Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/1999 z dne 6. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/1999 z dne 6. 8. 1999

Kazalo

3049. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B7 Podgorica – Šentjakob, stran 8181.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 6. seji dne 14. 6. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B7 Podgorica – Šentjakob
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto B7 Podgorica – Šentjakob (Uradni list SRS, št. 27/87, 15/89 in Uradni list RS, št. 27/92, 27/95) se 1. člen spremeni tako, da se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo:
“ter spremembe in dopolnitve odloka, ki jih je izdelal MOL, Oddelek za urbanizem in okolje, pod št. 352(2)-27/98, v oktobru 1997.”
2. člen
V 2. členu se črta peta alinea, ki se glasi: “BS 7/4 Podgoriška gmajna”.
3. člen
Besedilo 55. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Območji urejanja BS 7/2-1 in BS 7/2-2 Podgoriške široke:
A) Glede vrste posegov:
a) V območju urejanja BS 7/2-1 je gradnja novih stanovanjskih hiš omejena. Možne so le zapolnitve obstoječih vrzeli, pod pogoji, ki so določeni za območje urejanja BS 7/3. V pasu 15m ob meji z območjem BR 7/1, ki je ločitveni koridor proti industriji, ni mogoče locirati novih stanovanjskih in poslovno-stanovanjskih objektov. Možna je lokacija spremljajočih in poslovnih objektov do višine K+P+1+M.
c) Območje urejanja BS 7/2-2 je namenjeno stanovanjem s spremljajočo dejavnostjo, ob Zasavski cesti tudi poslovni dejavnosti, z gabariti do P + 1 + M.
B) Glede oblikovanja:
Za posege v obeh območjih se smiselno uporabljajo določila, ki veljajo za naselje BS 7/3 Podgorica, z upoštevanjem specifike okolja za posamezne lokacije.
4. člen
Črta se 57. člen.
5. člen
V 59. členu se v poglavju A) Glede vrste posegov, črtata drugi in četrti odstavek.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-8/99-7
Ljubljana, dne 14. junija 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost