Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1999 z dne 22. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1999 z dne 22. 4. 1999

Kazalo

1426. Odlok o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Šmarje pri Jelšah, stran 3239.

Na podlagi 17. in 18. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98) in 3. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83 in Uradni list RS, št. 66/93) in 18. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 34/95 in 17/96) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na seji dne 25. 3. 1999 sprejel
O D L O K
o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Šmarje pri Jelšah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja cestni promet na občinskih cestah in prometna varnost v naseljih Občine Šmarje pri Jelšah.
2. člen
Javne prometne površine po tem odloku so vse občinske ceste in javne poti, ulice, trgi, hodniki za pešce, parkirni prostori ter priključki k javnim, stanovanjskim in poslovnim prostorom.
3. člen
Občinski svet ustanovi posebno strokovno komisijo, ki sprejema strokovne odločitve o postavitvi prometne signalizacije, omejitvah v prometu in opravlja druge naloge določene v tem odloku ali drugem predpisu.
II. POSTAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE
4. člen
Prometno signalizacijo postavijo v skladu z odločitvijo strokovne komisije iz 3. člena upravljalci javnih površin, ki jo tudi vzdržujejo in skrbijo za njeno brezhibnost.
5. člen
Prometni znaki in označbe na javnih prometnih površinah se lahko postavijo, spremenijo ali odstranijo le na podlagi odločbe občinskega upravnega organa, pristojnega za komunalne zadeve.
Režijski obrat, ki je ustanovljen v okviru občinske uprave, vodi občinski register prometne signalizacije, ki zajema vse prometne znake, ki so v pristojnosti občine, po tem in ostalih odlokih občine.
Register iz prejšnjega odstavka vsebuje:
1. številko odločbe o postavitvi konkretne prometne signalizacije,
2. datum in uro postavitve,
3. naziv in številko,
4. kraj in cesto postavitve.
6. člen
Občinski upravni organ pristojen za komunalne zadeve izdaja dovoljenja za postavitev reklamnih tabel, smerokazov ali obvestil.
Neprometni znaki, reklamne table, smerokazi in podobna obvestila morajo biti postavljena v skladu z zakonodajo in tem odlokom in ne smejo ogrožati varnosti prometa, kolesarjev ali pešcev, s svojim izgledom, velikostjo ali vsebino pa ne smejo kaziti zunanje podobe naselja.
III. OMEJITVE V PROMETU
7. člen
V zgoščenih delih naselij je hitrost za vsa vozila omejena na 50 km/h.
V delu, kjer se občinska cesta bliža območju šole, vrtca, zdravstvenega doma ali drugih objektov, kjer je zgoščen promet pešcev in kolesarjev, je največja dovoljena hitrost omejena na 40 km/h.
Omejitve hitrosti iz prejšnjih odstavkov tega člena ne veljajo za vozila s prednostjo, kadar so na nujni vožnji in to naznanjajo s svetlobnimi in zvočnimi signali.
8. člen
Kot zgoščeni deli naselij iz prvega odstavka prejšnjega člena štejejo središča naselij, kjer je zgoščeno gibanje pešcev, kolesarjev, delovnih strojev in ostalih udeležencev cestnega prometa.
Območja naselij, kjer se hitrost omeji v skladu s prvim in drugim odstavkom 7. člena določi komisija iz 3. člena tega odloka.
9. člen
V območjih iz drugega odstavka 7. člena je dovoljeno postaviti naprave za umirjanje prometa, te so lahko fizične, svetlobne ali druge naprave in ovire s katerimi se udeležencem v cestnem prometu fizično onemogoči vožnja z neprimerno hitrostjo.
Fizične ovire na cesti morajo biti označene z ustrezno prometno signalizacijo. Izdelane, oblikovane in nameščene morajo biti v skladu z zakonom in standardi.
10. člen
Občinski upravni organ, pristojen za komunalne zadeve, lahko v izjemnih primerih omeji hitrost vožnje skozi naselja tudi pod mejo, navedeno v 7. členu tega odloka, če ugotovi okoliščine zaradi katerih je taka omejitev neizogibna (naravne nesreče ali druge okoliščine, ki bistveno vplivajo na varnost prometa).
11. člen
V primeru ustavitve vozila, pri nakladanju ali razkladanju tovora, voznik ne sme pustiti motorja v teku več kot tri minute.
Določilo prejšnega odstavka ne velja v primeru, če se je voznik vozila ustavil zato, da bi se ravnal po prometnem znaku, da bi se izognil oviri ali zaradi zastoja v prometu.
IV. USPOSABLJANJE VOZNIKOV Z VOZILI NA MOTORNI POGON
12. člen
Avto šole morajo opravljati začetni pouk kandidatov za voznike motornih vozil, ki traja najmanj pet ur, na nejavnih površinah.
V. USTAVLJANJE, PARKIRANJE IN PARKIRNI PROSTORI
13. člen
V vseh naseljih Občine Šmarje pri Jelšah je parkiranje dovoljeno na tistih mestih, kjer to s prometnim znakom, zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi ni prepovedano in se z parkiranjem ne ovira promet.
14. člen
Voznik ne sme parkirati vozila na pločnikih v naseljih na območju Občine Šmarje pri Jelšah.
Voznik ne sme parkirati vozila bliže kot 5 m od prehoda za pešce, križišča in na podobnih krajih, kjer parkirano vozilo predstavlja oviro in zmanjšuje preglednost ostalim udeležencem v prometu.
15. člen
Če je potrebno zaradi nalaganja ali razlaganja tovora vozilo ustaviti na pešpoti ali kolesarski poti, mora voznik za to imeti posebno dovoljenje, ki ga izda občinski upravni organ pristojen za komunalne zadeve.
16. člen
Pri določanju parkirnih mest na javnih parkiriščih je treba določiti in označiti primerno število parkirnih mest za parkiranje vozil, ki jih uporabljajo invalidi.
17. člen
Če so parkirni prostori vidno označeni je parkiranje vozil dovoljeno le znotraj obeleženih površin in je lahko časovno omejeno.
18. člen
Parkiranje tovornih vozil in avtobusov je dovoljeno le na javnih parkirnih površinah, določenih za tovorna vozila in avtobuse.
Javne parkirne površine za tovorna vozila in avtobuse določi občinski svet s sklepom.
Občinski upravni organ lahko izjemoma na prošnjo stranke dovoli in določi pogoje za parkiranje tovornih vozil in avtobusov na drugih javnih površinah, če stranka za to izkaže opravičen interes, če to ne ovira drugih udeležencev v prometu in če je glede na tehnične lastnosti parkirišča to dopustno.
19. člen
Če zaloti pooblaščena uradna oseba, ki nadzoruje promet v naselju vozilo parkirano ali ustavljeno tako, da to predstavlja neposredno nevarnost ali oviro za druge udeležence v prometu, odredi, da se tako vozilo odstrani.
Odstranitev vozila se izvrši na stroške lastnika oziroma posestnika vozila.
20. člen
Na javnih površinah in parkiriščih je prepovedano parkirati, shranjevati ali zapustiti stanovanjske in tovorne prikolice, neregistrirana in nevozna motorna vozila, čolne in druge plovne objekte itd.
21. člen
Komunalni redar ali druge osebe, ki so po tem odloku pooblaščene za nadzor nad njegovim izvajanjem, so v primerih iz prejšnjega člena upravičene pridobiti podatke o lastniku, lastnika opozoriti na prepoved in zahtevati odstranitev predmetov iz 20. člena.
Če lastnik predmeta iz prejšnjega odstavka ne odstrani v roku desetih dni se neposredno uporabijo določila o izvršbi s prisilitvijo – členi 286. do 288. zakona o splošnem upravnem postopku.
VI. PROMET PEŠCEV, KOLES, KOLES Z MOTORJEM IN VPREŽNIH VOZIL
22. člen
To poglavje odloka ureja promet pešcev, koles, koles z motorjem in vprežnih vozil tako, da dopolnjuje določila zakona o varnosti cestnega prometa ali jih v določenih primerih, kadar je bilo to potrebno zaradi sistemske ureditve odloka, še enkrat navaja.
Določila zakona o varnosti cestnega prometa pa se, glede vseh zadev, ki v tem odloku niso opredeljana, neposredno uporabljajo.
23. člen
Pešci smejo v naseljih uporabljati le pločnike in druge prometne površine, namenjene za hojo pešcev.
V naseljih, kjer ni urejenih pločnikov, smejo pešci uporabljati za hojo skrajni levi rob vozišča v smeri gibanja.
Določba drugega odstavka tega člena ne velja za organizirano skupino pešcev, ki hodijo v naselju ob desnem robu desne polovice vozišča.
Pešec ne sme postajati ali se zadrževati na vozišču ali na drugih prometnih površinah, ki so namenjene drugim udeležencem v prometu.
24. člen
V naseljih je prepovedano prislanjati kolesa ter kolesa z motorjem ob zgradbe, ki so tik ob javnih prometnih površinah, ob robove pločnikov in na drugih mestih, kjer predstavljajo oviro za druge udeležence v prometu.
25. člen
Vozniki vpreg morajo v naseljih, če je živina plašna, to voditi na povodcu tako, da je v vsakem primeru zagotovljeno popolno nadzorstvo nad živalmi.
Vprežno vozilo se mora premikati čim bliže desnemu robu desne polovice vozišča.
Vprežno vozilo mora biti ob slabi vidljivosti opremljeno s svetlobnim znakom. Svetlobni znak mora biti obvezno nameščen na najdaljšem izpostavljenem delu vprežnega vozila.
VII. VARNOST OTROK
26. člen
V naseljih, kjer so šole tik vozišča ali v njegovi neposredni bližini, vodstva šol in občinska uprava proučita, katere varnostne ukrepe bi bilo potrebno sprejeti za varnost otrok ob prihodu in odhodu iz šole.
27. člen
Upravljalec ceste mora pred šolami, ki so tik vozišča ali v neposredni bližini urediti označbe na cestišču in ga opremiti s predpisanimi znaki.
VIII. DELO NA CESTI
28. člen
Delo na javni prometni površini mora biti vidno označeno in zavarovano s predpisanimi prometnimi znaki. Ponoči in kadar je vidljivost bistveno zmanjšana mora biti ovira zavarovana še s svetlobnimi znaki.
29. člen
V primeru popravila stavb in drugih objektov, ki mejijo na javno prometno površino, je izvajalec dolžan ukreniti vse potrebno, da je zagotovljena varnost udeležencev v prometu.
V ta namen je potrebno z vidnimi označbami in opozorilnimi tablami opozarjati na vrsto nevarnosti (delo na strehi in podobno), za katere je potrebno predhodno pridobiti odločbo pristojnega upravnega organa.
30. člen
Vsa dela, ki se opravljajo na javnih, prometnih površinah in predstavljajo določeno oviro, je treba opraviti v čim krajšem možnem času, opozorilne znake in druge označbe pa odstraniti takoj, ko za to mine razlog.
31. člen
Udeleženci cestnega prometa so dolžni zagotoviti vse potrebno, da s svojimi vozili na cestišče ne nanašajo blata, zemlje in podobnih ovir.
V primeru, da je prišlo do nanosa blata, zemlje ipd. na cestišče, je voznik ali tisti, ki je odgovoren, da je do tega prišlo, doložan takoj počistiti vozišče.
IX. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI
32. člen
Občinski upravni organ, pristojen za komunalne zadeve je na predlog komisije iz drugega odstavka 6. člena pooblaščen, da z odločbo izvede naslednje prometne ukrepe v posameznih naseljih:
1. določi enosmerne ceste;
2. prepove promet na posamezni cesti za vsa vozila ali za določeno vrsto vozil;
3. dolči prednostne in stranske ceste;
4. določi parkirne prostore, način parkiranja in prepoved ustavljanja ali parkiranja;
5. odredi postavitev in vzdrževanje zaščitnih ograj na nevarnih krajih, kjer so ogroženi udeleženci v prometu;
6. ukrepa v drugih zadevah lokalnega prometa.
Občinski upravni organ, pristojen za komunalne zadeve, izdaja odločbe v skladu z tretjim odstavkom 67. člena zakona o varnosti cestnega prometa.
33. člen
Da bi bil v naseljih zagotovljen kar najbolj varen potek prometa, sme občinski upravni organ, pristojen za komunalne zadeve, z odločbo odrediti znižanje ograje, žive meje, dreves ali odstranitev teh in drugih podobnih objektov, če preglednost ceste, križišča ali prometa tak ukrep narekuje. V teh primerih je največja dovoljena višina ograje, žive meje in drugega grmičevja 60 cm. Če objekti, navedeni v prejšnjem stavku, mejijo na križišče, morajo biti odmaknjeni od cestnega telesa vsaj 2 m.
Rok za izvršitev ukrepa po prejšnjem odstavku tega člena ne sme biti krajši kot 10 dni in ne daljši od treh mesecev.
Če zavezanec v določenem roku obveznosti ne izpolni, odredi pristojni upravni organ, da se tak ukrep izvrši na stroške lastnika.
34. člen
Vsaka krajevna skupnost ima pravico pristojnemu upravnemu organu predlagati ukrepe, ki bi bili potrebni za zagotovitev in zboljšanje prometne varnosti.
V ta namen krajevne skupnosti spremljajo prometno ureditev na svojem območju in analizirajo stanje prometne varnosti.
35. člen
Nadzorstvo nad izvrševanjem tega odloka opravlja občinski redar in inšpektor za ceste.
Policija in pristojne inšpekcijske službe opravljajo nadzor nad izvajanjem tega odloka na podlagi zakonskih pooblastil.
X. KAZENSKE DOLOČBE
36. člen
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba:
1. če postavi, spremeni ali odstrani prometni znak brez pozitivne odločbe pristojnega organa (5. člen),
2. avto šola, če se z njenim vozilom uči po javnih prometnih površinah kandidat v nasprotju z 12. členom,
3. če pred pričetkom izvajanja del na stavbah ali drugih objektih kraja ne zavaruje (28. člen),
4. če ne označi del na javni prometni površini ali jih nepravilno označi (28. in 29. člen).
5. če brez upravičenega razloga zavlačuje dela na javnih prometnih površinah ali takoj po delu ne odstrani označb (30. člen),
6. če ne izvede ukrepe po odločbi občinskega upravnega organa (21. in 33. člen),
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če stori katero izmed dejanj iz prvega odstavka tega člena.
37. člen
Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, če stori prekršek iz 36. člena tega odloka.
38. člen
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek:
1. inštruktor, ki poučuje kandidata v nasprotju z 12. členom,
2. voznik, ki parkira v nasprotju z 13., 14., 15., 17., 18. in 20. členom tega odloka,
3. voznik, ki zapelje na pločnik za pešce v nasprotju s 14. členom.
39. člen
Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje takoj na mestu za prekršek:
1. pešec, ki ravna v nasprotju z 23. členom tega odloka,
2. voznik, ki pusti v teku motor več kot 3 minute (11. člen).
40. člen
Za vprašanja, ki se nanašajo na izrek, plačilo in izterjavo kazni po tem odloku, se smiselno uporabljajo določila zakona o prekrških.
Storilec, ki plača denarno kazen v roku predpisanem z zakonom o prekrških plača le polovico denarne kazni, izrečene na kraju prekrška.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
Režijski obrat v sodelovanju s komisijo iz 3. člena tega odloka mora najkasneje v roku šest mesecev po uveljavitvi tega odloka opraviti popis prometnih znakov za svoje območje in v ta namen nastaviti register prometnin znakov.
42. člen
Pristojen občinski upravni organ iz 5. člena tega odloka mora najkasneje v roku šest mesecev, ko začne veljati ta odlok, izdati odločbo o eventualni postavitvi manjkajočih prometnin znakov, o zamenjavi ali odstranitvi že obstoječih. Pri tem upošteva strokovne podlage, ki jih pripravi komisija iz 3. člena v sodelovanju s krajevno skupnostjo.
43. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list SRS, št. 10/79).
44. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu.
Št. 06202-30/99
Šmarje pri Jelšah, dne 26. marca 1999.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost