Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/1999 z dne 18. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/1999 z dne 18. 11. 1999

Kazalo

4420. Odlok o pomožnih objektih v Občini Benedikt, stran 13723.

Na podlagi 51., 62., 79. in 81. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 ter Uradni list RS, 26/90, 3/91, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95 in 44/97), navodila o merilih za to, kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85) ter 6. in 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine Benedikt na seji dne 27. 10. 1999 sprejel
O D L O K
o pomožnih objektih v Občini Benedikt
1. člen
Ta odlok določa vrsto, namen, največjo velikost in način gradnje pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje. Za njihovo gradnjo zadostuje odločba upravnega organa o dovolitvi priglašenih del.
2. člen
Pod pogoji, določenimi s tem odlokom, sme investitor brez lokacijskega dovoljenja graditi pomožne objekte, ki so namenjeni izboljšavi bivalnih pogojev, kmetijski in ljubiteljski dejavnosti, poslovni dejavnosti, izvajati posege za odstranjevanje arhitektonskih ovir ter odstranjevati obstoječe pomožne objekte.
3. člen
Izboljšavi bivalnih pogojev in poslovni dejavnosti lahko služijo naslednji pomožni objekti, ki se postavljajo samo na stavbnem zemljišču osnovnega objekta:
a) Pri individualnih stanovanjskih hišah:
– pergola pred bivalnim prostorom, nadstrešek nad dostopom oziroma uvozom v objekt, zimski vrt, nadstrešek za potrebe parkiranja in garažiranja osebnih vozil in avtomobilskih prikolic, površine do 30 m2, oblikovno prilagojeno stanovanjskemu objektu,
– pritlična garaža za osebni avtomobil in prikolico, površine do 30 m2, oblikovno prilagojeno stanovanjskemu objektu,
– pritlična drvarnica, shramba, vrtna uta, lopa in drugi montažni objekti neproizvodnega značaja, površine do 20 m2,
– dimnik, sončni kolektor,
– zasteklitev balkona, vetrolova, zunanjih stopnic,
– vetrolov, površine do 10 m2,
– zunanje stopnice do višine ene etaže in površine do 10 m2,
– plinski rezervoar do prostornine 5 m3, z izvedbo priključka na objekt,
– bazen, vodomet, površine do 35 m2, tipska montažna izvedba, lahko tudi (delno) vkopan v teren do globine 1 m,
– vodnjak, kapnica, do 30 m3,
– greznica pri obstoječi stanovanjski hiši, v nepropustni izvedbi, do 15 m3,
– manjši objekt za rejo živali, velikost do 15 m2, z upoštevanjem okoljevarstvenih zahtev,
– ureditev pisarniškega prostora v obstoječih stanovanjskih in poslovnih objektih.
b) Pri večstanovanjskih objektih:
– zasteklitev balkonov po enotnem sistemu za cel objekt (s soglasjem projektanta obstoječega objekta),
– ureditev prostora za smetnjake, površine do 10 m2.
c) Pri poslovnih objektih:
– nadstrešek nad dostopom oziroma uvozom v objekt, površine do 30 m2, oblikovno prilagojeno osnovnemu objektu,
– dimnik, sončni kolektor na strehi,
– zasteklitev balkona, vetrolova, zunanjih stopnic,
– odprti gostinski vrt do površine 30 m2,
– vetrolov, površine do 10 m2,
– plinski rezervoar do prostornine 5 m3, z izvedbo priključka na objekt.
Med objekte, ki se lahko postavljajo v mejah naselij, štejejo:
d) Objekti, namenjeni ljubiteljski dejavnosti:
– kleti, površine do 15 m2, vkopane v celoti v teren,
– lesena lopa za spravilo orodja in kmetijskih pridelkov, površine do 15 m2.
Med objekte, ki se lahko postavljajo izven meja naselij, štejejo:
e) Pri objektih, namenjenih kmetijski dejavnosti:
– skedenj, kašča, lopa za shranjevanje poljščin, krme, stelje, orodja ter kmetijske mehanizacije, do maksimalne površine 30 m2 in višine slemena 5 m,
– stolpni silos za shranjevanje živinske krme, ob obstoječem gospodarskem objektu, prostornine do 80 m3 in višine do slemena obstoječega gospodarskega objekta, koritasti silos za krmo, brez strehe, površine do 80 m2, višina zidu do 1,50 m,
– objekti za rejo živali (svinjak, kokošnjak, zajčnik, golobnjak, drobnica), površine do 25 m2,
– nadstrešnica kot zavetišče za živali, površine do 50 m2,
– tople grede in zaprti rastlinjaki – steklenjak do površine 50 m2, plastenjak brez temelja do površine 200 m2,
– čebelnjak, površine do 30 m2,
– gnojna jama in gnojišče v nepropustni izvedbi, prostornine do 50 m3,
– rezervoar za vodo (deževnica) do 100 m2,
– ograja za ograditev nasadov in obore za živali, do višine 2 m.
Ostali pomožni objekti:
f) Postavitev samo na stavbnem zemljišču:
– ureditev zelenice in tlakovanje funkcionalnega dvorišča,
– stojala za kolesa z nadstrešnico, ob javnih objektih,
– ureditev prostora za smetnjake,
– telefonska govorilnica,
– montažni kioski in stojnice za prodajo na prostem,
– oprema parkov, otroških igrišč, počivališč, rekreacijskih površin.
g) Postavitev tudi izven meja naselij:
– vrtna, dvoriščna in medposestna ograja, iz lesa do višine 1,20 m, iz živice višine do 2 m, če ni ob javni prometnici,
– podporni zid in zidana ograja, višine do 1 m, če ni ob javni prometnici,
– tipizirana avtobusna postaja, s soglasjem upravljalca ceste,
– razne oznake in obeležja na objektih ali prostih površinah (turistične table, reklamni napisi) s soglasjem lastnika zemljišča,
– spomeniki in sakralni objekti (kapelica do 9 m2, križi, do višine 6 m).
Vzdrževanje in adaptacija stavb:
– izgradnja hišnih priključkov na komunalno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija),
– izgradnja ali obnova instalacij za vodo, kanalizacijo, elektriko, centralno kurjavo, uporabo sončne energije v obstoječih objektih, če se pri tem ne posega v konstruktivne elemente objekta,
– obnova tlakov, sten, fasad,
– obnova / menjava stavbnega pohištva,
– obnova / menjava strešne kritine,
– z deli se ne sme spremeniti gabarit in izgled objekta, ravno tako se ne sme spremeniti osnovna funkcija objekta.
Brez lokacijskega dovoljenja je možno tudi odstranjevati pomožne objekte, ki so opredeljeni s tem odlokom.
Vse navedene površine oziroma višine so določene kot zunanje (bruto).
4. člen
Objektov ni možno postavljati v varovalnem pasu javnih cest, elektrovoda, vodovoda, kanalizacije in drugih napeljav in naprav, za katere je predpisan varovalni pas, razen ob pridobitvi predhodnega soglasja upravljalca predmetnih napeljav oziroma naprav.
Skupna površina vseh pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, postavljenih na funkcionalnem zemljišču osnovnega objekta, ne sme presegati 60 m2, razen za objekte pod 3.e (kmetijska dejavnost).
Pomožnega objekta s priglasitvijo ni možno dograjevati, če bi končna velikost presegla maksimalno vrednost, določeno s tem odlokom.
5. člen
Postavitev pomožnih objektov ne sme biti v nasprotju z obstoječimi prostorskimi plani oziroma veljavnimi prostorskimi izvedbenimi akti, kakor tudi ne z drugimi splošnimi akti, veljavnimi v Občini Benedikt. Prav tako zaradi postavitve pomožnih objektov ne smejo biti prizadete pravice in zakoniti interesi drugih oseb.
Postavitev pomožnih objektov mora biti obenem v skladu z vsemi zdravstvenimi, požarno varstvenimi, vodno gospodarstvenimi zahtevami ter zahtevami o varstvu okolja in varovanju naravne in kulturne dediščine.
Gradnja pomožnih objektov iz točk 3.b in 3.c je možna samo ob izdanem uporabnem dovoljenju za osnovni objekt.
6. člen
Oblikovanje pomožnih objektov mora biti v skladu z občinskim odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih oziroma obstoječim osnovnim objektom in okolico.
Pomožni objekti so načeloma enoetažni, pritlični. Streha je simetrična, strma (35-45°) opečne oziroma temne kritine (čebelnjak ima lahko tudi asimetrično streho), gradnja pa je lahko masivna ali montažna, če ni pri posameznem objektu drugače določeno.
Pomožni objekti so lahko prostostoječi ali se držijo osnovnega objekta. Odmiki objektov od parcelnih meja morajo v ureditvenih območjih naselja znašati min. 3 m, v območju razpršene gradnje min. 4 m, v primeru gnojne jame pa min. 8 m. Za gradnjo bližje meji je potrebna pridobitev pisnega soglasja prizadetega soseda. Odmik pomožnega objekta od javnih komunalnih vodov in naprav se poleg tega določa tudi v skladu s posebnimi predpisi zadevnega področja.
7. člen
Investitor mora uradu Občinske uprave občine Benedikt podati vlogo za preveritev možnosti gradnje (na predpisanem obrazcu in kolkovano), ki ji je potrebno priložiti:
– ažurirano kopijo katastrskega načrta z vrisanim pomožnim objektom,
– skico in opis objekta (tehnični opis, tlorisna zasnova z odmiki od obstoječih objektov in / ali parcelnih meja, prerez z nakloni strešin, uporabljeni materiali, izbor konstrukcije),
– zemljiškoknjižni izpisek.
V postopku se preveri:
– da se s posegom ne poslabšajo pogoji rabe zemljišča, sosednjih objektov in naprav,
– da pomožni objekt ne zahteva novih priključkov na komunalno infrastrukturo,
– da izgradnja pomožnega objekta ne zahteva statične presoje oziroma druge gradbeno tehnične dokumentacije,
– da ima osnovni objekt (kadar je pomožni objekt njegovo dopolnilo oziroma brez osnovnega objekta ne more obstojati) izdano uporabno dovoljenje.
Odločbo o dovolitvi priglašenih del izda upravni organ – Upravna enota Lenart. Pismenemu zahtevku (na predpisanem obrazcu) je potrebno priložiti:
– pisno preveritev urada Občinske uprave občine Benedikt,
– kopijo katastrskega načrta z vrisanim pomožnim objektom,
– skico in opis objekta,
– dokazilo o razpolaganju z zemljiščem,
– morebitna ostala potrebna soglasja (soglasje soseda zaradi odmika od parcelne meje, če želi investitor postaviti pomožni objekt manj kot 3 oziroma 4 m od meje, soglasje upravljalca komunalnih vodov in naprav, kadar je to potrebno...).
V primeru, da bo pomožni objekt stal na stavbnem zemljišču osnovnega objekta, soglasje občine oziroma njena preveritev možnosti gradnje ni potrebna.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pooblaščena oseba Občine Benedikt, ki jo določi župan.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35101-007/99
Benedikt, dne 2. novembra 1999.
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti