Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1998 z dne 13. 3. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1998 z dne 13. 3. 1998

Kazalo

850. Odlok o javnem glasilu Občine Bohinj, stran 1316.

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94), 9., 34. in 125. člena statuta Občine Bohinj (Uradni list RS, št. 57/97 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Bohinj na 38. redni seji dne 25. februarja 1998 sprejel
O D L O K
o javnem glasilu Občine Bohinj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok o javnem glasilu Občine Bohinj ureja izdajanje javnega glasila Občine Bohinj – “Bohinjske novice” in ustanovitev uradnega glasila občine Bohinj – “Uradni vestnik občine Bohinj”.
2. člen
Izdajatelj glasila “Bohinjske novice” je Občina Bohinj, ki z dnem uveljavitve tega odloka prevzame vse izdajateljske pravice, v skladu z zakonom in s tem odlokom.
3. člen
Sedež glasila je na Občini Bohinj, Triglavska 35, 4264 Bohinjska Bistrica.
4. člen
Glasilo praviloma izide vsak prvi petek v mesecu. Lahko izide tudi kot dvojna ali izredna številka.
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku in je namenjeno občanom Občine Bohinj.
5. člen
Glasilo je brezplačno in ga prejemajo vsa gospodinjstva v Občini Bohinj.
6. člen
Sestavni del občinskega glasila “Bohinjske novice” je tudi “Uradni vestnik občine Bohinj”, v katerem se objavljajo splošni in drugi akti Občine Bohinj oziroma njenih organov.
II. GLAVNI NAMEN IN CILJI GLASILA
7. člen
Glasilo, v skladu s svojo vsebinsko zasnovo in uredniško politiko, omogoča in zagotavlja obveščanje javnosti o dogajanju in življenju v občini ter izražanje mnenj občanov o vseh zadevah, ki se nanašajo na življenje v občini.
8. člen
Z objavljanjem resničnih, objektivnih in celovitih informacij z vseh področij družbenega življenja in dela v občini uresničuje glasilo svoj osnovni namen, naloge in cilje.
III. ODGOVORNI UREDNIK, POMOČNIK ODGOVORNEGA UREDNIKA IN ČLANI UREDNIŠTVA
9. člen
Glasilo ima odgovornega urednika, pomočnika odgovornega urednika in člane uredništva, ki skupaj tvorijo uredniški odbor glasila.
Člane uredniškega odbora imenuje občinski svet na predlog župana.
10. člen
Odgovorni urednik je odgovoren za uresničevanje uredniške politike glasila, v skladu s programsko zasnovo glasila, ki jo na predlog uredniškega odbora potrdi občinski svet.
Pomočnik odgovornega urednika pomaga odgovornemu uredniku pri urejanju in pripravljanju besedil in oblikuje vsebino posamezne številke.
Odgovorni urednik lahko za čas svoje odsotnosti pooblasti pomočnika odgovornega urednika za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti.
11. člen
Odgovorni urednik, pomočnik odgovornega urednika ter člani uredništva so v okviru določene programske zasnove in kodeksa novinarske etike pri svojem delu neodvisni in samostojni, pri čemer morajo spoštovati določbe zakona o javnih glasilih.
12. člen
Odgovorni urednik, pomočnik odgovornega urednika in člani uredništva smejo zavrniti objavo posameznega prispevka, vendar so dolžni o tem in o razlogih za zavrnitev po obravnavi na uredništvu obvestiti avtorja.
13. člen
Mandat odgovornega urednika, pomočnika odgovornega urednika in članov uredništva traja štiri leta.
Osebe iz predhodnega odstavka tega člena so lahko razrešene pred iztekom mandata, če s svojim delom delujejo proti vsebinski zasnovi in uredniški politiki glasila.
O razrešitvi odloča organ, pristojen za njihovo imenovanje.
14. člen
Seje uredništva sklicuje odgovorni urednik na svojo pobudo ali na pobudo pomočnika odgovornega urednika, obvezno pa pred izdajo posamezne številke.
15. člen
Organizacijsko tehnične in administrativne zadeve za glasilo opravlja občinska uprava ali na podlagi pogodbe, pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje tovrstne dejavnosti.
16. člen
Uredništvo o svojem delu in finančnem poslovanju glasila najmanj enkrat letno poroča Občinskemu svetu občine Bohinj.
IV. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA TER FINANČNO POSLOVANJE GLASILA
17. člen
Občina Bohinj zagotavlja financiranje glasila s sredstvi iz proračuna, na osnovi finančnega načrta glasila, ki ga za posamezno proračunsko leto predloži uredništvo in je sestavni del proračuna občine.
Sredstva za izdajanje glasila se ustvarjajo tudi z drugimi prihodki, ki jih glasilo ustvari neposredno z objavljanjem ekonomsko propagandnih sporočil, oglasov, objav, obvestil in drugih objav.
18. člen
Glasilo izhaja v okviru zagotovljenih finančnih sredstev.
V. OBJAVA PRISPEVKOV PRED VOLITVAMI
19. člen
Vse stranke in druge osebe, ki kandidirajo na volitvah, imajo v času volilne kampanje, ki ga določa zakon, na voljo določen brezplačen prostor, ki ga glede na število strani glasila ter število strank določi uredništvo.
20. člen
Če stranka oziroma kandidat na volitvah želi objaviti dodatna besedila, so ta fakturirana po veljavnem ceniku, uvrščena pa so na straneh plačanih objav in razpisov.
VI. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Na vsakem izvodu glasila morajo biti, poleg imena glasila, navedeni še naslednji podatki:
– ime in sedež izdajatelja glasila,
– kraj in datum izdaje,
– ime in sedež tiskarne ter naklada,
– ime in priimek odgovornega urednika, pomočnika odgovornega urednika ter članov uredništva.
22. člen
Temeljno vsebinsko zasnovo potrdi občinski svet na predlog uredniškega odbora glasila.
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01-1/98
Bohinjska Bistrica, dne 25. februarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bohinj
Jože Cvetek l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina