Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1998 z dne 20. 3. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1998 z dne 20. 3. 1998

Kazalo

943. Spremembe in dopolnitve statuta Zdravniške zbornice Slovenije, stran 1444.

Na podlagi 85. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 37/95 in 8/96) ter 6. in 12. člena statuta Zdravniške zbornice Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) je skupščina zbornice na korespondenčni seji dne 5. 2. 1998 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Zdravniške zbornice Slovenije
1. člen
V 3. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Skupščina Zbornice lahko podeli zdravniku častno članstvo v zbornici.«
2. člen
Na koncu prvega odstavka 4. člena se za besedo »naloge« doda besedilo »in izvaja naslednje dejavnosti:«.
2. točka prvega odstavka 4. člena se dopolni tako, da se na novo glasi:
»2. vodi register svojih članov ter izdaja članske izkaznice;«
Za 5. točko prvega odstavka 4. člena se doda nova šesta točka, ki se glasi:
»6. organizira in izvaja strokovne seminarje, strokovna srečanja in druge oblike strokovnega izpopolnjevanja;« Druge točke se preštevilčijo.
15. točka prvega odstavka 4. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»15. opravlja založniško in izdajateljsko dejavnost: izdaja in zalaga glasilo zbornice, ki ga svojim članom nudi brezplačno, izdaja in zalaga knjige in druge publikacije«
17. točka prvega odstavka 4. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»17. spodbuja kulturno in družabno dejavnost svojih članov, organizira in izvaja kulturne, športne in druge družabne prireditve in dejavnosti«
Za 19. točko prvega odstavka 4. člena se doda nova 20. točka, ki se glasi:
»20. svojim članom nudi brezplačno možnost stalnega svetovanja;«
Dosedanja 20. točka prvega odstavka 4. člena postane 21. točka.
3. člen
Za dosedanjim 28. členom se doda nov 29. člen, ki se glasi:
»Zbornica ima poleg aktov iz 27. člena statuta tudi druge splošne akte, in sicer:
– pravilnik o organizaciji strokovne službe zbornice,
– pravilnik o delovnih razmerjih delavcev zbornice,
– pravilnik o sistemizaciji delovnih mest in napredovanju,
– pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje in posredovanje osebnih in zaupnih podatkov, ki jih vodi zbornica,
– pravilnik o organizaciji in izvedbi popisa sredstev in virov sredstev zbornice,
– druge akte, ki so potrebni za delo strokovne službe zbornice.
Pravilnik iz prve alinee prejšnjega odstavka sprejme izvršilni odbor po predhodni obravnavi na skupščinskem svetu, pravilnik iz druge alinee sprejme izvršilni odbor, pravilnike iz tretje, četrte, pete in šeste alinee pa izda predsednik zbornice.
Sedanji 29. člen postane 30. člen.”
4. člen
Te spremembe začnejo veljati z dnem sprejema na seji skupščine zbornice, uporabljajo pa se od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 67/98
Ljubljana, dne 5. februarja 1998.
Predsednik
skupščine Zdravniške
zbornice Slovenije
prim. Anton Židanik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost