Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1999 z dne 23. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1999 z dne 23. 6. 1999

Kazalo

2348. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec - za območje Občine Prebold, stran 6177.

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) ter 6. in 15. člena statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Prebold dne 20. 5. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec – za območje Občine Prebold
1. člen
Dolgoročni plan občine Žalec za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 21/90) in spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97 in 7/98) se dopolnijo in spremenijo s sestavinami, navedenimi v členih tega odloka.
2. člen
Vsebina sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec – za območje Občine Prebold se nanaša na:
– spremembe meje občine Žalec in opredelitev mej novih Občin Braslovče, Polzela, Prebold, Vransko in Tabor,
– določitev lokacij zajetih in rezervnih vodnih virov.
DOLGOROČNI PLAN
3. člen
V točki 6.4.3. »zasnova infrastrukturnega omrežja« se v poglavju »oskrba z vodo« na koncu četrtega odstavka doda stavek, ki glasi:
»Na južnem in vzhodnem obrobju Občine Prebold je predvideno 16 lokacij zajetih in rezervnih vodnih virov«.
4. člen
Ustrezno se dopolnijo prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Žalec za obdobje 1986–2000 v kartografskem delu – za območje Občine Prebold s tematskimi kartami v merilu 1:25000:
– tematska karta št. 3 »Zasnova oskrbe z vodo« se dopolni z lokacijami drugih zajetij v južnem in vzhodnem delu občine,
– tematska karta št. 13 »Zasnova osnovne rabe prostora« se uskladi z dopolnjenimi prikazi iz karte št. 3.
Vse tematske karte kartografskega dela se dopolnijo s spremenjeno mejo Občine Žalec in z mejami novih občin Braslovče, Polzela, Prebold, Vransko in Tabor.
PROSTORSKE SESTAVINE SREDNJEROČNEGA DRUŽBENEGA PLANA
5. člen
Za lokacije vodnih virov iz 3. člena tega odloka je potrebno sprejeti odloke o varstvenih območjih z zaščitnimi ukrepi in skladno z vsebino teh odlokov naknadno dopolniti prostorske sestavine planov Občine Žalec – za območje Občine Prebold.
6. člen
Ustrezno se spremeni in dopolni grafično gradivo:
Kartografska dokumentacija
– s prikazom območij vodnih virov na listih PKN 1:5000 št.:
CELJE: 32, 33, 34, 35, 44, 45
– s prikazom poteka meje občine Prebold na listih PKN 1:5000 št.:
CELJE: 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 35, 42, 43, 44, 45
KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03
Prebold, dne 20. maja 1999.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. gradb. l. r.

AAA Zlata odličnost