Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1998 z dne 20. 3. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1998 z dne 20. 3. 1998

Kazalo

975. Odredba o postopnem uvajanju programa 9-letne osnovne šole, stran 1478.

Na podlagi 20. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.12/96 in 23/96) in 105. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96 in 33/97) minister za šolstvo in šport izdaja
O D R E D B O
o postopnem uvajanju programa 9-letne osnovne šole
1. člen
S to odredbo se določi potek postopnega uvajanja programa 9-letne osnovne šole, načini uvajanja programa 9-letne osnovne šole, pogoje, ki jih mora šola izpolnjevati, da lahko začne izvajati program 9-letne osnovne šole, postopek ugotavljanja izpolnjevanja pogojev in postopek izdaje dovoljenja ter pravice učencev, ki se vključujejo v program 9-letne osnovne šole.
2. člen
Postopno uvajanje programa 9-letne osnovne šole poteka v obdobju od šolskega leta 1999/2000 do šolskega leta 2007/2008.
V šolskem letu 1999/2000 začne izvajati program 1. razreda 9-letne osnovne šole za šestletne učence (v nadaljnjem besedilu: program 1. razreda) in program 7. razreda 9-letne osnovne šole za učence 6. razreda 8-letne osnovne šole (v nadaljnjem besedilu: program 7. razreda) največ 10% od skupnega števila 444 osnovnih šol, kolikor jih je v Republiki Sloveniji v šol. letu 1997/98 (v nadaljnjem besedilu: skupnega števila), ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje programa 9-letne osnovne šole v skladu s to odredbo in imajo dovoljenje ministra, pristojnega za šolstvo in šport (v nadaljnjem besedilu: ministra). Šole, ki začnejo izvajati program 9-letne osnovne šole v šolskem letu 1999/2000, so vključene v poskusno uvajanje programa 9-letne osnovne šole.
V šolskem letu 2000/2001 začne izvajati program 1. in 7. razreda še največ 20% osnovnih šol od skupnega števila, ki izpolnjujejo pogoje v skladu s to odredbo in imajo dovoljenje ministra.
V šolskem letu 2001/2002 začne izvajati program 1. in 7. razreda še največ 30% osnovnih šol od skupnega števila, ki izpolnjujejo pogoje v skladu s to odredbo in imajo dovoljenje ministra.
Šole, ki začnejo izvajati program 9-letne osnovne šole v skladu z določili drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena, lahko začnejo z izvajanjem programa samo 1. razreda ali samo 7. razreda. Hkratna uvedba programov obeh razredov ni obvezna.
V šolskem letu 2002/2003 začnejo obvezno izvajati program 1. in 7. razreda še v vse preostale šole v Republiki Sloveniji.
Osnovne šole, ki začnejo izvajati program 9-letne osnovne šole v šolskem letu 1999/2000, 2000/2001 in 2001/2002, lahko prenehajo izvajati ta program le na podlagi odredbe o prenehanju uvajanja programa, ki jo izda minister v skladu s četrtim odstavkom 20. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Sočasno z uvajanjem programa 9-letne osnovne šole se izteka program 8-letne osnovne šole, in sicer do šolskega leta 2007/2008, ko se program 9-letne osnovne šole začne izvajati v vseh razredih in vseh oddelkih osnovnih šol v Republiki Sloveniji.
3. člen
Uvajanje programa 9-letne osnovne šole poteka na tri načine, in sicer:
– poskusno uvajanje programa v osnovnih šolah, ki ga začnejo izvajati v šolskem letu 1999/2000,
– uvajanje programa s sprotnim vgrajevanjem potrebnih sprememb na podlagi rezultatov poskusnega uvajanja programa,
– svetovanje pri uvajanju programa do konca postopnega uvajanja.
4. člen
Zavod Republike Slovenije za šolstvo je odgovoren za neposredno spremljanje programa 9-letne osnovne šole.
Odgovorni nosilec uvajanja in spremljanja 9-letne osnovne šole na posamezni šoli je ravnatelj.
Ravnatelj imenuje šolsko projektno skupino, ki neposredno vodi izvajanje programa 9-letne osnovne šole. V projektni skupini je tudi predstavnik staršev.
Metodologijo za uvajanje in spremljanje pripravi področna komisija za splošno izobraževanje, skladno s skupno metodologijo, ki jo pripravi Nacionalna komisija.
Odgovorni nosilec pripravi program dela šolske projektne skupine na podlagi načrta za uvajanje in spremljanje programa, ki ga potrdi Nacionalna komisija.
5. člen
Šola, ki začne izvajati program 9-letne osnovne šole v šolskem letu 1999/2000, v šolskem letu 2000/2001 in v šolskem letu 2001/2002, mora izpolnjevati naslednje kadrovske pogoje:
– šola ima oziroma v sodelovanju z bližnjim vrtcem lahko zagotovi potrebno število učiteljev in vzgojiteljev za poučevanje oddelkov 1. razreda v prvem letu izvajanja programa 9-letne osnovne šole. Učitelji in vzgojitelji morajo imeti potrdilo o vpisu v dodatno izobraževanje za učitelje v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju in o opravljenih najmanj dveh modulih izobraževanja,
– šola ima oziroma lahko zagotovi potrebno število učiteljev za izvajanje programa 9-letne osnovne šole v 6., 7. in 8. razredu.
6. člen
Šola, ki začne izvajati programa 9-letne osnovne šole v šolskem letu 1999/2000, v šolskem letu 2000/2001 in v šolskem letu 2001/2002, mora izpolnjevati naslednje prostorske pogoje:
– število učilnic je enako številu oddelkov,
– na vsake tri oddelke zadnjih treh razredov ima osnovna šola še eno dodatno učilnico,
– na vsaka dva oddelka zadnjih dveh razredov ima osnovna šola še eno manjšo učilnico s površino do 40 m2 za skupinsko delo z učenci,
– računalniška učilnica ima ustrezno število delovnih mest,
– knjižnica ima tudi prostor za dodatne aktivnosti,
– telovadnica omogoča izvedbo programa športne vzgoje za vse oddelke.
Za ustrezne učilnice v skladu s prvo in drugo alineo prejšnjega odstavka tega člena štejejo tudi specializirane učilnice, če so grajene in opremljene na tak način, da lahko sprejmejo cel oddelek učencev.
Kot ustrezne učilnice za oddelke 1. razreda se upoštevajo tudi razpoložljivi prostori vrtca, ki ustrezajo normativu 2 m2 na učenca.
Osnova za določitev skupnega števila učilnic v skladu s tem členom je število oddelkov šole v tretjem letu izvajanja 9-letnega programa osnovne šole.
7. člen
Osnovna šola, ki začne izvajati program 9-letne osnovne šole v šolskem letu 1999/2000, v šolskem letu 2000/2001 in v šolskem letu 2001/2002, mora imeti šolski okoliš določen v skladu z uredbo o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98) in odredbo o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98).
8. člen
Otroku ali učencu, ki se ne želi vključiti v program 9-letne osnovne šole v šolskih letih 1999/2000, 2000/2001 in 2001/2002, živi pa v šolskem okolišu šole, ki izvaja program 9-letne osnovne šole, je potrebno v dogovoru z njegovimi starši omogočiti vključitev v drugo osnovno šolo z 8-letnim programom, pri čemer ima pravico do povrnitve stroškov prevoza v šolo.
9. člen
Posamezni učenec, ki se vključi v program 9-letne osnovne šole v šolskih letih 1999/2000, 2000/2001 in 2001/2002, lahko v soglasju s starši izstopi iz programa.
Ob izstopu iz programa 9-letne osnovne šole je potrebno učencu v dogovoru z njegovimi starši omogočiti vpis v drugo osnovno šolo z 8-letnim programom, pri čemer ima učenec pravico do povrnitve stroškov prevoza v šolo. Šola z 8-letnim programom mora sprejeti učenca, ki želi prestopiti iz osnovne šole z 9-letnim programom.
Z določbami predhodnega in tega člena odredbe morajo biti učenci oziroma njihovi starši seznanjeni pred vpisom v 1. razred oziroma pred podpisom soglasja za vključitev v program 7. razreda.
10. člen
Učenci, ki se v šolskih letih 1999/2000, 2000/2001 in 2001/2002 vključijo v program 7. razreda, se v zaključnem razredu osnovne šole lahko odločijo, da osnovno šolo zaključijo v skladu s programom 9-letne osnovne šole ali v skladu s programom 8-letne osnovne šole.
Pri vpisu v programe nadaljnjega izobraževanja z omejitvijo vpisa v začetni letnik imajo učenci, ki zaključijo osnovno šolo v skladu s programom 9-letne osnovne šole, enake možnosti kot učenci, ki zaključijo osnovno šolo v skladu s programom 8-letne osnovne šole.
Ocenjevanje učencev, ki so vključeni v program 9-letne osnovne šole, se podrobneje določi s pravilnikom, ki ureja ocenjevanje in napredovanje učencev v osnovni šoli.
11. člen
Razpis za vključitev osnovnih šol v postopno uvajanje programa 9-letne osnovne šole v šolskih letih pred obvezno uvedbo programa objavi ministrstvo, pristojno za šolstvo, in sicer:
– za vključitev v šolskem letu 1999/2000 najkasneje do 31. marca 1998,
– za vključitev v šolskem letu 2000/2001 najkasneje do 1. marca 1999,
– za vključitev v šolskem letu 2001/2002 pa najkasneje do 1. marca 2000.
Osnovne šole se prijavijo najkasneje v roku 60 dni po objavi razpisa.
Prijavo in podatke o izpolnjevanju pogojev pošljejo osnovne šole na obrazcih, ki jih določi minister.
12. člen
Postopek javnega razpisa in pripravo izbora osnovnih šol, ki se bodo vključile v uvajanje programa 9-letne osnovne šole v šolskih letih 1999/2000, 2000/2001 in 2001/2002, vodi komisija, ki jo imenuje minister.
Komisija izbere šole izmed prijavljeniih osnovnih šola, ki izpolnjujejo pogoje, določene v 5., 6. in 7. členu te odredbe, na podlagi naslednjih kriterijev:
– regionalna pokritost Republike Slovenije,
– zastopanost šol glede na organiziranost,
– zastopanost šol glede na zmogljivost šole,
– zastopanost šol z narodno mešanih območij,
– zastopanost šol, ki vključujejo učence Rome,
– zastopanost šol, ki vključujejo učence s posebnimi potrebami.
Izbor šol potrdi minister.
13. člen
Ministrstvo najkasneje v petih mesecih po poteku roka za prijave pisno obvesti prijavljene šole o izboru.
14. člen
Šole, ki prejmejo obvestilo, da so izbrane za uvajanje programa 9-letne osnovne šole, začnejo s pridobivanjem prijav staršev za vpis učencev v 1. razred in soglasij staršev za vključitev učencev 6. razreda v program 7. razreda.
Izbrane osnovne šole najkasneje do 31. marca v letu, ko naj bi začele izvajati program 9-letne osnovne šole, pošljejo ministrstvu vlogo za pridobitev dovoljenja za postopno uvajanje programa 9-letne osnovne šole.
Vlogi priložijo:
– izjavo ravnatelja šole o številu prijavljenih učencev oziroma soglasij staršev ter o številu učencev, ki se v skladu z 8. členom te odredbe prepišejo v drugo osnovno šolo z 8-letnim programom,
– sklep sveta šole, da se osnovna šola vključi v postopno uvajanje programa 9-letne osnovne šole in
– izjavo ustanovitelja, da je šolski okoliš določen v skladu s predpisi, navedenimi v 7. členu te odredbe.
Vlogo pošljejo osnovne šole na obrazcih, ki jih določi minister.
Vpisno dokumentacijo in vpisna soglasja staršev osnovna šola hrani v svojem arhivu.
15. člen
Minister izda osnovni šoli dovoljenje za izvajanje programa 9-letne osnovne šole najkasneje do 30. aprila v letu, ko šola začne izvajati program.
16. člen
Osnovnim šolam, ki so vključene v poskusno uvajanje programa 9-letne osnovne šole v šolskem letu 1999/2000, ministrstvo zagotovi sredstva za:
– vrednotenje dodatnega dela strokovnih delavcev, ki izvajajo program 9-letne osnovne šole,
– dodatno izobraževanje strokovnih delavcev in
– dodatne materialne stroške za izvedbo programa.
Sredstva, ki se zagotovijo šolam, ki se vključijo v postopno uvajanje programa 9-letne osnovne šole po šolskem letu 1999/2000, se določijo z razpisom.
Obseg dodatnih sredstev se opredeli z odredbo, ki jo izda minister.
Osnovne šole prejmejo finančna sredstva na podlagi pogodbe med ministrstvom in šolo.
17. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 601-24/98
Ljubljana, dne 20. marca 1998.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti