Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/1999 z dne 21. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/1999 z dne 21. 10. 1999

Kazalo

4097. Odlok o proračunu Občine Ribnica na Pohorju za leto 1999, stran 13121.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občine (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) ter 97. člena statuta Občine Ribnica na Pohorju (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Ribnica na Pohorju na 9. seji dne 30. 9. 1999 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Ribnica na Pohorju za leto 1999
1. člen
S proračunom Občine Ribnica na Pohorju za leto 1999 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Ribnica na Pohorju v letu 1999.
2. člen
Proračun za leto 1999 se določa v naslednjih zneskih:
v SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
1. Prihodki                     106,713.228
2. Odhodki                      106,713.228
3. Presežek                          0
B) Račun finančnih terjatev in naložb
C) Račun financiranja
3. člen
V rezerve Občine Ribnica na Pohorju se izloči 0,5% skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
4. člen
Sredstva proračuna se med letom delijo praviloma enakomerno kot mesečna akontacija, vendar v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
5. člen
Uporabniki občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva proračuna le za namene v okviru sredstev, ki so jim odobrena in ne smejo prevzemati na račun proračuna obveznosti, ki bi presegale odobrena sredstva.
6. člen
Županja lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejena za posebne namene ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora županja obvestiti občinski svet in predlagati ukrepe oziroma spremembe občinskega proračuna.
7. člen
Odredbodajalec proračuna je županja.
8. člen
Županja občine je pooblaščena, da odloča o:
– uporabi sredstev rezerv Občine Ribnica na Pohorju,
–uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev,
–začasni vezavi tekočih likvidnostnih presežkov pri poslovnih bankah, zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.
Št. 40302-1/99-01
Ribnica na Pohorju, dne 30. septembra 1999.
Županja
Občine Ribnica na Pohorju
Marija Sgerm, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina