Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1999 z dne 5. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1999 z dne 5. 2. 1999

Kazalo

290. Uredba o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje, stran 565.

Na podlagi prvega odstavka 29. člena zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97 in 13/98 - odločba US) ter prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje
1. člen
Objekti, ki so posebnega pomena za obrambo države, so:
1. sedež Generalštaba Slovenske vojske, sedeži operativnih poveljstev Slovenske vojske, objekti operativnih organizacijskih enot Ministrstva za obrambo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), stacionarni objekti sistema zvez in nadzora zračnega prostora Slovenske vojske, letalske baze Slovenske vojske, objekti posebej namenjeni za delovanje poveljstev in državnih organov v vojni, stalni privezi vojnih ladij in čolnov ter objekti, namenjeni za skladiščenje oborožitve, streliva, minskoeksplozivnih sredstev ter vojaške opreme;
2. objekti za vzdrževanje oborožitve in vojaške opreme;
3. vojašnice s pripadajočimi objekti;
4. sedeži poveljstev vojaškoteritorialnih območij, urejeni ognjeni položaji, pomožna letališča, helioporti, radarski položaji ter urejeni položaji sistemov zvez;
5. vojaška vadišča, strelišča in poligoni ter drugi vojaški objekti in objekti, namenjeni za uničevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev.
Okoliš objekta je ograjeno ali neograjeno zemljišče, potrebno za funkcionalno uporabo vojaškega ali drugega za obrambo pomembnega objekta, določenega s to uredbo.
Minister za obrambo v skladu z oceno ogroženosti in možnostmi varovanja objekta za vsak objekt iz prvega odstavka tega člena posebej določi varnostni pas ali območje, ki je potrebno za njegovo varno uporabo.
2. člen
Obvezni ukrepi za varovanje objektov iz 1. in 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena so:
– objekti in njihovi okoliši morajo biti fizično ali tehnično varovani;
– vstop, gibanje in zadrževanje v teh objektih ter snemanje ali fotografiranje je dovoljeno samo pooblaščenim osebam;
– snemanje, raziskave in meritve na teh objektih in okoliših lahko opravljajo samo organizacije in osebe, ki jih pooblasti ministrstvo;
– objektov ni dovoljeno vnašati v javne publikacije brez soglasja ministrstva;
– izdelavo tehnične, gradbene in druge dokumentacije ter vzdrževalna dela na objektih in napravah v njih lahko izvajajo samo organizacije, ki imajo soglasje ministrstva.
Pri graditvi objektov na okoliših iz prve točke prvega odstavka prejšnjega člena se glede priključevanja objektov na komunalno in drugo infrastrukturo izven objektov in okoliša uporabljajo splošni predpisi.
Za objekte in pripadajoče okoliše iz 2. točke prvega odstavka 1. člena se ne uporablja ukrep iz četrte alinee prvega odstavka tega člena.
3. člen
Obvezni ukrepi za varovanje objektov in pripadajočih okolišev iz 3. točke prvega odstavka 1. člena te uredbe so:
– objekti in njihovi okoliši morajo biti fizično ali tehnično varovani;
– vstop, gibanje in zadrževanje na območju vojašnic ter snemanje ali fotografiranje je dovoljeno osebam, ki imajo dovoljenje pristojnega poveljnika ali osebe, ki jo ta pooblasti;
– opravljanje snemanja, meritev in raziskav na območju vojašnic lahko opravljajo organi, organizacije in osebe, ki imajo soglasje ministrstva;
– vzdrževalna dela na objektih in drugih napravah na območju vojašnic lahko opravljajo samo organizacije ali službe, ki imajo soglasje ministrstva.
Pri graditvi nastanitvenih, skladiščnih in drugih objektov na območju vojašnic se uporabljajo splošni predpisi in vojaški standardi z upoštevanjem obveznih ukrepov iz prejšnjega odstavka.
4. člen
Obvezni ukrepi za varovanje objektov in okolišev iz 4. in 5. točke prvega odstavka 1. člena te uredbe so:
– objekti in pripadajoči okoliši morajo biti fizično zavarovani v času uporabe;
– vstop, gibanje in zadrževanje na objektih in pripadajočih okoliših ter snemanje ali fotografiranje je v času uporabe dovoljeno le pooblaščenim osebam;
– na objektih in pripadajočih okoliših ni dovoljeno izvajanje del (oranje, prekopavanje in podobno), s katerimi bi se onemogočila ali omejila njihova funkcionalna uporabnost oziroma sprememba njihove namembnosti, določena v prostorskih planih;
– okoliški prebivalci morajo biti predhodno obveščeni o uporabi objektov in pripadajočih okolišev na krajevno običajen način, kar ne velja za uporabo urejenih ognjenih položajev;
– urejenih ognjenih položajev ni dovoljeno vnašati v javne publikacije;
– snemanja, meritve in raziskave na vadiščih, streliščih in poligonih ter ognjenih položajih v času uporabe lahko opravljajo osebe, ki imajo pooblastilo poveljujočega.
Generalštab Slovenske vojske določi način uporabe vojaških vadišč, strelišč in poligonov v skladu s to uredbo.
Graditev objektov na vadiščih, streliščih in poligonih se opravlja v skladu s splošnimi predpisi in vojaškimi standardi.
5. člen
Okoliši, predvideni za razmestitev vojske, so določeni v prilogi k tej uredbi.
Obvezni ukrepi za varovanje objektov iz 2. člena te uredbe se v okoliših iz prvega odstavka tega člena izvajajo v času dejanske razmestitve vojske.
6. člen
Pri prometu s kmetijskimi zemljišči, ki se nahajajo v okoliših, določenih s to uredbo, velja pozitivno mnenje ministrstva, izdano na podlagi zakona o kmetijskih zemljiščih kot soglasje iz tretjega odstavka 29. člena zakona o obrambi.
Pri prometu z nezazidanimi stavbnimi zemljišči morata prodajalec ali kupec pred sklenitvijo prodajne pogodbe pridobiti soglasje ministrstva, razen v primerih ko lahko država uveljavi predkupno pravico na podlagi zakona. Soglasje na zahtevo prodajalca ali kupca izda pristojna organizacijska enota ministrstva, na območju katere se zemljišče nahaja.
Številka in datum soglasja iz prejšnjega odstavka morata biti navedena v notarskem zapisu o sklenitvi prodajne pogodbe.
Sodišče predlog za vknjižbo lastninske pravice pri prometu z zemljišči iz drugega odstavka tega člena zavrne, če notarski zapis ne vsebuje zahtevanih podatkov iz prejšnjega odstavka.
Evidenco zemljišč z vsemi potrebnimi podatki, na katerih se nahajajo objekti in okoliši objektov iz 1. in 5. člena te uredbe, vodi ministrstvo.
Pogoje za izdajo soglasja predpiše minister za obrambo v treh mesecih od izdaje te uredbe.
7. člen
Ministrstvo posebej določi velikost in obliko opozorilnih znakov za vojaške objekte in njihove okoliše ter ukrepe za varnost pred požarom. Za ukrepe varstva pri delu se uporabljajo splošni predpisi.
8. člen
Izvajanje obveznih ukrepov po tej uredbi nadzorujejo Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in druge inšpekcije s soglasjem ministrstva.
9. člen
Z uveljavitvijo te uredbe preneha veljati odredba o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje (Uradni list RS, št. 17/92).
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 830-03/98-1
Ljubljana, dne 21. januarja 1999.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.
        SPISEK
     KATASTRSKIH OBČIN

0001   Hodoš
0002   Suhi vrh
0003   Dolenci
0004   Budinci
0005   Markovci
0006   Čepinci
0007   Lucova
0008   Neradnovci
0009   Martinje
0010   Moreča
0011   Ženavlje
0012   Šulinci
0013   Stanjevci
0014   Gornji Petrovci
0015   Adrijanci
0016   Peskovci
0017   Šalovci
0018   Krplivnik
0019   Domanjševci
0020   Križevci
0021   Panovci
0022   Kukeč
0023   Trdkova
0024   Matjaševci
0025   Dolič
0026   Kuzma
0027   Gornji Slaveči
0028   Sotina
0029   Serdica
0030   Ocinje
0031   Kramarevci
0032   Nuskova
0033   Rogaševci
0034   Sveti Jurij
0035   Fikšinci
0036   Večeslavci
0037   Dolnji Slaveči
0038   Grad
0039   Vidonci
0040   Otovci
0041   Mačkovci
0042   Procečka vas
0043   Kovačevci
0045   Radovci
0046   Kruplivnik
0047   Motovilci
0048   Pertoča
0049   Ropoča
0050   Gerlinci
0051   Krašči
0052   Vladarci
0053   Bodonci
0060   Vaneča
0061   Šalamenci
0062   Zenkovci
0064   Benovci
0065   Topolovci
0066   Domanjinci
0067   Gornji Črnci
0068   Korovci
0069   Cankova
0070   Skakovci
0071   Strukovci
0072   Puževci
0073   Lemerje
0074   Brezovci
0075   Predanovci
0081   Ivanovci
0082   Kančevci
0083   Lončarovci
0084   Ratkovci
0085   Berkovci
0086   Ivanševci
0087   Središče
0088   Prosenjakovci
0089   Selo
0090   Fokovci
0092   Moravci
0094   Vučja Gomila
0095   Čikečka vas
0096   Pordašinci
0097   Potvarjevci
0098   Bukovica
0099   Filovci
0100   Bogojina
0104   Rakičan
0105   Murska Sobota
0110   Polana
0112   Veščica
0113   Kupšinci
0114   Vaneča vas
0115   Rankovci
0116   Boreci
0117   Krajna
0118   Gederovci
0119   Sodišinci
0120   Murski Petrovci
0121   Petanjci
0122   Tišina
0123   Tropovci
0124   Gradišče
0125   Murski Črnci
0128   Bakovci
0136   Melinci
0137   Odranci
0138   Trnje v Prekmurju
0139   Žižki
0140   Črenšovci
0141   Gornja Bistrica
0142   Srednja Bistrica
0143   Dolnja Bistrica
0144   Kobilje
0145   Žitkovci
0146   Dobrovnik
0147   Strehovci
0148   Renkovci
0149   Turnišče
0150   Gomilica
0151   Brezovica v Prekmurju
0152   Nedelica
0153   Radmožanci
0154   Kamovci
0155   Genterovci
0156   Mostje pri Lendavi
0157   Dolga vas pri Lendavi
0158   Banuta
0159   Mala Polana
0160   Velike Polana
0161   Hotiza
0162   Kapca
0163   Kot pri Muri
0164   Gaberje
0165   Lakoš
0166   Lendava
0167   Čentiba
0168   Dolina pri Lendavi
0169   Petišovci
0170   Pince
0171   Vratji vrh
0172   Vratja vas
0173   Podgorje
0174   Konjišče
0175   Drobtinci
0176   Grabe
0177   Nasova
0178   Žiberci
0179   Žepovci
0180   Črnci
0181   Apače
0182   Segovci
0183   Lutverci
0184   Gornja Radgona
0186   Mele
0187   Črešnjevci
0188   Police
0189   Hercegovščak
0190   Lomanoše
0191   Plitvica
0192   Plitvički vrh
0193   Spodnja Ščavnica
0194   Lastomerci
0195   Zbigovci
0196   Orehovski vrh
0197   Orehovci
0198   Boračeva
0199   Šratovci
0200   Radenci
0201   Rihtarovci
0202   Kapelski vrh
0203   Očeslavci
0204   Janžev vrh
0205   Stavešinci
0206   Ivanjševci
0207   Radvenci
0212   Okoslavci
0213   Dragotinci
0214   Rožički vrh
0215   Stanetinci
0216   Hrašenski - Rački vrh
0217   Murščak
0218   Hrastje - Mota
0219   Murski vrh
0239   Krapje
0240   Mota
0241   Cven
0242   Babinci
0243   Noršinci
0258   Cezanjevci
0259   Ljutomer
0260   Kamenščak
0263   Mekotnjak
0264   Radomerje
0265   Gresovščak
0266   Plešivica
0267   Ilovci
0268   Slamnjak
0269   Rinčetova Graba
0270   Ninska Graba
0271   Presika
0272   Stročja vas
0273   Pristava
0274   Globoka
0275   Veščica
0276   Razkrižje
0277   Šafarsko
0278   Gibina
0279   Trnovci
0285   Bratonečice
0286   Senik pri Tomažu
0287   Ključarovci pri Ormožu
0291   Žvab
0292   Runeč
0293   Stanovno
0294   Ivanjkovci
0295   Žerovinci
0296   Cerovec - Stanka Vraza
0297   Veličane
0298   Mihalovci
0299   Mali Brebrovnik
0300   Veliki Brebrovnik
0301   Vinski vrh
0302   Miklavž
0303   Hermanci
0304   Gomila
0305   Kog
0306   Vuzmetinci
0307   Kajžar
0308   Zasavci
0309   Lačaves
0310   Jastrebci
0311   Vodranci
0312   Vitan
0313   Šalovci pri Središču
0314   Hum
0315   Pavlovski vrh
0316   Libanja
0317   Pavlovci
0318   Hardek
0319   Litmarek
0320   Lešnica pri Ormožu
0321   Šardinje
0322   Vičanci
0323   Senešci
0324   Sodinci
0325   Stranci
0326   Bresnica
0327   Podgorci
0328   Osluševci
0329   Cvetkovci
0330   Trgovišče
0331   Velika Nedelja
0332   Ormož
0333   Puševci
0334   Frankovci
0335   Loperšice
0336   Obrež
0337   Grabe pri Središču
0338   Središče
0355   Senčak
0379   Polenci
0380   Prerad
0381   Tobolci
0383   Mezgovci
0390   Mestni vrh
0392   Krčevina pri Ptuju
0394   Gerečja vas
0400   Ptuj
0402   Spuhlja
0404   Prvenci
0405   Sobetinci
0406   Zagojiči
0407   Moškanjci
0408   Gorišnica
0409   Zamušani
0410   Formin
0411   Gajevci
0412   Mala vas
0413   Muretinci
0414   Stojnci
0415   Bukovci
0424   Apače
0431   Starošince
0443   Janški vrh   
0447   Dravinjski vrh
0448   Vareja
0449   Ljubstava
0450   Majski vrh
0451   Gorca
0452   Dolena
0453   Rodni vrh
0454   Jablovec
0455   Zakl
0456   Dežno
0457   Podlehnik
0458   Spodnji Leskovec
0459   Repišče
0460   Dravci
0461   Gradišča
0462   Dolane
0463   Veliki vrh
0464   Belski vrh
0465   Hrastovec
0466   Zavrč
0467   Goričak
0468   Drenovec
0469   Turški vrh
0470   Korenjak
0471   Pestike
0472   Gorenjski vrh
0473   Brezovec
0474   Cirkulane
0475   Gruškovec
0476   Meje
0477   Medribnik
0478   Paradiž
0479   Pristava
0480   Pohorje
0481   Slatina
0482   Mali Okič
0483   Veliki Okič
0484   Gradišče
0485   Skorišnjak
0486   Belavšek
0487   Zgornji Leskovec
0488   Trdobojci
0489   Mala Varnica
0490   Velika Varnica
0491   Ložina
0492   Gruškovje
0493   Sedlašek
0494   Stanošina
0495   Kozminci
0496   Strajna
0497   Dobrina
0498   Kočice
0499   Sitež
0500   Bolfenk
0502   Stoperce
0503   Kupčinji vrh
0504   Nadole
0505   Ćermožiše
0506   Žetale
0507   Lokavec
0508   Rožengrunt
0509   Zgornja Ščavnica
0510   Spodnji Dražen vrh
0511   Žitence
0512   Ledinek
0516   Drvanja
0517   Ihova
0524   Žice
0527   Zgornji Gasteraj
0538   Osek
0563   Ceršak
0564   Šentilj v Slovenskih Goricah
0565   Selnica ob Muri
0566   Sladki vrh
0567   Zgornja Velka
0568   Tatre
0569   Spodnja Velka
0570   Plodešnica
0571   Ročica
0572   Spodnje Hlapje
0573   Zgornje Hlapje
0574   Počenik
0575   Šomat
0576   Srebotnje
0577   Zgornji Jakobski dol
0578   Polička vas
0579   Polički vrh
0580   Vajgen
0581   Kaniža
0582   Štrihovec
0583   Cerknica
0584   Zgornje Dobrenje
0585   Kresnica
0586   Podigac
0587   Ciringa
0588   Svečina
0589   Slatina
0590   Špičnik
0591   Slatinski dol
0592   Plač
0593   Zgornje Vrtiče
0594   Spodnje Vrtiče
0595   Plintovec
0596   Zgornja Kungota
0597   Jedlovnik
0598   Grušena
0599   Jurski vrh
0600   Pesnica
0601   Vršnik
0602   Gaj nad Mariborom
0603   Kozjak
0604   Gradiška
0605   Spodnje Dobrenje
0606   Ranca
0607   Jelenče
0608   Gačnik
0610   Jareninski vrh
0611   Vukovski vrh
0612   Vukovski dol
0614   Spodnji Jakobski dol
0621   Morski Jarek
0622   Šober
0623   Zgornji Slemen
0624   Veliki Boč
0625   Gradišče
0626   Zgornji Boč
0627   Veliki Boč
0628   Zgornja Selnica
0629   Janževa gora
0630   Gerečja vas
0632   Spodnji Slemen
0633   Srednje
0634   Jelovec
0635   Brestrnica
0636   Kamnica
0637   Rošpoh
0657   Maribor grad
0659   Tabor
0667   Ruta
0668   Rdeči breg
0677   Zgornje Radvanje
0678   Spodnje Radvanje
0690   Žikarci
0694   Rogoza
0695   Bohova
0698   Pivola
0699   Hočko Pohorje
0705   Slivnica
0706   Orehova vas
0707   Hotinja vas
0716   Rače
0735   Tinjska Gora
0747   Pokoše
0750   Vrhloga
0751   Črešnjevec
0752   Spodnja Nova vas
0753   Slovenska Bistrica
0756   Zgornja Ložnica
0757   Gladomes
0775   Dežno
0776   Jelovec
0777   Modraže
0783   Studenice
0784   Hrastovec
0785   Stari grad
0786   Mlake
0787   Pernice
0788   Branik
0789   Podlipje
0790   Brezovec
0791   Suhi vrh
0792   Radelca
0793   Vas
0794   Remšnik
0795   Brezni vrh
0796   Zgornja Kapla
0797   Spodnja Kapla
0798   Zgornji Vurmat
0799   Ožbalt
0800   Javnik
0801   Brezno
0802   Kozji vrh
0803   Spodnja Vižinga
0804   Radnje ob Dravi
0805   Dobrava
0806   Zgornja Vižinga
0807   Spodnja Muta
0808   Zgornja Muta
0809   Zgornja Gortina
0810   Spodnja Gortina
0811   Dravče
0812   Šentjanž nad Dravčami
0813   Vuzenica
0814   Šentvid
0815   Primož na Pohorju
0816   Planina
0817   Vuhred
0818   Orlica
0819   Janževski vrh
0820   Podvelka
0821   Rdeči breg II
0824   Hudi kot
0825   Libeliče
0826   Libeliška gora
0827   Črneča gora
0828   Črneče
0829   Dravograd
0830   Grad
0831   Vič
0832   Goriški vrh
0833   Ojstrica
0834   Duh na Ojstrici
0835   Velka
0836   Kozji vrh
0837   Vrata
0838   Trbonje
0839   Danijel pri Trbonjah
0840   Otiški vrh I
0841   Otiški vrh II
0842   Dobrova
0843   Selovec
0844   Šentjanž pri Dravogradu
0846   Gradišče
0847   Vrhe
0849   Stari Trg
0850   Slovenj Gradec
0854   Podgorje
0869   Belšak
0870   Jamnica
0871   Strojna
0872   Zelen Breg
0873   Suhi vrh
0874   Šentanel
0875   Dolga Brda
0876   Breznica
0877   Stražišče
0878   Tolsti vrh
0879   Koroški Selovec
0880   Brdinje
0882   Ravne
0883   Dobja vas
0884   Farna vas
0885   Poljana
0886   Lokovica
0887   Lom
0888   Meža Takraj
0889   Mežica
0890   Meža Onkraj
0891   Prevalje
0892   Leše
0893   Zagrad
0898   Uršlja gora I
0900   Žerjav
0901   Plat
0902   Podpeca
0903   Topla
0904   Koprivna
0905   Bistra
0906   Črna
0907   Ludranski vrh
0908   Javorje
0909   Logarska dolina
0910   Solčava
0912   Konjski vrh
0927   Podveža
0936   Prihova
0940   Šmartno ob Dreti
0977   Železno
0996   Žalec
0999   Gorica
1019   Matke
1020   Pongrac
1023   Slivno
1024   Rifengozd
1064   Tomaž
1066   Vojnik-okolica
1069   Šentjungert
1071   Škofja vas
1072   Šmiklavž
1073   Trnovlje
1074   Spodnja Hudinja
1076   Medlog
1077   Celje
1081   Zagrad
1082   Teharje
1107   Tepanje
1113   Žiče
1114   Konjiška vas
1115   Slovenske Konjice
1116   Slemene
1155   Loka pri Žumsu
1162   Golobinjek
1163   Šentvid pri Planini
1165   Drevenik
1166   Čača vas
1167   Negonje
1168   Ratanska vas
1169   Cerovec
1170   Spodnje Sečovo
1171   Sveti Florjan
1172   Strmec
1173   Tlake
1174   Trška Gorca
1175   Donačka gora
1176   Trlično
1177   Dobovec
1178   Rogatec
1179   Tržišče
1180   Topole
1181   Tekačevo
1182   Spodnja Kostrovnica
1183   Lemberg Okolica
1185   Pijovci
1190   Preloge
1191   Grliče
1192   Kačji dol
1193   Male Rodne
1194   Velike Rodne
1195   Rjavica
1196   Brestovec
1197   Ceste
1198   Plat
1199   Kristan vrh
1210   Pristava
1211   Hajnsko
1212   Nezbiše
1213   Kamence
1214   Rajnkovec
1215   Nimno
1216   Vidovica
1217   Vonarje
1218   Ema
1219   Sodna vas
1220   Roginska Gorica
1221   Zibika
1222   Vršna vas
1223   Orehovec
1224   Babna reka
1227   Tinsko
1228   Sopote
1229   Podčetrtek
1230   Imeno
1231   Vrštanj
1232   Dobležiče
1233   Verače
1234   Buče
1235   Drensko Rebro
1237   Pilštanj
1238   Zdole
1239   Vrenska Gorca
1240   Sedlarjevo
1241   Lastnič
1242   Kozje
1243   Vetrnik
1244   Gorjane
1245   Podsreda
1246   Dekmanca
1247   Trebče
1248   Hrastje
1249   Ples
1250   Kunšperk
1251   Zagaj
1253   Orešje
1254   Bukovje
1255   Drenovec
1256   Brezovica
1257   Bizeljsko
1258   Podgorje
1259   Pavlova vas
1266   Curnovec
1267   Blatno
1268   Dednja vas
1269   Pišeče
1270   Brezje
1271   Vitna vas
1272   Stara vas
1273   Župelevec
1274   Bojsno
1275   Piršenberg
1276   Globoko
1277   Mali vrh
1278   Dečno selo
1282   Brezina
1283   Črnc
1284   Bukošek
1285   Sela
1286   Slogonsko
1287   Vrhje
1288   Jereslavec
1289   Rakovec
1290   Kapele
1291   Podvinje
1292   Gabrje
1293   Veliki Obrež
1294   Rigonce
1295   Loče
1296   Mihalovec
1297   Mostec
1298   Trnje
1299   Zakot
1300   Brežice
1301   Krška vas
1302   Cerklje
1303   Bušeča vas
1304   Stojanovski vrh
1305   Globočice
1306   Čatež
1307   Cerina
1308   Velika dolina
1309   Koritna
1310   Nova vas
1314   Sremič
1320   Drnovo
1321   Leskovec
1324   Ravne
1329   Veliki Podlog
1330   Veliko Mraševo
1331   Kostanjevica
1332   Podbočje
1333   Planina
1334   Črneča vas
1335   Oštrc
1336   Orehovec
1361   Podgorje
1364   Loka pri Zidanem mostu
1377   Blanca
1379   Sevnica
1391   Log
1398   Bistrica
1411   Ostrožnik
1415   Trebelno
1423   Vrhtrebnje
1447   Gorenja Straža
1448   Prečna
1455   Bršljin
1456   Novo mesto
1465   Stara vas
1472   Ostrog
1474   Polhovica
1475   Gorenja Orehovica
1476   Šentjernej
1477   Vrhpolje
1478   Gabrje
1479   Brusnice
1480   Potov vrh
1485   Gotna vas
1486   Stopiče
1487   Zajčji vrh
1488   Hrušica
1489   Cerovec
1490   Težka Voda
1491   Lokavnice
1492   Stranska vas
1501   Vinja vas
1502   Dole
1503   Sekuliči
1504   Hrast pri Jugorju
1505   Bušinja vas
1506   Lokvica
1507   Gabrovec
1508   Bojanja vas
1509   Radovica
1510   Slamna vas
1511   Drašiči
1512   Božakovo
1513   Radoviči
1514   Rosalnice
1515   Metlika
1516   Primostek
1517   Dobravice
1518   Gradac
1519   Podzemelj
1520   Štale
1522   Pribišje
1523   Štrekljevec
1524   Sodji vrh
1525   Črešnjevec
1526   Vinji vrh
1527   Semič
1528   Brezje pri Vinjem vrhu
1532   Planina
0534   Petrova vas
1535   Črnomelj
1536   Talčji vrh
1538   Dolenja Podgora
1539   Mavrlen
1541   Loka
1542   Zastava
1543   Krasinec
1544   Griblje
1545   Bedenj
1546   Tribuče
1547   Butoraj
1548   Golek
1549   Tanča gora
1550   Dragatuš
1551   Belčji vrh
1552   Adlešiči
1553   Bojanci
1554   Hrast pri Vinici
1555   Nova Lipa
1556   Stara Lipa
1557   Stari trg ob Kolpi
1558   Sodevci
1559   Radenci
1560   Sinji vrh
1561   Damelj
1562   Učakovci
1563   Vinica
1564   Preloka
1565   Marindol
1566   Žuniči
1576   Mahovnik
1577   Kočevje
1580   Onek
1582   Koče
1583   Gotenica
1584   Draga
1585   Trava
1586   Žurge
1587   Osilnica
1588   Bosljiva Loka
1589   Borovec
1590   Kočevska Reka
1591   Novi Lazi
1592   Štalcerji
1593   Črni potok
1594   Mezelj
1596   Brezje
1597   Koprivnik
1599   Nemška Loka
1600   Knežja Lipa
1601   Čeplje
1602   Predgrad
1603   Dol
1604   Spodnji log
1605   Rajndol
1606   Škrilj
1607   Suhor
1608   Briga
1609   Banja Loka
1610   Vrh
1611   Fara
1612   Pirče
1613   Kuželj
1616   Velike Poljane
1621   Gora
1622   Zamostec
1625   Ribnica
1626   Goriča vas
1627   Prigorica
1628   Dane
1639   Vrhnika
1640   Retje
1641   Hrib
1642   Travnik
1643   Poljane
1644   Iga vas
1645   Viševek
1646   Pudob
1648   Kozarišče
1649   Vrh
1650   Babna Polica
1651   Babno Polje
1670   Ulaka
1673   Velike Bloke
1674   Radlek
1681   Bločice
1685   Krajič
1696   Rudnik
1700   Ig
1706   Vrbljene
1712   Zapotok
1729   Šmartno ob Savi
1730   Moste
1734   Ježica
1736   Brinje I
1751   Tacen
1753   Vižmarje
1754   Šentvid nad Ljubljano
1757   Nadgorica
1759   Podgorica
1771   Zadobrova
1772   Slape
1776   Lipoglav
1778   Volavlje
1783   Grosuplje-naselje
1789   Ponova vas
1804   Češnjice
1867   Vrhovo
1871   Trbovlje
1891   Županje Njive
1950   Limbarska gora
1959   Domžale
1967   Moše
1968   Hraše
1970   Smlednik
1999   Podlipa
2000   Zaplana
2001   Stara Vrhinka
2002   Vrhnika
2003   Verd
2006   Zabočevo
2008   Rovte
2010   Žibrše
2011   Medvedje Brdo
2015   Gorenji Logatec
2016   Blekova vas
2017   Dolenji Logatec
2026   Pevno
2027   Stara Loka
2028   Dorfarje
2035   Škofja Loka
2037   Podvrh
2046   Kovski vrh
2050   Leskovica
2058   Dolenja Dobrava
2076   Zgornje Jezersko
2077   Spodnje Jezersko
2078   Kokra
2079   Šenturška Gora
2097   Okroglo
2098   Struževo
2099   Pivka
2100   Kranj
2101   Rupa
2104   Suha
2116   Spodnji Brnik
2117   Zgornji Brnik
2118   Cerklje
2119   Šenčur
2130   Pševo
2134   Žabnica
2135   Drulovka
2136   Breg ob Savi
2141   Podljubelj
2142   Lom pod Storžičem
2143   Tržič
2144   Bistrica
2145   Leše
2151   Begunje
2152   Srednja vas
2155   Hraše
2157   Predtrg
2167   Rateče
2168   Podkoren
2169   Kranjska gora
2170   Gozd
2171   Dovje
2172   Hrušica
2173   Plavški Rovt
2174   Planina
2175   Jesenice
2176   Blejska Dobrava
2177   Javorniški Rovt
2178   Koroška Bela
2179   Potoki
2180   Žirovnica
2181   Zabreznica
2182   Doslovče
2183   Zasip
2184   Podhom
2185   Spodnje Gorje
2186   Višelnica I
2187   Zgornje Gorje
2190   Bled
2193   Selo pri Bledu
2194   Bohinjska Bela
2197   Bohinjska Srednja vas
2203   Trenta leva
2204   Trenta desna
2205   Strmec
2206   Log pod Mangartom
2207   Bovec
2208   Koritnica
2211   Čezsoča
2212   Žaga
2213   Srpenica
2214   Breginj
2215   Robidišče
2216   Šrpenica
2217   Sedlo
2218   Robidišče
2219   Logje
2220   Sedlo
2221   Borjana
2222   Svino
2223   Kobarid
2224   Trnovo
2225   Drežnica
2226   Vrsno
2227   Smast
2228   Ladra
2229   Idrsko
2230   Livek
2231   Kamno
2232   Volarje
2233   Dolje
2234   Zatolmin
2235   Čadrg
2236   Žabče
2237   Ljubinj
2246   Most na Soči
2247   Podljubinj
2248   Tolmin
2249   Volče
2250   Modrejce
2251   Kozaršče
2252   Čiginj
2253   Rute
2254   Sela
2255   Lom
2259   Šentviška Gora
2262   Kal nad Kanalom
2263   Avče
2264   Doblar
2265   Ročinj
2266   Ajba
2267   Bodrež
2268   Vrh Kanalski
2269   Kanal
2270   Morsko
2271   Gorenja vas
2272   Idrija nad Kanalom
2273   Ukanje
2274   Anhovo
2275   Plave
2276   Deskle
2277   Mirnik
2278   Kožbana
2279   Krasno
2280   Vrhpolje
2281   Šmartno
2282   Vedrijan
2283   Višnjevik
2284   Neblo
2285   Biljana
2286   Medana
2287   Vipolže
2288   Kozana
2289   Cerovo
2290   Kojsko
2291   Podsabotin
2292   Šmaver
2293   Grgar
2294   Bate
2300   Trnovo
2301   Ravnica
2302   Kromberk
2303   Solkan
2304   Nova Gorica
2306   Rožna dolina
2307   Stara Gora
2308   Loke
2309   Šmihel
2310   Ozeljan
2313   Šempas
2314   Vogrsko
2315   Šempeter
2316   Vrtojba
2318   Bilje
2319   Bukovica
2320   Prvačina
2321   Gradišče
2322   Renče
2323   Vrtoče
2324   Orehovlje
2325   Miren
2326   Rupa
2327   Gabrje ob Vipavi
2328   Opatje selo
2329   Nova vas
2330   Sela na Krasu
2331   Vojščica
2332   Kostanjevica na Krasu
2333   Temnica
2334   Lipa
2335   Dornberk
2365   Črni vrh
2381   Lokavec
2382   Stomaž
2383   Vrtovin
2391   Vipavski Križ
2392   Ajdovščina
2393   Ustje
2401   Vipava
2405   Podnanos
2406   Nanos
2408   Brestovica
2409   Ivanji Grad
2410   Sveto
2411   Škrbina
2412   Komen
2413   Mali dol   
2414   Tomačevica
2415   Kobjeglava
2417   Hruševica
2421   Avber
2422   Kopriva
2423   Gabrovica
2424   Volčji Grad
2425   Gorjansko
2426   Brje
2427   Veliki Dol
2428   Salež
2429   Pliskovica
2430   Krajna vas
2431   Skopo
2432   Dutovlje
2433   Veliki Repen
2434   Voglje
2435   Križ
2436   Tomaj
2437   Utovlje
2442   Štorje
2451   Dolnje Ležeče
2452   Divača
2453   Povir
2454   Merče
2455   Sežana
2456   Trebče
2457   Gropada
2458   Bazovica
2459   Lokev
2460   Naklo
2461   Dane
2462   Podgrad
2471   Kačja vas
2477   Zagon
2480   Hrenovice
2481   Velika Brda
2483   Razdrto
2484   Hruševje
2487   Rakitnik
2489   Stara vas
2490   Postojna
2491   Matenja vas
2493   Volče
2494   Košana
2498   Narin
2499   Kal
2502   Radohova vas
2507   Trnje
2508   Snežnik
2509   Bač
2524   Trnovo
2525   Ilirska Bistrica
2526   Vrbovo
2527   Jasen
2528   Koseze
2529   Zarečica
2530   Dobropolje
2534   Tominje
2535   Harije
2536   Sabonje
2537   Pavlica
2538   Studena gora
2539   Velika Bukovica
2540   Mala Bukovica
2541   Dolnji Zemon
2542   Gornji Zemon
2543   Jablanica
2544   Trbčane
2545   Podgraje
2546   Zabiče
2547   Sušak
2548   Novokračine
2549   Jelšane
2550   Dolenje
2551   Veliko Brdo
2552   Starod
2553   Gročana
2554   Rodik
2555   Draga
2557   Ocizla
2558   Prešnica
2559   Materija
2560   Hrpelje
2561   Brezovica
2563   Tatre
2568   Male Loče
2569   Javorje
2570   Ritomeče
2571   Kovčice
2572   Hotična
2573   Slivje
2574   Markovščina
2575   Gradišče
2576   Obrov
2577   Hrušica
2578   Podbeže
2579   Podgrad
2580   Račice
2581   Poljane
2582   Golac
2583   Podgorje
2584   Zazid
2585   Rakitovec
2589   Plavje
2590   Hribi
2592   Jernej
2593   Oltra
2594   Ankaran
2595   Škofije
2596   Tinjan
2597   Osp
2598   Socerb
2599   Črnotiče
2600   Črni Kal
2601   Gabrovica
2602   Rožar
2603   Dekani
2604   Bertoki
2605   Koper
2606   Semedela
2607   Gažon
2608   Šmarje
2609   Pomjan
2610   Vanganel
2611   Marezige
2612   Pridvor
2613   Truške
2614   Kubed
2615   Loka
2616   Podpeč
2617   Hrastovlje
2618   Movraž
2619   Sočerga
2620   Pregara
2621   Gradin
2622   Topolovec
2623   Boršt
2624   Koštabona
2625   Krkavče
2626   Izola
2627   Vinica
2628   Malija
2629   Dvori nad Izolo
2630   Piran
2631   Portorož
2632   Sečovlje
2633   Raven
2634   Nova vas
2635   Rogaška Slatina
2636   Bežigrad
2637   Prihodi
2638   Podmežalja
2642   Grosuplje
2644   Višelnica II
2658   Osredek
2665   Zgornji Dražen vrh
2667   Spodnji Vurmat
2674   Žavcarjev vrh
2675   Vranoviči
2676   Cerkvišče
2696   Vojščica
2704   Jurjeva dolina
2705   Leskova dolina

AAA Zlata odličnost