Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1998 z dne 20. 3. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1998 z dne 20. 3. 1998

Kazalo

956. Odlok o koncesiji za izvajanje pokopališke dejavnosti v Občini Kozje, stran 1463.

Na podlagi 3. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), na podlagi 4. in 5. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kozje (Uradni list RS, št. 71/96) in na podlagi 10. in 17. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 54/95) je Občinski svet občine Kozje na 23. redni seji dne 26. 2. 1998 sprejel
O D L O K
o koncesiji za izvajanje pokopališke dejavnosti v Občini Kozje
1. člen
(splošni določbi)
S tem odlokom kot koncesijskim aktom se določi predmet in pogoji koncesije za opravljanje pokopališke dejavnosti kot gospodarske javne službe na območju Občine Kozje.
2. člen
Gospodarsko javno službo pokopališke dejavnosti opravlja izbrani koncesionar v skladu z zakonom, s tem odlokom, z odlokom o pokopališkem redu v Občini Kozje ter predpisanimi normativi in standardi.
3. člen
(predmet koncesije)
Predmet gospodarske javne službe, ki se s koncesijo podeljuje, je:
– urejanje in vzdrževanje pokopališč in komunalnih objektov na pokopališču,
– dajanje grobov v najem.
4. člen
Urejanje in vzdrževanje pokopališč in objektov na pokopališču obsega:
– izdelava programa urejanja pokopališč,
– določitev prostorov za posamezne vrste grobov na podlagi načrta razdelitve na pokopališke oddelke in grobove,
– tekoča vzdrževalna dela na pokopališču in komunalnih objektih (urejanje zelenice, poti na pokopališču...),
– čiščenje in odstranjevanje odpadkov,
– vodenje evidence pokopališč.
5. člen
Koncesionar daje grobove v najem v skladu s splošnimi pogoji opredeljenimi v pokopališkem redu, ki ga sprejme koncedent.
Razmerja med koncesionarjem in najemnikom groba se uredijo s sklenitvijo najemne pogodbe.
6. člen
(območje)
Koncesija se podeli za opravljanje pogrebne in pokopališke dejavnosti na območju Občine Kozje na pokopališčih v naslednjih krajih:
Kozje, Pilštanj, Podsreda, Buče, Zagorje in Dobležiče.
7. člen
(postopek)
Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Postopek javnega razpisa vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
Strokovna komisija na podlagi preučitve prispelih vlog in mnenja krajevne skupnosti, na katerem območju je pokopališče, pripravi poročilo.
O podelitvi koncesije odloča občinski svet s sprejemom sklepa.
Na podlagi tega sklepa izda občinski urad upravno odločbo o izbranem koncesionarju.
8. člen
(pogoji)
Koncesionar mora za pridobitev koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
– ustrezna registracija za izvajanje razpisane dejavnosti,
– ustrezna standardna oprema za izvajanje te službe ter razpolaganje z ustrezno usposobljenim kadrom za opravljanje dejavnosti podeljene s koncesijo,
– program izvajanja javne službe in program potrebnih investicijskih vlaganj,
– reference in druga dokazila o ustreznem strokovnem znanju in usposobljenost delavcev.
9. člen
(plačilo)
Izbrani koncesionar kot edini izvajalec gospodarske javne službe plačuje koncedentu odškodnino za opravljanje javne službe. Višina in način plačila se določi s koncesijsko pogodbo.
10. člen
(začetek in čas trajanja)
Koncesija se začne izvajati s podpisom koncesijske pogodbe obeh pogodbenih strank in se podeli za dobo petih let.
11. člen
(koncesijska pogodba)
Razmerja med koncesionarjem in koncedentom se uredijo s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
12. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje preneha v naslednjih primerih:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije,
– s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe v režijo.
Koncesijsko razmerje preneha na načine navedene v prejšnjem odstavku skladno z določbami zakona o gospodarskih javnih službah in koncesijsko pogodbo.
13. člen
(odvzem koncesije)
Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju v naslednjih primerih:
– če koncesionar brez upravičenih razlogov ne izvaja gospodarske javne službe oziroma je ne izvaja v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi,
– če koncesionar zaračunava najemnino za grobove v nasprotju s sprejetim sklepom občinskega sveta o višini najemnine,
– neplačilu odškodnine za opravljanje gospodarske javne službe,
– stečaj koncesionarja.
14. člen
(pravice koncedenta)
Koncedent določi splošne pogoje s pokopališkim redom o opravljanju gospodarske javne službe izvajanja pokopaliških dejavnosti.
Koncendent ima pravico nadzirati skladnost najemnin grobov s sklepom občinskega sveta o višini najemnin.
Druge pravice in obveznosti koncesionar in koncedent določita v koncesijski pogodbi, ki mora biti v skladu z zakonom in odlokom.
15. člen
(viri financiranja)
Gospodarska javna služba se financira iz naslednjih virov:
– najemnine za grobove,
– sredstva proračuna za vzdrževanje komunalnih objektov,
– dotacije.
16. člen
(nadzor)
Strokovni nadzor nad izvajanjem tega odloka izvršuje pristojen inšpekcijski organ.
Pristojni občinski organ izvaja nadzor glede izvajanja nalog koncesionarja in finančni nadzor.
Koncesionar je dolžan omogočiti tehnični, finančni nadzor in nadzor nad zakonitostjo dela pristojnih organov.
17. člen
(odgovornost za škodo)
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju svoje dejavnosti povzroči uporabnikom ali drugim osebam.
18. člen
Z dnem veljavnosti koncesijske pogodbe preneha veljati dosedanja ureditev pokopaliških in pogrebnih dejavnosti pokopališč območja Občine Kozje.
19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-23-018/98
Kozje, dne 26. februarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kozje
Mihael Zakošek l. r.