Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1999 z dne 22. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1999 z dne 22. 4. 1999

Kazalo

1375. Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona, stran 3168.

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in drugega odstavka 2. člena ter 5. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92 in 37/95), ter 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, št. 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga; 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in v skladu s statuti Občin Gornja Radgona, Radenci in Sv. Jurij ob Ščavnici so občinski sveti Občine Gornja Radgona, dne 25. 3. 1999, Občine Radenci, dne 1. 2. 1999 Občine Sv. Jurij ob Ščavnici dne 17. 2. 1999 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona
I. USTANOVITELJSTVO
1. člen
Skupščina Občine Gornja Radgona je z odlokom o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 26/93) ustanovila javni zdravstveni zavod Zdravstveni dom Gornja Radgona s sedežem v Gornji Radgoni Partizanska cesta 40, za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti za območje Občine Gornja Radgona.
2. člen
Na območju bivše Občine Gornja Radgona so na podlagi zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njegovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94) nastale tri občine in sicer: Občina Gornja Radgona, Občina Radenci in Občina Sv. Jurij ob Ščavnici.
3. člen
Občina Gornja Radgona, Občina Radenci in Občina Sv. Jurij ob Ščavnici (ustanoviteljice) s tem odlokom ustanavljajo Javni zdravstveni zavod Zdravstveni dom Gornja Radgona, (v nadaljevanju: zavod) za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti navedenih občin in s tem prevzamejo ustanovitejske pravice bivše Občine Gornje Radgone v javnem zdravstenem zavodu Zdravsteni dom Gornja Radgona v naslednjem razmerju:
– Občina Gornja Radgona        61,03 delež
– Občina Radenci           25,06 delež
– Občina Sv. Jurij ob Ščavnici    13,91 delež
4. člen
Zavod je pravna oseba s statusom javnega zdravstvenega zavoda.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
5. člen
Ime zavoda je: Zdravstveni dom Gornja Radgona.
Skrajšano ime zavoda: ZD Gornja Radgona.
Sedež zavoda je: Gornja Radgona Partizanska cesta 40.
Zavod lahko spremeni ime in sedež le v soglasju z ustanoviteljicami.
III. DEJAVNOST ZAVODA
6. člen
Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost v skladu z zakonom in mrežo zdravstvene službe na primarni ravni na območju občin Gornja Radgona, Radenci in Sv. Jurij, ki po standardni klasifikaciji dejavnosti obsega:
N/85.121 Osnovna zdravstvena dejavnost
N/85.122 Specialistična ambulantna dejavnost
N/85.130 Zobozdravstvena dejavnost
N/85.141 Druge zdravstvene dejavnosti
ter finančno računovodska opravila za javni zavod v skladu s predpisi.
7. člen
Dejavnost iz 6. člena tega odloka opravljajo naslednje organizacijske enote:
1.a) Zdravstveni dom Gornja Radgona za potrebe občanov ustanoviteljic:
– dejavnost nujne medicinske pomoči,
– laboratorijska dejavnost,
– reševalna dejavnost,
– dejavnost medicine dela, prometa in športa,
– dejavnost zdravstvenega varstva predšolskih otrok,
– dejavnost zdravstvenega varstva šolskih otrok in mladine,
– dejavnost zdravstvenega varstva žensk,
– dejavnost patronaže in babiškega varstva,
– dejavnost zdravljenja in nege na domu,
– pnevmoftiziološka dejavnost,
– specialistična ortodontska dejavnost,
– ambulanta za očesne pripomočke;
b) Zdravstveni dom Gornja Radgona za potrebe občanov Občine Gornja Radgona:
– dejavnost splošne medicine,
– dejavnost zobozdravstvenega varstva otrok, mladine in odraslih.
2. Zdravstvena postaja Apače:
– dejavnost splošne medicine,
– dejavnost zobozdravstvenega varstva otrok, mladine in odraslih.
3. Zdravstvena postaja Radenci:
– dejavnost splošne medicine,
– dejavnost zobozdravstvenega varstva otrok, mladine in odraslih;
– dejavnost medicine dela, športa in prometa.
4. Zdravstvena postaja Sv. Jurij ob Ščavnici:
– dejavnost splošne medicine,
– dejavnost zobozdravstvenega varstva otrok, mladine in odraslih.
Druge specialistične zdravstvene in konzilarne dejavnosti, katere niso vezane na bolnišničino dejavnost in se v skladu z 8. in 9. členom zakona o zdravstveni dejavnosti lahko opravljajo v osnovni zdravstveni dejavnosti, se zaradi zahtev kadrovskih normativov in racionalnosti opravljajo po dogovoru skupno za območje širše lokalne skupnosti v enem od bližnjih zdravstvenih domov.
Zavod lahko organizira nove organizacijske enote v skladu z mrežo javne zdravstvene službe in v soglasju z ustanoviteljico na območju katere želi ustanoviti novo ali ukiniti obstoječo organizacijsko enoto.
IV. ORGANI ZAVODA
8. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor zavoda in
– strokovni svet zavoda.
V statutu zavoda se lahko določijo tudi drugi organi.
a) Svet zavoda
9. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima devet članov. Svet zavoda sestavljajo:
– dva predstavnika delavcev zavoda,
– šest predstavnikov ustanoviteljic, in sicer Občina Gornja Radgona trije predstavniki, Občina Radenci dva predstavnika in Občina Sv. Jurij ob Ščavnici en predstavnik,
– en predstavnik zavarovancev.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno na tajnih volitvah. Volitve se opravijo na podlagi poslovnika, ki ga sprejme direktor zavoda, ki opravi vse potrebno za izvedbo volitev.
Predstavnike ustanoviteljic imenujejo občinski sveti občin Gornja Radgona, Radenci in Sv. Jurij ob Ščavnici.
Predstavnike zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije izmed zavarovancev, ki niso zaposleni pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Predsednika sveta zavoda volijo člani sveta zavoda izmed svojih članov.
10. člen
Člani sveta zavoda se izvolijo oziroma imenujejo za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni za to funkcijo.
Naloge in pristojnosti sveta zavoda se določijo s statutom zavoda v skladu z zakonom o zavodih.
11. člen
Svet zavoda lahko veljavno odloča, če je na seji navzočih več kot polovica članov sveta zavoda. Svet zavoda sprejme sklepe z večino glasov vseh članov.
b) Direktor zavoda
12. člen
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktorja imenuje in razrešije svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic.
Mandat direktorja traja štiri leta in je po poteku lahko ponovno imenovan.
13. člen
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat na podlagi javnega razpisa, če izpolnjuje pogoje, določene s statutom, v skladu z zakonom.
c) Strokovni svet zavoda
14. člen
Strokovni svet zavoda je kolegijski organ zavoda. Naloge, sestavo in način oblikovanja strokovnega sveta zavoda se določi s statutom zavoda, v skladu z zakonom.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
15. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Za svoje obveznosti odgovarja z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
16. člen
Zavod gospodari z vsemi osnovnimi in drugimi materialnimi sredstvi, s katerimi je gospodaril do uveljavitve tega odloka.
17. člen
Premoženje zavoda je last ustanoviteljic. Z vsem premoženjem upravlja zavod. Zavod samostojno razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju ustanoviteljic.
VI. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
18. člen
Sredstva za izvajanje dejavnosti pridobiva zavod:
– od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– od zavarovalnic,
– iz proračuna Republike Slovenije oziroma Ministrstva za zdravstvo Slovenije za storitve in namene, za katere je z zakonom določeno ali posebej dogovorjeno, da se financirajo iz republiškega proračuna,
– od ustanoviteljic,
– s prodajo storitev drugim,
– z dotacijami, darili in iz drugih virov, na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom zavoda.
19. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod uporablja za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti. O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja svet zavoda v soglasju z ustanoviteljicami.
20. člen
Ustanoviteljice so dolžne zagotavljati zavodu sredstva za njegov razvoj oziroma razširjeno reprodukcijo v okviru sprejete mreže javnega zdravstva v občinah ter finančnih možnosti za te namene.
Zavod si mora pred pričetkom del pridobiti pismene pristanke ustanoviteljic – občin, glede vrste in obsega predvidenega investicijskega vzdrževanja in investicij.
Za investicije in investicijska vlaganja v zdravstvene postaje zagotavljajo sredstva občine, kjer zdravstvena postaja leži, v celoti.
Za investicije in investicijska vlaganja v objekt zdravstvenega doma, kjer se izvajajo skupne dejavnosti za vse ustanoviteljice, pa ustanoviteljice zagotavljajo sredstva v skladu s 3. členom tega odloka.
Za investicijska vlaganja in razvoj dejavnosti iz četrtega odstavka tega člena, se ustanoviteljice lahko dogovorijo tudi o drugačnih deležih kot je to določeno v 3. členu tega odloka. Dogovor se sklene s pogodbo na podlagi predhodnega sklepa pristojnega organa ustanoviteljic.
21. člen
Zavod je dolžan izvajati poslovanje in uporabljati in upravljati premoženje ustanoviteljic s skrbjo dobrega gospodarja.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJIC IN ZAVODA
22. člen
Zavod je dolžan skrbeti za uravnoteženo finančno in materialno poslovanje ter za strokovno in dosledno izvajanje programa zdravstvenega varstva iz 6. in 7. člena tega odloka.
Ustanoviteljice prevzamejo odgovornost za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih zagotavljajo v skladu z 20. členom tega odloka.
23. člen
Zavod je dolžan vsako leto predložiti ustanoviteljicam zaključni račun, poročilo o poslovanju ter letni plan razvoja. Na zahtevo ustanoviteljic pa tudi podatke o poslovanju zavoda, poslovnih rezultatih ter planih razvoja.
24. člen
Ustanoviteljice pokrivajo izgubo, nastalo iz naslova investicij in investicijskega vzdrževanja nepremičnin. Izguba se pokriva na osnovi zagotavljanja sredstev določenih v 20. členu tega odloka. Predlog pokrivanja izgube predloži svet zavoda ustanoviteljicam oziroma občinam.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Zavod kot pravni naslednik Javnega zdravstvenega zavoda Zdravstvenega doma Gornja Radgona, s sedežem v Gornji Radgoni Partizanska cesta 40, nadaljuje delo z obstoječim premoženjem po bilanci stanja zadnjega zaključnega računa.
26. člen
Zavod mora uskladiti svojo organiziranost, konstituirati svet zavoda in druge organe najkasneje v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
Imenovanje direktorja in izvolitev drugih organov se opravi po postopku in na način, kot ga določa zakon, ta odlok in novi statut. Zavod mora sprejeti statut v roku 3 mesecev po uveljavitvi tega odloka in ga predložiti v soglasje ustanoviteljicam.
27. člen
Direktor zavoda in delavci s posebnimi pooblastili imenovani pred sprejemom tega odloka in svet zavoda nadaljujejo z delom na teh funkcijah do imenovanja direktorja in delavcev s posebnimi pooblastili ter sveta zavoda po novem statutu. V času trajanja mandata imajo pristojni organi po tem odloku vsa pooblastila za izvedbo naslednjih nalog:
– konstituiranje novih organov,
– sprejem statuta,
– vpis zavoda v sodni register in
– razpis direktorja.
28. člen
Kolikor se ustanoviteljice dogovorijo o drugačnem deležu pri delitvi premoženja se pristopi k spremembi 3. člena tega odloka.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 26/93).
30. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02200-001/96
Gornja Radgona, dne 26. marca 1999.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.
Št. 501-0006/96
Radenci, dne 1. aprila 1999.
Župan
Občine Radenci
Herbert Šefer l. r.
Št. 601-0003/97
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 31. marca 1999.
Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Slavko Mihalič l. r.

AAA Zlata odličnost