Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1999 z dne 19. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1999 z dne 19. 8. 1999

Kazalo

3334. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ljutomer, stran 8827.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96), 8. člena uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98) in 13. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 41/95, 71/96) je Občinski svet občine Ljutomer na 7. seji dne 5. 7. 1999 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ljutomer
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Ljutomer (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) ustanovi na področju vzgoje in varstva predšolskih otrok javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Ljutomer.
II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA
2. člen
Ime ustanovitelja zavoda je Občina Ljutomer, Vrazova 1, Ljutomer.
III. IME IN SEDEŽ JAVNEGA ZAVODA
3. člen
Ime javnega zavoda je: Vrtec Ljutomer.
Sedež: Fulneška 5, Ljutomer.
4. člen
Zavod je pravna oseba in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
5. člen
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 35 mm in 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije. Na obodu pa izpisano ime Vrtec Ljutomer, Fulneška 5.
Ravnatelj vrtca sprejme pravilnik o hrambi in uporabi pečatov, ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
IV. OBMOČJE DELOVANJA
6. člen
Zavod Vrtec Ljutomer deluje na območju Občine Ljutomer (KS Ljutomer in KS Železne dveri).
7. člen
Vrtec Ljutomer ima dislocirani oddelek v Gresovščaku.
Vrtec Ljutomer opravlja tudi pedagoško vodenje enot Vrtcev pri OŠ Stročja vas, OŠ Cezanjevci, OŠ Mala Nedelja in OŠ Ivana Cankarja Ljutomer.
V. DEJAVNOST ZAVODA
8. člen
Vzgojno-varstveni zavod opravlja javno službo na področju:
– M/80. 101 – dejavnost vrtca in predšolsko izobraževanje,
– H/55.52 – priprava in dostava hrane,
– M/80.103 – dejavnost za izobraževanje otrok z motnjami v razvoju,
– O/92.623 – organizacija tečajev in šol v naravi ter drugih oblik vzgojnih dejavnosti,
– O/92.34 – druge razvedrilne dejavnosti.
Računovodske naloge in storitve si uredi vrtec pri zavodu Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer – Enota Računovodski center – z ustreznim dogovorom.
Za nove dejavnosti se ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbe dela na področju predšolske vzgoje ali s katerimi prispeva k popolnemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
Zavod ne sme začeti opravljati druge dejavnosti brez soglasja ustanovitelja.
VI. ORGANI ZAVODA
9. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanje določi s pravili.
Pristojnosti organov so določene z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 28/95).
10. člen
Svet zavoda šteje enajst članov, sestavljajo pa ga:
– trije člani predstavnikov ustanovitelja, ki jih imenuje Občinski svet občine Ljutomer,
– pet predstavnikov delavcev vrtca in
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet v skladu s statutom občine.
Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.
Predstavnike delavcev izvolijo delavci na neposrednih in tajnih volitvah.
Predstavnike delavcev v svetu sestavljajo dve predstavnici vzgojiteljic, dve predstavnici pomočnic vzgojiteljic in en predstavnik upravno-administrativnih in tehničnih delavcev.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
11. člen
Predstavnike delavcev v svet zavoda predlaga najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat vrtca in zbor delavcev. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev vrtca. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili večino glasov delavcev, ki so volili.
Svet vrtca najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu zavoda po njegovem konstituiranju.
Članom sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– je razrešen.
Člana sveta razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenem za imenovanje oziroma razrešitev.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu s četrtim odstavkom tega člena.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebna, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
12. člen
Pristojnosti sveta zavoda so:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom otroka,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim delom v vrtcu,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razrešitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemu kreditov,
– imenuje predstavnike zavodov v drugih asociacijah,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
13. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo zavoda in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
14. člen
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ministrom za šolstvo in šport.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenja vzgojiteljskega zbora in mnenje ustanovitelja.
Če vzgojiteljski zbor ali ustanovitelj ne dajo mnenja v roku 20 dni od dneva, ko so bila zanj zaprošena, lahko svet zavoda imenuje ravnatelja brez tega mnenja.
15. člen
Zavod ima pomočnika ravnatelja.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj, potem ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje vzgojiteljskega zbora. Pred imenovanjem pomočnika ravnatelja se pridobi tudi mnenje pedagoških delavcev enot vrtcev pri osnovnih šolah.
Pomočnika ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev zavoda.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge pedagoškega vodja enot vrtcev pri osnovnih šolah in naloge, ki mu jih določi ravnatelj.
16. člen
Stokovni organi v zavodu so: vzgojiteljski zbor in strokovni aktiv vzgojiteljev.
VII. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
17. člen
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerimi je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.
Zavod izkazuje opremo in nepremičnine v bilanci stanja za zadnje leto poslovanja.
Premoženje s katerim upravlja zavod je last ustanovitelja. Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa le po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Med nepremečnine zavoda spadajo (zemljiška knjiga):
Vrtec Ljutomer:
A) k.o. Ljutomer,
parcelne številke:
– 2368    poslovna stavba,
– 2368    igrišče,
– 2372/2   parkirišče,
– 2362    vrtec (Ormoška).
B) k.o. Gresovščak,
parcelne številke:
– 103    njiva,
– 106/6   poslovna stavba,
– 106/6   dvorišče,
– 108    sadovnjak.
Vrtec je dolžan upravljati premoženje iz prejšnjega odstavka kot dober gospodar.
18. člen
Vrtec pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev in sredstev ustanovitelja, plačil staršev za storitve v predšolski vzgoji v skladu z veljavno zakonodajo in sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in nadstandarde, ki veljajo za področje dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj upoštevajoč število otrok vključenih v vrtec.
VIII. ODGOVORNOSTI IN OBVEZNOSTI ZAVODA IN USTANOVITELJA
19. člen
Vrtec nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo samostojno in odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih zagotavlja v skladu z 18. členom tega akta.
IX. DELOVANJE ZAVODA
20. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela se zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
O delu vrtca obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.
X. VPIS IN IZPIS OTROKA IZ VRTCA
21. člen
Zaradi določitve števila oddelkov in števila zaposlenih, zavod enkrat letno izvede javni razpis za vpis otrok v vrtec.
Zavod vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi pisnih prijav celo leto.
22. člen
Izpis otroka iz vrtca je začasen ali dokončen.
Začasni izpis traja najmanj en mesec in največ dva meseca.
Začasni izpisi so možni v času počitnic od 1. 7. do 31. 8.
Med letom pa so možni samo v primeru bolezni otroka na podlagi zdravniškega potrdila.
Začasni in dokončni izpis otroka iz zavoda se lahko podrobneje uredi v pravili zavoda.
XI. POSLOVNA TAJNOST ZAVODA
23. člen
Ravnatelj in drugi delavci vrtca morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-varstvene dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svoje pristojnosti določi za poslovno tajnost.
XII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
24. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, uredi svojo notranjo organizacijo s pravili.
Pravila sprejme svet zavoda.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Vrtec mora v skladu z določili tega odloka uskladiti svojo organizacijo in oblikovati organe vrtca v roku 6 mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
26. člen
Po uveljavitvi tega odloka ravnatelj vrtca nadaljuje z delom do izteka mandata.
27. člen
Zavod ustanovljen s tem odlokom je pravni naslednik vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ljutomer, ki je vpisan v sodni register pri Registrskem sodišču v Murski Soboti pod štev. 1/82-00 z dne 21. 10. 1991 in prevzame vse pravice tega zavoda.
28. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi in organiziranju javnih zavodov na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti v Občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 18/92, 50/92, 72/95 in 35/96), v delu ki se nanaša na Vrtec Ljutomer razen določil 12. člena odloka o ustanovitvi in organiziranju javnih zavodov na področju vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v občini Ljutomer (pedagoški vodja), (Uradni list RS, št. 18/92), ki se lahko uporablja še nadalje do 31. 12. 1999.
29. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 64-6/99-1625
Ljutomer, dne 15. julija 1999.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti