Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1999 z dne 15. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1999 z dne 15. 4. 1999, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1210. Zakon o pravdnem postopku (ZPP)
1211. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o družinskih prejemkih (ZDPre-C)
1212. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o davčni službi (ZDS-D)
1213. Zakon o spremembi zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-C)
1214. Zakon o dopolnitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-H)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1215. Sklep o razrešitvi generalnega konzula Republike Slovenije v Splitu

MINISTRSTVA

1216. Odredba o obrazcu napovedi za odmero davka na promet nepremičnin
1217. Navodilo o uporabi sredstev proračuna Republike Slovenije za nakup opreme manjše vrednosti
1218. Seznam zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 5. 12. 1998 do 12. 3. 1999 izdano dovoljenje za promet
1219. Seznam zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 5. decembra 1998 do 12. marca 1999 razveljavljeno dovoljenje za promet

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1220. Sklep o potrditvi učbenika GLASBA 2, Z IGRO V GLASBENI SVET
1221. Sklep o potrditvi učbenika SPOZNAVANJE NARAVE IN DRUŽBE ZA 2. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
1222. Sklep o potrditvi učbenika DOBER DAN ZEMLJA
1223. Sklep o potrditvi učbenika BESEDE ZA VSEVEDE, Berilo za 4. razred osnovne šole
1224. Sklep o potrditvi učbenika VEZI MED LJUDMI
1225. Sklep o potrditvi učbenika STARI IN SREDNJI VEK
1226. Sklep o potrditvi učbenika KEMIJA ZA SEDMI RAZRED
1227. Sklep o potrditvi učbenika NA KRILIH BESED, Slovensko berilo za 4. razred osnovne šole
1228. Sklep o potrditvi učbenika SKRIVNO ŽIVLJENJE BESED
1229. Sklep o potrditvi učbenika SLOVENSKI JEZIK 8, Jezikovna vadnica za 8. razred osnovne šole
1230. Sklep o potrditvi učbenika PLANET ZEMLJA IN EVROPA, Zemljepis za 6. razred osnovne šole
1231. Sklep o potrditvi učbenika SVET, Zemljepis za 7. razred osnovne šole
1232. Sklep o potrditvi učbenika ŽIVIM V SLOVENIJI, Geografija za 8. razred osnovne šole
1233. Sklep o potrditvi učbenika GLASBA 1, Zapojmo, zaigrajmo in zaplešimo
1234. Sklep o potrditvi učbenika SREČA SE MI V PESMI SMEJE, berilo za 7. razred devetletne osnovne šole
1235. Sklep o potrditvi učbenika EVROPA IN AZIJA, Geografija za 7. razred devetletne osnovne šole
1236. Sklep o potrditvi učbenika IGRAJE IN ZARES V SVET MATEMATIČNIH ČUDES
1237. Sklep o potrditvi učbenika STARI IN SREDNJI VEK
1238. Sklep o potrditvi učbenika UČIMO SE RAČUNATI 1
1239. Sklep o potrditvi učbenika VAJE ZA PRVOŠOLCA
1240. Sklep o potrditvi učbenika ŽIGA - ŽAGA, SKLADBE ZA VIOLINISTA ZAČETNIKA, VIOLINSKI DEL
1241. Sklep o potrditvi učbenika OBČA GEOGRAFIJA
1242. Sklep o potrditvi učbenika STUFEN INTERNATIONAL 3
1243. Sklep o potrditvi učbenika GLASBENI STAVEK, KONTRAPUNKT 1
1244. Sklep o potrditvi učnega sredstva EVROPA, šolska karta
1245. Sklep o potrditvi učnega sredstva SLOVENIJA, šolska karta
1246. Sklep o potrditvi učnega sredstva GEOLOŠKA KARTA SLOVENIJE, šolska karta
1247. Sklep o potrditvi učnega sredstva FLUOR NI FLOUR
1248. Sklep o potrditvi učnega sredstva MALI ZGODOVINSKI ATLAS
1249. Sklep o potrditvi učnega sredstva ČASOVNI TRAK
1250. Sklep o neustreznosti učbenika RAČUNALNIK IN INFORMATIKA, avtorja I. Gerlič in delovnega zvezka z naslovom RAČUNALNIK IN INFORMATIKA, avtorjev B. Čretnik et al
1251. Sklep o dopolnitvi naslovov učbenikov
1252. Sklep o dopolnitvi naslovov učbenikov
1253. Sklep o potrditvi učbenika NARAVOSLOVJE IN POZNAVANJE BLAGA II.
1254. Sklep o potrditvi učbenika TEHNOLOGIJA SPAJANJA IN PREOBLIKOVANJA
1255. Sklep o potrditvi delovnega zvezka OSNOVE ENERGETSKIH NAPRAV IN NAPELJAV
1256. Sklep o potrditvi učbenika HIDROMEHANIKA
1257. Sklep o potrditvi učbenika PRAVO
1258. Sklep o potrditvi učbenika EKONOMIKA NARODNEGA GOSPODARSTVA
1259. Sklep o potrditvi učbenika EKONOMIJA

OBČINE

Cerkvenjak

1263. Statut Občine Cerkvenjak

Gorenja vas-Poljane

1264. Odlok o občinskih cestah

Gorišnica

1265. Odlok v občinskih cestah
1266. Sklep o določitvi ekonomske cene programa vrtca Cirkulane in Gorišnica

Gornji Petrovci

1267. Statut Občine Gornji Petrovci
1268. Poslovnik Občinskega sveta občine Gornji Petrovci
1269. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Gornji Petrovci
1270. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Ig

1271. Odlok o grbu in zastavi Občine Ig
1272. Sprememba odloka o glasilu Občine Ig

Krško

1273. Odlok o zazidalnem načrtu - razširjeno ureditveno območje naselja Brod
1274. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Občini Krško
1275. Sklep o določitvi šolskega okoliša Osnovne šole Adama Bohoriča Brestanica
1276. Sklep o določitvi šolskega okoliša Osnovne šole Koprivnica
1277. Sklep o določitvi šolskega okoliša Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
1278. Sklep o določitvi šolskega okoliša Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško
1279. Sklep o določitvi šolskega okoliša Osnovne šole Leskovec pri Krškem
1280. Sklep o določitvi šolskega okoliša Osnovne šole Podbočje
1281. Sklep o določitvi šolskega okoliša Osnovne šole Raka
1282. Sklep o določitvi šolskega okoliša Osnovne šole XIV. divizije Senovo
1283. Sklep o določitvi šolskega okoliša Osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja Krško

Lendava

1284. Statut Občine Lendava

Ljubljana

1260. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja MM 5/1 Toplarna
1261. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 (za območje Mestne občine Ljubljana)
1262. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 (za območje Mestne občine Ljubljana)

Novo mesto

1285. Sklep o javni razgrnitvi osnutka a) sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za območje Mestne občine Novo mesto in Občine Šentjernej (PZ za LN centra za ravnanje z odpadki Dolenjske) b)osnutka lokacijskega načrta centra za ravnanje z odpadki Dolenjske

Ormož

1286. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu
1287. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Miklavž pri Ormožu

Slovenske Konjice

1288. Sporazum o premoženjsko delitveni bilanci

Zreče

1289. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zreče za leto 1998
1290. Odlok o spremembi odloka o spremembi območij, razdružitvi in poimenovanju naselij v Občini Zreče
1291. Sklep o sprejemu cen pitne vode
1292. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
1293. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nadomestilih članov delovnih teles Občinskega sveta občine Zreče ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Žetale

1294. Poslovnik Občinskega sveta občine Žetale
AAA Zlata odličnost