Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1999 z dne 19. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1999 z dne 19. 8. 1999

Kazalo

3335. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer, stran 8830.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96), 8. člena uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98) in 13. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 41/95 in 71/96) je Občinski svet občine Ljutomer na 7. seji dne 5. 7. 1999 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer je Občina Ljutomer s sedežem v Ljutomeru, Vrazova 1.
Ustanoviteljske pravice izvršuje uprava Občine Ljutomer.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Ime javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda (v nadaljnjem besedilu: šola) je Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer.
Skrajšano ime je OŠ Ivana Cankarja.
Sedež šole je Cankarjeva cesta 10, Ljutomer.
III. DEJAVNOST ŠOLE
3. člen
Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja kot javne službe za šolski okoliš, ki obsega naslednja naselja: Babinci, Noršinci, Spodnji Kamenščak, Ljutomer, Cven, Mota, Krapje, Radomerje, Radomerščak od hišne štev. 1 do hišne štev. 45 in hišna št. 62, Slamnjak od hišne štev. 32 do zadnje hišne štev., Cuber, Železne dveri, Plešivica, Jeruzalem, Gresovščak, Šalinci, Krištanci, Grlava, Ilovci.
Učenci iz vasi Šalinci, Krištanci, Grlava Krajavna skupnost Šalinci, Krištanci in Grlava se na podlagi posebnega Dogovora številka 64-6/99-1057 z dne 15. 6. 1999, ki je priloga tega odloka, vpisujejo in obiskujejo Osnovno šolo Križevci – Občina Križevci.
Šolski okoliš je vrisan v kartografskih prikazih registra prostorskih enot, ki ga vodi Geodetska uprava RS in je priloga tega odloka.
Pedagoško vodenje enote vrtca uredi šola pri Vrtcu Ljutomer, z ustreznim dogovorom.
4. člen
Šola opravlja javno službo na področju:
– M/80. 102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80. 101 – dejavnost vrtca in predšolska vzgoja na podružnici Cven,
– M/80.103 – dejavnost za izobraževanje otrok z motnjami v razvoju,
– M/80. 422 – drugo izobraževanje, d. n.,
– H/55. 51 – priprava in dostava hrane (šolska kuhinja),
– 0/92.511 – dejavnost knjižnice,
– 0/92. 61 – obratovanje športnih objektov ob prehodni pridobitvi soglasja pristojnega občinskega upravnega organa,
– K 74/12 – dejavnost računovodskega centra za potrebe vzgojno-izobraževalnih zavodov in vzgojnovarstvenega zavoda v občini Ljutomer, ki se organizira kot enota zavoda.
IV. PEČAT ŠOLE
5. člen
Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu je izpisano ime šole: Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer.
Ravnatelj šole sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov šole in določi delavce, ki so zanje odgovorni.
V. PODRUŽNICA CVEN
6. člen
V okviru zavoda se organizira podružnična šola z enoto vrtca za izvajanje splošnega osnovnošolskega izobraževanja in predšolske vzgoje na Cvenu.
Ime podružnične šole: Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer – podružnica Cven.
Sedež podružnične šole: Cven št. 30, 9240 Ljutomer.
7. člen
Podružnična šola izvaja osnovnošolsko splošno izobraževanje za učence od vključno 1. razreda do vključno 5. razreda (devetletna šola) in v enoti vrtca program predšolske vzgoje.
8. člen
Območje šolskega okoliša podružnice Cven obsega naslednja naselja: Cven, Mota, Krapje.
VI. PODRUŽNICA – OSNOVNA ŠOLA CVETKO GOLAR
9. člen
V okviru zavoda Osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer se organizira tudi podružnica šole s prilagojenim programom s prenehanjem dosedanje samostojne Osnovne šole Cvetka Golarja Ljutomer.
Ime podružnične šole s prilagojenim programom:
Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer – podružnica Osnovna šola Cvetko Golar.
10. člen
Dejavnost podružnične Osnovne šole Cvetko Golar:
– izobraževanje in usposabljanje osnovnošolskih otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju,
– organiziranje proslav in prireditev,
– opravljanje prevozov otrok in varovancev zavoda,
– storitve prehrane (šolska kuhinja).
Šolski okoliš: območje občin Ljutomer, Križevci, Veržej in Razkrižje.
VII. ORGANI ZAVODA
11. člen
Organi šole so:
– svet šole,
– ravnatelj šole,
– pomočnik ravnatelja šole,
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik,
– svet staršev,
– vodja podružnične šole Cven,
– vodja podružnične šole Cvetko Golar.
12. člen
Svet šole
Svet šole (13-članski) sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, šest predstavnikov delavcev zavoda in štirje predstavniki staršev, od tega trije iz Osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer ter eden iz podružnične šole Osnovna šola Cvetko Golar. Za predsednika sveta šole izvolijo enega izmed članov.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet občine Ljutomer.
Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev šole izmed sebe.
Štiri predstavnike delavcev zavoda se izvoli iz osnovne šole, eden iz enote vrtca Cven in eden iz podružnice Osnovna šola Cvetko Golar. Predstavnike delavcev zavoda se voli na neposrednih in tajnih volitvah. Delavci, ki volijo, imajo toliko glasov, kolikor predstavnikov se voli. Kandidate izmed vseh delavcev zavoda predlagajo: učiteljski in vzgojiteljski zbor, sindikat in zbor delavcev. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljenih je tistih pet kandidatov, ki so dobili največje število glasov delavcev, ki so volili.
Svet šole najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet šole in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu šole po njegovem konstituiranju.
Članom sveta šole preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– odstopi;
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije članov sveta šole;
– je razrešen;
– mu preneha delovno razmerje v zavodu.
Člana sveta šole razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenem za imenovanje.
Ko svet šole ugotovi, da je članu iz razlogov iz gornjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu s petim odstavkom tega člena.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta šole ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta šole manj kot šest mesecev.
13. člen
Svet šole ima poleg pristojnosti, ki jih določa zakon, še naslednje pristojnosti:
– predlaga ustanovitelju spremembe in razširitev dejavnosti;
– daje ustanovitelju mnenje in predloge o posameznih vprašanjih;
– po potrebi natančneje določi postopek volitev delavcev v svet šole.
14. člen
Ravnatelj
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. Organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.
Ravnatelj zavod zastopa in predstavlja brez omejitev.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– hospitira pri delu učiteljev in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki), govorilne ure in druge oblike sodelovanja,
– obvešča starše o delu zavoda,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistematizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in disciplinskih odgovornosti delavcev,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom in pravili zavoda, v soglasju z Ministrstvom za šolstvo in šport. Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega zbora in ustanovitelja. Mandat ravnatelja je 4 leta. Javni razpis za imenovanje ravnatelja mora biti objavljen najkasneje tri mesec pred iztekom mandata.
15. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče od prijavljenih ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelja svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja, niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v osmih dneh minister.
16. člen
V zavodu se v skladu z normativi sistemizira mesto pomočnika ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju pedagoških in poslovodnih nalog, za katere ga pooblasti.
Pomočnik ravnatelja na podlagi predhodnega mnenja učiteljskega zbora imenuje in razrešuje ravnatelj.
Pomočnik ravnatelja nadomešča ravnatelja in opravlja vse njegove naloge v času njegove odsotnosti.
17. člen
Vodja podružnične šole Cven
Podružnično šolo vodi vodja podružnice, ki ga imenuje in razrešuje ravnatelj šole in ima naslednje pristojnosti:
– organizira in vodi delo podružnične šole,
– predlaga ravnatelju program razvoja podružnice,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje šole z učenci in starši,
– obvešča starše o delu podružnice,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
18. člen
Enoto vrtca na podružnici Cven vodi vodja enote, ki ga imenuje in razrešuje ravnatelj šole izmed delavcev enote vrtca in ima naslednje pristojnosti:
– organizira in vodi delo vrtca,
– predlaga ravnatelju program razvoja enote vrtca,
– predlaga nadstandardne programe,
– obvešča starše o delu enote vrtca,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj šole.
19. člen
Vodja podružnične Osnovne šole Cvetko Golar
Podružnično Osnovno šolo Cvetko Golar vodi vodja podružnice, ki ga imenuje in razrešuje ravnatelj šole izmed delavcev podružnice Osnovne šole Cvetko Golar in ima naslednje pristojnosti:
– organizira in vodi delo podružnice ter je tudi pedagoški vodja podružnice,
– predlaga ravnatelju program razvoja podružnice,
– predlaga nadstandardne programe,
– obvešča starše o delu podružnice,
– opravlja druge naloge za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
VIII. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV IN FINANCIRANJE
20. člen
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepremičnine in opremo, ki jo je zavod Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer p.o. uporabljal za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega odloka in jo izkazuje v bilanci stanja za zadnje leto poslovanja.
Med nepremičnine zavoda Osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer (podatki iz zemljiške knjige) spadajo:
1. Matična šola: k.o. Ljutomer
Številke parcel:
– 2194    igrišče,
– 2197    gozd,
– 2215    poslovna stavba,
– 2215    funkcionalni objekt,
– 2215    dvorišče,
– 2218    zelenica,
– 2222    travnik.
2. Podružnica Cven: k.o. Cven
Številke parcel:
– 1074    igrišče,
– 1075    dvorišče,
– 1076    poslovna stavba,
– 1076    dvorišče,
– 1077    igrišče.
3. Podružnica Cvetko Golar: k.o. Ljutomer
Številke parcel:
– 1658    gospodarsko poslopje,
– 1658    dvorišče,
– 1660    njiva,
– 1661    njiva,
– 1666    zelenica,
– 1659    poslovna stavba,
– 1659    dvorišče.
Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanovitelja. Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa le po predhodnem soglasju ustanovitelja. Zavod lahko prostore v času, ko jih sam ne potrebuje, odda v najem.
Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prvega odstavka tega člena s skrbnostjo dobrega gospodarja.
21. člen
Šola pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna občine v skladu z zakoni in statutom Občine Ljutomer, iz prispevkov staršev, lahko pa tudi iz drugih virov.
Del sredstev za program dejavnosti – izobraževanje otrok z motnjami v razvoju na območju občin Razkrižje, Križevci, Veržej pridobiva šola na podlagi pogodbe.
22. člen
Šola nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljena, samostojno.
Šola odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti šole do višine sredstev, ki jih zagotavlja v skladu 21. členom tega akta.
23. člen
Šola je dolžna na zahtevo ministrstva pristojnega za šolstvo oziroma ustanovitelja predložiti vse listine in tiste podatke, ki se nanašajo na gospodarjenje s premoženjem, ki ga šola upravlja, in na opravljanje svoje dejavnosti oziroma so potrebna za vpis v zemljiško knjigo.
24. člen
Šola ima žiro račun pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje oziroma pri poslovni banki.
IX. JAVNOST DELA
25. člen
Delo šole je javno.
Javnost dela šole se zagotavlja s poročili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov šole ter vzgojno-izobraževalnemu delu šole, razen v primeru, ko je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali jim ravnatelj šole dovoli.
O delu šole obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.
X. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI
26. člen
Ravnatelj in drugi delavci šol morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih šoli zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Svet šole se konstituira v skladu s tem sklepom najkasneje v sedmih mesecih po njegovi uveljavitvi.
Do konstituiranja novega sveta šole opravlja njegove naloge dosedanji svet, mandat ravnatelja pa se nadaljuje do izteka časa, za katerega je bil imenovan.
Dosedanja Osnovna šola Cvetka Golarja s prilagojenim programom nadaljuje z delom kot samostojni zavod do dokončne reorganizacije in registriranja varstveno delovnega centra (VDC), dosedanje enote šole in to v dosedanjih prostorih v Ul. Cvetka Golarja 6, Ljutomer.
28. člen
Osnovna šola Ivana Cankarja je pravna naslednica dosedanje osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer in osnovne šole Cvetka Golarja, ki sta vpisani v sodni register pri Registrskem sodišču Murska Sobota, pod št. 1/113-00 in št. 5661994 in prevzame vse pravice in obveznosti teh šol.
Osnovna šola Cvetka Golarje ostane, do organiziranja šole kot podružnice pri OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, vpisana kot samostojen zavod v sodni register pri Registrskem sodišču Murska Sobota, pod št. 5661994.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi in organiziranju javnih zavodov na področju vzgojnoizobraževalne dejavnosti v občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 18/92, 50/92, 72/95 in 35/96), razen določil, ki se nanašajo na Osnovno šolo Cvetka Golarja, v skladu s tretjim odstavkom 27. člena tega odloka, in določil 12. člena odloka o ustanovitvi in organiziranju javnih zavodov na področju vzgojnoizobraževalne dejavnosti v Občini Ljutomer, ki se lahko uporablja še nadalje do 31. 12. 1999.
30. člen
Šola lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok v zvezi s svojo notranjo organizacijo in delom uredi s pravili, ki ne smejo biti v nesoglasju s tem odlokom.
Pravila sprejme svet zavoda.
31. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 64-6/99-1622
Ljutomer, dne 15. julija 1999.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti