Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1999 z dne 22. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1999 z dne 22. 4. 1999

Kazalo

1410. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Ribnica, stran 3216.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 9/96 in 26/97), 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 21. člena statuta Občine Ribnica je Občinski svet občine Ribnica na 3. seji dne 25. 3. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje športnih programov v Občini Ribnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Ribnica določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev namenjenih za sofinanciranje programov športa v občini Ribnica.
2. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih po sprejetih programskih nalogah zagotavlja občina.
3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo organizirano redno dejavnost za katero so registrirani najmanj 30 tednov v letu.
Zasebniki in druge profitne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka tega člena, imajo pravico do sofinanciranja športnih programov, če predhodno pridobijo soglasje občinskega upravnega organa k cenam njihovih storitev.
4. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva, ki imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja oziroma panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
5. člen
Za uresničevanje programskih nalog športa se iz javnih financ sofinancirajo naslednje vsebine:
– šport v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, ki ni predmet redne športne vzgoje,
– predšolske mladine,
– osnovnošolske mladine,
– srednješolske mladine,
– športna dejavnost študentov,
– šport v društvih,
– šport mladih – redna splošna vadba,
– šport mladih – šport za dosežek (selektivni šport),
– športno rekreativna dejavnost odraslih,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– promocijska dejavnost,
– priznanja športnikom in športnim delavcem,
– mednarodna dejavnost,
– športne prireditve.
6. člen
Ob sofinanciranju športnih programov navedenih v 5. členu tega pravilnika se zagotavljajo dodatna sredstva za delovanje Športne zveze Ribnica, ki povezuje oziroma usklajuje programe vseh izvajalcev športa v občini.
Medsebojne pravice in obveznosti med občino in Športno zvezo Ribnica, ki izhajajo iz prvega odstavka tega člena se uredijo s pogodbo.
7. člen
Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga objavi župan Občine Ribnica, Športna zveza Ribnica zbere, obdela in pripravi predlog izbora programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev, ki se za sofinanciranje programov športa zagotavljajo iz proračuna občine.
Predlog, ki ga je pripravila Športna zveza Ribnica obravnava in sprejme, v skladu z letnim načrtom občine na področju športa, komisija za šport občine. Komisijo imenuje župan.
8. člen
Župan sklene pogodbe z izvajalci športnih programov. V pogodbah se opredeli vsebina in obseg programa, čas realizacije programa, pričakovani dosežki, obseg sredstev, ki se zagotavljajo iz občinskega proračuna,namen in način nadzora nad uporabo sredstev ter druge medsebojne pravice in obveznosti.
Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo o izvedbi programov športa, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti.
Kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti določenih s pogodbo se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva.
9. člen
Vrednotenje športnih objektov ni predmet tega pravilnika in bo zato opredeljeno v posebnem pravilniku o športnih objektih.
III. NORMATIVI ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV – TABELARIČNI DEL
10. člen
Pogoji, merila in normativi za vrednotenje športnih programov so opredeljeni v prilogi in so sestavni del tega pravilnika.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Dosedanji sistem financiranja športnih programov velja do zaključka prvega javnega razpisa iz 7. člena pravilnika.
12. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu Občine Ribnica.
Št. 01-65-1-98
Ribnica, dne 25. marca 1999.
Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.

AAA Zlata odličnost