Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1999 z dne 10. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1999 z dne 10. 2. 1999

Kazalo

372. Statutarni sklep Občine Polzela, stran 684.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Polzela na seji dne 28. 1. 1999 sprejel naslednji
S T A T U T A R N I S K L E P
1. člen
Občina Polzela ima dva podžupana. Podžupana imenuje in razrešuje občinski svet na predlog župana.
Podžupana opravljata funkcijo neprofesionalno.
Z aktom o imenovanju podžupanov se določi podžupana, ki bo v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravljal funkcijo župana.
Podžupana pomagata županu pri njegovem delu ter opravljata posamezne funkcije iz pristojnosti župana, za katere jih župan pooblasti.
Župan o pristojnostih, pooblastilih in zadolžitvah posameznega podžupana seznani občinski svet.
Župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti nadomešča podžupan, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši podžupan. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga pooblasti župan.
2. člen
Ta statutarni sklep se objavi v Uradnem listu RS, veljati pa začne, ko ga sprejme občinski svet z dvetretjinsko večino vseh članov in velja do uveljavitve statuta Občine Polzela.
Št. 032-01/98
Polzela, dne 20. januarja 1999.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, inž. gr. l. r.

AAA Zlata odličnost