za koncesijo.               300 točk
Tarifna številka 3
Za vloge za ukinitev javnega dobra, za odkup in
menjavo zemljišč, ki imajo status javnega dobra.              100 točk
Tarifna številka 4
Za vloge o odkupu, menjavi ali najemu zemljišč v lasti Občine Loška dolina  80 točk
Tarifna številka 5
Za pritožbo zoper odločbo ali sklep, izdan v upravni stvari.         20 točk
Tarifna številka 6
Za vlogo o izdaji soglasja za prijavo stalnega ali
začasnega bivališča, če gre za prijavo pri najemniku občinskega stanovanja. 30 točk
Tarifna številka 7
Za vlogo o izdaji soglasja za opravljanje dovoljene
dejavnosti v lastnem ali najemnem stanovanju v večstanovanjski hiši     30 točk
Tarifna številka 8
Za vlogo o izdaji soglasja za koriščenje javne površine v najem       30 točk
Tarifna številka 9
Za vlogo o izdaji soglasja za investicijske posege v objektih
(npr. v stanovanjih predelne stene), kjer je občina solastnik,
zaradi pridobitve ustreznega dovoljenja pri upravni enoti          100 točk
Tarifna številka 10
Za vlogo za spremembo in dopolnitev planskih dokumentov           300 točk
II. POTRDILA IN OGLEDI
Tarifna številka 11
Za izdajo potrdila o vrsti rabe zemljišč po
veljavnem družbenem planu in prostorskih
izvedbenih aktih občine, opredelitev zemljišča,
predhodno mnenje za promet kmetijskega zemljišča za vsako parcelno
številko posebej                               20 točk
Tarifna številka 12
Za izdajo potrdila o vrsti rabe po veljavnem družbenem planu,
izdanega na podlagi uradnih evidenc za vsako parc. št. posebej        20 točk
Tarifna številka 13
Za izdajo potrdila o obstoju predkupne
pravice na nezazidanem stavbnem zemljišču za vsako parc. št. posebej     20 točk
Tarifna številka 14
Za izdajo potrdila o zazidanem oziroma
nezazidanem stavbnem zemljišču za vsako parc. št. posebej          20 točk
Tarifna številka 15
Za ogled na terenu ob postopkih pri posegih v prostor            100 točk
III. ODLOČBE IN POTRDILA
Tarifna številka 16
Za izdajo odločbe o obratovalnem času trgovin in gostinskih obratov
Opomba: Za odločbo o pritožbi se ne plača taksa               30 točk
Tarifna številka 17
Za izdajo soglasja za prodajo blaga izven prodajaln
(soglasje se izdaja za vsakokratno prodajo posebej)             150 točk
Tarifna številka 18
Za izdajo soglasja o zapori občinskih cest                  60 točk
IV. SOGLASJA
Tarifna številka 19
Izdelava lokacijske informacije                       300 točk
Tarifna številka 20
Odločba po zakonu o stavbnih zemljiščih                   300 točk
Tarifna številka 21
Soglasje po odloku o pomožnih objektih                   300 točk
Tarifna številka 22
Soglasje k postavitvi objektov, namenjenih oglaševanju
(za vsak objekt posebej)                          100 točk
V. DOVOLJENJA
Tarifna številka 23
Za dovoljenje za posege v varovalnem pasu ob cesti             300 točk
Tarifna številka 24
Dovoljenja za izreden prevoz po občinski cesti               3000 točk
VI. PREPISI IN FOTOKOPIJE
Tarifna številka 25
Za prepise in fotokopije uradnih aktov ali listin pri občinskem organu
(za vsako stran izvirnika)                          5 točk
VII. OPOMIN
Tarifna številka 26
Za opomin za plačilo neplačane ali premalo plačane takse:
– do 75 točk                                 20 točk
– od 76 točk dalje                              50 točk
Št. 01503-1/99
Loška dolina, dne 28. oktobra 1999.
Župan
Občine Loška dolina
Jožef Gorše l. r.

AAA Zlata odličnost