Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/1999 z dne 6. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/1999 z dne 6. 8. 1999

Kazalo

3086. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Slovenska Bistrica, stran 8255.

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 28. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št 34/95) in v skladu z uredbo o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 24/98, 56/98) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 6. redni seji dne 23. 6. 1999 na predlog župana sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Slovenska Bistrica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa delovno področje občinske uprave Občine Slovenska Bistrica in delovna področja notranjih organizacijskih enot ter urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.
2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, določenih z zakoni, statutom Občine Slovenska Bistrica, drugimi splošnimi akti in s tem odlokom.
3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.
4. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah, izdajanjem informativnega glasila in drugimi oblikami sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in direktor občinske uprave, po njunem pooblastilu pa tudi predstojniki oddelkov občinske uprave ali drugi delavci občinske uprave.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
5. člen
V občinski upravi se ustanovijo naslednje notranje organizacijske enote:
– urad župana,
– skupne službe občinske uprave,
– sektor finance in računovodstvo,
– referat za kadrovske in splošne zadeve,
– referat za pravne in premoženjsko pravne zadeve,
– referat za zaščito in reševanje,
– referat za informatiko,
– občinska inšpekcija,
– oddelek za družbene dejavnosti,
– oddelek za okolje in prostor,
– oddelek za gospodarstvo.
6. člen
Organizacija občinske uprave je oblikovana tako, da se zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
7. člen
Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
– splošnih zadev,
– normativno pravnih zadev,
– upravnih zadev,
– javnih financ,
– gospodarskih dejavnosti, kmetijstva in turizma,
– družbenih dejavnosti,
– varstva okolja in urejanja prostora,
– gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
– inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.
Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postopkih na I. stopnji;
– vodi evidenco o upravnih stvareh;
– sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi;
– opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.
III. DELOVNA PODROČJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT
8. člen
Naloge občinske uprave se opravljajo v notranjih organizacijskih enotah (uradih, službah, oddelkih in referatih) po posameznih področjih dela.
9. člen
Urad župana
Urad župana opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzorni odbor ter druge občinske organe.
10. člen
Skupne službe občinske uprave
a) Sektor finance in računovodstvo
Sektor financ in računovodstva opravlja naslednje naloge:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje;
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna;
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ;
– opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun, občinske sklade, režijske obrate, krajevne skupnosti;
– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij;
– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje;
– pripravlja premoženjsko bilanco občine;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
b) Referat za kadrovske in splošne zadeve
Referat za kadrovske in splošne zadeve opravlja naslednje naloge:
– kadrovske zadeve;
– sprejem in odprava pošte ter arhiviranje za potrebe občinskih organov;
– gospodarjenje z zgradbo občine in tehnično opremo;
– nudi strokovno pomoč krajevnim skupnostim in institucijam civilne družbe pri njihovem delovanju in
– druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
c) Referat za pravne in premoženjsko pravne zadeve
Referat za pravne in premoženjsko pravne zadeve opravlja naslednje naloge:
– pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom;
– priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi;
– sestavljanje pogodb, oceno sprejetih pogodb in pravno spremljanje pogodb;
– strokovno pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
d) Referat za zaščito in reševanje
Referat za zaščito in reševanje opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– požarno varnost
– civilno zaščito in reševanje;
– ukrepe v primeru elementarnih nesreč;
– vzgojo in preventivo v cestnem prometu
e) Referat za informatiko
Referat za informatiko opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– uvajanje, gradnjo, vzdrževanje in delovanje informacijskega sistema;
– pridobivanje podatkov iz uradnih baz in obdelavo podatkov za potrebe organov občine;
– izobraževanje in usposabljanje delavcev uprave za delo in uporabo informacijskega sistema
f) Občinska inšpekcija
Občinska inšpekcija opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma delavcev občinske uprave na področju občinske inšpekcije se določijo s posebnim odlokom.
11. člen
Oddelek za družbene dejavnosti
Naloge oddelka za družbene dejavnosti so:
– vodenje upravnih postopkov, ki se nanašajo na družbene dejavnosti,
– priprava in uresničevanje aktov občine v zvezi z ustanoviteljstvom javnih zavodov na področju zdravstva, šolstva, otroškega varstva, kulture, športa, socialnega varstva in na drugih področjih družbenih dejavnosti,
– priprava in uresničevanje programov razvoja vzgoje in varstva predšolskih otrok, osnovnega šolstva, kulture, zdravstva, športa in socialnega varstva,
– materialna skrb za vzgojno varstvene ustanove in osnovno šolstvo,
– organiziranje mreže zdravstvene službe na primarni ravni, lekarniške dejavnosti, mrliške ogledne službe,
– zagotavljanje pravice do osnovnega zdravstvenega zavarovanja za nezaposlene in druge občane brez dohodka,
– zagotavljanje sredstev za izvajanje osebne pomoči, pomoči družinam na domu, subvencioniranje stanovanjskih najemnin, enkratnih denarnih pomoči in drugih pomoči občanom ter varstva občanov v splošnih in posebnih socialnih zavodih,
– načrtovanje, skrb za izvajanje, koordinacija in zagotavljanje sredstev za izvajanje programov za otroke, mlade in starejše občane,
– skrb in nadzor nad vzdrževanjem objektov in osnovnih sredstev vseh družbenih dejavnosti neposredno s strani občine ali preko javnih zavodov na tem področju,
– pospeševanje dejavnosti kulture in ustvarjanja pogojev za njeno delovanje kulturnim društvom,
– skrb za programsko usklajevanje in financiranje varovanja naravne in kulturne dediščine,
– pospeševanje razvoja športa in rekreativnih dejavnosti,
– ustvarjanje pogojev za delovanje institucij civilne družbe za področje družbenih dejavnosti,
– priprava, nadzor, sodelovanje ali vodenje posameznih projektov v okviru svojega delovnega področja,
– priprava koncesijskih aktov za področje družbenih dejavnosti,
– sodelovanje z ostalimi subjekti in dejavniki na področju družbenih dejavnosti,
– planiranje in spremljanje porabe sredstev proračuna, potrebnih za izvajanje nalog na področju družbenih dejavnosti,
– opravljanje drugih nalog s področja družbenih dejavnosti, ki sodijo v pristojnost občinske uprave.
12. člen
Oddelek za okolje in prostor
vodenje upravnih postopkov, ki se nanašajo na področje dela oddelka za okolje in prostor,
Na področju urejanja prostora oddelek za okolje in prostor naslednje naloge:
– pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov;
– pripravlja prostorske akte občine;
– izdaja lokacijske dokumentacije;
– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor;
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
Na področju varstva okolja oddelek za okolje in prostor opravlja naslednje naloge:
– pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine;
– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo;
– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
Na področju infrastrukture in gospodarskih javnih služb oddelek za okolje in prostor opravlja nalog, ki se nanašajo na:
– organiziranje in skrb za razvoj in delovanje lokalnih javnih služb s področja komunalnih dejavnosti;
– oskrbo s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje odpadnih in meteornih voda,
– zbiranje in odlaganje komunalnih odpadkov,
– javno snago in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, urejanje javnega prevoza,
– urejanje javnih parkirišč, trgov in ulic,
– gradnjo, vzdrževanje, urejanje in uporabo lokalnih javnih cest in drugih javnih površin,
– javno razsvetljavo,
– plakatiranje
– pokopališko in pogrebno službo,
– dimnikarsko službo,
– pripravo in izvajanje koncesijskih aktov,
– pripravljanje in izvajanje predpisov s svojega delovnega področja,
– planiranje in nadzor nad porabo proračunskih sredstev, potrebnih za izvajanje nalog oddelka,
– spremljanje uradnih objav, razpisov in natečajev ter vodenje potrebnih aktivnosti za pridobivanje dodatnih sredstev,
– ugotavljanje javnega interesa za pridobitev zemljišč za potrebe komunalne infrastrukture občine,
– priprava razpisov za izvajanje del,
– opravlja druge naloge na tem področju.
Oddelek za okolje in prostor opravlja tudi naloge, ki se nanašajo opravljanje občinskega redarstva.
Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma delavcev občinske uprave na področju občinskega redarstva, kakor tudi način izvajanja redarske službe, se določijo s posebnim odlokom.
13. člen
Oddelek za gospodarstvo
Naloge oddelka za gospodarstvo so:
– vodenje upravnih postopkov, ki se nanašajo na področje gospodarskih dejavnosti,
– gospodarjenje z občinskim premoženjem,
– izdelava in vodenje registra premoženja občine,
– gospodarjenje s stanovanjskim fondom občine,
– priprava strokovnih nalog za organizirano stanovanjsko gradnjo, zlasti socialnih in kadrovskih stanovanj,
– ugotavljanje javnega interesa za pridobitev zemljišč za potrebe občine,
– skrb za razvoj gospodarstva, pospeševanje malega gospodarstva, obrti in podjetništva, trgovske dejavnosti, gostinstva, turizma in drugih gospodarskih dejavnosti,
– skrbi za razvoj in pospeševanje kmetijstva in gozdarstva ter promet s kmetijskimi in drugimi zemljišči,
– spremljanje gospodarskih gibanj; analitična in statistična dejavnost,
– priprava predpisov s svojega področja,
– planiranje in spremljanje porabe sredstev proračuna, potrebnih za izvajanje nalog oddelka,
– priprava koncesijskih aktov za področje gospodarstva,
– priprava, nadzor, sodelovanje ali vodenje posameznih projektov v okviru svojega delovnega področja,
– sodelovanje z ostalimi subjekti in dejavniki na področju gospodarstva,
– opravljanje drugih nalog iz občinske pristojnosti na področju gospodarskih dejavnosti.
14. člen
Režijski obrati
Občinska uprava v režijskem obratu, ki je samostojna notranja organizacijska enota občinske uprave, lahko opravlja dejavnosti naslednjih gospodarskih javnih služb:
– gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanja občinskih cest, zimske službe ter urejanja in vzdrževanja parkirišč,
– urejanja zelenih površin,
– vzdrževanja in urejanja pokopališč,
– urejanja javnih tržnic,
– urejanja in vzdrževanja mest za plakatiranje in oglaševanje,
– pospeševanje razvoja turizma, informiranja in promocijske dejavnosti.
Ustanovitev, naloge in način delovanja javne gospodarske službe ter pooblastila občinske uprave oziroma delavcev občinske uprave se določijo s posebnim odlokom.
IV. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI DELAVCEV
15. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za vodenje občinske uprave.
16. člen
Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave/tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Direktor občinske uprave/tajnik občine
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
– neposredno vodi skupne službe občinske uprave,
– koordinira delo notranjih organizacijskih enot občinske uprave ter skrbi za delovno disciplino,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah,
– zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog, ki so skupne organom občinske uprave oziroma notranjim organizacijskim enotam,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z upravno enoto in drugimi organi v občini,
– opravlja druge naloge po odredbi župana.
Direktor občinske uprave/tajnik občine lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti.
Direktor občinske uprave/tajnik občine je za svoje delo odgovoren županu.
Direktor občinske uprave/tajnik občine lahko pooblasti za posamezne naloge v zvezi z vodenjem organov občinske uprave predstojnike teh organov, ki jih imenuje in razrešuje župan.
Direktor občinske uprave/tajnik občine mora imeti najmanj višjo izobrazbo.
17. člen
Posamezne oddelke občinske uprave vodijo predstojniki oddelkov, ki jih imenuje in razrešuje župan. Predstojniki oddelkov občinske uprave odločajo v upravnih, strokovnih in drugih zadevah, za katere je organiziran oddelek občinske uprave v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi.
Predstojniki oddelkov sodelujejo z drugimi oddelki občinske uprave pri reševanju skupnih zadev in v okviru svoje pristojnosti sodelujejo z občinskimi in državnimi organi.
Predstojnik oddelka občinske uprave je za svoje delo odgovoren direktorju občinske uprave/tajniku občine in županu.
18. člen
Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi ter po navodilih predstojnika notranje organizacijske enote. Za svoje delo so odgovorni predstojniku notranje organizacijske enote in direktorju občinske uprave/tajniku občine, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
19. člen
V občinski upravi se kot posvetovalno telo župana oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo kolegija glede na obravnavano problematiko. Kolegij sklicuje župan.
20. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več delavcev oziroma sodelovanje delavcev različnih strok in stopenj znanja iz različnih notranjih organizacijskih enot, lahko župan ustanovi delovne skupine ali druge oblike sodelovanja. Z aktom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.
21. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog. Z aktom o ustanovitvi projektne skupine se določi sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Župan v roku enega meseca po sprejetju tega odloka izda pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Slovenska Bistrica, ki je podlaga za razporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95)
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10/032-01/6-7/1999
Slovenska Bistrica, dne 23. junija 1999.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost