Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1999 z dne 29. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1999 z dne 29. 7. 1999

Kazalo

2901. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Osilnica, stran 7776.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 4. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 61. in 62. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 22. člena statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/95, 35/95 in 8/99) je Občinski svet občine Osilnica na 4. redni seji dne 12. 6. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Osilnica
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Osilnica (Uradni list RS, št. 23/96).
2. člen
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
“2.a člen
Z gospodarskimi javnimi službami se zagotavljajo materialne javne dobrine (v nadaljnjem besedilu: javne dobrine) kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja občina zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in koliko jih ni mogoče zagotavljati na trgu.”
3. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Na območju Občine Osilnica se kot obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljajo:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka (dimnikarska služba),
8. gasilska služba,
9. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
10. vzdrževanje občinskih cest (vzdrževanje, varstvo, gradnja in rekonstrukcija občinskih cest).”
4. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Na območju Občine Osilnica se kot izbirne lokalne gospodarske javne službe opravljajo:
1. javna razsvetljava v naseljih,
2. vzdrževanje in urejanje pokopališč,
3. plakatiranje, obveščanje in okraševanje naselij,
4. urejanje športnih in otroških igrišč in drugih rekreacijskih površin s pripadajočimi napravami in opremo.”
5. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
“4.a člen
Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine.”
6. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb zagotavlja občina:
– neposredno v okviru občinske uprave (režijski obrat),
– z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
– z dajanjem koncesij,
– z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.”
7. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Občina lahko zaradi gospodarnejšega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb ustanovi javno službo skupaj z drugimi občinami.”
8. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-355/96
Osilnica, dne 12. junija 1999.
Župan
Občine Osilnica
Anton Kovač l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti