Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/1999 z dne 29. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/1999 z dne 29. 10. 1999

Kazalo

4233. Odlok o grbu in zastavi Občine Prebold, stran 13400.

Na podlagi 10. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) ter 15. člena statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Prebold na 8. redni seji dne 30. 9. 1999 sprejel
O D L O K
o grbu in zastavi Občine Prebold
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja grb in zastavo Občine Prebold (v nadaljevanju: simboli), ki predstavljata istovetnostna simbola Občine Prebold in označujeta pripadnost lokalni skupnosti.
Simbola se uporabljata v skladu z določbami tega odloka, z njuno uporabo se ne sme škodovati ugledu in dostojanstvu Občine Prebold.
2. člen
Izvirniki istovetnostnih simbolov se hranijo v arhivu Občine Prebold.
3. člen
Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot znamko, model ali vzorec za označevanje blaga in storitev. Kot izjemno pa so simboli avtorsko zavarovani pred nedovoljenimi posegi v njihovo slikovno vsebino in videz po ustanovi oziroma osebi, ki je simbole ustvarila.
4. člen
Za pravilno uporabo simbolov in pravilno izvajanje tega odloka je odgovoren tajnik oziroma drug od župana pooblaščen strokovni delavec občinske uprave, ki daje potrebna pojasnila, sprejema prošnje za uporabo simbolov, izvaja odločbe o uporabi simbolov, vodi evidenco izdanih odločb ter opravlja druga strokovno-administrativna opravila.
5. člen
Prošnji za izdajo dovoljenja za uporabo simbolov mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe. Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov uporabnika grba, opis tehnike (ofset tisk, sito tisk, reliefni tisk, perorisba ali druge vrste tiska, suha tehnika, vezenje, rezbarjenje, fotografija ipd.) in naklado. Če gre za označbo prireditve, mora prosilec v prošnji opredeliti idejno in vsebinsko namembnost prireditve, za katero prosi, da se dovoli uporaba simbolov.
Prosilec mora dokumentacijo iz prejšnjega odstavka tega člena predložiti pri Občinski upravi občine Prebold v dveh izvodih.
6. člen
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba simbolov, se določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba, omejuje uporaba samo za določen namen ali določi rok do katerega je uporaba dovoljena. Izdano dovoljenje lahko izdajatelj odločbe prekliče, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih v odločbi oziroma dovoljenju, če ne skrbi za primeren videz simbolov ali če s svojim ravnanjem škoduje ugledu občine.
O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena odloča župan Občine Prebold.
7. člen
Gospodarske družbe, zavodi društva, ustanove in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež v Občini Prebold, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba simbolov oziroma njihovih atributov v okviru njihove dejavnosti in to:
1. v njihovi firmi ali imenu,
2. v njihovem zaščitnem znaku (kot tisk in kot aplikacije na raznovrstnih osnovah, samostojni bedži, našitki na oblačilih),
3. v obliki brošur in spominkov (v kulturi in turizmu),
4. v tiskanih in zvočnih izvedbah tako za kulturne in prosvetne namene, kot v ekonomsko propagandnih namenih v sredstvih javnega obveščanja.
O primernosti, časovnem veku ter o pogojih uporabe simbolov v zgoraj navedenih primerih odloča Občina Prebold.
Uporaba simbola (grba) Občine Prebold v njegovi celoti se dovoljuje izjemoma samo tistim ustanovam, ki imajo javno pooblastilo za izvajanje posebnih nalog iz pristojnosti Občine Prebold.
II. GRB
8. člen
Opis grba, splošno:
Grb Občine Prebold predstavlja deljen ščit: zgoraj v rumenem (zlatem) polju na zelenem hribu bel (srebrn) dvorec z dvema stolpoma in s črno streho, kar simbolizira Prebold; spodaj je zeleno polje, kar simbolizira čistost in bogastvo naravnega okolja; obe polji loči moder trak, kar simbolizira reko Bolsko in ostale vodotoke v občini.
Predstavitev grba (blazon): Grb Občine Prebold je upodobljen na ščitu poznogotskega stila (15. stoletja), sanitske oblike. Razmerje med višino in širino ščita je 1:0,9 (ena proti devet desetin).
Dno ščita oziroma spodnjo tretjino notranjega ščita pokriva prazno polje zelene barve.
Sledi moder trak, širok eno desetino višine notranjega ščita.
Zgoraj je v zlatem polju srebrn enonadstropen dvorec s črno štirikapno streho. Dvorec ima v dveh vrstah po 8 enakih pokončnih pravokotnih črnih oken. Na vsaki njegovi strani se ga dotika po en stolp, zaključen s koničasto črno streho, ki sta enaki, a nekoliko višji od strehe dvorca. Stolpa imata v isti višini kot dvorec, v dveh vrstah, po eno črno pokončno pravokotno okno. Širina dvorca s stolpoma meri dve tretjini širine notranjega ščita, in sta enako odmaknjena od levega in desnega roba ščita. Višina stolpov meri tretjino višine notranjega ščita. Dvorec stoji na zelenem hribu trapezaste oblike. Njegov spodnji rob se dotika modrega traku in je enak širini notranjega ščita, zgornji rob pa meri dve tretjini širine notranjega ščita in je enako odmaknjen od levega in desnega roba ščita. Višina hriba meri desetino višine notranjega ščita.
Zlati trak, ki ga nosi ščit na svoji zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras.
Upodobitev grba v narisu, črno-belem odtisu, v pečatni grafiki, heraldični šrafuri in v barvah, skupaj z barvanimi kodami v prilogi, so sestavni del tega odloka.
9. člen
Grb občine se uporablja:
1. v štampiljkah, v žigu in pečatu ter v ostalih oznakah občinskih organov na območju Občine Prebold.
2. v prostorih in na poslopju sedeža občine, na svečanih sejah občinskega sveta se uporablja z grbovnim okrasjem, na listinah, vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih za službene namene uporablja župan Občine Prebold (grbovnim okrasjem se uporablja ob svečanih priložnostih),
3. na plaketah in drugih priznanjih občine se uporablja z grbovnim okrasjem,
4. v drugih primerih pod pogoji tega odloka.
10. člen
Grb občine se lahko uporablja:
1. ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se občina predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih shodov,
2. na neprometnih znakih ki označujejo območje občine,
3. v drugih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju s tem odlokom.
11. člen
Ko se grb uporablja poleg drugega grba, mora biti gledano od spredaj, vselej na levi strani. Izjemoma sme biti na desni strani grba druge slovenske občine ali tuje države ali občine, kadar se ta grb uporablja ob uradnem obisku predstavnika druge slovenske občine ali tuje države ali občine.
Ko se grb uporablja skupaj z drugima grboma oziroma znakoma, mora biti na sredini.
Ko se grb uporablja z več drugimi grbi oziroma znaki, je:
1. v sredini kroga – kadar so grbi in znaki razvrščeni v krogu,
2. v sredini polkroga – kadar so grbi in znaki razvrščeni v polkrogu,
3. na čelu kolone – kadar so grbi in znaki razvrščeni v koloni,
4. na prvem mestu oziroma, gledano od spredaj, na levi strani – kadar so grbi in znaki razvrščeni v vrsto,
5. na čelu skupine – kadar so grbi in znaki razvrščeni v skupine.
Ko se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije se uporablja po določilih zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94, v nadaljevanju: zakon).
12. člen
Grba ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovan ali po zunanjosti neprimeren za uporabo. Ni ga dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim mirom tako, da se krni ugled Občine Prebold.
III. ZASTAVA
13. člen
Splošno
Zastava Občine Prebold je rumeno in zelene barve, z atributom iz občinskega grba, dvorcem z obema stolpoma in s črno streho v sredini zastavine rute.
Opis: razmerje višine »h« proti dolžini »l« (v:l) je 1:2,5 (ena proti dve celi in pet desetin) s tem, da je zastavina ruta razdeljena vertikalno na dve po višini in dolžini enaki barvni polji: prvo levo polje je rumeno, drugo desno polje je zeleno. V sredini je občinski grb. Po širini mora zavzemati natanko polovico zastavine rute, s tem, da je od levega in desnega roba enako odmaknjen, t.j. za četrtino širine zastavine rute.
Podroben prikaz razmerij zastavinih polj in kode njihovih barv so sestavni del tega odloka.
14. člen
Zastava je stalno izobešena na poslopju sedeža občine.
Zastavo se izobesi:
1. ob prazniku Občine Prebold,
2. ob jubilejih, komemoracijah, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah občinskega pomena,
3. ob obisku uradnih delegacij mednarodnih in domačih organizacij in lokalnih skupnosti,
4. ob drugih podobnih priložnostih.
V primerih navedenih v drugem odstavku tega člena se zastava izobesi na poslopjih, javnih zgradbah oziroma mestih, kjer je prireditev.
Župan občine lahko odredi, da se zastave občine izobesi tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slovesni seji občinskega sveta, prazniku občine, slovesni ali kulturni prireditvi pomembni za občino ali kadar predstavniki občine sprejmejo uradne obiske.
Zastava občine se izobesi tudi v času sklepanja zakonskih zvez v prostorih, kjer se sklepajo zakonske zveze, v primeru žalovanja pa se zastava izvesi na pol droga.
Zastava se lahko izobesi tudi ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije na način, ki ga določa zakon.
15. člen
Zastave se izobesijo v času praznikov in prireditev navedenih v 14. členu tega odloka in se odstranijo najkasneje 24 ur za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izobešene.
16. člen
Ko je zastava Občine Prebold izobešena poleg kakšne druge zastave, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani, izjemoma sme biti, gledano od spredaj, na desni strani zastave druge slovenske občine, zastave tuje države ali občine, kadar je ta zastava izobešena ob uradnem obisku predstavnika druge občine oziroma države.
Ko je zastava izobešena skupaj z dvema ali več zastavami na prekrižanih drogovih, mora biti, gledano od spredaj, drog z zastavo Občine Prebold postavljen pred drogovi teh zastav.
Ko je zastava izobešena skupaj z drugima dvema zastavama, mora biti zastava Občine Prebold v sredini.
Ko je zastava Občine Prebold izobešena z več drugimi zastavami, je zastava Občine Prebold:
1. ko so zastave razvrščene v krogu – v sredini kroga,
2. ko so zastave razvrščene v polkrogu – v sredini polkroga,
3. ko so zastave razvrščene v koloni – na čelu kolone,
4. ko so zastave razvrščene v vrsti – na prvem mestu oziroma gledano od spredaj, na levi strani,
5. ko so zastave razvrščene v skupini – na čelu skupine.
Določbe o izobešanju veljajo le za izobešanje zastav na območju Občine Prebold.
Ko se zastava izobeša skupaj z zastavo Republike Slovenije, veljajo za način izobešanja določbe zakona.
17. člen
Horizontalna zastava je tista, ki ima na vodoravno položeni zastavini ruti, vertikalna rumena in zelena polja, podoba njenega atributa (dvorca) na sredini pa izraža naravni položaj.
Horizontalno zastavo izobešamo na vertikalni drog oziroma na njegovo sidrno vrv.
Drog je lahko tudi nagnjen, vendar kot med drogom in ravnino (horizontalno) ne sme biti manjši od 45 kotnih stopinj.
Ko je zastavina ruta horizontalne zastave napeta ali pripeta poševno, kot med njenim spodnjim robom in ravnino (horizontalno) ne sme biti večji od 45 stopinj.
Vertikalna oblika občinske zastave je tista, ki ima na vertikalno položeni zastavini ruti, horizontalna rumena in zelena polja, podoba njenega atributa pa mora izražati naravni položaj simbola dvorca. Temu primerna je tudi njena uporaba, analogna uporabi horizontalne zastavine rute.
18. člen
Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana, obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana ter na način, ki je v nasprotju z javnim redom ali tako, da krni ugled Občine Prebold.
IV. NADZOR
19. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje tajnik občinske uprave Občine Prebold oziroma od župana pooblaščen strokovni delavec občinske uprave.
V. KAZENSKE DOLOČBE
20. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki:
1. uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom,
2. uporablja simbole brez dovoljenja,
3. uporablja simbole, ki so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo,
4. uporablja grb ali zastavo v nasprotju s tem odlokom ali tako, da krni ugled Občine Prebold.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
21. člen
Pravne in fizične osebe, ki v svoji dejavnosti uporabljajo različne upodobitve simbola Občine Prebold morajo v roku enega leta videz in uporabo simbola prilagoditi določilom tega odloka.
22. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnevom sprejema v občinskem svetu.
Št. 001-04/99-1
Prebold, dne 30. septembra 1999.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. gradb. l. r.
Grafična podoba grba in zastave Občine Prebold

          I. GRB

PRILOGA SKICA 1

         II. ZASTAVA

PRILOGA SKICA 2

Kode barv za istovetne simbole in primerne za heraldiko

"Pantone"

Rumena Pantone Yellow C
Zelena: Pantone Yellow 348 C
Modra: Pantone Yellow 300


"HKS"

Rumena: HKS 3
Zelena: HKS 54
Modra: HKS 44

"CMYK"

Rumena:    Zelena: C -    Modra: C
C - 100    C - 0       C - 100
M - 40    M - 0       M - 0
Y - 0     Y - 100      Y - 100
K - 0     K - 0       K - 10

AAA Zlata odličnost