Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1999 z dne 15. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1999 z dne 15. 4. 1999

Kazalo

1286. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu, stran 3007.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 je Občinski svet občine Ormož na 2. izredni seji dne 8. 4. 1999 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu
1. člen
Na podlagi poročila volilne komisije z dne 23. 3. 1999 se uvede v krajevni skupnosti Miklavž pri Ormožu, ki obsega naselja: Miklavž pri Ormožu, Kajžar, Vuzmetinci, Vel. Brebrovnik, Vinski vrh, Krčevina, Zasavci, Hermanci krajevni samoprispevek za sofinanciranje:
– asfaltiranja javnih poti,
– v naselju Miklavž pri Ormožu v dolžini 600 m,
– v naselju Kajžar v dolžini 450 m,
– v naselju Hermanci v dolžini 850 m,
– v naselju Krčevina v dolžini 450 m,
– v naselju Veliki Brebrovnik 700 m,
– v naselju Vinski vrh v dolžini 600 m,
– v naselju Vuzmetinci v dolžini 550 m,
– v naselju Zasavci v dolžini 500 m,
– vzdrževanja javnih poti in zimsko službo,
– vzdrževanja objektov v lastništvu KS,
– obnove kulturnih spomenikov (cerkev Miklavž),
– nakupa opreme za požarno varnost,
– tekmovalnega športa in
– krajevne samouprave.
2. člen
S krajevnim samoprispevkom bo v petih letih zbrano 44,400.000 SIT.
Znesek zbranega krajevnega samoprispevka bo porabljen v naslednjih deležih:
– za asfaltiranje javnih poti 50%,
– za vzdrževanje javnih poti in zimsko službo 15%,
– za vzdrževanje objektov v lastništvu KS 15%,
– za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov (cerkev Miklavž) 4%,
– za nakup opreme za požarno varnost 4%,
– za sofinanciranje tekmovalnega športa 2% in
– za krajevno samoupravo 10%.
Letne plane za realizacijo programa izdela in sprejme svet KS na podlagi referendumskega programa.
3. člen
Samoprispevek se uvede za dobo 5 let in sicer od 1. 4. 1999 do 31. 3. 2004.
4. člen
Samoprispevek bodo plačali zavezanci KS Miklavž pri Ormožu in sicer:
– zavezanci, ki imajo plače iz delovnega razmerja, oziroma nadomestila ter druge dohodke in prejemke, ki imajo značaj plače, po stopnji 2% od neto plače oziroma nadomestila,
– zavezanci, ki opravljajo samostojno obrtno dejavnost, po stopnji 2% od zavarovalne osnove zavezanca,
– zavezanci, ki plačujejo davek po pavšalnem letnem znesku, po stopnji 4% od odmerjenega davka,
– zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti po stopnji 6% letno od katastrskega dohodka in dohodka od gozdov (posekanega lesa),
– zavezanci z območja KS, zaposleni v tujini, 200 DEM letno preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila,
– zavezanci, ki nimajo stalnega bivališča na območju KS Miklavž pri Ormožu imajo pa hišo ali drug objekt na območju KS Miklavž pri Ormožu plačajo vsako leto 100 DEM preračuna v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila,
– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, navedenih v tej točki, plačujejo samoprispevek za vsak vir posebej.
5. člen
Oprostitev plačila samoprispevka so določene v 12. členu zakona o samoprispevku.
6. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu, št. 52410-842-087-82495.
7. člen
Za zbiranje sredstev je odgovoren svet KS, ki hkrati skrbi za izvajanje sprejetega programa.
8. člen
Nadzor nad zbiranjem in porabo zbranih sredstev samoprispevka opravlja Svet KS Miklavž pri Ormožu. Vsaj enkrat letno svet KS poroča o porabi sredstev.
Morebitni ostanek sredstev, ki bi ostal po izvršitvi programa iz 1. člena tega sklepa bo namenjen za vzdrževanje javnih poti.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 4. 1999.
Št. 420-1/99
Ormož, dne 8. aprila 1999.
Župan
Občine Ormož
Vili Trofenik l. r.

AAA Zlata odličnost