Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1998 z dne 20. 3. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1998 z dne 20. 3. 1998

Kazalo

970. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Središče ob Dravi, stran 1474.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in v skladu s 37. in 38. členom statuta KS Središče ob Dravi, ter izida referenduma z dne 1. 3. 1998, je Svet KS Središče ob Dravi na 20. seji dne 12. 3. 1998 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Središče ob Dravi
1. člen
V KS Središče ob Dravi se na podlagi odločitve občanov na referendumu dne 1. 3. 1998 uvede krajevni samoprispevek za dobo pet let, in sicer od 1. 3. 1998 do 1. 3. 2003.
Krajevni samoprispevek se uvede za sofinanciranje izgradnje in vzdrževanja komunalnih objektov in naprav kot so: izgradnja in modernizacija krajevnih cest in ulic, izgradnja kanalizacije in čistilne naprave, izgradnja avtobusnih postaj z nadstrešnicami, nadaljevanje rekonstrukcije ceste R 354 in izgradnja pločnikov ter razsvetljave, nadaljevanje del pri adaptaciji Kulturnega doma – Sokolane, usposobitev gramoznice Grabe – Obrež, ureditev čebelarskega doma in ostalih vaških domov, ureditev stare šole, ureditev zgradbe Trg talcev 4 (občinska zgradba), uvedba plina in kabelske televizije, ureditev pokopališča, ceste in parkirnih prostorov pri pokopališču, izdelava prostorskega plana in zazidalnega načrta za potrebe podjetništva, urejanje okolja, postavitev nove trafopostaje, popravilo cerkve, postavitev nove ali obnova obstoječe tehtnice, funkcionalni in tekoči stroški delovanja krajevne skupnosti in dotacije društvom.
2. člen
S samoprispevkom se bo zbralo v petih letih 35,000.000 SIT, medtem ko bo za realizacijo programa potrebno skupaj 250,000.000 SIT. Da bi lahko realizirali in izvedli večino potrebnih del, bomo zbrali še dodatna sredstva iz proračuna občine, proračuna države in drugih možnih virov financiranja na osnovi pogodb drugih organizacij in krajanov. Za financiranje realizacije zastavljenih programov po naseljih bo porabljenih 75% zbranih sredstev, za financiranje skupnih programov 20% in za stroške delovanja krajevne skupnosti 5% zbranih sredstev.
3. člen
Samoprispevek plačujejo zavezanci Krajevne skupnosti Središče ob Dravi, in sicer:
– 1% od neto plač,
– zavezanci, ki prejemajo pokojnino po stopnji 0,5% od izplačane pokojnine, razen tistih, katerih pokojnina je enaka ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo,
– zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti po stopnji 3% letno od katastrskega dohodka gozdnih in negozdnih površin,
– zdomci 150 DEM letno v tolarski protivrednosti,
– občani, ki nimajo stalnega bivališča na območju Krajevne skupnosti Središče ob Dravi, imajo pa stanovanjsko hišo, stanovanje, počitniško hišo, plačajo vsako leto 100 DEM v tolarski protivrednosti po tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
4. člen
Samoprispevek obračunavajo in odvajajo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom obračunava in odteguje samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Ormož.
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo, izterja obvezno MF RUJP – izpostava Ormož po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu na Krajevno skupnost Središče ob Dravi, se na krajevno skupnost dostavi seznam zaposlenih oziroma upokojencev, za katere se nakazuje krajevni samoprispevek.
5. člen
Oprostitve plačila samoprispevka so določene v 12. členu zakona o samoprispevku.
6. člen
Sredstva samoprispevka se zbirajo na posebnem žiro računu KS Središče ob Dravi, št. 52410-842-087-82523.
7. člen
Za zbiranje sredstev je odgovoren svet krajevne skupnosti, ki hkrati skrbi za izvajanje sprejetega programa.
8. člen
Svet KS Središče ob Dravi po preteku obdobja sprejme zaključni račun o višini zbranih in uporabljenih sredstev krajevnega samoprispevka.
9. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema. Objavi se v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 3. 1998 do 1. 3. 2003.
Št. 25/98
Središče ob Dravi, dne 12. marca 1998.
Predsednik
Sveta KS Središče ob Dravi
Martin Habjanič l. r.
P O R O Č I L O
Volilne komisije Krajevne skupnosti Središče ob Dravi o ugotovitvi izida glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za obdobje 1. 3. 1998 do 1. 3. 2003
(Uradni vestnik občine Ormož, št. 2/98).
Seja volilne komisije je bila dne 1. 3. 1998 ob 19. uri, v prostorih Krajevne skupnosti Središče ob Dravi.
Komisija je ugotovila, da se ugotavlja volja krajanov za izvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Središče ob Dravi za obdobje od 1. 3. 1998 do 1. 3. 2003.
Po pregledu volilnih spisov je volilna komisija krajevne skupnosti ugotovila izide po voliščih.
Na podlagi tega ugotavlja komisija naslednji izid:
A)
a) vpisani v volilne imenike            1786 volivcev
b) glasovali s potrdili                    –
Skupaj volivcev z območja volišča (a+b)      1786 volivcev
B)
Na volišču je glasovalo:              847 volivcev
a) »ZA« uvedbo referenduma             643 volivcev
b) »PROTI« uvedbi referenduma            198 volivcev
c) neveljavnih glasovnic je bilo                6
Ker je večina delovnih ljudi in občanov – volivcev, ki je prišla volit, glasovala na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka »ZA« (75,91%), komisija ugotavlja, da je izražena volja večine ZA uvedbo krajevnega samoprispevka v KS Središče ob Dravi za obdobje od 1. 3. 1998 do 1. 3. 2003.
Predsednik
Volilne komisije
KS Središče ob Dravi
Vladimir Krničar l. r.

AAA Zlata odličnost