Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/1999 z dne 9. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/1999 z dne 9. 7. 1999

Kazalo

2604. Pravilnik o pogojih za določitev živali - darovalk jajčnih celic in zarodkov, stran 6960.

Na podlagi sedemintridesete alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96), ter drugega odstavka 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o pogojih za določitev živali – darovalk jajčnih celic in zarodkov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa zdravstvene pogoje za določitev živali darovalk jajčnih celic in zarodkov in velja za zarodke govedi, konjev, prašičev, koz in ovac.
2. člen
(pomen izrazov)
V pravilniku uporabljeni izrazi pomenijo naslednje:
1. Organizacija za zbiranje, pridobivanje in presajanje zarodkov je pravna ali fizična oseba, ki je pooblaščena za pridobivanje, pripravo, shranjevanje, presajanje in promet z zarodki (v nadaljnjem besedilu: organizacija).
2. Skupina za zbiranje, pridobivanje in presajanje zarodkov je imenovana skupina strokovnjakov pod vodstvom pooblaščenega veterinarja (vodja skupine), usposobljena za zbiranje, pridobivanje, pripravo, shranjevanje in presajanje zarodkov (v nadaljnjem besedilu: skupina).
3. Vodja skupine je veterinarski strokovni delavec, ki je odgovoren za delo in vodenje skupine ter za sprotno upoštevanje zahtev, določenih v predpisih iz te dejavnosti.
4. Veterinarska registrska številka je številka, ki jo po opravljenem imenovanju pridobi skupina za zbiranje in presajanje zarodkov.
5. Zarodek je zgodnji razvojni stadij živali, ki ga je možno prenesti v žival prejemnico.
6. Serija zarodkov je določeno število zarodkov, pridobljenih z enim posegom od ene darovalke, in za katero skupina izda eno zdravstveno potrdilo.
7. Skupina živali so živali, ki jih spremlja isto zdravstveno spričevalo.
8. Darovalka zarodkov je plemenska žival ženskega spola, od katere se pridobivajo zarodki.
9. Darovalka jajčnih celic je plemenska žival ženskega spola, od katere se z določenimi postopki pridobivajo jajčne celice.
10. Klavna žival za pridobivanje jajčnih celic, je plemenska žival ženskega spola, od katere se po zakolu v klavnici, ki je pod stalno veterinarsko kontrolo, z določenimi postopki pridobivajo jajčne celice ali uporabljajo druga tkiva pri postopku pridobivanja zarodkov.
II. SPLOŠNI ZDRAVSTVENI POGOJI
3. člen
(zdravstveni pogoji za živali darovalke)
Darovalka zarodkov mora vsaj šest mesecev pred pridobivanjem zarodkov, bivati v državi pridobivanja.
Darovalka mora vsaj trideset dni pred pridobivanjem zarodkov bivati v reji v kateri se zarodki pridobijo.
Na dan pridobivanja zarodkov žival darovalka ne sme bivati v okuženem območju in ne sme kazati kliničnih znakov bolezni.
Vsi pogoji iz tega člena veljajo tudi za darovalke jajčnih celic.
Klavna žival darovalka jajčnih celic ali drugih tkiv ne sme izvirati iz okuženega območja in ne sme biti iz območja, kjer se izvajajo ukrepi za zatiranje kužnih bolezni.
III. ZDRAVSTVENI POGOJI GLEDE NA VRSTO ŽIVALI
4. člen
(govedo)
Darovalke jajčnih celic oziroma zarodkov (v nadaljnjem besedilu: darovalke) morajo izhajati iz reje, ki je pod stalno veterinarsko kontrolo.
Reje darovalk morajo biti proste naslednjih bolezni:
bruceloze, tuberkuloze, enzootske goveje levkoze (ni bilo v predhodnih treh letih nobenega kliničnega znaka bolezni), paratuberkuloze, slinavke in parkljevke, infekcioznega bovinega rinotraheitisa in infekcioznega pustularnega vulvovaginitisa (ni bilo v predhodnem letu nobenega kliničnega znaka bolezni), goveje virusne diareje-mukozne bolezni, goveje genitalne kampilobakterioze, pljučne kuge govedi, vezikularnega stomatitisa, goveje kuge in bolezni modrikastega jezika.
Darovalke morajo biti proste naslednjih bolezni:
bruceloze, tuberkuloze, enzootske goveje levkoze, paratuberkuloze, infekcioznega bovinega rinotraheitisa in infekcioznega pustularnega vulvovaginitisa, goveje virusne diareje-mukozne bolezni (prosti virusa), goveje genitalne kampilobakterioze, ter ne smejo biti izločevalci leptospir.
5. člen
(prašiči)
Reje darovalk morajo biti proste naslednjih bolezni:
bruceloze, tuberkuloze, klasične prašičje kuge, afriške prašičje kuge, leptospiroze, bolezni Aujeszkega, virusnega vnetja želodca in črevesja pri prašičih, nalezljive ohromelosti prašičev, vezikularnega stomatitisa, ter prašičje dizenterije. Živali ne smejo biti cepljene proti slinavki in parkljevki, bolezni Aujeszkega in virusnemu vnetju želodca in črevesja prašičev.
Darovalke morajo biti proste naslednjih bolezni:
bruceloze, tuberkuloze, leptospiroze, bolezni Aujeszkega in virusnega vnetja želodca in črevesja pri prašičih.
6. člen
(kopitarji)
Reje darovalk morajo biti proste naslednjih bolezni:
kužne malokrvnosti kopitarjev, infekcioznega metritisa kopitarjev (60 dni ni bilo kliničnih znakov bolezni), konjskega arteritisa, encefalomielitisov (vzhodnega, zahodnega, venezuelskega in japonskega), bornske bolezni, konjske kuge, smrkavosti, afriške smrkavosti, spolne kuge konj, vezikularnega stomatitisa, in influence konj.
Darovalke morajo biti proste naslednjih bolezni:
kužne malokrvnosti kopitarjev, infekcioznega metritisa kopitarjev in konjskega arteritisa.
Živali darovalke se ne smejo uporabljati za naravni pripust 30 dni pred pridobivanjem jajčnih celic in zarodkov.
7. člen
(ovce in koze)
Reje darovalk morajo biti proste naslednjih bolezni:
bruceloze, tuberkuloze, paratuberkuloze, pseudotuberkuloze, slinavke in parkljevke, klamidijskega zvrgavanja ovac, mrzlice Q, nalezljive (enzootske) šepavosti ovac, salmoneloze, bolezni modrikastega jezika, borderjeve bolezni, kužne agalakcije, pljučne adenomatoze, maedi visne (pri ovcah), virusnega artritisa in encefalitisa (pri kozah), praskavca in garij. Drobnica ne sme biti cepljena proti slinavki in parkljevki.
8. člen
Izjemoma se lahko pridobijo jajčne celice in zarodki tudi od živali iz reje, ki je sicer okužena z določenimi boleznimi, če da za to dovoljenje ministrstvo, pristojno za živinorejo in veterinarstvo.
IV. KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-99/99
Ljubljana, dne 30. junija 1999
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost