Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1998 z dne 13. 3. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1998 z dne 13. 3. 1998

Kazalo

890. Statut Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o. Litija, stran 1358.

Na podlagi 15. ter 73. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95, 70/95 in 6/96) in 12. člena odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o. (Uradni list RS, št. 67/97) je Občinski svet občine Litija na 36. seji dne 23. 2. 1998 sprejel
S T A T U T
Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o., Litija
I. UGOTOVITVE IN SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93 in 29/94), zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93) in statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95, 70/95 in 6/96) je Občinski svet občine Litija na izredni seji dne 6. 10. 1997 sprejel odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o. (Uradni list RS, št. 67/97).
Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o. (v nadaljevanju: podjetje) je pravni naslednik Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija p.o. oziroma d.o.o. ustanovljena z odlokoma Občine Litija (Uradni list RS, št. 19/90 in 71/94).
2. člen
Osnovni oziroma ustanovitveni kapital podjetja znaša 122,381.000 SIT. Ta osnovni kapital je zagotovila Občina Litija z vložitvijo v podjetje. Občina Litija je ustanovitelj in lastnik podjetja.
3. člen
Podjetje upravljajo organi določeni z odlokom o ustanovitvi podjetja in tem statutom skladno z zakoni in s statutom Občine Litija.
4. člen
Podjetje nadaljuje s poslovanjem na podlagi novega odloka o ustanovitvi podjetja in vpiše v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani spremembe in dopolnitve.
II. IME, SEDEŽ, PEČAT
5. člen
Podjetje posluje pod firmo: Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. Skrajšana firma podjetja je: KSP Litija d.o.o.
Sedež podjetja je v Litiji, Ponoviška cesta 15.
Ustanovitelj lahko spremeni firmo podjetja z odlokom.
6. člen
Pri poslovanju uporablja podjetje pečat pravokotne oblike dimenzij 6 cm X 2 cm in v katerem je napis – vsebina: Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., 1270 Litija, Ponoviška cesta 15.
III. DEJAVNOST PODJETJA
7. člen
Podjetje opravlja dejavnosti javnih gospodarskih služb določenih z odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Litija (Uradni list RS, št. 6/96), ki so obvezne in izbirne kot osnovne dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo, zajemanje, čiščenje in dovajanje pitne vode gospodinjstvom, industriji in drugim uporabnikom; upravljanje – gospodarjenje, vzdrževanje in obnavljanje vodovodnih objektov in naprav – na območju celotne občine,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ki obsega: odvajanje in čiščenje odpadnih voda iz gospodinjstev, industrije, obrti in drugih uporabnikov v naselju razen tistih, ki nastajajo v procesu proizvodnje in specifičnih tehnoloških procesih; odvajanje padavinskih vod v naseljih ter čiščenje greznic; upravljanje – gospodarjenje, vzdrževanje in obnavljanje kanalizacijskih objektov in naprav – na območju celotne občine,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki, ki obsega: ločevanje na izvoru, zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov od gospodinjstev, industrije in drugih uporabnikov razen – brez nevarnih snovi – celotnem območju občine,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, ki obsega: deponiranje komunalnih odpadkov; urejanje in vzdrževanje komunalne deponije; druge dejavnosti na komunalni deponiji – na celotnem območju občine,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin – na celotnem območju občine,
6. urejanje javnih poti, površin za pešce in drugih javnih površin – na celotnem območju občine,
7. vzdrževanje in varstvo lokalnih in drugih javnih cest – na celotnem območju občine,
8. urejanje pokopališč, pokopališka in pogrebna dejavnost, upravljanje s pokopališkimi objekti – na območju celotne občine,
9. odstranjevanje poginulih živali z javnih površin.
Podjetje opravlja tudi druge dejavnosti komunalnega in stanovanjskega značaja kot so:
1. prevoz blaga v cestnem prometu,
2. gradnja hidrogradbenih objektov (cevovodov, vodovodov, kanalizacij, vodohranov),
3. gradnja drugih objektov nizkogradnje – rekonstrukcije in popravila,
4. zaključna in obrtna dela v gradbeništvu,
5. vzdrževanje in gradnja prometnih objektov,
6. prodaja, montaža in servisiranje vodomerov,
7. prodaja pogrebne opreme, smetnjakov – posod za komunalne odpadke, vodovodnega in kanalizacijskega materiala,
8. vodenje in izdelava katastra komunalnih objektov in naprav za lastne potrebe in potrebe občine,
9. določanje pogojev in dajanje soglasij za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave, ki so v upravljanju podjetja,
10. izvajanje investitorskih poslov,
11. izvajanje upravniških poslov po stanovanjskem zakonu; vzdrževanje stanovanj, stanovanjskih hiš in naprav,
12. ugotavljanje vrednosti stanovanj, stanovanjskih hiš in počitniških hiš,
13. kot neprofitna stanovanjska organizacija pridobiva, upravlja, oddaja najemna neprofitna stanovanja ter pridobiva in upravlja lastna stanovanja pod posebnimi pogoji, ki jih je predpisal minister za okolje in prostor (pravilnik, Uradni list RS, št. 64/93),
14. oskrba s toplotno energijo iz toplovodnih sistemov,
15. urejanje in upravljanje javnih parkirišč, tržnic, tržnih prostorov in živinskih sejmov,
16. plakatiranje in okraševanje naselij,
17. odvoz nepravilno parkiranih vozil, nevoznih in zapuščenih vozil,
18. upravljanje z javnimi objekti in površinami,
19. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega: vzdrževanje električne napeljave in naprav javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije,
20. urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih površin.
Poleg poslov navedenih v prejšnjih dveh odstavkih lahko podjetje opravlja še druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in opravlja dejavnosti (pomožni posli) in tudi druga javna pooblastila in naloge, ki mu jih zaupa ustanovitelj ali druge pravne osebe.
Podjetje lahko poleg navedenih dejavnosti opravlja še javna pooblastila in naloge, ki mu jih zaupa ustanovitelj in druge pravne osebe, in so potrebne za njegov obstoj (npr. evidence, računovodsko finančni servis) in v manjšem obsegu tudi druge dejavnosti, ki so namenjene dejavnosti vpisane v sodni register in ki se običajno v manjšem obsegu ali občasno opravljajo ob tej dejavnosti ali ki prispevajo k boljšemu in popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti strojev, delovne sile in materialov, ki se uporabljajo za opravljanje vpisane dejavnosti.
8. člen
Po standardni klasifikaciji dejavnosti (Uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti – Uradni list RS, št. 34/94) se dejavnosti podjetja glasijo:
A/01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih površin;
E/40.30 Oskrba s paro in toplo vodo;
E/41.00 Zbiranje, čiščenje in distribucija pitne vode;
O/90.00 Storitve javne higiene;
O/90.001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
O/90.002 Dejavnosti deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdih odpadkov;
O/90.004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav;
O/90.005 Druge storitve javne higiene:
– pometanje in pranje ulic, cest in parkirišč,
– odstranjevanje snega in ledu s cest, posipanje soli ali peska;
F/45.21 Splošna gradbena dela:
– gradnja in vzdrževanje mestnih cevovodov,
– komunikacijske in energetske napeljave,
– pomožna komunalna dela;
F/45.23 Gradnja cest in športnih objektov:
– gradnja cest in drugih prometnih površin za cestni promet,
– gradnja stadionov in igrišč,
– popravila in vzdrževanje cest in drugih prometnih površin,
– barvanje in označevanje cestišč, parkirišč;
I/63.21 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu:
– dejavnosti povezane s kopenskim prevozom potnikov, živali in tovora,
– obratovanje cest, mostov, tunelov, parkirnih prostorov, garaž in kolesarnic,
– obratovanje javne razsvetljave;
O/93.04 Pogrebne storitve:
– pokop mrličev in podobne storitve; priprava umrlih za pokop, priprava pogrebnih obredov, izposojanje opremljenih prostorov in mrliških vež, prodaja grobov in dajanje grobov v najem;
F/45.40 Zaključna gradbena dela;
F/45.34 Druge inštalacije pri gradnjah;
F/45.45 Druga zaključna gradbena dela;
K/70.10 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
K/70.32 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
K/74.40 Ekonomska propaganda:
– zasnova in izvedba zunanje propagande, z oglasnimi panoji, plakati, izložbami in drugimi razstavnimi prostori,
– distribucija propagandnega materiala,
– zagotavljanje oglaševalnega prostora;
K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
K/74.843 Druge poslovne dejavnosti.
IV. NOTRANJA ORGANIZACIJA
9. člen
Notranja organizacija podjetja je določena s pravilnikom o organizaciji podjetja. Podjetje je notranje organizirano tako, da se vse dejavnosti iz tega statuta opravljajo v organizacijskih enotah in da se za vsako organizacijsko enoto vodi ločen prikaz obratovanja. Delo podjetja je organizirano v sektorjih, enotah in službah.
Število izvajalcev v podjetju in znotraj organizacijskih enot je določeno s sistematizacijo delovnih mest s pogoji.
10. člen
Direktor podjetja lahko poveča, zmanjša oziroma združuje organizacijske enote glede na potrebe delovnega procesa in boljše organizacije dela.
Direktor podjetja lahko poveča ali zmanjša število izvajalcev znotraj posamezne organizacijske enote ob upoštevanju veljavnih standardov in normativov ter povečevanja ali zmanjšanja posla na dejavnostih.
V. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE
11. člen
Podjetje zastopa in predstavlja direktor v skladu z določili statuta Občine Litija, odloka o ustanovitvi javnega podjetja in pogodbe direktorja o zaposlitvi.
Direktor je pooblaščen, da v imenu in za račun podjetja v okviru njegove dejavnosti sklepa vse pogodbe ter opravlja druga pravna opravila in zastopa podjetje pred sodiščem in drugimi organi.
12. člen
Direktor podjetja določi predstavnike in podpisnike podjetja za podpisovanje finančne dokumentacije potrebne za poslovanje z bankami in Agencijo RS za plačilni promet Ljubljana.
VI. ODGOVORNOST PODJETJA
13. člen
Podjetje odgovarja za svoje obveznosti s svojim premoženjem, razen s premoženjem, ki predstavlja infrastrukturne objekte in opremo, naprave oziroma omrežje in je namenjeno opravljanju dejavnosti, ki se izvaja kot gospodarska javna služba.
Infrastrukturnih objektov in opreme, naprav oziroma omrežje, ki je potrebno za izvajanje gospodarske javne službe, ni dovoljeno prodati, zastaviti, oddati v dolgoročni najem ali kako drugače odtujiti, prav tako ni predmet stečajne niti likvidacijske mase.
VII. POSLOVNA POLITIKA IN PLANIRANJE
14. člen
Direktor podjetja je predlagatelj poslovne politike podjetja.
Poslovno politiko podjetja sprejema ustanovitelj podjetja, direktor podjetja pa ima vsa pooblastila za njeno izvajanje, sprejemanje ukrepov in za uveljavljanje vseh oblik odgovornosti. Na podlagi poslovne politike podjetja se v podjetju sprejme letni planski akt.
Po potrebi se uvede – sprejme tudi srednjeročni plan kot razvojni dokument za določeno obdobje.
15. člen
Na podlagi sprejetih planskih in programskih aktov uresničuje podjetje svoje naloge z namenom, da si zagotovi uspešen razvoj in vzdržuje nenehno usposobljenost za uspešno izvajanje svojih nalog. Da bi podjetje zagotavljalo smotern ekonomski, tehnični in tehnološki razvoj, se podjetje povezuje z znanstvenimi, strokovnimi in drugimi podobnimi organizacijami ter skrbi za stalno strokovno izobraževanje delavcev.
VIII. FINANCIRANJE PODJETJA
16. člen
Podjetje pridobiva prihodek s ceno svojih proizvodov in storitev. Cena je lahko v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila. Viri za financiranje dejavnosti podjetja iz 7. in 8. člena tega statuta so:
1. sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev plačujejo uporabniki (cena storitev oziroma tarifa, taksa),
2. sredstva – viri, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja javne porabe,
3. sredstva – viri določeni z zakonom ali s predpisi občine, krediti, dotacije,
4. drugi viri določeni z zakonom ali predpisom občine.
Druge dejavnosti podjetja se financirajo s cenami storitev po tržnih načelih.
17. člen
Ugotavljanje dobička poteka skladno s predpisi.
O delitvi dobička, ki ostane podjetju odloča, na predlog direktorja in nadzornega sveta, skupščina podjetja.
18. člen
Podjetje ugotavlja finančni rezultat poslovanja v letnem obračunu v skladu s predpisi. Finančni rezultat ugotavlja tudi ločeno za dejavnosti, ki jih podjetje izvaja (organizacijske enote).
V primeru, da v podjetju nastane izguba v dejavnostih, ki so obvezne gospodarske javne službe v občini zaradi napačne politike cen, ki jih sprejema ustanovitelj, ima podjetje do njega regresivni zahtevek v višini predhodno proučene – dokazane izgube.
IX. ORGANI PODJETJA
19. člen
O upravljanju podjetja odločajo:
1. skupščina podjetja,
2. nadzorni svet podjetja,
3. direktor podjetja.
Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet občine Litija, vlogo skupščine opravlja ustanovitelj.
X. SKUPŠČINA PODJETJA
20. člen
Vlogo skupščine podjetja opravlja ustanovitelj. Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet občine Litija.
Ustanovitelj odloča o vseh vprašanjih iz 26. člena zakona o gospodarskih javnih službah ter o drugih vprašanjih, določenih z zakonom, odlokom o ustanovitvi in statutom podjetja.
Pristojnosti in obveznosti ustanovitelja so predvsem:
– določa posebne pogoje za opravljanje dejavnosti, ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, ki pomenijo izvajanje gospodarskih javnih služb,
– odloča o cenah, oziroma tarifah in taksah za uporabo javnih dobrin,
– sprejme statut in statusne spremembe podjetja,
– sprejema letne računovodske izkaze poslovanja podjetja,
– sprejema plan in finančni načrt podjetja,
– imenuje člane in predsednika nadzornega sveta,
– imenuje in razrešuje direktorja podjetja.
Skupščine podjetja se udeležujeta direktor podjetja in predsednik nadzornega sveta.
XI. NADZORNI SVET
21. člen
Vodenje poslov podjetja nadzoruje nadzorni svet.
Nadzorni svet šteje pet članov. Tri člane in predsednika imenuje ustanovitelj, enega člana imenuje podjetje; ta član je predstavnik delavcev podjetja skladno z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Nadzorni svet izmed članov izvoli namestnika predsednika.
Člani nadzornega sveta se imenujejo za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani.
Predsednik vodi delo nadzornega sveta, sklicuje in vodi seje ter zastopa in predstavlja nadzorni svet v okviru njegovih pristojnosti. V primeru odsotnosti predsednika nadzornega sveta le-tega nadomešča namestnik predsednika.
22. člen
Konstitutivno sejo nadzornega sveta skliče ustanovitelj podjetja in jo vodi do izvolitve predsednika. Konstitutivno sejo skliče predstavnik ustanovitelja v roku 30 dni po imenovanju članov nadzornega sveta.
23. člen
Nadzorni svet se sestaja in odloča na sejah. Nadzorni svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov.
Nadzorni svet sprejema odločitve z večino navzočih članov. Glasovanje je javno. Seje nadzornega sveta so praviloma na sedežu podjetja.
24. člen
Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:
– opravlja nadzor nad poslovanjem podjetja,
– v pritožbah delavcev in drugih odloča kot drugostopni organ podjetja,
– določa predloge cen iz pristojnosti ustanovitelja,
– pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo podjetja,
– spremlja rentabilnost podjetja, njena gospodarska gibanja in druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje podjetja,
– daje navodila in smernice za delo direktorja podjetja,
– daje mnenje k predlogu direktorja o strategiji razvoja podjetja in o letnih programih dela podjetja,
– predlaga skupščini in direktorju podjetja sprejem ukrepov za izboljšanje poslovanja podjetja,
– seznanja skupščino in direktorja podjetja s svojimi ugotovitvami,
– opravlja druge naloge določene s sklepom skupščine podjetja.
25. člen
Članom nadzornega sveta za udeležbo na sejah pripada sejnina. Glede višine sejnine se uporabijo merila, ki jih določi ustanovitelj za delo odborov in komisij.
Članom nadzornega sveta pripada tudi dnevnica in povračilo stroškov prevoza v primerih, ko opravljajo delo izven kraja sedeža podjetja.
Skupščina podjetja lahko članom nadzornega sveta odobri plačilo, ki mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem podjetja.
26. člen
Na predlog predsednika nadzornega sveta ustanovitelju lahko le-ta odpokliče člana nadzornega sveta, ki ga je izvolil.
Če nadzorni svet nima dovolj članov, da bi bil sklepčen, ga je treba dopolniti najmanj na število, ki zagotavlja potrebno število.
Skupščina podjetja mora na zahtevo preostalih članov nadzornega sveta ali direktorja podjetja v najkrajšem možnem času izvoliti nadomestne člane v nadzorni svet podjetja.
Mandat nadomestnih članov iz prejšnjega odstavka traja do poteka mandata celotnega nadzornega sveta podjetja.
XII. SODELOVANJE DELAVCEV PODJETJA PRI UPRAVLJANJU
27. člen
Sodelovanje delavcev pri upravljanju podjetja se uresničuje na naslednji način:
1. s pravico do pobude in dajanja mnenj in predlogov in s pravico do odgovora nanje,
2. s pravico do obveščenosti,
3. z možnostjo skupnih posvetovanj z delodajalcem in ustanoviteljem.
XIII. POSLOVODNI ORGAN – DIREKTOR PODJETJA
28. člen
Poslovodni organ podjetja je direktor.
Mandat direktorja podjetja traja 4 leta in je lahko po poteku te dobe ponovno imenovan. Direktorja podjetja imenuje skupščina podjetja na podlagi javnega razpisa.
Direktor podjetja je za svoje delo odgovoren skupščini.
29. člen
Za direktorja podjetja je lahko imenovan kandidat, kateri poleg z zakonom določenih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
a) da ima visoko, višjo ali srednjo izobrazbo tehnične ali ekonomske smeri,
b) da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih mestih v gospodarstvu,
c) da ima sposobnost za uspešno gospodarjenje in organizacijske sposobnosti razvidne iz dosedanjih zaposlitev,
d) da je državljan Republike Slovenije.
30. člen
Skupščina podjetja imenuje direktorja podjetja po izvedenem razpisnem postopku, ki ga pripravi in izvede tričlanska razpisna komisija. Razpisno komisijo imenuje ustanovitelj podjetja.
Po zaključenem razpisnem postopku izdela razpisna komisija poročilo z ugotovitvijo, kateri od kandidatov v največji meri izpolnjuje razpisne pogoje in poročilo predloži komisiji občinskega sveta za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja; ta komisija po proučitvi poročila razpisne komisije predlaga skupščini podjetja – Občinskemu svetu občine Litija, imenovanje najprimernejšega kandidata za direktorja podjetja.
Za direktorja podjetja je imenovan kandidat, ki prejme več kot 1/2 glasov vseh članov skupščine podjetja.
Župan sklene z direktorjem pogodbo o zaposlitvi, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti.
31. člen
Če je razpisni postopek neuspešen ali če komisija občinskega sveta za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi poročila razpisne komisije v 15 dneh, ko je prejela poročilo razpisne komisije ne predlaga skupščini podjetja imenovanje kandidata za direktorja podjetja, komisija občinskega sveta predlaga skupščini podjetja, da imenuje vršilca dolžnosti direktorja podjetja za čas trajanja postopka imenovanja novega direktorja vendar največ za dobo enega leta in naloži razpisni komisiji, da ponovi postopek javnega razpisa.
32. člen
Direktor zastopa in predstavlja podjetje, organizira in vodi delovni proces in poslovanje podjetja preko vodij organizacijskih enot, odgovarja za zakonitost dela podjetja in samostojno odloča v okviru pristojnosti, katere so predvsem:
1. predlaga temelje poslovne politike,
2. predlaga razvojni in delovni program ter sprejema ukrepe za njegovo izvajanje,
3. izvršuje odločitve in predloge, ki jih je sprejel nadzorni svet ter ustanovitelj,
4. odloča o notranji organiziranosti podjetja, sprejme splošni akt o sistemizaciji delovnih mest podjetja, določa kadrovski načrt, odloča o izboru delavcev v zvezi z zaposlitvijo in sklepa pogodbe o zaposlitvah,
5. imenuje in razrešuje vodilne delavce,
6. odloča o razporejanju delavcev na določene naloge,
7. odloča na prvi stopnji o vseh zadevah iz delovnih razmerij v skladu z zakonom in izreka disciplinske ukrepe v skladu z zakonskimi pooblastili,
8. daje ocene rezultatov delovnega prispevka delavcev,
9. odloča o odstranitvi z dela in iz podjetja v skladu z disciplinskim pravilnikom,
10. predlaga uvedbo disciplinskega postopka,
11. odloča o razporeditvi in medletnih spremembah delovnega časa,
12. odloča o delu prek polnega delovnega časa,
13. napotuje delavce na izobraževanje,
14. odloča o odsotnosti z dela ob nadomestilih plače ali brez nadomestila,
15. določa mesečno akontacijo vrednosti točke in določa plače delavcem, ki niso zajeti v ceniku delovnih mest,
16. odloča o odpisih do višine, za katero ga pooblasti nadzorni svet,
17. predlaga prenehanje dela delavcem zaradi nujnih operativnih razlogov,
18. daje poročilo o rezultatih poslovanja in po zaključnem računu,
19. zagotavlja zakonitost dela podjetja s pravico zadržanja sklepov nadzornega sveta do odločitve ustanovitelja, če je z njimi kršen zakon ali splošni akt,
20. izdaja posamične akte in pravilnike, ki urejajo delo in poslovanje podjetja,
21. skladno s planom odloča o uporabi sredstev skupne porabe in sredstev za reprezentanco,
22. odloča o službenih potovanjih,
23. sklepa pogodbe, s katerimi se zagotavlja poslovanje in izpolnjuje letni plan,
24. skrbi, da se izvajajo naloge iz varstva pri delu, požarne varnosti in naloge na področju obrambe in zaščite,
25. izdaja, podaljšuje in preklicuje soglasja za opravljanje popoldanske obrti delavcem podjetja,
26. podeljuje poslovno pooblastilo,
27. odloča o nagradah delavcem,
28. na predlog služb podjetja določa cene za opravljanje drugih dejavnosti komunalnega značaja,
29. samostojno vodi kadrovsko politiko podjetja,
30. razporeja razrešene delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi na delo, ki ustreza stopnji njihove strokovne usposobljenosti,
31. opravlja še druge naloge, ki jih ima po zakonu, kolektivnih pogodbah in splošnih aktih podjetja.
Direktor mora pridobiti pri razpolaganju (nakupu, prodaji) in oddajanju nepremičnin v najem za dobo daljšo od enega leta, soglasje občinskega sveta.
Direktor lahko pisno prenese svojo pristojnost odločanja o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo na drugega vodilnega delavca v podjetju.
33. člen
V pomoč pri delu direktorja se v podjetju oblikuje kolegij direktorja, ki ga sestavljajo vodilni in drugi strokovni delavci podjetja.
34. člen
Obvezno ravnanje direktorja v primeru izgube ali plačilne nesposobnosti podjetja določa smiselna uporaba 257. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94).
35. člen
Direktor podjetja ima pravico:
– zahtevati, ob utemeljitvi namena in razlogov, takojšen sklic nadzornega sveta,
– sklicati sejo nadzornega sveta, če je njegova zahteva po sklicu nadzornega sveta zavrnjena brez obrazložitve.
36. člen
Direktor mora:
– poročati nadzornemu svetu na njegovo zahtevo o načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih poslovanja,
– poročati nadzornemu svetu o poteku poslov in finančnem stanju podjetja,
– predložiti nadzornemu svetu predlog letnega poročila najmanj 7 dni pred obravnavo na skupščini podjetja,
– posredovati druga poročila in informacije, ki jih zahteva nadzorni svet,
– obveščati delavce podjetja o zadevah določenih z zakonom,
– zahtevati skupno posvetovanje z delavci podjetja v zadevah določenih z zakonom,
– opraviti druga dejanja določena z zakonom, odlokom ali sklepom skupščine podjetja.
37. člen
Direktor podjetja mora pri vodenju poslov ravnati s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika in varovati poslovno skrivnost podjetja.
Druge pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja se podrobneje določijo s pogodbo med direktorjem in županom.
XVII. OBRAMBA IN ZAŠČITA
38. člen
Delavci podjetja organizirajo in izvajajo kot sestavni del redne dejavnosti priprave za obrambo in zaščito, za delo v vojni in reševanje občanov, materialnih in drugih dobrin ob vojnih akcijah, ob naravnih in drugih nesrečah in v izrednih razmerah ter opravljajo naloge in aktivnosti obrambe in zaščite.
Podrobnejše določbe vsebujejo splošni akti s tega področja. Nadzorni svet lahko imenuje za to področje posebno komisijo.
39. člen
Podjetje ima svoj obrambni načrt za oskrbo državnih organov, prebivalstva, oboroženih in drugih obrambnih sil. Direktor podjetja je vodja obrambnih priprav v podjetju.
XVIII. OBVEŠČANJE DELAVCEV
40. člen
Organi podjetja morajo zagotoviti redno, resnično, popolno in pravočasno obveščanje delavcev o poslovanju podjetja.
41. člen
Nadzorni svet podjetja, ko se razpravlja o poslovni ali drugi tajnosti podjetja izključi javnost.
V podjetju se lahko izdaja interno glasilo.
XIX. POSLOVNA SKRIVNOST
42. člen
Kot poslovna skrivnost se štejejo listine in podatki:
1. ki jih nadzorni svet podjetja na predlog direktorja in v skladu z zakonom določi za poslovne tajnosti,
2. ki jih kot zaupne sporoči podjetju pristojni organ ali druga organizacija,
3. ki vsebuje ponudbo poslovnih partnerjev ali za javni razpis, do objave rezultatov javnega razpisa,
4. podatki in listine, ki so posebnega pomena (kataster komunalnih vodov),
5. kalkulacije,
6. podatki o finančnem poslovanju.
43. člen
Varovanje poslovne skrivnosti zavezuje tako člane skupščine, nadzornega sveta, kakor tudi zaposlene v podjetju. Kršitev varovanja poslovne skrivnosti ima za posledico uveljavljanje odgovornosti.
44. člen
Način varovanja poslovne skrivnosti in odgovornost kršiteljev oziroma oseb, ki so dolžne varovati poslovno skrivnost, določi direktor podjetja.
XX. SPLOŠNI AKTI
45. člen
Splošni akti podjetja morajo biti v skladu z zakonom, odloki in tem statutom.
Sprejeti splošni akt prične veljati osmi dan po objavi na oglasni deski podjetja, izjemoma pa lahko prične veljati z dnem objave, če je v aktu tako določeno.
Posamični akti morajo biti v skladu z veljavnimi splošnimi akti podjetja.
S splošnim aktom se lahko določi, da ima akt ali njegove posamezne določbe učinek za nazaj ob pogoju, da se s tem aktom ne posega v pravice delavcev in drugih subjektov, pridobljene na podlagi do tedaj veljavnih splošnih aktov. Razlago splošnih aktov daje direktor.
XXI. PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV
46. člen
Podjetje lahko prodaja starejša, amortizirana ali odvečna osnovna sredstva. Predlog prodaje takih osnovnih sredstev pripravi komisija, ki jo imenuje direktor podjetja.
Predlog mora zlasti vsebovati: vrste osnovnih sredstev, posledice prodaje za delovni proces in obrazložitev uporabe predvidenega izkupička.
K prodaji osnovnih sredstev mora podjetje pridobiti soglasje ustanovitelja.
XXII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
47. člen
Pobude za spremembe in dopolnitve statuta se pošljejo direktorju podjetja, ki jih po proučitvi pošlje s svojim predlogom in mnenjem nadzornega sveta ustanovitelju v razpravo in odločanje.
Direktor podjetja lahko vedno vloži pobudo za spremembo in dopolnitev statuta.
48. člen
Ta statut začne veljati, ko ga sprejme Občinski svet občine Litija.
49. člen
Z dnem pričetka veljavnosti tega statuta preneha veljati statut Komunalno stanovanjskega podjetja Litija z dne 8. 11. 1990 ter določbe tistih splošnih aktov podjetja, ki so v nasprotju s tem statutom. Pod tem pogojem se sedanji splošni akti podjetja lahko uporabljajo naprej do uskladitve s tem statutom.
50. člen
Splošni akti podjetja morajo biti usklajeni s tem statutom v roku enega leta po sprejetju tega statuta.
Št. 031-2/98
Litija, dne 23. februarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Litija
Franci Rokavec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti