Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/1999 z dne 3. 9. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/1999 z dne 3. 9. 1999

Kazalo

3551. Spremembe in dopolnitve poslovnika o delu Občinskega sveta občine Ilirska Bistrica, stran 9182.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave, št. 18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Ilirska Bistrica na 5. seji dne 28. 6. 1999 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
o delu Občinskega sveta občine Ilirska Bistrica
(Uradne objave Primorskih novic, št. 35/97)
1. člen
Spremeni se 5. člen, ki glasi:
Svet predstavlja župan občine, delovna telesa pa predsedniki delovnih teles.
V njihovi odsotnosti predstavljajo svet podžupan, delovna telesa pa namestniki predsednikov.
2. člen
Spremeni se 6. člen, ki glasi:
Svet ima svoj pečat, ki je določen s statutom občine. Pečat hrani strokovni delavec službe za občinski svet.
3. člen
Spremeni se drugi odstavek 7. člena, ki glasi:
Svet je konstituiran, ko je potrjena več kot polovica mandatov svetnikov.
4. člen
Spremeni se 8. člen, ki glasi:
Prvo sejo sveta skliče župan preteklega mandata najpozneje v 20 dneh po izvolitvi članov, vendar ne kasneje kot poteče njegov mandat. Sejo vodi, dokler novi župan ne prevzame vodenja seje.
Če seja v tem roku ni sklicana, jo skliče v novem roku 8 dni predsednik občinske volilne komisije.
5. člen
Črta se 11. člen poslovnika.
6. člen
Spremeni se 12. člen, ki glasi:
Ko se svet konstituira in ugotovi izvolitev župana, nastopijo mandat novoizvoljeni člani občinskega sveta in novi župan, mandat dotedanjim članom občinskega sveta in županu pa preneha.
S prenehanjem mandata članov občinskega sveta preneha članstvo v nadzornem odboru občine ter stalnih in občasnih delovnih teles občinskega sveta.
Svet v roku 90 dni imenuje po statutu opredeljena delovna telesa in nadzorni odbor.
7. člen
V drugem poglavju, II. SEJE SVETA, se za prvim podpoglavjem, 1. Konstituiranje sveta, doda novo drugo podpoglavje, 2. Pravice in dolžnosti članov občinskega sveta, ki obsega člene 12.a, 12.b in 12.c. Ostala podpoglavja se ustrezno preštevilčijo.
2. Pravice in dolžnosti članov občinskega sveta
12.a člen
Pravice in dolžnosti članov občinskega sveta so določene z zakonom, statutom občine in tem poslovnikom.
Člani občinskega sveta imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej in sodelovati pri delu občinskega sveta in njegovih delovnih teles, katerih člani so. Člani občinskega sveta se lahko udeležujejo tudi sej drugih delovnih teles in imajo pravico sodelovati pri njihovem delu, vendar brez pravice glasovanja.
Član občinskega sveta ima tudi pravico:
– predlagati občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte, razen proračuna, zaključnega računa in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana ter obravnavo vprašanj iz njegove pristojnosti;
– glasovati o predlogih splošnih aktov občine, drugih aktov in odločitev občinskega sveta ter predlagati dopolnila (amandmaje) teh predlogov;
– sodelovati pri oblikovanju dnevnih redov sej občinskega sveta;
– predlagati kandidate za člane občinskih organov, delovnih teles občinskega sveta in organov javnih zavodov, javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina oziroma v katerih ima občina v skladu z zakonom svoje predstavnike.
Član občinskega sveta ima dolžnost varovati podatke zaupne narave, ki so kot osebni podatki, državne, uradne in poslovne skrivnosti opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev, za katere zve pri svojem delu.
Član občinskega sveta ima pravico do povračila stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije ter v skladu z zakonom in posebnim aktom občinskega sveta do dela plače za nepoklicno opravljanje funkcije občinskega funkcionarja.
12.b člen
Član občinskega sveta ne more biti klican na odgovornost zaradi mnenja, izjave ali glasu, ki ga je dal v zvezi z opravljanjem svoje funkcije.
Član občinskega sveta nima imunitete ter je za svoja dejanja, ki niso povezana s pravicami in dolžnostmi člana občinskega sveta, odškodninsko in kazensko odgovoren.
12.c člen
Svetniške skupine, ki jih oblikujejo člani občinskega sveta izvoljeni z istoimenske liste ali dveh ali več kandidatnih list, imajo le pravice, ki gredo posameznemu svetniku.
8. člen
Spremeni se 13. člen, tako da glasi:
Občinski svet dela in odloča na rednih in izrednih sejah, lahko pa se skliče tudi korespondenčna seja.
Seje sveta sklicuje župan.
Župan sklicuje seje sveta v skladu z določbami statuta občine in poslovnika občinskega sveta, mora pa jih sklicati najmanj šestkrat letno.
Svet ima lahko tudi slavnostne in komemorativne seje, za katere pa se ne uporabljajo določbe tega poslovnika, ki govorijo o rednih in izrednih sejah, ampak to določi poseben pravilnik oziroma protokol, ki ga sprejme župan občine.
9. člen
Spremeni se 14. člen poslovnika, ki glasi:
Vabilo za redno sejo občinskega sveta s predlogom dnevnega reda mora biti vročeno članom občinskega sveta, podžupanoma, predsedniku nadzornega odbora občine, direktorju občinske uprave in vodjem oddelkov občinske uprave najkasneje 7 dni pred dnem določenim za sejo.
Skupaj z vabilom se pošlje tudi gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red seje. Izjemoma in iz utemeljenih razlogov se gradivo lahko vroči svetnikom na sami seji, o čemer odloči občinski svet z glasovanjem.
Z vabilom za sklic seje se pošlje tudi zapisnik prejšnje seje, če je sklicana v 15 dneh po datumu zadnje seje in poročilo o realizaciji sklepov prejšnjih sej.
Na sejo sveta se k posameznim točkam vabijo tudi poročevalci, ki jih določi predlagatelj.
10. člen
Spremeni se 15. člen, tako da glasi:
Izredna seja občinskega sveta se skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, v primerih, ko to zahteva javni interes ali če tako terjajo nastale razmere in kadar ni pogojev za sklic redne seje, kar oceni župan.
Izredno sejo lahko skliče župan na svojo pobudo ali na zahtevo 1/4 članov sveta. Seja mora biti v 15 dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva za sklic. V zahtevi za sklic izredne seje morajo biti navedeni in posebej obrazloženi razlogi za njen sklic. Zahtevi mora biti priloženo gradivo o zadevah, o katerih naj občinski svet odloča. Če župan na pisno zahtevo upravičenega predlagatelja ne skliče seje občinskega sveta v roku 7 dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi za sklic mora biti predložen tudi dnevni red. Župan mora dati na dnevni red predlagane točke, predlagani dnevni red pa se lahko dopolni še z novimi točkami.
Izredno sejo lahko skliče župan tudi v krajšem roku, kolikor to zahtevajo nastale razmere, in sicer v skrajnem roku, ki je potreben, da so s sklicem seznanjeni vsi člani sveta in se seje lahko udeležijo. V tem primeru se lahko dnevni red predlaga na sami seji in se na seji tudi predloži gradivo. Občinski svet pred sprejemom dnevnega reda tako sklicane izredne seje ugotovi utemeljenost razlogov za sklic. Če občinski svet ugotovi, da ni bilo razlogov, se seja ne opravi in se skliče nova izredna ali redna seja v skladu s tem poslovnikom.
11. člen
Spremeni se 16. člen, tako da pravilno glasi:
V primeru zelo nujnih zadev in kadar zaradi rokov ni mogoče sklicati redne ali izredne seje, župan lahko skliče korespondenčno sejo. Korespondenčna seja se sklicuje tako, da je v gradivu, ki se ga pošlje članom občinskega sveta, navedena obrazložitev zadeve, zaradi katere se sklicuje korespondenčna seja in jasno navedena vprašanja oziroma odgovori, ki so potrebni za izvedbo take seje ter roki, do katerih morajo biti pisni odgovori vrnjeni. Rok ne sme biti krajši od 24 ur.
12. člen
Spremenita se druga in tretja alinea prvega odstavka 17. člena, tako da pravilno glasita:
– podžupanoma,
– direktorju občinske uprave,
Z tretjo alineo prvega odstavka 17. člena se doda nova alinea, ki glasi:
– vodjem oddelkov občinske uprave,
13. člen
Spremeni se 19. člen poslovnika, tako da glasi:
Sejo občinskega sveta vodi župan. Župan lahko za vodenje seje občinskega sveta pooblasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu tudi: predsedujoči). Če nastopijo razlogi, da župan ne more voditi že sklicane seje, jo vodi podžupan. Če sta imenovana dva podžupana, vodi sejo najstarejši podžupan. Če pa tudi podžupana ne moreta voditi seje, jo vodi najstarejši član občinskega sveta.
14. člen
V prvem odstavku 20. člena se doda še naslednje besedilo:
Evidentira se tudi odsotnost svetnika med sejo, če traja več kot 15 minut.
V drugem odstavku 20. člena se črta besedilo “predsednika ali sekretarja sveta“, ki se jih zamenja z besedo “župana“.
V tretjem odstavku se črta besedo “predsednik“, ki se jo zamenja z besedo “župan“.
15. člen
Spremeni se tretji odstavek 21. člena, ki glasi:
Sklepčnost preverja in razglasi predsedujoči.
16. člen
Črta se prvi odstavek 22. člena.
17. člen
V 23. členu, četrtem odstavku 29. člena, drugem odstavku 31. člena, drugem odstavku 32. člena, 33. členu, tretjem odstavku 34. člena, prvem odstavku 35. člena, drugem in tretjem odstavku 36. člena, 37., 38., 39., 42., 43., tretjem odstavku 44. člena, prvem odstavku 45. člena, 46., 47., 52., 53. členu, tretjem in četrtem odstavku 54. člena, 58., 59. členu, drugem odstavku 83. člena 84., 88., 90. in 93. členu se besedilo “predsednik sveta “ ali beseda “predsednik“ v ustreznih sklonih nadomesti z besedo “župan“ v ustreznih sklonih.
18. člen
V drugem odstavku 25. člena, prvem odstavku 26. člena, drugem odstavku 27. člena, drugem odstavku 30. člena, 41. členu, prvem odstavku 56. člena se črta besedilo “predsednik sveta“ ali beseda “predsednik“ v ustreznih sklonih.
19. člen
Spremeni se prvi odstavek 31. člena, tako da glasi:
Če ni župan predlagatelj, poda župan ali od njega pooblaščeni podžupan ali direktor občinske uprave ali strokovni delavec občinske uprave, ki ga določi župan, mnenje k obravnavani zadevi. Potem dobi besedo predlagatelj, nato predsednik oziroma poročevalec delovnega telesa občinskega sveta, ki je zadevo obravnavalo. Obrazložitev županovega mnenja in beseda predsednika oziroma poročevalca delovnega telesa, lahko trajata največ po deset minut, razen če občinski svet odloči drugače. Nato dobijo besedo člani občinskega sveta po vrstnem redu, kakor so se priglasili k razpravi.
20. člen
V prvem odstavku 32. člena se beseda “tajnik“ nadomesti z besedo “direktor“.
21. člen
Spremeni se 34. člen, tako da glasi:
Razprava posameznega člana sveta pri posamezni točki dnevnega reda lahko traja največ 5 minut. Razpravljalec razpravlja le enkrat, ima pa pravico do replike po razpravi vsakega drugega razpravljalca. Replika mora biti konkretna, mora se omejiti le na pojasnilo in se nanašati na v napovedi replike označeno razpravo, sicer jo lahko predsedujoči prekine. Posamezna replika sme trajati najdlje eno minuto. Na dano repliko niso možne dodatne replike.
Če član občinskega sveta zahteva besedo, da bi opozoril na napako ali popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni točna in je povzročila nesporazum ali potrebo po osebnem pojasnilu oziroma repliki, mu da predsedujoči pravico do pojasnila potem, ko ugotovi, da pri obravnavani točki dnevnega reda ni več priglašenih k razpravi. Na dano pojasnilo niso možna dodatna pojasnila.
Časovna omejitev trajanja razprave iz prvega odstavka tega člena se ne uporablja, če tako odloči občinski svet na predlog župana ali na predlog svetnikov za posamezno točko dnevnega reda ali na začetku seje za vse točke dnevnega reda.
22. člen
Spremeni se drugi odstavek 35. člena, ki glasi:
Župan oziroma strokovni delavec sta po ugovoru glede kršitve poslovnika dolžna dati pojasnilo.
23. člen
V 37. členu se doda nov prvi stavek, ki glasi:
Seje občinskega sveta so praviloma načrtovane tako, da posamezna seja ali posamezno nadaljevanje seje ne traja več kot 5 ur dnevno.
24. člen
Spremeni se drugi odstavek 54. člena, ki glasi:
Tajno glasovanje vodi župan s pomočjo strokovnega delavca in dveh svetnikov, ki jih imenuje svet na predlog župana.
25. člen
V 56. členu se besedilo “tajnika občine“ nadomesti z besedilom “direktorja občinske uprave“.
26. člen
Spremeni se 60. člen, ki glasi:
O vprašanjih in pobudah ter odgovorih nanje vodi evidenco služba za občinski svet v okviru občinske uprave. Občinskemu svetu se mora poročati o tem, na katera vprašanja oziroma pobude še niso posredovani odgovori.
27. člen
Spremeni se četrti odstavek 61. člena, ki glasi:
Za pripravo in izdelavo zapisnika skrbi strokovni delavec občinske uprave.
28. člen
V drugem odstavku 63. člena se besedi “sekretar sveta“ zamenjata z besedami “vodja službe za občinski svet“.
29. člen
V prvem odstavku 65. člena se besedi “sekretar sveta“ zamenjata z besedami “vodja službe za občinski svet“.
30. člen
Spremeni se 66. člen, tako da glasi:
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Svet opravlja zadeve iz svoje pristojnosti, ki jo določa na podlagi ustave in zakona statut občine.
31. člen
Spremeni se zadnji odstavek 69. člena, ki glasi:
Če predsednik te zahteve ne upošteva, lahko skliče sejo delovnega telesa njegov namestnik, v njegovi odsotnost pa župan.
32. člen
V prvem odstavku 70. člena se besedi “sekretar sveta“ zamenjata z besedami “vodja službe za občinski svet“.
33. člen
V 71. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki glasita:
Če delovno telo o posamezni zadevi, ki je predvidena za obravnavo na občinskem svetu, ni moglo veljavno sprejeti odločitve zaradi neopravičene odsotnosti članov delovnega telesa s seje delovnega telesa, ki je bila v redu sklicana (nesklepčnost), se zadeva posreduje v obravnavo neposredno občinskemu svetu.
Če se član delovnega telesa iz neopravičenih razlogov ne udeleži treh sej delovnega telesa v koledarskem letu, lahko predsednik delovnega telesa predlaga občinskemu svetu njegovo razrešitev.
34. člen
V četrtem odstavku 73. člena se besedilo “sekretar sveta“ nadomesti z besedilom “vodja službe za občinski svet“.
35. člen
V prvem odstavku 74. člena se doda še naslednje besedilo:
Delovno telo občinskega sveta lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.
36. člen
Razveljavi se drugo podpoglavje 2. Izvolitev predsednika in podpredsednika sveta v petem poglavju V. VOLITVE IN IMENOVANJA, ki obsega 78. člen poslovnika.
37. člen
Razveljavi se peto podpoglavje 5. Imenovanje tajnika v poglavju V. VOLITVE IN IMENOVANJA, ki obsega 81. člen poslovnika.
38. člen
Na koncu drugega odstavka 83. člena se doda naslednje besedilo:
Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega sveta iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka tega člena se ugotovijo na podlagi pravnomočne odločbe.
Spremeni se tretji odstavek 83. člena, ki glasi:
Župan o tem obvesti občinsko volilno komisijo, ki zadevo preveri in ugotovi, kateri naslednji član bo zamenjal člana občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat. Občinska volilna komisija o ugotovitvi obvesti župana, ta pa predlaga komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da sproži postopek za potrditev mandata na občinskem svetu.
39. člen
Črta se zadnji odstavek 84. člena.
40. člen
Razveljavi se šesto poglavje VI. NALOGE PREDSEDNIKA, PODPREDSEDNIKA IN SEKRETARJA SVETA, ki obsega 85., 86. in 87. člen.
41. člen
Spremeni se 90. člen, tako da glasi:
Župan, komisije in odbori, kot delovna telesa občinskega sveta ter vsak član občinskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke.
Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva od občinskega sveta izdajo ali razveljavitev odloka oziroma splošnega akta.
Če je predlagatelj odloka delovno telo občinskega sveta ali član občinskega sveta, pošlje predlog odloka županu.
42. člen
V 91. členu se črtata prvi in drugi odstavek.
43. člen
Črta se drugi stavek 112. člena, in se nadomesti z naslednjim besedilom:
Predlog proračuna občine za tekoče proračunsko leto župan predloži občinskemu svetu praviloma do konca meseca februarja tekočega leta. V letu rednih lokalnih volitev predloži župan občinskemu svetu predlog proračuna v treh mesecih po začetku mandata. Predlog zaključnega računa proračuna za prejšnje leto pa župan predloži občinskemu svetu najkasneje do konca meseca marca tekočega leta.
44. člen
V VII. poglavju, SPREJEMANJE STATUTA, ODLOKOV IN DRUGIH AKTOV, se na koncu uvrstita novi podpoglavji, 4. Postopek za sprejem obvezne razlage, ki obsega člen 117.a in 5. Postopek za sprejem prečiščenega besedila, ki obsega člen 117.b.
4. Postopek za sprejem obvezne razlage
117.a člen
Vsak, ki ima pravico predlagati odlok lahko poda zahtevo za obvezno razlago določb občinskih splošnih aktov.
Zahteva mora vsebovati naslov splošnega akta, označitev določbe s številko člena ter razloge za obvezno razlago.
Zahtevo za obvezno razlago najprej obravnava statutarno-pravna komisija, ki lahko zahteva mnenje drugih delovnih teles občinskega sveta, predlagatelja splošnega akta, župana in občinske uprave. Če komisija ugotovi, da je zahteva utemeljena, pripravi predlog obvezne razlage in ga predloži občinskemu svetu v postopek.
Občinski svet sprejema obvezno razlago po postopku, ki je s statutom občine določen za sprejem odloka po rednem postopku.
5. Postopek za sprejem prečiščenega besedila
117.b člen
Če bi bil kak občinski splošni akt zaradi številnih vsebinskih sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen in nepregleden, lahko predlagatelj občinskemu svetu predloži spremembe in dopolnitve splošnega akta v prečiščenem besedilu kot nov splošni akt.
Tak splošni akt sprejema občinski svet po postopku, ki ga ta poslovnik določa za sprejem odloka.
45. člen
Spremeni se besedilo 113. člena, ki glasi:
Župan pošlje predlog proračuna in predlog zaključnega računa proračuna v obravnavo delovnim telesom še pred obravnavo na občinskem svetu.
46. člen
Spremeni se 122. člen, ki glasi:
Župan zadrži objavo splošnega akta občine, če meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje. Svet na tej seji ponovno glasuje brez razprave. Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo ali zakonom.
Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če meni, da je nezakonita ali je v nasprotju s statutom ali drugim splošnim aktom občine in predlaga občinskemu svetu, da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje. Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču.
Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki je z zakonom prenesena v opravljanje občini, župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odločitve.
47. člen
Črta se prvi odstavek 124. člena.
48. člen
Spremeni se prvi odstavek 127. člena, ki glasi:
O delu sveta obvešča javnost župan, ki lahko za to pooblasti podžupana, druge člane sveta, direktorja občinske uprave ali vodjo službe za občinski svet.
49. člen
Spremeni se prvi odstavek 128. člena, ki glasi:
Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe tega poslovnika, razlaga poslovnik med sejo župan ob pomoči vodje službe za občinski svet. Če župan ne more odločiti, prekine obravnavo točke dnevnega reda in naloži statutarno-pravni komisiji, da do naslednje seje pripravi razlago posamezne poslovniške določbe.
50. člen
Te spremembe in dopolnitve tega poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 013-151/97-30
Ilirska Bistrica, dne 6. julija 1999.
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Franc Lipolt, univ. dipl. inž. kem. teh. l. r.

AAA Zlata odličnost