Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/1999 z dne 5. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/1999 z dne 5. 11. 1999

Kazalo

4299. Zakon o dopolnitvi zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-D), stran 13509.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o dopolnitvi zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-D)
Razglašam zakon o dopolnitvi zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. oktobra 1999.
Št. 001-22-156/99
Ljubljana, dne 4. novembra 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI (ZZDej-D)
1. člen
V zakonu o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92, 13/93, 45/94, 37/95 in 8/96) se v 34. členu dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
“Zdravstveni zavod sprejme na usposabljanje kot pripravnike zaposlene v zdravstveni negi in druge zdravstvene delavce po kolektivni pogodbi, če ima z normativi predvidena prosta delovna mesta. Sredstva za plačilo osebnih dohodkov, prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje zagotavlja proračun Republike Slovenije.
Normative iz tretjega in četrtega odstavka tega člena predpiše minister, pristojen za zdravstvo.”
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 501-01/91-1/45
Ljubljana, dne 27. oktobra 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost