Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/1999 z dne 3. 9. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/1999 z dne 3. 9. 1999

Kazalo

3537. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Bled, stran 9162.

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/97, 10/98 in 74/98), 47. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/97) in v skladu z uredbo o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistematizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 24/98, 56/98) je Občinski svet občine Bled na 5. seji dne 21. 4. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Bled
1. člen
S tem odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave, se na podlagi novele zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 74/95) spreminjajo in dopolnjujejo določbe odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave (Uradni list RS, št. 53/95) (v nadaljevanju besedila: odlok).
2. člen
Določi se novo ime odloka in sicer: odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Bled.
3. člen
V celotnem besedilu odloka se besede tajnik občine, nadomestijo z besedami direktor občinske uprave.
4. člen
Črta se drugi odstavek 3. člena.
5. člen
Črta se drugi odstavek 6. člena.
6. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, z novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in direktor uprave, po njunem pooblastilu pa tudi drug delavec v občinski upravi.
7. člen
9. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
Z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji se za opravljanje nalog občinske uprave oblikujejo notranje organizacijske enote po posameznih delovnih področjih, zlasti pa naslednja področja:
– splošne, pravne in normativne zadeve
– finančne zadeve
– razvojno gospodarske zadeve, turizem in gospodarjenje z občinskim premoženjem
– družbene dejavnosti
– varstvo okolja in urejanje prostora
– gospodarske javne službe in infrastruktura
– inšpekcijsko nadzorstvo in občinsko redarstvo
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
– druge naloge iz pristojnosti občine.
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest določa in sprejme župan tako, da je zagotovljeno opravljanje nalog iz prvega odstavka tega člena.
8. člen
V 10. členu se namesto predzadnjega odstavka (Komunalno redarstvo) navede naslednje besedilo:
Občinska uprava opravlja naloge občinske inšpekcije. Občinska inšpekcija opravlja nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
Občinska uprava opravlja naloge občinskega redarstva. Na tem področju občinska uprava opravlja nadzor nad izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa in nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma delavcev občinske uprave na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva se določijo s posebnim odlokom.
9. člen
Spremeni se naslov III. poglavja odloka, ki se glasi: NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI DELAVCEV.
10. člen
11. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino, nadzoruje in usmerja ter daje navodila za vodenje občinske uprave.
11. člen
12. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Direktor občinske uprave:
– neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koordinira delo delavcev v občinski upravi in jim nudi strokovno pomoč, razporeja delo med delavce v občinski upravi in skrbi za delovno disciplino;
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji;
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v občini;
– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave;
– opravlja druge naloge po nalogu župana.
Direktor uprave lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti.
Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu.
Direktor občinske uprave mora imeti univerzitetno izobrazbo.
12. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi ter po navodilih direktorja uprave. Za svoje delo so odgovorni direktorju uprave, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
13. člen
Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena s tem odlokom, opravi tisti delavec, v katerega delovno področje spada naloga po pravilniku o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest oziroma po svoji naravi.
Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega od delavcev občinske uprave, jo opravi delavec, ki ga določi direktor uprave.
14. člen
Doda se nov 14.a člen:
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več delavcev oziroma sodelovanje različnih strok in stopenj znanja, lahko župan ustanovi delovne skupine in druge oblike sodelovanja.
Župan s sklepom o ustanovitvi določi sestavo delovne skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.
15. člen
Doda se nov 14.b člen.
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog.
S sklepom župana o ustanovitvi projektne skupine se določi sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.
16. člen
Doda se nov 14.c člen:
V občinski upravi se lahko kot posvetovalno telo župana oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo kolegija glede na obravnavano problematiko.
Kolegij sklicuje župan, v njegovi odsotnosti pa direktor uprave. Kolegij se sklicuje po potrebi, vendar pa najmanj dvakrat na mesec.
17. člen
Prvi odstavek 15. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
Sredstva za delo občinske uprave se zagotovijo z občinskim proračunom na predlog župana, pri čemer je potrebno predvideti zadosten obseg sredstev tako, da je zagotovljeno nemoteno opravljanje del in nalog po posameznih delovnih področjih, ki jih določa akt o sistemizaciji delovnih mest.
18. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
Župan v roku šestih mesecev izvede organizacijo občinske uprave v skladu s tem odlokom in statutom.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01505-14/99
Bled, dne 21. aprila 1999.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina